Nie każdy samochód zabytkowy jest przedmiotem kolekcjonerskim

Zapytanie nr 10428 do ministra finansów w sprawie zasad zakwalifikowania importowanych pojazdów do przedmiotów kolekcjonerskich i zastosowania preferencyjnej stawki celnej w wysokości 0% oraz preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%

Szanowny Panie Ministrze! Podczas wypełniania przeze mnie mandatu posła na Sejm RP trafiają do mnie zgłoszenia ze strony osób, które importowały samochodowe pojazdy zabytkowe. Mimo iż legitymują się oni stosownym zaświadczeniem wojewódzkiego konserwatora zabytków o uznaniu danego pojazdu za kolekcjonerski, naczelnicy urzędów celnych nie klasyfikują pojazdów zabytkowych do kodu CN 9705 00 00 w taryfie celnej bądź wznawiają postępowania odnośnie do przyjętych taryfikatorów w uprzednio wydanych prawomocnych decyzjach, kwalifikujących pojazd zabytkowy do kodu CN 9705 00 00.

Zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7.

Aby zakwalifikować importowany pojazd do przedmiotów kolekcjonerskich, konieczne jest spełnienie wymagań zawartych w taryfie celnej oraz pozostałych kryteriów zawartych w pkt 1 not wyjaśniających do nomenklatury scalonej Wspólnot Europejskich, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 13 listopada 2009 r. (2009/C 272/2).

Jedną z przesłanek niezbędnych do zakwalifikowania importowanego pojazdu jako przedmiotu kolekcjonerskiego do kodu CN 9705 00 00 jest stosowane zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków o uznaniu danego pojazdu jako posiadającego wartości kolekcjonerskie, w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

Naczelnicy urzędów celnych, jako organ pierwszej instancji, właściwy do ustalania kodu CN 9705 00 00 odnośnie do importowanych pojazdów, stosują niejednolitą wykładnię pojęcia pojazdu kolekcjonerskiego, albowiem stoją na stanowisku, iż pojęcie pojazdu kolekcjonerskiego na gruncie wspólnotowego prawa celnego nie jest tożsame z pojęciem pojazdu kolekcjonerskiego na gruncie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) i ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Prowadzi to do sytuacji nierespektowania przez naczelników urzędów celnych zaświadczeń wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzających, iż dany pojazd posiada wartości kolekcjonerskie, w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568), niezbędnych do zakwalifikowania pojazdu do kodu CN 9705 00 00.

Importer takiego pojazdu, mimo pozytywnego zaświadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest wówczas zobowiązany do uiszczania wszelkich należnych opłat celnych i podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra Finansów z prośbą o odpowiedź na zapytania:

1. Czy możliwe jest wprowadzenie regulacji prawnych ustalających jednolite zasady pozwalające organom celnym zaklasyfikować pojazd kolekcjonerski do kodu CN 9705 00 00?

2. Jakie Ministerstwo Finansów zamierza podjąć działania celem rozwiązania przedstawionego problemu?

Z poważaniem

Poseł Piotr Cybulski

Lubin, dnia 22 lipca 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 10428 w sprawie zasad zakwalifikowania importowanych pojazdów do przedmiotów kolekcjonerskich i zastosowania preferencyjnej stawki celnej w wysokości 0% oraz preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%

Szanowny Panie Marszałku! W związku z pismem z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr SPS-024-10428/11, do którego załączono zapytanie posła Piotra Cybulskiego (wystąpienie z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zasad klasyfikacji importowanych pojazdów kolekcjonerskich oraz zastosowania odpowiednich stawek celnych i podatkowych dla tego rodzaju pojazdów), uprzejmie informuję, co następuje.

Unia Europejska określiła warunki uznawania pojazdów mechanicznych za przedmioty kolekcjonerskie na potrzeby klasyfikacji taryfowej i zawarła je w następujących aktach prawnych i wyjaśnieniach:

- rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej taryfy celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 7.09.1987 r., z późn. zm.),
- noty wyjaśniające do zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów,
- noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »