Prezenty dla klientów a VAT

Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary niesąprezentami o małej wartości lub próbkami.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 2.10.2008 r. (data wpływu 9.10.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 17.09.2008 r. znak IPPP1-443-1456/08-2/RK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje:

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie błędnego wskazania treści przepisu art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast nie znaleziono podstawy do zmiany oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Stanowisko przedstawione w Interpretacji jest błędne i narusza przepisy prawa. Wbrew wyraźnej dyspozycji przepisu art. 7 ust 2 ustawy o VAT Minister Finansów uznaje bowiem nieodpłatne przekazanie towarów związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem za opodatkowaną dostawę towarów.

Organ ten nieprawidłowo interpretuje przepisy art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Jak Spółka wskazała we Wniosku, zgodnie z literalną wykładnią ww. przepisów przekazanie towarów będzie bowiem dostawą towarów jedynie wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

— przekazanie dotyczy towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika,
— podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości łub w części,
— przekazanie to dokonane zostało na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

Jeżeli więc choć jedna z powyżej wymienionych przesłanek nie jest spełniona, nie może być mowy o przekazaniu towarów będącym dostawą towarów.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Przesłanką, która się nigdy nie ziści w przypadku Spółki jest przekazanie na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Brak spełnienia tej przesłanki stwierdza sam Minister Finansów w Interpretacji wskazując, że „przekazane w ramach akcji promocyjno reklamowych wyroby własnej produkcji (alkohole), a także zakupione towary, których Spółka jest dystrybutorem i różnego rodzaju gadżety z logo produktów firmy i informacją o firmie są niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością Spółki, bowiem celem takiego przekazania jest zwiększenie obrotów firmy”.

Nie można również zgodzić się z Ministrem Finansów, iż wydanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości lub próbek zawsze jest związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, i że z tego względu w przypadku przyjęcia argumentacji zaprezentowanej przez Spółkę we wniosku, przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT byłby przepisem zbędnym. Jest to założenie z gruntu błędne. Z łatwością można sobie bowiem wyobrazić, że przekazanie np. prezentów o małej wartości następuje na cele niezwiązane z przedsiębiorstwem — takie jak cele charytatywne, np. przekazanie słodyczy na rzecz dzieci w placówce oświatowo — wychowawczej.

Podobnie przekazanie próbek towarów również nie musi mieć związku z działalnością przedsiębiorstwa — np. przekazanie próbek wyrobów medycznych przez ich producenta na rzecz ofiar kataklizmu naturalnego — trudno w takim wypadku twierdzić, że przekazanie następuje na cele związane z przedsiębiorstwem tego producenta. Również przekazanie drukowanych materiałów informacyjnych nie zawsze musi mieć związek z przedsiębiorstwem podatnika dla przykładu, jeżeli podatnik zdecyduje się uczestniczyć w określonej akcji społecznej zupełnie nie związanej z działalnością podatnika poprzez zorganizowanie wydrukowania i przekazania konsumentom informacji określonej treści, działanie takie nie będzie nosić znamion związku z przedsiębiorstwem podatnika.

Gdyby w opisanych powyżej przypadkach ustawa o VAT nie zawierała regulacji art. 7 ust 3 ustawy o VAT, podmioty dokonujące wydania próbek, drobnych prezentów, czy materiałów informacyjnych musiałyby opodatkować przekazanie takich towarów. Nie można więc twierdzić, że przy przyjęciu interpretacji art. 7 ust 2 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT zaprezentowanego przez Spółkę przepis art. 7 ust. 3 byłby przepisem zbędnym.

Podkreślić należy, co Spółka wskazała we Wniosku, że po nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 czerwca 2005 r. art. 7 ust. 3 stał się przepisem szczególnym w stosunku do art. 7 ust. 2 jednakże jedynie rozszerzającym wyłączenie z opodatkowania w stosunku do przekazania wymienionych w nim towarów (próbek, prezentów o małej wartości etc.) także wówczas, gdy ich przekazanie nie jest związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Wykładnia zaprezentowana w Interpretacji jest więc nieprawidłowa i opiera się na błędnych założeniach, które Spółka wskazała powyżej.

Minister Finansów na obronę prezentowanej przez siebie tezy powołuje uchwałę NSA z dnia 28.05.2007 r. (sygn. akt I FSP 5/06), w której NSA wskazał, że „językowa wykładnia art. 7 ust. 2 i 3 u.p.t.u. (w brzmieniu ust. 3 obowiązującym do 31 maja 2005 r.) (...) pozwala na stwierdzenie, że każde nieodpłatne przekazanie poza przedsiębiorstwo podatnika dające prawo do odliczenia podatku od towarów nabytych w ramach tego przedsiębiorstwa, na cele konsumpcyjne innych osób, czyli cele niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu zarówno wtedy, gdy czynność ta nie ma żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika (... ) jak i wtedy gdy realizowana jest w związku z tą działalnością, stanowiąc fragment przedsiębiorstwa.”

Faktem jest, że wykładnia art. 7 ust 2 ustawy o VAT w związku z brzmieniem art. 7 ust. 3 obowiązującym przed 1.06.2005 r., dodatkowo dokonana w świetle przepisów Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT; Dz.U. Ł 347 z 11.12.2006 r., Dyrektywa ta od 1.01.2007 r. zastąpiła VI Dyrektywę Rady 77/388/EWG), mogła dawać podstawy do tego, aby uznać za odpłatną dostawę przekazanie bez odpłatności towarów innych niż wymienione w ówczesnym art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, również gdy przekazanie to było związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Powyższe stanowisko utraciło jednak aktualność po zmianie przepisu art. 7 ust 3 ustawy o VAT z dniem 1 czerwca 2005 r., co wielokrotnie potwierdzały w wydawanych w późniejszym okresie wyrokach sądy administracyjne. Cytowana przez Ministra Finansów w Interpretacji uchwała NSA wydana została właśnie na podstawie przepisów obowiązujących przed 1.06.2005 n, a więc w odniesieniu do okresu nieobjętego Wnioskiem Spółki. Wbrew twierdzeniu Ministra Finansów uchwała nie zachowuje aktualności w obecnym stanie prawnym. W okresie wcześniejszym, tj. od 1.05.2004 r. do 31.05.2005 r. brzmienie art. 7 ust. 3 było następujące:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli ich przekazanie wiązało się bezpośrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem”.

Jak Spółka zaznaczyła powyżej, nowelizacja z 1.06.2005 r. sprawiła, że ust. 3 art. 7 ustawy o VAT stał się jedynie uzupełnieniem regulacji ust. 2. Jak wskazał NSA w wyroku z 13.05.2008 r. (sygn. J FSK 600/07) „Po nowelizacji bowiem art. 7 ust. 3 u.p.t.u. zakres przedmiotowy opodatkowania określony w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy, określony jest jedynie w ustępie 2, w jego części wstępnej, precyzuje tenże przedmiot opodatkowania jako „przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem”. Przepis ustępu 3 art. 7 u.p.t.u. (...) określa obecnie jedynie rodzaje przedmiotów, których przekazanie określone w ustępie 2 („na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem „ zostało wyłączone z zakresu przedmiotowego opodatkowania (wyłączenie przedmiotowe).

Od 1.06.2005 r. nie może być mowy o opodatkowaniu podatkiem VAT wydawanych nieodpłatnie towarów, jeśli są one związane z prowadzoną działalnością. Jak wskazuje NSA we wspomnianym wyroku z 13.05.2008 r. „zmiana od 1 czerwca 2005 r. treści przepisu art. 7 ust. 3 u.p.t.u., poprzez wyeliminowanie z niego tego fragmentu, który pozwalał — w zgodzie z jego brzmieniem — na wykładnię określającą zakres przedmiotowy opodatkowania określony w art. 7 ust. 2 z uwzględnieniem czynności przekazania towarów w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, powoduje konieczność odstąpienia od tej wykładni”.

Podobną tezę sformułował WSA we Wrocławiu w wyroku z 3.04.2007 r. (sygn. J S.A./Wr 152/07): ‚„brzmienie literalne art.&nb...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »