Orzecznictwo: Nadgodziny w wolną sobotę

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.

Przewodniczący SSN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Zbigniew Hajn.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 stycznia 2008 r. sprawy z powództwa Jerzego K. i Zbigniewa S. przeciwko „E.” SA w K. o wynagrodzenie za pracę, na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 23 listopada 2006 r. [...] uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 8 marca 2006 r. zasądził od pozwanego „E.” SA w K. - tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - na rzecz powoda Zbigniewa S. kwoty:

6.301,84 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września do dnia zapłaty,
5.819,04 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2003 r. do dnia zapłaty,
7.600,74 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2003 r. do dnia zapłaty,
8.279,18 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2003 r. do dnia zapłaty

oraz na rzecz powoda Jerzego K. kwoty:

6.301,79 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2003 r. do dnia zapłaty,
5.819,04 zł od dnia 11 października 2003 r. do dnia zapłaty,
7.600,74 zł od dnia 11 listopada 2003 r. do dnia zapłaty,
12.760,49 zł od dnia 11 grudnia 2003 r. do dnia zapłaty,
15,50 zł od dnia 11 stycznia 2004 r. do dnia zapłaty.

Sąd zasądził także na rzecz powoda Zbigniewa S. kwotę 103,55zł oraz na rzecz powoda Jerzego K. kwotę 104,38 zł - obie kwoty tytułem ustawowych odsetek za nieterminową wypłatę wynagrodzenia za pracę, a także na rzecz każdego z nich kwoty po 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu wyroku Sąd ustalił, że powodowie aneksami do umowy o pracę z dnia 7 sierpnia 2003 r. zostali skierowani przez pozwanego do pracy w Republice Federalnej Niemiec. Wynagrodzenie powodów ustalone zostało w wysokości 8,79 euro za godzinę pracy w normalnym czasie pracy, a nadto uzgodniono, że z tytułu pracy w nadgodzinach powodom będzie przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 10,99 euro za każdą godzinę pracy powyżej miesięcznej normy czasu pracy. Kolejnymi umowami o pracę na czas określony przedłużano czas zatrudnienia powodów - aż do dnia 29 lutego 2004 r. Powodowie świadczyli pracę w godzinach nadliczbowych, a także niedziele i święta polskie, za które nie otrzymali należnego wynagrodzenia.

Powodowie prowadzili własną ewidencję czasu pracy. W oparciu o tę właśnie ewidencję Sąd Rejonowy ustalił ilość przepracowanych przez powodów godzin nadliczbowych, uznając, że ewidencja czasu pracy przedstawiona przez pozwanego jest niewiarygodna, nie odzwierciedla bowiem rzeczywistego czasu pracy. Sąd Rejonowy stwierdził, że dla oceny stosunku pracy stron niniejszego procesu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, tak dotyczące ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jak też dotyczące ustalania dni wolnych oraz świąt, mimo że praca świadczona była za granicą. Tym samym stawka godzinowa, wskazana w umowie o pracę, dotycząca pracy w nadgodzinach, uznana została za sprzeczną z powszechnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy. Podstawę do obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych stanowiła zatem stawka godzinowa, wynikająca z osobistego zaszeregowania powodów - 8,79 euro.

Nadto Sąd wskazał, że praca powodów w soboty następowała po przekroczeniu średniotygodniowej normy czasu pracy, co powodowało ustalenie dodatku za tę pracę w wysokości 100% wynagrodzenia.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 23 listopada 2006 r. oddalił apelację pozwanego dotyczącą wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i kosztów procesu. W pisemnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy za bezzasadny uznał zarzut pozwanego oparty na przepisie art. 233 § 1 k.p.c., a dotyczący sposobu wyliczenia czasu pracy powodów świadczonej w godzinach nadliczbowych. Podzielił stanowisko Sądu Rejonowego, że ewidencja czasu pracy przedstawiona przez pozwanego jest niewiarygodna i nie może stanowić podstawy do ustalenia liczby godzin przepracowanych przez powodów, w odróżnieniu od ich własnej ewidencji czasu pracy, będącej podstawą wyliczeń spornego roszczenia przez ten Sąd. Sąd Okręgowy pominął także dowód z regulaminu pracy pozwanego z tego względu, iż pozwany nie przedstawił dowodów na to, iż powodowie zostali zapoznani z tym regulaminem. Powołując się na przepis art. 134 § 1 k.p., w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., tj. przed nowelizacją Kodeksu pracy dokonaną ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081), a także na przepis art. 1511 § 1 i 2 k.p., wprowadzony tą nowelizacją, Sąd Okręgowy stwierdził, że w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy, liczbę godzin nadliczbowych ustala się pomniejszając liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym o liczbę godzin, które nominalnie powinien on przepracować, z zachowaniem obowiązujących go norm czasu pracy. Następnie zaś, od wyniku tego należy odjąć godziny nadliczbowe opłacone z tytułu przekroczenia dobowej normy czasu pracy, bowiem przepisy wyraźnie wykluczają podwójne opłacanie tych samych godzin nadliczbowych. Powodów obowiązywał podstawowy system czasu pracy określony w art. 129 k.p., zgodnie z którym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Ostatecznie Sąd Okręgowy zaakceptował stanowisko Sądu Rejonowego, że powodom - za czas pracy w nadgodzinach w soboty (a więc z przekroczeniem pięciodniowego tygodnia pracy) - przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia. Sąd Okręgowy za Sądem Rejonowym przyjął także, że wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych winno być obliczone na podstawie stawki godzinowej - 8,79 euro za godzinę, wynikającej z umów o pracę, bowiem stawka ta stanowi stawkę osobistego zaszeregowania powodów w rozumieniu art. 134 § 12 k.p., a następnie art. 1551 § 3 k.p., natomiast nie ma podstaw, aby przyjmować za podstawę obliczeń 60% wynagrodzenia.

Sąd Okręgowy nie podzielił również stanowiska apelującego, że Sąd Rejonowy dokonał błędnej wykładni art. 1 § 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) w związku z art. 138 § 1 k.p. (obecnie art. 1519 § 1 k.p.), poprzez przyjęcie, że dokonanie przez strony umowy o pracę wyboru prawa polskiego, jako właściwego dla oceny łączącego je stosunku prawnego, rozciąga się także na regulacje o charakterze publicznoprawnym, w zakresie dni ustawowo wolnych od pracy. Stwierdził, że zgodnie z art. 32 Prawa prywatnego międzynarodowego i wobec woli stron, ujawnionej w umowach, do stosunków pracy łączących powodów z pozwanym zastosowanie mają przepisy prawa materialnego polskiego, w tym Kodeks pracy.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wywiódł pozwany zarzucając naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 128 k.p. w związku z art. 12911 k.p., polegające na przyjęciu, że ewidencja czasu pracy prowadzona przez pracodawcę zgodnie z wymogami art. 12911 k.p. oraz rozporządzenia M...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »