Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego

Zgodnie z art. 16c pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tylko całkowite zaprzestanie danego rodzaju działalności, w której używano dany środek trwały (składnik majątku) uzasadnia zaprzestanie jego amortyzacji na zasadach określonych w tym przepisie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędziowie NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), NSA Jerzy Płusa, Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. Przedsiębiorstwa [...] sp. z o. o. z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 557/09 w sprawie ze skargi M. Przedsiębiorstwa [...] sp. z o. o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r.:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz M. Przedsiębiorstwa [...] sp. z o. o. z siedzibą w S. kwotę 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2009 r., I SA/GL 557/09, Wojewódzki Sąd Administracyjnych w Gliwicach oddalił skargę M. Sp. z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 4 maja 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynikało, że w 2000 r. skarżącej skradziono komputer sterujący pracą kompostowni. Podczas kontroli podatkowej przeprowadzonej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2004 r. organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że kompostownia jako niekompletna była niezdatna do użytku w okresie od 2000 r. do 2005 r. Dlatego też w oparciu o art. 16c pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - zwanej dalej u.p.d.o.p. - decyzją z dnia 4 lutego 2009 r. odmówił uznania za koszt uzyskania przychodów kwot odpisów amortyzacyjnych od kompostowni.

3. Od powyższej decyzji skarżąca odwołała się zarzucając jej: nieobiektywną ocenę materiału dowodowego, tj. ustalenie stanu faktycznego z pominięciem dowodów, które wskazywały na możliwość ręcznego uruchomienia kompostowni, tj. zeznań świadków i dokumentacji; powołanie w zaskarżonej decyzji pism zarządu skarżącej bez uwzględnienia faktu, że zakupu kompostowni dokonano w celu produkcji na skalę przemysłową; błędną interpretację art. 16c pkt 5 u.p.d.o.p. Skarżąca podniosła, że pomimo kradzieży kompostownia nie została wyłączona z użytkowania, ponieważ była sterowana ręcznie. Skarżąca przedstawiła ponadto opinię z dnia 25 października 2005 r. wydaną przez I. sp. z o.o., z której miało wynikać, że istnieje możliwość sterowania ręcznego urządzeniami kompostowni bez udziału komputera.

4. Decyzją z dnia 4 maja 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Zdaniem organu drugiej instancji z zebranego podczas postępowania kontrolnego materiału dowodowego nie wynika, że od momentu kradzieży komputera sterującego do końca 2004 r. kompostownia była sprawna i wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, że z pism skarżącej z dnia 8 grudnia 2001 r. do Z. i dnia 21 listopada 2002 r. do Urzędu Miasta w S. wynika, że po kradzieży komputera kompostownia została unieruchomiona, dlatego też zaniechano produkcji kompostu. W ostatnim z pism skarżąca oświadczyła, że produkcja kompostu jest kontynuowana tyle, że za pomocą innych rozwiązań, np. pryzmowania, a nie metodą kontenerową. Za powyższym świadczy także brak faktur VAT z 2004 r. potwierdzających nabycie ziemi kompostowej i ogrodniczej - niezbędnych składników kontenerowej produkcji kompostu. Nie znaleziono również w księgach rachunkowych i dokumentacji magazynowej dowodów przyjęcia wyprodukowanego kompostu na magazyn i jego wydania. Z dokumentacji technicznej producenta kompostowni wynika natomiast, że ręczne uruchomienie kompostowni jest możliwe tylko w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich. Powyższe potwierdza także pismo pośrednika producenta kontenera z dnia 12 września 2005 r. skierowane do organu pierwszej instancji. Według pośrednika komputer sterujący jest niezbędnym elementem kompostowni, a bez niego nie ma możliwości jej wykorzystania - w sposób ręczny nie można sterować pracą kompostowni. Zdaniem organu odwoławczego skarżąca nie udokumentowała wydatku (amortyzacji kompostowni kontenerowej) w sposób wystarczający do uznania go za koszt uzyskania przychodu. Dyrektor Izby Skarbowej nie dał wiary oświadczeniu prezesa skarżącej z dnia 8 listopada 2005 r. i opinii z dnia 25 października 2005 r. wydanej przez I. sp. z o.o. W jego ocenie opinii spółki H., pośrednika producenta należy przypisać walor większej wagi jako pochodzącej od podmiotu bardziej kompetentnego. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy przywołał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2007 r., I SA/GL 161/07, który zapadł w tożsamej sprawie, jeżeli chodzi o podatnika, stan prawny i faktyczny, tyle że dotyczącą innego roku podatkowego, oddalający skargę oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2009 r., II FSK 1648/07, utrzymujący zaskarżony wyrok w mocy.

Organ za bezzasadny uznał też zarzut naruszenia art. 16c pkt 5 u.p.d.o.p., poprzez przyjęcie, że przepis ten miał zastosowanie do sytuacji, gdy dany środek trwały lub wartość niematerialna i prawna przestają być używane przez podatnika, lecz nie jest to spowodowane zaprzestaniem działalności, w której były wykorzystywane. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z tezą, że kompostownia była wykorzystywana w działalności gospodarczej do produkcji kompostu. Podkreślił, że przepis art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. m.in. ustanowił zasadę, iż amortyzowane mogą być tylko te urządzenia i maszyny, które są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z art. 16c pkt 5 u.p.d.o.p. wynika natomiast, że amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane, w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano działalności. Przepis ten - zdaniem organu - należy wykładać zgodnie z zasadą wynikającą z art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p., wg której amortyzowane mogą być tylko środki trwałe, które są wykorzystywane w działalności prowadzonej przez podatnika. Nieużywanie ich rodzi obowiązek zaprzestania amortyzowania. Zasada ta odnosi się również do sytuacji nie używania tych środków na skutek braku urządzenia (wskutek kradzieży), w tym przypadku komputera sterującego, uniemożliwiającego pracę kompostowni i niemożliwość wykorzystania jej do danej produkcji. Brak możliwości wykorzystania środka trwałego do określonego przedmiotu działalności i zaprzestania jej prowadzenia rodzi skutek w postaci niemożliwości amortyzacji tego środka, a to oznacza, że zachodzi sytuacja z art. 16c pkt 5 u.p.d.o.p., w związku z art. 16a ust. 1 u.p.d.o.p. Warunkiem amortyzacji środka trwałego jako kosztu uzyskania przychodu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego tego rodzaju, że uzyskanie prze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »