Sprowadzenie samochodu z kraju Unii Europejskiej w celu dalszej sprzedaży

Począwszy od 1.05.2004 r., Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej, co w konsekwencji oznacza między innymi, iż Polska przystąpiła do jednego obszaru celnego, do którego należą pozostałe państwa Unii Europejskiej. Przepisy regulujące swobodę przepływu towarów, tj. jedną z czterech swobód podstawowych przewidzianych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską – odznaczają się zatem bezpośrednią skutecznością, wyłączając działanie stojącego z nimi w sprzeczności prawa wewnętrznego naszego kraju i zmierzając jednocześnie do zlikwidowania utrudnień w przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Innymi słowy – w obrocie pomiędzy Polską a innymi członkami Unii Europejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania ceł i jakichkolwiek innych opłat wywołujących ten sam skutek co cła.

Od 1 maja 2004 r. zmieniły się w efekcie dotychczasowe zasady odnoszące się do sprowadzania samochodów z zagranicy.

Bezspornym jest, iż przedsiębiorca sprowadzający w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochody z krajów Unii Europejskiej w celu ich odsprzedaży nie będzie uiszczał należności celnych, albowiem obrót z krajami unijnymi odbywa się na zasadzie obrotu wewnętrznego. Pamiętać jednakże należy o ciążących na takim przedsiębiorcy powinnościach wynikających z obowiązujących ustaw, a w szczególności z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

Przedsiębiorca zamierzający nabywać w krajach Unii Europejskiej samochody w celu ich dalszej odsprzedaży – zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE.

Należy pamiętać, iż ustawa o VAT różnicuje procedurę ze względu na to, czy sprowadzony samochód jest nowy, czy też nie.

Samochód nowy, samochód używany

Samochodem nowym – zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o VAT – jest taki samochód, który nie przejechał więcej niż 6.000 kilometrów lub taki, który od momentu dopuszczenia do użytku nie ma więcej niż 6 miesięcy, przy czym za moment dopuszczenia do użytku uznaje się dzień, w którym samochód został pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Samochód, który nie spełnia wymogów określonych w art. 2 pkt. 10 ustawy, jest traktowany jako samochód używany.

Miejsce zapłaty podatku

Gdy przedsiębiorca sprowadzi z kraju Unii Europejskiej samochód nowy, wówczas miejscem zapłaty podatku VAT – zgodnie z przepisami ustawy o VAT będzie kraj, w którym pojazd będzie używany. Bez znaczenia przy tym jest status nabywcy samochodu i sprzedającego. W świetle takiego uregulowania przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić podatek VAT w wysokości 22%, przy czym w przypadku przedsiębiorcy podatek z tego tytułu rozliczany jest w miesięcznej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług oraz kwartalnej informacji podsumowującej, która będzie zawierała dane o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

Ponadto przedsiębiorca, w celu udokumentowania czynności nabycia, musi wystawić w trybie art. 106 ust. 7 Ustawy o VAT fakturę wewnętrzną.

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy VAT stanowi kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje przy tym podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów - z wyjątkiem podatku.

Z kolei na podstawie § 37 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Obniżenie podatku należnego

Przy odsprzedaży samochodu zastosowanie znajduje artykuł. 86 ustawy o VAT, który statuuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z ust. 4 pkt 7 a) i b) ograniczenie z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (odpowiednio do 60% podatku naliczonego i 6.000 zł) nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów. Przedsiębiorca zatem z tytułu odsprzedaż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »