Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

europejski nip

 • 12.01.2018Dokumentowanie prawa do zasiku macierzyskiego
  Zakad Ubezpiecze Spoecznych opublikowa ilustrowany przykadami komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzi szczegóowo o dokumentowaniu prawa do zasiku macierzyskiego w rónych przypadkach.
  • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
   O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 21.09.2017WNT: Moment powstania obowizku podatkowego
    Z uzasadnienia: Biorc po uwag powoany przepis naley wskaza, e w sytuacji, gdy wystawiona przez dostawc faktura dokumentujca dostaw konkretnych towarów zostaa wystawiona przed 15. dniem miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano ich dostawy, obowizek podatkowy z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia towarów powsta z chwil wystawienia tej faktury.
    • 20.07.2017Umowa zlecenia zawarta poza dziaalnoci z VAT?
     Pytanie: Czy z tytuu uzyskiwanego honorarium z umowy zlecenia, zawartej poza prowadzon dziaalnoci, Wnioskodawczyni jest zobowizana wystawi faktur VAT i odprowadzi ten podatek do Urzdu Skarbowego czy wystarczy wystawienie rachunku bez podatku od towarów i usug?
     • 04.07.2017Aktualizacja dodatkowych lokalizacji dziaalnoci w NIP-2
      Pytanie podatnika: Siedzib spóki jest A. Spóka posiada równie sta lokalizacj (lokal biurowy na podstawie umowy najmu) w B. Ponadto dla celów realizacji projektu Wnioskodawca na terenie konkretnego województwa wynajmuje lokal biurowy i prowadzi tam biuro projektu do kontaktu z uczestnikami projektu i zarzdzania projektem. Czy Wnioskodawca ma obowizek aktualizowania danych adresowych dotyczcych lokalizacji w B, danych adresowych dotyczcych lokalizacji biur projektowych, danych adresowych dotyczcych lokalizacji miejsc organizacji szkole organizowanych poza siedzib Wnioskodawcy?
      • 22.05.2017NSA. Prawidowy adres siedziby w zgoszeniu VAT-R
       Przez „adres siedziby” podatnika podany dla celów zgoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usug” na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naley uzna adres zawierajcy co najmniej nazw miejscowoci i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarzd przedsibiorstwa podatnika i zapadaj istotne decyzje dotyczce ogólnego nim zarzdzania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
       • 17.05.2017Brak naleytej starannoci pozbawia prawa do odliczenia VAT
        W resorcie finansów trwaj obecnie prace zmierzajce do wypracowania listy dziaa, których realizacja bdzie wskazywaa na dziaanie przez podatnika w dobrej wierze/zachowanie przez niego naleytej starannoci. Dziki takiej licie uczciwi przedsibiorcy wiedzieliby jakie czynnoci mieliby podj, aby nie by naraonym na ryzyko zakwestionowania im przez organy podatkowe prawa do odliczenia - wyjanio ministerstwo finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 27.03.2017Rozliczanie faktur za usugi transportu towarów otrzymanych od agenta
         Przedsibiorcy czsto nabywaj usugi w zakresie transportu towarów od podmiotów zagranicznych. Jeeli taka usuga podlega opodatkowaniu w Polsce, to polski usugobiorca zobowizany jest zasadniczo do rozliczenia podatku nalenego z tytuu importu usug. Co jednak w przypadku, gdy faktura dokumentujca usug jest wystawiana przez polskiego agenta?
         • 24.03.2017Rozliczanie faktur za usugi transportu towarów otrzymanych od agenta
          Przedsibiorcy czsto nabywaj usugi w zakresie transportu towarów od podmiotów zagranicznych. Jeeli taka usuga podlega opodatkowaniu w Polsce, to polski usugobiorca zobowizany jest zasadniczo do rozliczenia podatku nalenego z tytuu importu usug. Co jednak w przypadku, gdy faktura dokumentujca usug jest wystawiana przez polskiego agenta?
          • 13.01.2017Moment ewidencjonowania obrotu przy sprzeday wysykowej na kasie rejestrujcej
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday przez platform allegro w momencie otrzymania przelewu na konto firmowe przed wysyk towaru prawidowe jest fiskalizowanie tej sprzeday w momencie otrzymania pienidzy, czy fiskalizacja winna by dokonana w momencie wysyki towaru? Czy w przypadku sprzeday za pobraniem prawidowe jest fiskalizowanie sprzeday towaru na rzecz osób fizycznych w momencie wydania towaru kurierowi, czy moe w momencie otrzymania zapaty za towar? W którym momencie powinna by zafiskalizowana sprzeda, jeeli przelew firma otrzyma w pitek o godz. 18 lub w sobot, w którym to czasie firma nie pracuje, czy prawidowym bdzie fiskalizacja w momencie wysyki towaru do klienta czy te moe w dacie otrzymania przelewu?
           • 31.10.2016Eksport towarów i jego opodatkowanie w ramach transakcji acuchowej
            Pytanie podatnika: Czy spóka prawidowo postpuje w przedstawionym wyej stanie faktycznym stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów wynoszc 0% na fakturze dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii? Czy spóka prawidowo postpuje stosujc stawk przewidzian dla eksportu towarów tj. 0% do kosztów towarzyszcych dostawie towarów m.in. Koszty odprawy celnej, koszty wysyki, ubezpieczenia przesyki, pakowania na fakturze? Czy spóka prawidowo postpuje prezentujc w osobnej pozycji na fakturze VAT pozostae koszty towarzyszce eksportowi towarów?
            • 26.07.2016NSA. Wyrok dla kontrahenta jest podstaw zakwestionowania prawa do odliczenia VAT
             Z uzasadnienia: Art. 11 Prawa o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, stanowic o zwizaniu sdu administracyjnego ustaleniami prawomocnego wyroku skazujcego co do popenienia przestpstwa, nie odnosi tego zwizania tylko do wyroku skazujcego podatnika, bdcego stron danego postpowania podatkowego, a nastpnie sdowoadministracyjnego. Oznacza to, e tego rodzaju wyrokiem sd administracyjny jest zwizany take co do ustale dotyczcych popenienia przestpstwa przez inne osoby. Zatem, przesdzenie wyrokiem karnym, e zakwestionowane faktury powiadczaj nieprawd co do zaistnienia operacji gospodarczych, wie organy i sd administracyjny.
             • 07.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiku macierzyskiego
              Dowodem stanowicym podstaw przyznania i wypaty zasiku macierzyskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyskiego jest:  zawiadczenie lekarskie wystawione na zwykym druku okrelajce przewidywan dat porodu – za okres przed porodem;  odpis skrcony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez patnika skadek albo przez ZUS za zgodno z oryginaem – za okres od dnia porodu.
              • 03.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiku macierzyskiego
               Dowodem stanowicym podstaw przyznania i wypaty zasiku macierzyskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyskiego jest:  zawiadczenie lekarskie wystawione na zwykym druku okrelajce przewidywan dat porodu – za okres przed porodem;  odpis skrcony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez patnika skadek albo przez ZUS za zgodno z oryginaem – za okres od dnia porodu.
               • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczy PIT za 2015 r.
                 Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinnimy zacz od ustalenia, z jakiego rda osignlimy przychody w danym roku podatkowym. rdo osignitego przychodu oraz sposb jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na ktrym powinnimy si rozliczy. Moe si rwnie okaza, e w danym roku osignlimy przychody z kilku rde (rnego rodzaju), opodatkowane wedug odmiennych zasad, co moe skutkowa koniecznoci zoenia wicej ni jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodw (przychodw) osb fizycznych obowizuj nastpujce formularze zezna rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                 • 02.10.2015NSA. Piwnica jako siedziba firmy przy rejestracji VAT
                  Przez „adres siedziby” podatnika podany dla celw zgoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarw i usug” na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, naley uzna adres zawierajcy co najmniej nazw miejscowoci i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w ktrym faktycznie funkcjonuje zarzd przedsibiorstwa podatnika i zapadaj istotne decyzje dotyczce oglnego nim zarzdzania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                  • 21.09.2015Opodatkowanie VAT usug magazynowania towarw
                   Pytanie podatnika: Czy kompleksowe usugi magazynowania wiadczone przez Spk w Polsce na rzecz podmiotw zagranicznych podlegaj opodatkowaniu VAT w Polsce?
                   • 10.09.2015Jak dla potrzeb VAT rozliczy transakcj WNT?
                    Pytanie podatnika: Czy rozliczenie zakupionego towaru od firmy szwajcarskiej z siedzib w Szwajcarii, wyprodukowanego we Francji przez firm francusk i stamtd transportowanego bezporednio do Polski powinno zosta sklasyfikowane jako wewntrzwsplnotowe nabycie towarw i rozliczone w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowujcej VAT-UE z NIP-em unijnym firmy francuskiej?
                    • 21.07.2015Zmiana przeznaczenia towarw po utracie zwolnienia a korekta VAT
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do dokonania korekty VAT naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy VAT w odniesieniu do towarw i usug, ktre zostay nabyte z zamiarem ich wykorzystania do czynnoci zwolnionych z VAT (a wic nabytych jeszcze w okresie korzystania przez Wnioskodawc ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy VAT), a faktycznie wykorzystanych przy wykonywaniu czynnoci opodatkowanych (dostawach towarw), po utracie prawa do zwolnienia z art. 113 ust. 9 ustawy VAT?
                     • 13.07.2015Puste faktury a prawo do odliczenia VAT
                      Z uzasadnienia: Sd przypomina, e same przelewy pienine kwot wpisanych w fakturach, nie statuuj sprzeday, czyli ostatecznie prawa do obnienia kwot podatku.
                      • 09.07.2015Postpowanie podatkowe. Dowodw w sprawie nie mona pomija
                       Teza: Norma art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) sprzeciwia si temu, aby odmawia daniu przeprowadzenia dowodu na okolicznoci istotne dla wyniku sprawy z tego tylko wzgldu, e organ ju uzna, e „okolicznoci majce znaczenie dla rozstrzygnicia niniejszej sprawy zostay ustalone innymi dowodami zebranymi w toku postpowania”, lecz w sposb sprzeczny z tez, ktr zamierza dowodzi strona postpowania.
                       • 06.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
                        1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
                        • 03.07.2015MF wyjania. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrconego obcienia VAT
                         1 lipca 2015 r. weszy w ycie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z pn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”, dotyczcych mechanizmu odwrconego obcienia, ktrych celem jest zapewnienie wikszej skutecznoci tego instrumentu. Przepisy te zostay wprowadzone ustaw z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy ? Prawo zamwie publicznych (Dz. U. poz. 605).
                         • 31.03.2015Przeduenie terminu na zwrot VAT. Wyrok NSA
                          Tezy: Postanowienie o przedueniu terminu zwrotu rnicy podatku wydane w zwizku z weryfikacj rozliczenia podatnika w jednym z postpowa wskazanych w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) wywiera skutki do czasu zakoczenia tego postpowania, a w sytuacji wszczcia innego postpowania weryfikacyjnego, organ powinien wyda nowe postanowienie o przedueniu terminu zwrotu.
                          • 12.03.2015Usugi logistyczne a VAT. Miejsce wiadczenia usug
                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku wiadczenia kompleksowych usug logistycznych w zakresie przewozu adunkw i operacji magazynowych z zastrzeeniem, e operacje magazynowe (magazynowanie) nie stanowi wiadczenia gwnego przedmiotu umowy (czynnoci jednolitej) i kontrahentowi sowackiemu nie jest przyznane prawo uywania caoci lub czci wyranie oznaczonej nieruchomoci, miejscem wiadczenia usug jest siedziba kontrahenta sowackiego (miejsce siedziby na terytorium Republiki Sowackiej)?
                           • 21.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                            Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowizek ten dotyczy patnikw, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu tego roku, w 2014 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                            • 20.01.2015Informacja ZUS IWA do 2 lutego 2015 r.
                             Dnia 2 lutego 2015 r., mija termin na zoenie "Informacji o danych do ustalenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe" - ZUS IWA za 2014 rok. Obowizek ten dotyczy patnikw, ktrzy speniaj cznie nastpujce warunki: byli zgoszeni nieprzerwanie w ZUS jako patnicy skadek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i co najmniej jeden dzie w styczniu tego roku, w 2014 r. zgaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2014 r. roku.
                             • 19.01.2015VAT 2015: Usugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                              Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastpia zmiana w okrelaniu miejsca wiadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, wiadczonych na rzecz ostatecznych konsumentw (niepodatnikw), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem wiadczenia tych usug jest teraz miejsce, w ktrym usugobiorca (konsument) posiada siedzib, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu (dotychczas taka regua stosowana bya wycznie przy usugach elektronicznych wiadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z pastw trzecich).
                              • 16.01.2015VAT 2015: Usugi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne oraz system MOSS
                               Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastpia zmiana w okrelaniu miejsca wiadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usug: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, wiadczonych na rzecz ostatecznych konsumentw (niepodatnikw), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem wiadczenia tych usug jest teraz miejsce, w ktrym usugobiorca (konsument) posiada siedzib, stae miejsce zamieszkania lub zwyke miejsce pobytu (dotychczas taka regua stosowana bya wycznie przy usugach elektronicznych wiadczonych konsumentom z Unii Europejskiej przez podmioty zagraniczne z pastw trzecich).
                               • 02.10.2014Dane adresowe w zgoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                                Z uzasadnienia: Ustawodawca wymaga, by podatnicy bdcy osobami fizycznymi wskazywali, w szczeglnoci adres gwnego miejsca wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz adresy dodatkowych miejsc wykonywania dziaalnoci. Tego rodzaju zastrzeenie dotyczce gwnego miejsca wykonywania dziaalnoci gospodarczej oraz dodatkowych miejsc wykonywania dziaalnoci nie dotyczy jednak podatnikw niebdcych osobami fizycznymi, wobec ktrych zakres obowizkw ewidencyjnych sformuowany zosta w art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw.
                                • 18.07.2014Miejsce najmu jako miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje dla swoich pracownikw mieszkania. Czynsz, ktry paci jest refakturowany na podnajemcw - pracownikw. Czy miejsce najmu naley wpisa w zgoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 jako miejsce prowadzenia dziaalnoci?
                                 • 09.06.2014Dziaalno gospodarcza. Jaki adres na fakturze?
                                  Pytanie podatnika: Jaki adres powinien widnie na fakturach VAT dotyczcych zakupu i sprzeday towarw i usug? Czy na fakturach naley wskazywa adres zamieszkania Wnioskodawcy zgodny ze zgoszeniem VAT-R, czy te adres prowadzonej dziaalnoci zgodny z wpisem do CEiDG?
                                  • 09.05.2014Gmina i jednostki budetowe jako podatnicy VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy gmina i jej jednostki budetowe powinny by traktowane dla celw rozlicze VAT jako jeden podatnik i dokonywa jednego rozliczenia deklaracyjnego przez Gmin?
                                   • 24.04.2014Rejestracja firmy w wirtualnym biurze. Wyjanienie MF
                                    Interpelacja nr 24698 w sprawie przypadkw odmawiania przez organy podatkowe nadania NIP podmiotom rejestrujcym dziaalno pod adresem tzw. biur wirtualnych.
                                    • 31.01.2014Wirtualne biuro jako przeszkoda w zdobyciu NIP
                                     Z uzasadnienia: Postpowanie w sprawie nadania NIP powinno sprowadza si jedynie do sprawdzenia spenienia warunkw formalnych. W toku tego postpowania organy nie s uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane s (lub mog by wykonywane) funkcje zarzdcze spki. Rwnie okoliczno, e pod wskazanym przez stron skarc adresem maj siedzib take inne spki nie moe mie wpywu na kwesti nadania numeru NIP. Bez znaczenia dla rozstrzygnicia sprawy pozostaje take podnoszona przez Dyrektora Izby Skarbowej okoliczno, e mog wystpowa trudnoci z dorczaniem pism spce.
                                     • 19.12.2013Kasy rejestrujce: NIP klienta na paragonie a wystawienie faktury
                                      Pytanie podatnika: Czy sprzedawca ma obowizek umieszczania numeru NIP kontrahenta na kadym paragonie, na którym klient zada? Czy te obowizek umieszczenia NIP na paragonie jest ograniczony tylko do tych przypadków w których dopuszczalne jest wystawienie faktury uproszczonej? Czy moemy odmówi umieszczenia na paragonie NIP klienta i wystawi mu pen faktur VAT?
                                      • 28.11.2013UE ma nowe pomysy na zwikszenie wpyww podatkowych
                                       Unikanie opodatkowania stanie si zdecydowanie trudniejsze – zapowiada Komisja Europejska. Bruksela przygotowaa pakiet zmian w regulacjach podatkowych, ktre maj m.in. zlikwidowa przypadki „obustronnego braku opodatkowania”. Potwierdzono rwnie zamiar wprowadzenia w przyszoci unijnego NIP i Kodeksu podatnikw.
                                       • 16.10.2013Firmy z wirtualnym biurem pod szczeglnym nadzorem fiskusa?
                                        Interpelacja nr 20196 do ministra finansw w sprawie rejestracji przedsibiorcw korzystajcych z usug biur coworkingowych, tzw. biur wirtualnych
                                        • 10.10.2013Rozliczenie eksportu. Sprzeda towarw ze skadu celnego a VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy dostawa (sprzeda) towarw ze skadu celnego (bez dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym - tzw. powrotny wywz) na rzecz podmiotw z pastw nienalecych do Wsplnoty, jest dla Wnioskodawcy eksportem, ktry po spenieniu okrelonych warunkw, opodatkowany jest stawk VAT w wysokoci 0%?
                                         • 01.10.2013Przedawnienie zobowizania podatkowego a wszczcie postpowania karnego
                                          Z uzasadnienia: Aby zalego podatkowa si nie przedawnia, organ podatkowy musi poinformowa podatnika o wszczciu postpowania karnego jeszcze przed upywem terminu przedawnienia. Organy nie wykazay natomiast, e numer telefonu, powoany w notatce nalea do prezesa spki, bd spki i, e opisana rozmowa miaa miejsce. Zatem, z uwagi fakt, e spka nie zostaa zawiadomiona o wystpieniu okolicznoci skutkujcych zawieszeniem terminu przedawnienia jej zobowiza podatkowych, stwierdzi naley, e zobowizania ulegy przedawnieniu.
                                          • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                                           Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                                           • 20.06.2013Odliczenie VAT przez oddzia zagranicznej spki
                                            Z uzasadnienia: Nie mona upatrywa zwrotu kwoty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynnoci opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuacj podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz poza terytorium Polski naley odnie do szeroko rozumianej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (take: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykadni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mona dokonywa w takim rozumieniu, e trzeba wykaza zwizek podatku naliczonego z polskim podatkiem nalenym.
                                            • 14.06.2013VAT: Ulga na ze dugi w przypadku dunika w upadoci
                                             Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce
                                             • 10.06.2013Definicja pracownika w prawie ubezpiecze spoecznych
                                              Interpelacja nr 16771 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przez ZUS rozszerzajcej definicji pracownika na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz informacji, jakiej moe da pracodawca od pracownika w zwizku z przeprowadzon przez ZUS kontrol w przedsibiorstwie Uzdrowisko Busko-Zdrj SA w Busku-Zdroju
                                              • 28.05.2013Miejsce prowadzenia dziaalnoci w zgoszeniu aktualizacyjnym NIP-2
                                               Pytanie podatnika: Co uznaje si za miejsce prowadzenia dziaalnoci, ktre naley zgosi w zgoszeniu aktualizacyjnym NIP-2, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji patnikw? Czy podatnik ma obowizek zgoszenia w zgoszeniu aktualizujcym magazynu, w ktrym przechowuje swoje towary i z ktrego przewozi je dalej do swoich kontrahentw w celu sprzeday? Czy podatnik ma obowizek zgoszenia w zgoszeniu aktualizujcym magazynu, ktry podnajmuje od innego podmiotu? Albo modernizowanego budynku, ktry dostosowuje do potrzeb prowadzenia dziaalnoci czy te budynku wynajmowanego w caoci dla kontrahentw, nie prowadzc w nim w ogle wasnej dziaalnoci?
                                               • 16.05.2013KE wytacza dziaa przeciwko rajom podatkowym
                                                Z naszych szacunkw wynika, e pastwa czonkowskie UE trac dziesitki miliardw euro z powodu oszustw podatkowych i uchylania si od opodatkowania. Dua cz tych pienidzy trafia do rajw podatkowych – twierdzi Komisja Europejska, ktra przedstawia szczegowy plan dziaa majcy uszczelni systemy fiskalne. Propozycje Brukseli zostan rozpatrzone ju 22 maja, podczas najbliszego szczytu Rady Europejskiej.
                                                • 12.04.2013Wybr opodatkowania WNT
                                                 Na gruncie ustawy o podatku od towarw i usug jedn z czynnoci podlegajcych opodatkowaniu stanowi wewntrzwsplnotowe nabycie towarw (WNT), jeeli dokonywane jest za odpatnoci. Okazuje si, e w pewnych wypadkach to sami podatnicy decyduj, czy chc opodatkowa WNT.
                                                 • 12.04.2013Faktura pro forma – raz jeszcze
                                                  Problematyka faktur pro forma naley do zagadnie, ktre od pocztku 2013 roku budz sporo wtpliwoci. Stanowisku opartemu na podejciu zdroworozsdkowym przeciwstawiane byy argumenty majce rdo w literalnym czytaniu przepisw dotyczcych nowych zasad wystawiania faktur.
                                                  • 11.04.2013Interpretacje ZUS – zasady skadania wnioskw
                                                   W odniesieniu do wnioskw o wydanie pisemnej interpretacji skadanych w ZUS poczwszy od 1 stycznia 2011 r. waciwe do ich rozpatrywania s wycznie dwa Oddziay: Oddzia ZUS w Gdasku oraz Oddzia ZUS w Lublinie.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »