Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie nabycia

 • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
  Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
  • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
   Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
   • 09.06.2020WSA. Dziedziczenie praw autorskich
    Skoro przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn stosuje si do nabycia praw majtkowych w drodze dziedziczenia, za nabyte przez spadkobierców roszczenie o otrzymanie spaty równowartoci wierzytelnoci zmarej wchodzi do spadku po zmarej, to przychody z tytuu nabycia tego prawa majtkowego podlegaj opodatkowaniu na podstawie powyszej ustawy. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny Gdasku.
    • 26.05.2020WSA. Ryczat od najmu: Licz si obiektywne kryteria a nie zamiar podatnika
     Ocena, czy wynajmowane lokale stanowi skadniki majtku zwizane z dziaalnoci nie jest determinowana wol czy zamiarem podatnika, ale spenianiem lub niespenieniem obiektywnych kryteriów pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Jeeli zatem okrelona dziaalno polegajca na wynajmie lokali, take mieszkalnych, niewprowadzonych do ewidencji rodków trwaych, wykazuje cechy zarobkowoci i cigoci, a przede wszystkim zorganizowania, wiadczy to o prowadzeniu przez podatnika dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem tych skadników majtkowych bez wzgldu na to, czy sam podatnik w taki sposób rozumie i kwalifikuje swoj dziaalno.
     • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
      Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
      • 20.05.2020Cesja praw z umowy deweloperskiej a VAT
       Sprzeda lokalu mieszkalnego, co do zasady, podlega 8-procentowej stawce VAT. W opinii orzecznictwa analogiczn stawk naley zastosowa do transakcji przeniesienia praw i obowizków z przedwstpnych umów deweloperskich/umów przedwstpnych nabycia lokali mieszkalnych. W praktyce wystpuje jednak równie grupa interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, które stoj na stanowisku przeciwnym, i zawarte umowy cesji to usuga, a nie dostawa towaru.
       • 29.04.2020Organ przedua firmie termin zwrotu VAT, bo pisa uzasadnienie
        Po trzech latach kontroli podatkowej organ skarbowy zamiast zwróci firmie nalen jej kwot VAT wszcz wobec niej postpowanie podatkowe. Uzna, e skoro firma nabywaa towary od dostawcy, którego dostawcy byli oszustami, to i ona sama musi by oszustem. W braku jednak jakichkolwiek konkretnych ustale co do podstaw tego stanowiska organ przeduy firmie termin zwrotu VAT o kolejne miesice, m.in. po to, by mie czas na pisanie uzasadnienia.
        • 23.04.2020Zadatek przy nabyciu nieruchomoci a VAT
         Strony chcc zabezpieczy transakcje, stosuj rodki zapobiegawcze wystpujce w obrocie gospodarczym, które pozwol na uwierzytelnienie i zabezpieczenie transakcji, zarówno dla sprzedajcego, jak i kupujcego. Nabycie nieruchomoci wie si z wydatkiem znacznej sumy pienidzy dlatego strony czsto decyduj si na zadatek, który zabezpiecza wykonanie umowy.
         • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
          Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
          • 02.04.2020WSA. Zniesienie wspówasnoci: Bez spat i dopat nie ma PCC
           Poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
           • 01.04.2020NSA. Darowizna nieruchomoci z majtku osobistego do majtku wspólnego maonków
            Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie powinien swoim zakresem obejmowa takich zdarze jak darowizny dokonywane pomidzy maonkami, czy rozszerzenie wspólnoci majtkowej maeskiej, które w istocie nie stanowi obrotu nieruchomociami lub innymi przedmiotami majtkowymi, a maj tylko charakter organizacyjny, ksztatujcy i porzdkujcy maeski ustrój majtkowy, podobnie jak ograniczenie wspólnoci ustawowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
            • 09.03.2020Podatnik VAT przekazuje pracownikowi bonus w postaci pakietu medycznego
             Pakiety medyczne to nierzadki bonus dla pracowników. Z jednej strony przyczyniaj si one do przycignicia do firmy pracowników, z drugiej za stanowi co co wskazuje, e pracodawca dba o zatrudnionych przez siebie ludzi. Bonus tego rodzaju niewtpliwie uatrakcyjnia warunki zatrudnienia. Tego rodzaju opieki medycznej nie wiadczy sam pracodawca. Z zasady nabywa pakiety od podmiotów wiadczcych usugi medyczne.
             • 06.03.2020Podatki 2020: Zmiany w dokumentowaniu WDT
              Czy po 31 grudnia 2019 r. spóka bdzie moga zastosowa stawk 0% VAT do wewntrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) na podstawie zestawu konkretnych dokumentów, tj.:  Zamówienia od kontrahenta przekazanego Wnioskodawcy elektronicznie (e-mailem);  Faktury;  Listu przewozowego CMR podpisanego przez kierowc, który odbiera i transportuje towar;  Faktury za transport od firmy spedycyjnej z podpitymi podpisanymi przez kontrahenta CMR (w przypadku przesyek drobnicowych firm kuriersk - faktury za transport oraz potwierdzenia firmy kurierskiej o dostarczeniu towaru lub listu przewozowego CMR podpisanego przez kontrahenta, dostarczonego bezporednio przez niego);  Wycigu bankowego zawierajcego potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawc zapaty za sprzedany towar?
              • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
               Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
               • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
                Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
                • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                 Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                 • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                  Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                  • 15.01.2020Sprzeda firmowego samochodu w procedurze VAT-mara
                   Pytanie: Wnioskodawca od 2016 r. jest wacicielem pojazdu, który stanowi majtek firmy, wprowadzony do rodków trwaych. Samochód jest wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej. Auto zostao w caoci zamortyzowane. Pojazd zosta zakupiony na podstawie faktury VAT-mara. Przy uywaniu samochodu odliczono 50% podatku VAT (paliwo, czci itp.). Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do opodatkowania transakcji zbycia pojazdu wedug procedury VAT mara?
                   • 14.01.2020PCC od umowy zniesienia wspówasnoci
                    Z uzasadnienia: Celem zawartego w przepisie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych okrelenia "w czci dotyczcej spat lub dopat" byo objcie opodatkowaniem wycznie umów (orzecze) o zniesieniu wspówasnoci, które skutkuj odpatnymi przysporzeniami majtkowymi dla przynajmniej jednej ze stron. "A contrario", zapis ten skutkuje tym, e poza zakresem ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych znajduj si te umowy (orzeczenia) o zniesieniu wspówasnoci, w ramach których takich spat lub dopat nie przewidziano. Czynno nieprzewidujca zatem dopat ani spat nie podlega opodatkowaniu powyszym podatkiem.
                    • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
                     Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
                     • 29.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
                      Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
                      • 28.11.2019Jak rozpozna Wewntrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)
                       Jeli mielibymy odpowiedzie sobie na pytanie, jakiego rodzaju transakcje opodatkowane s VAT, bez wtpienia jako pierwsza przyszaby nam na myl sprzeda towarów lub usug. Jednak przewiduje si te opodatkowanie nabycia (zakupów). Ma to miejsce np. w razie nabywania towarów bd usug od kontrahentów zagranicznych. Wewntrzwspólnotowe nabycie towarów naley wanie do takiego rodzaju naby, tj. naby, które musz zosta opodatkowane przez kupujcego. Ale uwaga: opodatkowanie to, poza wyjtkowymi sytuacjami, nie zrodzi po stronie kupujcego odczuwalnych skutków finansowych.
                       • 26.11.2019NSA. VAT od zaliczek po przejciu dugu
                        Jeeli w nastpstwie umowy przejcia praw i obowizków wynikajcych z umowy dostawy, podmiot przejmujcy zobowizuje si do realizacji tej dostawy, zaliczajc - za zgod nabywcy - na poczet jej ceny zaliczk uprzednio zapacon zbywcy ww. praw i obowizków przez nabywc, z chwil zawarcia umowy przeniesienia praw i obowizków, u podatnika przejmujcego - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zapaty (w caoci lub czci) na poczet dostawy, do realizacji której si zobowiza - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 12.11.2019Wspópraca z firm ony a prawo do podatku liniowego
                         Wnioskodawca zamierza podj dziaalno gospodarcz w ramach której bdzie wiadczy usugi na rzecz przedsibiorstwa prowadzonego przez on Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca by osob wspópracujc przy prowadzeniu dziaalnoci przez on. Jednoczenie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie by zatrudniony w firmie maonki na podstawie umowy o prac. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa liniowym podatkiem dochodowym w wysokoci 19% podstawy opodatkowania, uznajc, e s to dochody ze róda okrelonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                         • 30.10.2019Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpatnie
                          W myl ogólnych zasad regulujcych polski VAT opodatkowaniu nim podlegaj m.in. odpatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. S jednak od tej zasady wyjtki, i to do liczne. Jeden z nich okrelony zosta w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokadnie za dostaw towaru uznaje si równie nieodpatne przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia.
                          • 29.10.2019Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpatnie
                           W myl ogólnych zasad regulujcych polski VAT opodatkowaniu nim podlegaj m.in. odpatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. S jednak od tej zasady wyjtki, i to do liczne. Jeden z nich okrelony zosta w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokadnie za dostaw towaru uznaje si równie nieodpatne przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia.
                           • 16.10.2019WSA. Sprzeda czci dziaki nabytej w spadku bez VAT
                            Z uzasadnienia: Dziaania podatnika, w stosunku do stanowicych jego wasno skadników majtkowych (w tym mienia nieruchomego), wykazuj cechy zorganizowania i cigoci charakteryzujce dziaalno gospodarcz, gdy podejmowane przez niego czynnoci, zwizane z zagospodarowaniem tego mienia i jego rozporzdzaniem, bd istotnie odbiegay od normalnego wykonywania prawa wasnoci, a nadto podatnik z operacji tych uczyni sobie lub ma zamiar uczynienia staego (a nie okazjonalnego) róda zarobkowania.
                            • 14.10.2019VAT. Rezygnacja ze zwolnienia w akcie notarialnym
                             Pytanie: Czy owiadczeniami zawartymi w akcie notarialnym sporzdzonym przez notariusza Strony transakcji skorzystay z moliwoci zrezygnowania ze zwolnienia od podatku od towarów i usug (VAT) dostawy wskazanego w nim budynku, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                             • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                              Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                              • 02.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
                               Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
                               • 01.10.2019Czy wycofanie lokalu na wynajem z dziaalnoci podlega VAT?
                                Wykrelenie przez przedsibiorc lokalu z ewidencji rodków trwaych prowadzonej dziaalnoci i przekazanie go do majtku prywatnego nie jest niczym nadzwyczajnym. Moe to mie miejsce np. gdy vatowiec prowadzi dziaalno gospodarcz w mieszkaniu. Poniewa dziaalno rozwijaa si, z czasem naby dom, w którym zamieszka a jednoczenie now siedzib znalazo w nim prowadzone przedsibiorstwo. Mieszkanie za ze wzgldu na dogodne pooenie postanowi wynajmowa lecz ju jako osoba prywatna. Tego rodzaju dziaanie vatowca moe podlega opodatkowaniu VAT jak równie moe mu nie podlega. Jest to uzalenione od konkretnej sytuacji. Zatem konieczne jest rozrónienie obydwu przypadków.
                                • 24.09.2019VAT przy najmie lokali na cele turystyczne
                                 Pytanie: Czy wynajem apartamentów firmie zajmujcej si kompleksowo wynajmem lokali na cele turystyczne podlega opodatkowaniu stawk podstawow podatku od towarów i usug tj.; 23%? Czy w przypadku samodzielnego wynajmowania posiadanych lokali turystom przychody z tego tytuu bd podlegay opodatkowaniu wg stawki 8% podatku od towarów i usug? Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem przedmiotowych lokali od dewelopera, wykonanych prac wykoczeniowych oraz umeblowania i wyposaenia lokalu?
                                 • 23.09.2019Podstawa opodatkowania VAT przy zapacie za towar/usug bonem
                                  Pytanie: Czy w sytuacji gdy bony nabyte odpatnie s wykorzystywane przez klientów do opacenia towarów lub usug po cenie sprzeday brutto mniejszej ni warto nominalna bonu/bonów (tj. gdy klient dokonuje zapaty wycznie z wykorzystaniem bonu/bonów, których suma wartoci nominalnej jest wysza ni cena sprzeday brutto towarów lub usug), podstaw opodatkowania VAT stanowi cena brutto sprzedanych towarów i usug, tj. kwota faktycznie zapacona za bony, pomniejszona o warto bonu niezrealizowan przez klienta, oraz pomniejszona o kwot podatku nalenego zwizanego ze sprzedanymi towarami lub usugami?
                                  • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
                                   Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
                                   • 20.09.2019Norweski VAT, czyli Merverdiavigift w kosztach uzyskania przychodu
                                    Czy norweski odpowiednik polskiego VAT, naliczany przy zakupie usug od podwykonawców norweskich, a uwzgldniony w wartoci faktur wystawianych na rzecz norweskiego nabywcy kocowego powinien by uwzgldniany w przychodach? Czy w takim przypadku moe stanowi jednoczenie koszt uzyskania? Na te pytania odpowiada dzisiejsza interpretacja.  
                                    • 18.09.2019Podatki 2020: MF szykuje zmiany majce ograniczy nieprawidowoci w akcyzie
                                     W Ministerstwie Finansów powsta projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, który ma docelowo wyeliminowa nieprawidowoci w systemie akcyzowym. Przewidziano m.in. wprowadzenie nowego przedmiotu opodatkowania akcyz w przypadku samochodów osobowych. Wikszo nowych regulacji ma wej w ycie ju z pocztkiem 2020 r.
                                     • 06.09.2019VAT: Posiki i poczstunki dla pracowników i kontrahentów
                                      W praktyce gospodarczej zakres dodatkowych wiadcze dla pracowników i kontrahentów jest zrónicowany. Dzisiejsza interpretacja rozstrzyga (w sposób wyczerpujcy i szczegóowy) wtpliwoci, zwizane z prawem do odliczenia podatku VAT oraz koniecznoci jego naliczania w rónych sytuacjach nieodpatnego przekazania skadników spoywczych, napojów i posików.
                                      • 22.08.2019E-szkoa VAT
                                       VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
                                       • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
                                        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
                                        • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
                                         Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
                                         • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
                                          Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
                                          • 12.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                                           Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                                           • 11.07.2019PIT. Rozliczenie zakupu i sprzeday lokalu uytkowego
                                            Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej dziaalnoci nabywaj lokal uytkowy, zwykle zastanawiaj si, czy dokona zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsibiorca. Inne pytanie brzmi: jakie bd skutki podatkowe zwizane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jaki czas? Warto przeanalizowa moliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczy si z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynnoci, wynikajcej z ewentualnej przyszej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
                                            • 02.07.2019WSA. Wzgldy techniczne w podatku od nieruchomoci
                                             Z uzasadnienia: Okoliczno, czy w sprawie zachodz "wzgldy techniczne", moe by dowodzona wszelkimi rodkami dowodowymi (...) O ile wic zgodzi si przyjdzie, e co do zasady to na podatniku ciy obowizek wykazania, e dany przedmiot opodatkowania "ze wzgldów technicznych" nie jest i nie moe by wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z koniecznoci wnikliwego i wszechstronnego wyjanienia tej kwestii w postpowaniu podatkowym (...) w roli biegego nie moe wystpowa pracownik organu podatkowego, nawet jeli ma wiadomoci specjalne w okrelonym zakresie. Biegym moe by tylko osoba nie zainteresowana rozstrzygniciem sprawy.
                                             • 28.06.2019Kontynuacja metody opodatkowania podatkiem jednolitym 19% przez spadkobierc
                                              Wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawem, które podlega sukcesji na gruncie prawa podatkowego. Jest to bowiem prawo, które przysugiwao spadkodawcy, a skorzystanie z niego przez spadkodawc powodowao konkretny skutek podatkowy w postaci zapaty tzw. podatku liniowego, a nie wedug skali podatkowej.
                                              • 14.06.2019Opodatkowanie opaty mieciowej podatkiem VAT
                                               Z uzasadnienia: W wietle obecnie obowizujcych przepisów (...), zarówno wynajmujcy jak i najemca nie maj moliwoci dokonania wyboru wiadczeniodawcy tych usug. (...) gminy obowizane s do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci za co pobieraj stosowane opaty. Zobowizanie do uiszczenia opat z tytuu wywozu nieczystoci ciy na wacicielu nieruchomoci (przez którego rozumie si równie zarzdc nieruchomoci) i nie moe by w drodze umowy przeniesione na najemc ze skutkiem zwalniajcym wynajmujcego z obowizku jej zapaty. Opata ta stanowi zatem nieodczny element usugi najmu i powinna by traktowana jako jedna usuga z najmem (o ile wynajmujcy decyduje si na „przeniesienie” jej kosztu na najemc).
                                               • 13.06.2019Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                                Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                                • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                                                 Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                                 • 14.05.201914.05.2019: E-szkoa podatkowa
                                                  Od podstaw do biegoci - taki cel przywieca autorom i trenerom, którzy tworzyli e-szko podatkow. To wyjtkowy e-kurs, poniewa pozwala na zdobycie wiedzy podatkowej tym, którzy dopiero zaczynaj swoj przygod z podatkami. Ale i ci z Was, którzy ju maj pewien sta, nie powinni rezygnowa z udziau w kursie. Dziki niemu nie tylko usystematyzuj i utrwal posiadane wiadomoci, lecz take zdobd now wiedz, a przede wszystkim - dziki wielu praktycznym przykadom, omówieniom i analizom - naucz si, jak stosowa j w praktyce.
                                                  • 09.05.2019Opodatkowanie spadku z Wielkiej Brytanii
                                                   Midzy Polsk a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pónocnej nie zostaa zawarta umowa midzynarodowa, która regulowaaby kwestie opodatkowania spadków transgranicznych. W zwizku z powyszym, spadek z Wielkiej Brytanii bdzie podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn zapacony w Wielkiej Brytanii nie podlega przy tym odliczeniu od wartoci nabytej masy spadkowej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »