Dodatek za rozłąkę i ryczałt za nocleg a przychód pracownika

Pytanie podatnika: Spółka wypłaca dodatki za rozłąkę i ryczałty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym). Wypłacane przez spółkę świadczenia nie są związane z podróżą służbową. Czy spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku od ww. świadczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 16.02.2011 r. (data wpływu 25.02.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.05.2011 r. (data nadania 24.05.2011 r., data wpływu 25.05.2011 r.) na wezwanie z dnia 12.05.2011 r. Nr IPPB4/415-175/11-2/SP (data nadania 12.05.2011 r., data doręczenia 17.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zwolnienia od podatku dochodowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.02.2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zwolnienia od podatku dochodowego wypłacanych świadczeń w postaci dodatku za rozłąkę i ryczałtu noclegowego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 12.05.2011 r. Nr IPPB4/415-175/11-2/SP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: doprecyzowanie stanu faktycznego, wskazanie jakiego okresu podatkowego dotyczy przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie, przedstawienie aktualnego ciągu dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), prowadzących do mocodawcy, z których wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy, z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego przez Pana Krzysztofa D.

Pismem z dnia 20.05.2011 r. Wnioskodawca uzupełnił braki w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka wypłaca dodatki za rozłąkę i ryczałty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym) i nie potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wypłacane przez Spółkę świadczenia w postaci dodatków za rozłąkę i ryczałtów noclegowych pracownikom czasowo przeniesionym nie są związane z podróżą służbową.

Podstawa prawna wypłacanych świadczeń - Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych MP Nr 32, poz. 258, ostatnia zmiana MP Nr 16, poz. 201 z 1995 r. Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 79 Kodeksu pracy, z chwilą wejścia w życie tego zarządzenia straciła moc uchwała Nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych MP Nr 11, poz. 84, ostatnia zmiana MP Nr 4, poz. 43 z 1989 r.

Zgodnie z art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.), wykreślony został art. 79 Kodeksu pracy dający Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej upoważnienie do określania w drodze zarządzenia wysokości dodatku za rozłąkę i innych świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

Stosownie do art. 11 powołanej ustawy z dnia 2 lutego 1996 r., przepisy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. zachowują jednak moc do czasu objęcia pracowników, których te przepisy dotyczą i w zakresie przedmiotu w nich unormowanego -postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy. W tych zatem przypadkach, w których pracodawca nie wprowadził w zakładowym układzie zbiorowym pracy, bądź regulaminie wynagradzania zasad przyznawania świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych, zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w dalszym ciągu obowiązuje.

Przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny dotyczy świadczeń wypłacanych od 01 stycznia 2011 r. po zmianie art. 21 ust. 1 pkt 18 updof (do końca 2010 r. świadczenia te były wyłączone z opodatkowania); ani regulamin pracy ani regulamin wynagradzania obowiązujący w Spółce nie zawierają postanowień dotyczących przyznawania i wypłacania dodatków za rozłąkę i ryczałtów noclegowych dla pracowników czasowo przeniesionych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 18 updof, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2011 r., wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę przysługujący na podstawie odrębnych ustaw, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw lub układów zbiorowych pracy, do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Z treści tego przepisu wynika, iż o zwolnionym od podatku dodatku za rozłąkę (do wysokości diet) można mówić wtedy, gdy jest on wypłacany na podstawie:

- ustawy,
- przepisu wykonawczego wydanego na podstawie ustawy,
- układu zbiorowego pracy.

Jakkolwiek poprzez wykreślenie art. 79 K.p., zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. nie ma już umocowania wynikającego z przepisów Kodeksu pracy, to jednak podstawą jego obowiązywania jest inny przepis rangi ustawowej, tj. powołany art. 11 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. W tych okolicznościach wypłacany pracownikowi na podstawie tego zarządzenia dodatek za rozłąkę jest, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem zwolnionym od podatku do wysokości określonej w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 18 updof.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku od świadczeń za rozłąkę i ryczałtów noclegowych wypłacanych pracownikom czasowo przeniesionym?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Podstawę wypłaty stanowi Zarządzenie M.P. i P.S. z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych M.P. Nr 32 poz.258 z późn. zm. wydane na podstawie art. 79 Kodeksu pracy. Zarządzenie to, mimo wykreślenia art. 79 Kodeksu pracy ustawą z dnia 02 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz.110 z późn. zm. na mocy art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej ma status obowiązującego aktu prawnego (u Wnioskodawcy zasady wypłacania dodatków za rozłąkę nie znajdują się w zakładowym Regulaminie wynagradzania), na stronie internetowej Sejmu to zarządzenie figuruje jako akt obowiązujący, opinia...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »