Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

europejski nip

 • 16.05.2013KE wytacza działa przeciwko rajom podatkowym
  Z naszych szacunków wynika, że państwa członkowskie UE tracą dziesiątki miliardów euro z powodu oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Duża część tych pieniędzy trafia do rajów podatkowych – twierdzi Komisja Europejska, która przedstawiła szczegółowy plan działań mający uszczelnić systemy fiskalne. Propozycje Brukseli zostaną rozpatrzone już 22 maja, podczas najbliższego szczytu Rady Europejskiej.
  • 12.04.2013Wybór opodatkowania WNT
   Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług jedną z czynności podlegających opodatkowaniu stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), jeżeli dokonywane jest za odpłatnością. Okazuje się, że w pewnych wypadkach to sami podatnicy decydują, czy chcą opodatkować WNT.
   • 12.04.2013Faktura pro forma – raz jeszcze
    Problematyka faktur pro forma należy do zagadnień, które od początku 2013 roku budzą sporo wątpliwości. Stanowisku opartemu na podejściu zdroworozsądkowym przeciwstawiane były argumenty mające źródło w literalnym czytaniu przepisów dotyczących nowych zasad wystawiania faktur.
    • 11.04.2013Interpretacje ZUS – zasady składania wniosków
     W odniesieniu do wniosków o wydanie pisemnej interpretacji składanych w ZUS począwszy od 1 stycznia 2011 r. właściwe do ich rozpatrywania są wyłącznie dwa Oddziały: Oddział ZUS w Gdańsku oraz Oddział ZUS w Lublinie.
     • 08.04.2013Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT
      Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi wadliwą implementację art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzależnia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego używania przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeżeli nabycie tego towaru przez podatnika nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 03.04.2013Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatników zwolnionych podmiotowo z VAT
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (handel odzieżą). Podatnik wybrał zwolnienie podmiotowe na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Od sierpnia 2012 r. zarejestrował się jako podatnik VAT UE i posiada NIP europejski. Do chwili obecnej dokonał nabycia towarów z krajów Unii Europejskiej (Włochy), których wartość wyniosła 22 459 zł. Planowane zakupy towarów w Unii w 2012 r. nie przekroczą wartości 50 000 zł. Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania faktury wewnętrznej na zakup towarów w Unii i wykazywania podatku należnego z tego nabycia?
       • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.
        Od 1 kwietnia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
        • 13.03.2013Jak bezpiecznie korzystać z usług internetowych?
         Przy korzystaniu z usług internetowych warto szczególnie uważać na proces rejestracji i logowania, regulaminy oraz zakres podawanych danych osobowych – radzi polski oddział Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECC-Net).
         • 07.03.2013Kasy rejestrujące: Dokumentowanie wielu transakcji sprzedaży na rzecz tego samego klienta
          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzących działalności. Czy Wnioskodawczyni może sprzedawać jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabijać na jeden paragon? Czy musi sprzedać tylko jeden zestaw na jeden paragon?
          • 26.02.2013Zmiany w unijnych przepisach podatkowych? KE rozpoczęła konsultacje
           Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat planów zmian w unijnych przepisach podatkowych. Propozycje Brukseli odnoszą się przede wszystkim do metod walki z unikaniem opodatkowania i kwestii wprowadzenia jednolitego systemu identyfikacji podatkowej.
           • 24.01.2013Adres przedsiębiorcy na fakturze VAT
            Interpelacja nr 12721 do ministra finansów w sprawie poprawności danych adresowych na fakturach VAT
            • 23.01.2013Składki ZUS 2013: Zmiany w zgłaszaniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
             Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1016), która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Zgodnie z nimi, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jest zobowiązana poinformować płatnika składek o: członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia, okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
             • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
              Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
              • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
               Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
               • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                 W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwaną dalej dyrektywą 2010/45/UE, Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia:
                 • 07.12.2012Walka z oszustami podatkowymi – KE ma nowy plan
                  Wprowadzenie kodeksu podatników, ustanowienie unijnego numeru identyfikacji podatkowej oraz przegląd kluczowych dyrektyw unijnych – to jedne z najważniejszych elementów nowego planu walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, przedstawionego w czwartek przez Komisję Europejską.
                  • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                   Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                   • 27.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Dokumentowanie wydatku wadliwą fakturą
                    Z uzasadnienia: Samo ujawnienie wadliwości dokumentu księgowego, nie daje automatycznie podstaw do eliminacji określonego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Zakwestionowanie takiego wydatku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do faktu wystąpienia zdarzenia gospodarczego oraz przyczyn wadliwości dokumentu księgowego. O tym, czy dany wydatek jest kosztem uzyskania przychodu decyduje treść art. 22 ust. 1 oraz 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                    • 20.08.2012Zwrot VAT dla podróżnych
                     Pytanie podatnika: Czy spółka, stosując stawkę 0% podatku VAT w związku z realizacją sprzedaży towarów systemie TAX FREE, powinna ograniczać ilość sprzedawanych towarów, a jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów.
                     • 14.08.2012Sprawdzanie numerów VAT-UE oraz danych kontrahenta
                      Pytanie podatnika: Czy Spółka zobowiązana jest posiadać potwierdzenie, że numer VAT kontrahenta unijnego jest aktywny jak również jego dane adresowe są zgodne z danymi podanymi na fakturze? Czy na potwierdzeniu uzyskanym z systemu VIES wystarczająca jest informacja o aktywności numeru NIP? Czy Spółka zobowiązana jest do uzyskania danych z Biura Informacji Podatkowych w Koninie w sprawie potwierdzenia zidentyfikowania podmiotów z krajów członkowskich?
                      • 13.04.2012Zwrot VAT dla podróżnych
                       Pytanie podatnika: Podróżny ma prawo do zwrotu VAT od niektórych zakupów. Czy na podstawie przedłożonych przez podróżnego dokumentów z niewyraźnymi paragonami z kasy rejestrującej Wnioskodawca powinien dokonać zwrotu podatku VAT od zakupionych u Wnioskodawcy towarów?
                       • 12.04.2012Ograniczanie barier administracyjnych dla przedsiębiorców
                        Interpelacja nr 2608 do ministra gospodarki w sprawie ochrony wolności gospodarczej polskich przedsiębiorstw
                        • 03.04.2012Skutki przeniesienia prawa własności nieruchomości w drodze zamiany
                         Pytanie podatnika: Czy przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany, w ramach odszkodowania za przejęty grunt, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?
                         • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                          FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                          • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                           FORMULARZ PIT-36L JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
                           • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                            Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                            • 19.12.2011Zmiany w unijnych przepisach podatkowych? KE rozpoczęła konsultacje
                             Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat planów zmian w unijnych przepisach podatkowych. Propozycje Brukseli odnoszą się przede wszystkim do metod walki z unikaniem opodatkowania i kwestii wprowadzenia jednolitego systemu identyfikacji podatkowej.
                             • 19.09.2011Po co podatnikowi formularz ZAP-3
                              Interpelacja nr 23841 do ministra finansów w sprawie likwidacji NIP i wprowadzenia ZAP
                              • 22.07.2011Korzyści ze zmiany
                               - Dzisiaj zjedliśmy ostatnią polską rybę – powiedział Gruby męcząc się plastikowym widelcem z wakacyjną flądrą. - Po czym rozpoznajesz polskość ryby? – zapytał Siwy i wyjął ość spomiędzy górnych jedynek. - Jak to po czym, po kolorze płetwy ogonowej. Żartuję. Tu piszą – Gruby stuknął widelcem w lekko zatłuszczoną gazetę – Limity połowów wyczerpaliśmy.
                               • 06.07.2011Zakład spółki jawnej nie może być odrębnym podatnikiem VAT
                                Spółka jawna posiada osobowość prawną w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Przymiotu takiego natomiast nie ma zakład, czy też oddział takiej spółki. W obrocie gospodarczym nie występuje bowiem samodzielnie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 05.07.2011MF o najważniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
                                 W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa została opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym że przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne świadczące usługi międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
                                 • 10.06.2011Miejsce świadczenia usług – nowe zasady określania po 1 lipca 2011 r.
                                  Podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL w ramach dokonywanych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numer identyfikacji podatkowej, którym posługuje się nabywca wskazuje również, że w dokonywanej transakcji mamy do czynienia z podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą. Posłużenie się europejskim NIP przez nabywcę usługi rodzi określone konsekwencje podatkowe w zakresie miejsca opodatkowania tej transakcji.
                                  • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                   Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                                   • 02.06.2011NSA: Oddział zagranicznej spółki nie musi występować o własny NIP
                                    W świetle art. 2 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce. Również na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zwłaszcza jej art. 5 pkt 4, nie można wywieść odrębności prawnej oddziału od spółki, którego odrębność od spółki polega tylko na funkcjonalnym i przestrzennym wydzieleniu części organizacyjno-gospodarczej spółki.
                                    • 25.05.2011Od 2013 roku będą stosowane faktury uproszczone
                                     Interpelacja nr 21599 do ministra finansów w sprawie możliwości księgowania drobnych wydatków firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                                     • 11.05.2011Interpretacje wydawane przez ZUS - jak złożyć wniosek
                                      Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych może złożyć każdy przedsiębiorca. Interpretacja może jednak dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez wnioskodawcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
                                      • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                                       Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                       • 22.02.2011Podatki i rejestracja firmy przez Internet coraz powszechniejsze w UE
                                        W latach 2009-2010 z 69 proc. do 82 proc. zwiększył się średni odsetek osób, które mają dostęp do  publicznych usług przez Internet, takich jak składanie deklaracji podatkowych, szukanie pracy czy rozpoczynanie działalności gospodarczej. Zdaniem Komisji Europejskiej, udostępnienie w Sieci większej liczby usług pomaga obniżyć koszty administracji publicznej i zmniejsza obciążenia biurokratyczne przedsiębiorstw i obywateli.  
                                        • 10.02.2011Numer VAT UE – kiedy należy się nim posługiwać?
                                         NIP „unijny” to numer jaki podatnik VAT musi posiadać dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego (zarówno towarowego jak i kupna oraz sprzedaży usług transgranicznych). W Polsce jest nim Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony dwuliterowym kodem PL. Potocznie jest on nazywany numerem VAT UE lub VAT PL.
                                         • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                          Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                          • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                           MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                           • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                            Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                            • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                             FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                             • 23.11.2010NIP tylko dla przedsiębiorców
                                              Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Mają one usprawnić, ujednolicić oraz uprościć obowiązujące procedury dotyczące ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Resort przewiduje m.in. przyjęcie numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób objętych systemem ewidencji ludności i pozostawienie NIP wyłącznie dla podatników VAT i prowadzących działalność gospodarczą.  
                                              • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                                               Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                                               • 13.10.2010Zgłoszenia identyfikacyjne na nowych formularzach
                                                Wprowadzenie nowych wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych, o których mowa w ustawie o NIP, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Jednocześnie ma zostać wprowadzony nowy wzór zgłoszenia identyfikacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3).
                                                • 25.03.2010Orzecznictwo: Fiskus musi udowodnić fikcyjność faktur
                                                 Z uzasadnienia: Podatnik może obniżyć podatek naliczony o taki podatek należny, który pozostaje w nierozerwalnej więzi ze zdarzeniem gospodarczym, które zostało zarówno faktycznie dokonane, jak też realnie odzwierciedlone w dokumentującej je fakturze. Przepisy ustawy o VAT dają organowi możliwość zakwestionowania prawa podatnika do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jedynie wówczas, gdy organ udowodni niezgodność faktury z rzeczywistością poprzez podanie konkretnego faktu, z którego ta niezgodność wynika, a nie poprzez formułowanie jego oceny, bez jednoznacznego wykazania, że fakt taki rzeczywiście nastąpił.
                                                 • 18.01.2010Formularze, na których składamy zeznanie roczne za rok 2009
                                                  Mnogość różnych form opodatkowania sprawia, że jeden podatnik może być zobowiązany do sporządzenia i złożenia nawet kilku różnych zeznań rocznych. Poniżej przedstawiamy, kto i jaki formularz powinien złożyć, rozliczając się z podatku za 2009 rok.
                                                  • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                                   Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »