Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

KODEKS PRACY PORZUCENIE PRACY

 • 17.05.2018Emerytury: Nieustające problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
  Zaświadczenie stwierdzające wysokość osiąganych wynagrodzeń lub dochodu powinno być wystawione przez pracodawcę lub prawnego następcę pracodawcy na podstawie dokumentacji płacowej. Jeżeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza się możliwość, by zaświadczenie o wysokości osiągniętych wynagrodzeń pracodawca lub następca prawny pracodawcy wydał na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o pracę, pismach o powołaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, określających wynagrodzenie danej osoby.
  • 28.06.2013Zasiłki macierzyńskie od 17 czerwca 2013 r.
   W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Przepisy tej ustawy zmieniają m. in. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym zasiłku macierzyńskiego.
   • 13.07.2012Porzucenie pracy przez pracownika a Kodeks pracy
    Interpelacja nr 4794 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy przepisów dotyczących sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy
    • 02.05.2012Rozwiązanie umowy przy braku klauzuli o wypowiedzeniu
     Oświadczenie woli nazwane wypowiedzeniem, złożone pracodawcy przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w której nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy), powoduje rozwiązanie umowy o pracę na mocy przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia - orzekł Sąd Najwyższy.
     • 22.10.2010Pracodawcy chcą kar dla porzucających pracę
      Interpelacja nr 16906 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie porzucenia pracy przez pracownika
      • 16.04.2010Kiedy ojciec korzysta z urlopu macierzyńskiego
       Interpelacja nr 14534 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umożliwienia wykorzystania przez ojców urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikom - matkom
       • 19.08.2009Odszkodowanie od pracownika porzucającego pracę
        Interpelacja nr 10464 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowania w Kodeksie pracy sankcji za porzucenie przez pracownika stanowiska pracy, jeżeli skutkiem tego są straty pracodawcy
        • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
         Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
         • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
          Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
          • 25.07.2008Dochodzenie roszczeń – tylko dla pracowników, czy także dla pracodawców?
           Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce, by planowanej zmianie prawa pracy korzystnej dla pracowników towarzyszyła podobna zmiana chroniąca interesy pracodawców. Zgodnie z aktualnie rozpatrywaną propozycją, bezprawnie zwolnieni pracownicy będą mogli przed sądem dochodzić od pracodawców odszkodowania np. za utratę szans na wcześniejszą emeryturę lub zasiłek dla bezrobotnych.
           • 09.11.2006Porzucenie pracy przez pracownika
            Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ustanie stosunku pracy może nastąpić poprzez jego rozwiązanie bądź poprzez jego wygaśnięcie. Do roku 1996 funkcjonował w przepisach prawnych trzeci przypadek ustania stosunku pracy – porzucenie pracy, czyli inaczej bezprawne zaprzestanie pracy (na mocy art. 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. (Dz. U. 96.24.110) zmieniającej Kodeks pracy, art. 64 został skreślony). Sytuacje, które można nazwać „porzuceniem pracy przez pracownika” nadal istnieją i dlatego warto się bliżej przyjrzeć możliwościom, jakimi dysponuje pracodawca w takim, nieuregulowanym prawnie przypadku.