Prawo do odliczenia VAT z duplikatów faktur

Pytanie podatnika: W maju 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła 2 lokale użytkowe celem prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Nabycie przedmiotowych lokali zostało potwierdzone aktem notarialnym, w którym jako nabywcę określono małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej. W październiku 2007 r. Wnioskodawczyni zarejestrowała działalność i dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku VAT. Z uwagi na fakt braku faktur dokumentujących zakup ww. lokali Wnioskodawczyni wystąpiła do sprzedawcy o wystawienie duplikatu tych faktur. Otrzymała je w kwietniu 2011 r. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna dokonać odliczenia podatku VAT wynikającego z tych duplikatów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na postawie duplikatów faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatów faktur.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 30 maja 2007 roku nabyła Pani wspólnie z mężem dwa lokale użytkowe. Lokale te zostały nabyte, celem prowadzenia w nich działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych - kawiarnia). Nabycie przedmiotowych lokali zostało potwierdzone aktem notarialnym z dnia 30 maja 2007 roku, w którym jako nabywcę określono małżonków nie posiadających rozdzielności majątkowej. Sprzedawca wystawił również faktury VAT dokumentujące te transakcje:

- dwie faktury VAT z dnia 27.02.2007 r. - jako opłaty rezerwacyjne na zakup lokali,
- dwie faktury VAT z dnia 31.05.2007 r. - po zakończeniu transakcji kupna.

Faktur tych jednak nie otrzymała Pani i nie posiada wiedzy, co się z nimi stało. Posiadając akt notarialny uważała Pani, że jest to wystarczający dokument potwierdzający nabycie nieruchomości i dlatego nie zwróciła się Pani wcześniej do sprzedawcy o dostarczenie oryginałów faktur VAT. W związku z zauważonym brakiem posiadania faktur VAT na zakup lokali wystąpiła Pani do sprzedawcy o wystawienie duplikatów przedmiotowych faktur. Otrzymała je Pani w dniu 27 kwietnia 2011 roku z datą wystawienia 19 kwiecień 2011 roku. Faktury zostały wystawione na Pani nazwisko, jako nabywcę. Dnia 11 października 2007 roku zarejestrowała Pani działalność gospodarczą w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta (data rozpoczęcia działalności: 25 października 2007r), polegającą na świadczeniu usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych. Następnie dokonała Pani zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku od towarów i usług, rezygnując z dniem 25 października 2007 roku ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.

Po dokonaniu tego zgłoszenia, począwszy od miesiąca października 2007 roku składa Pani deklaracje VAT-7. W okresie od 25 października 2007 roku do 31 marca 2008 roku dokonywała Pani obniżenia podatku należnego o naliczony z faktur dokumentujących wydatki, które ponosiłam między innymi na zakup towarów i usług, mających na celu połączenie tych dwóch lokali w jeden i zaadaptowanie go na potrzeby prowadzonej tam działalności gospodarczej - kawiarni. Pierwszą sprzedaż opodatkowaną zaewidencjonowała Pani na kasie fiskalnej w dniu 7 kwietnia 2008 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stanie faktycznym przedstawionym powyżej, jest Pani uprawniona do dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przed dniem 25 października 2007 roku na nabycie wskazanych dwóch lokali użytkowych i zważywszy na fakt, że nieruchomości zostały nabyte przez małżonków, ale przeznaczone w całości na potrzeby wykonywanej przez Panią działalności opodatkowanej ma Pani prawo do odliczenia w pełnej wysokości naliczonego podatku z faktur dokumentujących nabycie lokali oraz w jaki sposób powinna Pani dokonać odliczenia podatku od towarów i usług, wynikających z tych duplikatów faktur dokumentujących poniesione przed dniem 25 października 2007 roku wydatki na nabycie lokali użytkowych, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej i mają ścisły związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych?

Pani zdaniem, przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych przed dniem 25 października 2007 roku na zakup dwóch lokali użytkowych, które zostały nabyte z myślą o prowadzeniu w nich działalności gospodarczej. W niniejszej sprawie istotne znaczenie ma fakt, iż wyłącznym celem nabycia tych nieruchomości był zamiar rozpoczęcia w nich wykonywania czynności opodatkowanych polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług restauracji.

Możliwość odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących poniesienie wskazanych wyżej wydatków znajduje uzasadnienie w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zgodnie z którym podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1, lit. a i b ustawy o VAT, stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz potwierdzających dokonanie przedpłat o ile wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego. Wskazała Pani, że nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia podatku od towarów i usług fakt, że poniosła wydatki przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku od towarów i usług. Art. 88 ust. 4 ustawy mówi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 ustawy o VAT. Nie ulega obecnie wątpliwości, że przepis ten nie uzależnia nabycia prawa do odliczenia podatku naliczonego od posiadania statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, lecz jedynie wskazuje, że realizacja tego prawa jest możliwa po dokonaniu rejestracji. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, jeśli tylko ponoszone przez nich wydatki są związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną. Warunek rejestracji jest natomiast jedynie niezbędny do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Na potwierdzenie swojego stanowiska powołuje Pani wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt I FSK 378/06 oraz wyroki WSA: z dnia 30 stycznia 2007 r. o sygn. akt I SA/Kr 1218/05 i wyrok z dnia 5 sierpnia 2008 r. o sygn. akt I SA/Łd 149/08), oraz interpretacje indywidualne (m.in. z dnia 18 września 2008 r., sygn. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »