Potwierdzenie sald

Aby zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, Ustawa o rachunkowości (art. 4 ust. 3 pkt 3) między innymi zobowiązuje jednostki do okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Jednostki, stosując art. 26 ust. 1 ustawy, przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów i pasywów.

Inwentaryzacja obejmuje na dzień bilansowy wszystkie aktywa i pasywa, również należności i zobowiązania.

W myśl przepisów Ustawy o rachunkowości rozrachunki z tytułu dostaw i usług należy inwentaryzować na ostatni dzień każdego roku obrotowego w sposób następujący:

- należności, w tym udzielone pożyczki (z zastrzeżeniem pkt 3) - drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2);

- należności sporne i wątpliwe, należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywa i pasywa niewymienione w pkt 1 i 2 oraz wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, jeżeli przeprowadzenie ich uzgodnienia z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników(zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3).

W ustawie o rachunkowości wyróżniamy następujące należności:

a) należności bezsporne - kwoty środków pieniężnych należne jednostce, zagwarantowane prawem i niekwestionowane przez dłużnika, a na dzień bilansowy potwierdzone przez niego na piśmie;

b) należności sporne - niezapłacone przez dłużnika kwoty, przez niego kwestionowane, co do których odmowa zapłaty jest udokumentowana na piśmie;

c) należności wątpliwe - środki pieniężne prawnie należne jednostce, co do których istnieje zagrożenie, że nie zostaną wyegzekwowane z powodu trudności finansowych dłużnika lub trudności z ustaleniem miejsca jego pobytu albo z innych powodów;

d) należności przedawnione - kwoty obciążające dłużników, które po upływie terminu określonego prawem (przepisami Kodeksu cywilnego) nie mogą być egzekwowane, bowiem wierzyciel utracił prawo dochodzenia ich od dłużnika w drodze powództwa cywilnego. (art. 117-125 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.);

e) należności nieściągalne - kwoty należne jednostce, lecz niemożliwe do wyegzekwowania, także kwoty orzeczone przez sąd.

Przepisy Ustawy o rachunkowości nie określają warunków uzn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »