Odliczenie VAT z faktur wystawionych na zleceniobiorcę

Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zleceniodawca (spółka) zlecając podmiotowi trzeciemu przygotowania pod klucz elektrowni, zleci dokonanie wpłat i zaliczek na poczet uzyskanych przyszłych przyłączy wiatrowych, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zaliczkowych, na których widnieje jako nabywca, gdzie faktycznym płatnikiem, zgodnie z umową był podmiot trzeci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.), uzupełnionym w dniu 27 stycznia 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy płatnikiem kwot wynikających z faktur był inny podmiot - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 stycznia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy płatnikiem kwot wynikających z faktur był inny podmiot.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest firmą projektową, która została utworzona w celu realizacji projektu farmy wiatrowej. W ramach tego projektu zaprojektuje trzy elektrownie wiatrowe. Ponieważ nie dysponuje własnym personelem, w celu wykonania prac, które konieczne są do realizacji projektu, zleca podmiotowi trzeciemu wykonanie gotowego „pod klucz" projektu planowanych elektrowni.

Zgodnie z umową świadczenia usług w zakresie wykonania „pod klucz” elektrowni strony postanowiły, iż zleceniobiorca, w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się na rzecz zleceniodawcy, realizować w szczególności wszelkiego rodzaju pozwolenia, zgody, odrolnienia, jak również inne, m.in. przyłącza do sieci w obiekcie elektrowni wiatrowej i innych formalnoprawnych czynności.

W związku z powyższym, do czasu ostatecznego rozliczenia świadczonych czynności na rzecz Spółki, zleceniobiorca zobowiązuje się do pokrywania wszelkich ponoszonych z ww. tytułów kosztów, zadatków i innych opłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy zleceniodawca (Spółka) zlecając podmiotowi trzeciemu przygotowania pod klucz elektrowni, zleci dokonanie wpłat i zaliczek na poczet uzyskanych przyszłych przyłączy wiatrowych, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zaliczkowych, na których widnieje jako nabywca, gdzie faktycznym płatnikiem, zgodnie z umową był podmiot trzeci?

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego iż odnosi się do zakresu i sposobu odliczenia podatku naliczonego od otrzymanej faktury VAT (także zaliczkowej) pochodzącej od sprzedawcy dla nabywcy w sytuacji, gdy płacącym zaliczkę jest inny podmiot nie będący nabywcą, tylko „nabywca" towarów lub usług może skorzystać z prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od dokonanych zakupów na podstawie oryginału faktury potwierdzającej ten zakup.

W ocenie Spółki, przepisy prawa nie zabraniają a wręcz dopuszczają możliwość wystawiania faktur VAT z podaniem nabywcy i płatnika jako innych podmiotów prawa wskazując, iż szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Przepisy tego rozporządzenia, zwłaszcza § 5 i § 10 stanowią, iż faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży lub otrzymania zaliczki powinna zawierać co najmniej m.in., imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Zadaniem Spółki, w tym przypadku nie istotne jest to, od kogo sprzedawca fizycznie otrzymuje zaliczkę lub zapłatę, ale że otrzymując zaliczkę - nawet jak płaci za to płatnik - należy rozumieć że pochodzi ona od nabywcy, gdyż czynność sprzedaży usług i towarów powstaje pomiędzy sprzedawcą i nabywcą, a tym samym wpłata należności zwalnia nabywcę z odpowiedzialności cywilnej za powstałe zobowiązanie. Natomiast zgodnie z innym przepisem, tego rozporządzenia, faktury i faktury korygujące wystawiane są co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. (płatnik nie jest wymieniany).

Tak więc - w ocenie Spółki - jeśli przedmiotowa faktura zawiera wszystkie ww. elementy jest ona prawidłowa.

Spółka wskazała, iż katalog elementów jakie powinna zawierać faktura, określony w cyt. wyżej § 5 i 10 rozporządzenia nie jest zamknięty. Umieszczenie na fakturze informacji o „płatniku" nie stanowi o wadliwości tej faktury, a jedynie jest dodatkowym elementem faktury i wynika z potrzeb ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych podmiotów uczestniczących w transakcji.

Zdaniem Spółki, wskazanie na fakturze VAT potwierdzającej zakup towarów lub usług „nabywcy" i „płatnika" ma znaczenie z punktu widzenia odliczenia podatku naliczonego tylko i wyłącznie informacyjne. Takie wskazanie płatnika w żaden sposób nie ma wpływu na prawo do odliczenia podatku.

W ocenie Spółki, powołującej treść art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, żadne przepisy prawa podatkowego nie zabraniają posiadania oryginału faktury przez ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »