Nie każda kwota pieniężna wynikająca z ugody sądowej jest odszkodowaniem

Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 129/09 z dnia 16.04.2009 r. (data wpływu 29.06.2009 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 01.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymanego na podstawie ugody sądowej jest:

• w części dotyczącej wypłaty z tytułu ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia i premii za okres wykonywania pracy - nieprawidłowe,
• w części odpowiadającej wynagrodzeniu i premii za okres pozostawania bez pracy - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymanego na podstawie ugody sądowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Emilia R. (podatnik) wytoczyła w dniu 31.08.2007 roku powództwo przeciwko S. Sp. z o.o., z siedzibą w P. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wnosząc jednocześnie o zasądzenie ekwiwalentu za urlop, o uregulowanie składek pracowniczych oraz o wypłacenie premii, jakie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę na podobnych stanowiskach. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Roszczenia o ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie i uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne zostały wyłączone do odrębnego postępowania. W dniu 03.12.2007 r. Emilia R. złożyła przeciwko S. Sp. z o.o. ponadto pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy.

W dniu 21.12.2007 roku strony wyżej wymienionych postępowań zawarły ugodę sądową która swoim zakresem objęła wszystkie toczące się pomiędzy nimi sprawy. W przedmiotowej ugodzie spółka S. Sp. z o.o. zobowiązała się do zapłaty na rzecz Emilii R. tytułem odszkodowania kwoty 45.000 złotych. Strony nie zawarły przy tym w ugodzie rozstrzygnięcia co do rodzaju łączącego je stosunku prawnego oraz innych roszczeń niemajątkowych. Strony ustaliły przy tym, iż zapłata powyższej kwoty wyczerpuje wszelkie roszczenia Emilii R. wobec spółki S. sp. z o.o.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 25 lipca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wezwał Stronę o wskazanie udziału poszczególnych roszczeń w całości otrzymanej przez Stronę kwoty.

W odpowiedzi na wezwanie pismem z dnia 31.07.2008 roku (data wpływu 04.08.2008 r.) pełnomocnik Strony wskazał, iż zgodnie z treścią ugody sądowej zawartej w przedmiotowej sprawie spółka S. Sp. z o.o. w P. zobowiązała się zapłacić na rzecz Emilii R. tytułem odszkodowania kwotę 45.000 brutto w dwóch ratach, od której to kwoty spółka odprowadzić miała wymagane prawem należności publicznoprawne. Pierwsza rata w wysokości 27.000 zł brutto płatna była do dnia 04.01.2008 toku, natomiast druga rata w wysokości 18.000 zł brutto - w terminie 3 dni od dnia doręczenia spółce prawomocnego orzeczenia sądu umarzającego postępowanie w sprawie ze stwierdzeniem jego prawomocności. W treści ugody Emilia R. oświadczyła ponadto, iż przedmiotowa ugoda wyczerpuje na teraz i na przyszłość wszelkie jej roszczenia w stosunku do powyższej spółki.

Odnosząc się zatem do treści rzeczonego wezwania wyjaśniono, iż nie jest możliwe wskazanie, jaka część otrzymanego na podstawie ugody sądowej odszkodowania dotyczyła poszczególnych wymienionych w wezwaniu roszczeń. Według pełnomocnika Wnioskodawczyni przypomnieć należy, iż zgodnie z treścią art. 917 kodeksu cywilnego przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Żaden przepis kodeksu cywilnego nie nakazuje, aby w treści ugody expressis verbis wyrażać wzajemne ustępstwa czynione sobie przez strony. W niniejszym przypadku intencją stron było uniknięcie długotrwałego i kosztownego procesu sądowego oraz niepewności związanych z jego wynikiem. Strony zatem w drodze negocjacji „ustaliły jedną zryczałtowaną kwotę, która - ich zdaniem - była możliwa do zaakceptowania jako świadczenie zaspokajające wszelkie roszczenia Emilii R. wynikające z tytułu dotychczasowej współpracy. Strony nie wskazywały jednakże (ani nawet nie rozważały w toku negocjacji) jaka część tak ustalonej kwoty ma dotyczyć którego z roszczeń przysługujących powódce wobec S. sp. z o.o. Tego rodzaju rozważania nie stanowiły przedmiotu negocjacji, a raczej byłyby podnoszone - gdyby do ugody nie doszło - w toku dalszego postępowania dowodowego przed sądem.

Zdaniem pełnomocnika Wnioskodawczyni, formułowanie w podobny sposób ugód jest powszechnie przyjęte w obrocie prawnym. Przyjęcie zryczałtowanej kwoty jako odszkodowania zamykającego wzajemne rozliczenia stron z danego stosunku prawnego pozwała bowiem skrócić proces sądowy i uniknąć długotrwałego rozliczania poszczególnych elementów roszczeń. W wielu przypadkach dokładne wskazanie podstawy prawnej i precyzyjnej wysokości roszczeń następuje dopiero w wyroku sądowym kończącym sprawę, a ściślej - w jego uzasadnieniu w sentencji wyroku nie wskazuje się podstawy prawnej zasądzanych roszczeń pieniężnych).

W związku z powyższym nie jest możliwe wskazanie jaka część otrzymanego na podstawie ugody sądowej odszkodowania dotyczy poszczególnych wymienionych w wezwaniu roszczeń Emilii R.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odszkodowanie z ugody sądowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od tego podatku są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

-->

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »