Sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności

Czy sprzedaż prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności generuje przychód z działalności czy z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy?

W Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) jako źródła przychodów wymienione są m.in.

 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • oraz odpłatne zbycie innych rzeczy.

Dwa ze wskazanych powyżej źródeł przychodów wymieniono w art. 10 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 8 lit. d ustawy o PIT.

Pod pojęciem pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych —prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9. Innymi słowy, uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej dochody nie mogą być zakwalifikowane jako przychody z innych źródeł, czyli m.in. ze stosunku pracy, stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu, dzierżawy, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych. Stanowi o tym art. 5a pkt 6 ustawy o PIT.

Pod pojęciem innych rzeczy należy rozumieć rzeczy inne niż:

 • nieruchomości lub ich części oraz udział w nieruchomości,
 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być generowane z różnych źródeł, m.in. pozostałym przychodem jest sprzedaż składników majątku należącego do firmy. Z kolei odpłatne zbycie innych rzeczy, o którym mowa na wstępie, obejmuje sprzedaż majątku niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Powyższa ogólna zasada wydaje się jasna i klarowna, niemniej wątpliwości interpretacyjne mogą pojawić się w sytuacji, kiedy dochodzi do sprzedaży samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie będącego środkiem trwałym firmy.

Zjawisko wykorzystywania prywatnego majątku do celów prowadzonej działalności gospodarczej jest często praktykowane w przypadku użytkowania samochodów osobowych. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, zamiast nabywać nowy pojazd jako środek trwały, podejmują decyzję, że dla najogólniej pojętych potrzeb komunikacyjnych, przewozu towarów i osób będą wykorzystywali swój prywatny pojazd. W przypadku używania samochodu w opisany sposób, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy o PIT, wydatki z tytułu używania samochodu mogą być kosztem podatkowym tylko pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Zgodnie z przytoczoną podstawą prawną nie uważa się za koszty uzyskania poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika — w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu w prowadzonej działalności gospodarczej może być wykorzystywany samochód, który podatnik użytkuje na podstawie umowy najmu, dzierżawy, darowizny czy użyczenia. Zazwyczaj jednak ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona w odniesieniu do prywatnego samochodu będącego własnością przedsiębiorcy czy jego współmałżonka. W takiej sytuacji samochód jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych właściciela, jak i związanych z prowadzoną firmą. Powstają koszty obciążające bezpośrednio zarówno właściciela jako prywatnego użytkownika, jak i także koszty podatkowe związane z używaniem samochodu w firmie. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT ponadto mają możliwość odliczania podatku od nabytych towarów i usług związanych z używaniem samochodu w firmie.

Mając to wszystko na uwadze, powstaje pytanie, czy w sytuacji kiedy dochodzi do transakcji sprzedaży prywatnego samochodu, który był wykorzystywany w firmie — powstanie przychód ze sprzedaży po stronie właściciela pojazdu rozumianego jako prywatny użytkownik, czy też może po stronie przedsiębiorstwa, bo to przede wszystkim na gruncie przedsiębiorstwa były generowane korzyści podatkowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 3 źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Co do zasady przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Niemniej ustawa o PIT zawiera w art. 14 ust. 2 katalog innych przychodów, które są kwalifikowane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przepisy w art. 14 ust. 2 pkt. 1 stanowią, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 (składniki majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł), z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi — ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zatem przychody z tytułu sprzedaży składników majątku firmy powstaną co do zasady tylko wtedy, gdy środki trwałe, składniki majątku do 3500 zł i wartości niematerialne i prawne są ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warto nadmienić, że wyjątkiem jest tu sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Niemniej, zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o PIT, przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie powstanie w przypadku, gdy ma miejsce odpłatne zbycie wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »