Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 01.10.2012Składki w KRUS na najbliższe dwa kwartały
  Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2012 r. i I kwartale 2013 r. wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.
  • 25.09.2012Odpisy na ZFŚS w 2012 roku : Druga rata do końca września
   Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło w drugim półroczu 2010 roku 2.917,14 zł. W 2012 roku odpis podstawowy na jednego pracownika w przeliczeniu na pełny etat wynosi 37,5% z 2.917,14 zł czyli 1.093,93 zł.
   • 20.09.2012Rząd szykuje kolejny „skok” na OFE?
    Rząd Donalda Tuska prawdopodobnie przeprowadzi kolejny „skok” na OFE – ostrzega fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem ekspertów FOR, taka decyzja byłaby pójściem na łatwiznę, za które w przyszłości zapłacą obecni młodzi.
    • 17.09.2012Podatek dochodowy od zwróconych składek ZUS
     Pytanie podatnika: Czy w związku z powstałą w bieżącym roku nadpłatą w składkach ZUS spowodowaną złożeniem korek deklaracji ZUS za lata poprzednie, należy złożyć korektę zeznań podatkowych za poszczególne lata podatkowe, za które nadpłata powstała?
     • 11.09.2012Składka rentowa wzrośnie o kolejne 2%?
      Jeżeli pogłębią się niekorzystne zjawiska w gospodarce, rząd może w przyszłym roku podwyższyć składkę rentową po stronie pracowników o 1-2% – przewiduje dr Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club i wiceszef rady nadzorczej ZUS. Możliwe jest według niego także kolejne sięgnięcie po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej.
      • 06.09.2012Podróże służbowe zleceniobiorców
       Czy zleceniodawca może wysłać zleceniobiorcę w podróż służbową, tak jak pracodawca pracownika? Czy zleceniobiorcy należy wypłacać diety? Czy zwrot wydatków z tytułu delegacji, będzie dla zleceniobiorcy wolny od podatku dochodowego i składek ZUS?
       • 03.09.2012Składki na urlopie wychowawczym – MF blokuje zmiany
        Od 2013 r. z budżetu państwa opłacane będą składki praktycznie wszystkich osób przebywających na urlopie wychowawczym – wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przygotowanego przez resort pracy i polityki społecznej. Prawdopodobnie nowelizacja zostanie jednak przełożona o co najmniej 1 rok. Na wprowadzenie zmian nie zgadza się Ministerstwo Finansów.
        • 24.08.2012Polacy zbyt chorowici na pracę do 67. roku życia
         Z rządowego „Programu na rzecz aktywności osób starszych” wynika, że Polacy żyją coraz dłużej, ale i coraz częściej chorują. Zdaniem NSZZ „Solidarność”, to kolejny dowód na nieodpowiednie przygotowanie rządu do wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat.
         • 17.08.2012Kwota bazowa świadczenia emerytalnego
          Interpelacja nr 5976 w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego
          • 17.08.2012Podwyższone koszty uzyskania przychodów twórców
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje, w części wynagrodzenia należnego za Jego twórcze prace, prawo odliczenia od wynagrodzenia 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 14.08.2012Składki na urlopie wychowawczym – kolejne zmiany
            Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje objęcie nowymi przepisami także rodziców dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013 r. – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przychyliło się w ten sposób do części uwag zgłoszonych przez NSZZ „Solidarność”.
            • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia a PIT i składki ZUS
             Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 k.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
             • 10.08.2012Ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy
              Jak wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
              • 09.08.2012Głodowe emerytury częściowe
               Interpelacja nr 5984 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dramatycznie niskich emerytur częściowych
               • 09.08.2012Faktyczne koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia
                Pytanie podatnika: Wnioskodawca podpisał 3-letnią umowę zlecenie z firmą na świadczenie usług stomatologicznych. W ramach tej umowy musiał zapewnić sprzęt, narzędzia i materiały. Zatem dokonał zakupu potrzebnych sprzętów i materiałów. W styczniu 2012 r. otrzymał od zleceniodawcy informację o dochodach (PIT-11), w której wykazano 20% kosztów uzyskania przychodu. Faktyczne koszty jakie Wnioskodawca poniósł, udokumentowane fakturami VAT, były znacznie większe. Czy koszty zakupu urządzeń i narzędzi, które mogą służyć w dalszej pracy (mające okres użytkowania dłuższy niż 1 rok), można wliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy zlecenia?
                • 06.08.2012Opodatkowanie emerytur zagranicznych
                 Interpelacja nr 5943 do ministra finansów w sprawie poboru zaliczek na podatek dochodowy od emerytur zagranicznych oraz jednoczesnego pobierania emerytury krajowej i zagranicznej
                 • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                  • 27.07.2012Składki na urlopie wychowawczym – kontrowersyjne rozbieżności
                   Trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – projekt zawiera zapis mówiący o tym, że składki emerytalno-rentowe wszystkich kobiet przebywających na urlopie wychowawczym będą opłacane z budżetu państwa. Resort pracy chce jednak zróżnicować podstawę, od której naliczana będzie wysokość składki, w zależności od formy zatrudnienia danej osoby. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje NSZZ „Solidarność”.
                   • 25.07.2012Ocena budżetu na 2011 rok – informacja NIK
                    Jacek Jezierski, prezes NIK przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwalę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2011.
                    • 20.07.2012Pracownik wynagradzany w formie honorarium – autorskie koszty uzyskania przychodów w czasie urlopu
                     W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który w ramach swych obowiązków tworzy utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustalone wynagrodzenie zwykle składa się z dwóch części. Jedna z nich jest należna za wykonywanie obowiązków pracowniczych, druga zaś – tzw. honorarium – jest naliczana z tytułu stworzenia utworu oraz przeniesienia na pracodawcę autorskich praw majątkowych.
                     • 06.07.2012Składki na urlopie wychowawczym – poważne zmiany od 2013 r.
                      Z budżetu państwa przez 3 lata będą pokrywane koszty składek emerytalno-rentowych dla wszystkich osób wychowujących dziecko, które były ubezpieczone przez co najmniej 6 miesięcy. Obecnie z tego przywileju korzystać mogą tylko pracownicy – wynika z projektu (z 2 lipca 2012 r.) nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczą również osób nieubezpieczonych lub bezrobotnych po ustaniu prawa do zasiłku.
                      • 03.07.2012Koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą
                       Kwestią rozliczania kosztów uzyskania przychodów przy umowie o pracę twórczą, na podstawie której tylko część wypłacanego wynagrodzenia dotyczy przeniesienia praw autorskich, organy podatkowe zajmują się dość często. Jednym z ostatnich przykładów jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. nr IPPB4/415-259/12-2/JK2.
                       • 29.06.2012Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin z ZFŚS – podatki i składki ZUS
                        Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania jego środkami określone są w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 592). Istotne znaczenie dla możliwości zastosowania ulg i zwolnień podatkowych ma art. 8. 1 ustawy o ZFŚS.
                        • 27.06.2012Państwo drożeje. W tym roku zapłacimy o 10% podatków więcej
                         Utrzymanie państwa jest coraz kosztowniejsze. Osoba otrzymująca przeciętne wynagrodzenie odda państwu w tym roku aż o 2235 zł więcej niż w 2011 r. Tak duża różnica to efekt wzrostu podatków pośrednich oraz wzrostu kosztów pracy, przekraczającego wzrost średniej płacy – oto główne wnioski z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji pn. „Cena państwa 2012”.
                         • 27.06.2012Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych
                          Wakacje tuż, tuż. Na wakacyjne wyjazdy wypełniamy walizki mnóstwem drobiazgów. Warto podczas tych przygotowań nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.
                          • 25.06.2012Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
                           Interpelacja nr 5109 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
                           • 21.06.2012Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki ZUS
                            Interpelacja nr 4973 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego w razie nieopłacenia w terminie należnej składki
                            • 20.06.2012Ile naprawdę wyniosą emerytury częściowe?
                             Wszystkie osoby, które zdecydują się na emeryturę częściową, będą mogły liczyć na świadczenie w wysokości 50% kwoty emerytury – zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w specjalnym oświadczeniu odnosi się do wczorajszych doniesień medialnych.
                             • 19.06.2012Ubezpieczenie chorobowe – kiedy obowiązkowe, kiedy dobrowolne
                              Zasady ubezpieczenia chorobowego uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
                              • 18.06.2012Ubezpieczenia ZUS twórców
                               Wykonywanie pracy twórczej związane jest zwykle z nieregularnością zleceń na wykonanie konkretnych utworów i brakiem stałego zatrudnienia. Jeżeli twórca tworzy dzieła, przenosi do nich prawa autorskie, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, może to oznaczać, że w dłuższych okresach czasu nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Może być to bardzo niekorzystna sytuacja w chwili, gdy twórca będzie chciał skorzystać z uprawnień emerytalno-rentowych.
                               • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
                                W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
                                • 05.06.2012Gdzie resort finansów ukrywa dług publiczny?
                                 Jacek Rostowski mija się z prawdą twierdząc, że spada relacja długu publicznego do PKB. „Dane” o spadku zadłużenia w stosunku do PKB przedstawiane przez ministra pomijają dług publiczny chowany w Krajowym Funduszu Drogownictwa oraz pomijają dług, który narasta w ZUS – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wyliczeń FOR wynika, że w najbliższych latach dług publiczny pozostanie na poziomie ok. 56% PKB.
                                 • 04.06.2012Kontrola legalności zatrudnienia
                                  Interpelacja nr 4035 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie omijania przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę
                                  • 30.05.2012Składki ZUS: Będzie abolicja dla przedsiębiorców
                                   Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten przewiduje umorzenie przez ZUS niezapłaconych składek przedsiębiorców na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzeniem mają być objęte także należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne.
                                   • 25.05.2012Opodatkowanie twórców z tytułu działalności wykonywanej osobiście
                                    Przychody z działalności wykonywanej osobiście są jednym ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
                                    • 24.05.2012E-rewolucja w ZUS - nowa elektroniczna platforma dla pracowników, pracodawców i świadczeniobiorców
                                     ZUS udostępnił wszystkim ubezpieczonym stronę www.pue.zus.pl. Według zapowiedzi Prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka oznacza to wkroczenie przez ZUS w XXI wiek. Elektroniczna platforma, która ma nieustannie się rozwijać, umożliwi sprawdzenie ubezpieczonym aktualnego stanu konta, informacji o ubezpieczeniach, do których ich zgłoszono i składkach, które wpłacił za nich pracodawca. Będą też mogli korzystać z kalkulatora, który wyliczy prognozowaną emeryturę. Natomiast wszyscy świadczeniobiorcy dostaną informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach, czyli emeryturach, rentach i zasiłkach.
                                     • 24.05.2012Przychody z kilku źródeł a składka na ubezpieczenie zdrowotne
                                      Interpelacja nr 3583 do ministra zdrowia w sprawie obowiązku wielokrotnego płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tę samą osobę
                                      • 21.05.2012Fundusze emerytalne - nowe dane GUS
                                       W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych było zarejestrowanych 15,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), czyli o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformował GUS.
                                       • 21.05.2012Limit składek emerytalno-rentowych
                                        Interpelacja nr 3961 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie regulacji ustawowej polegającej na zaniechaniu poboru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dochodów powyżej limitu ustalonego na poziomie 30 średnich krajowych rocznie, czyli 2,5 średniej krajowej miesięcznie
                                        • 09.05.2012Składki osób wychowujących dzieci będą opłacane z budżetu
                                         Od przyszłego roku z budżetu państwa będą opłacane także składki emerytalne i rentowe osób wychowujących dzieci, które nie pracują lub nie posiadają odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – przewiduje projekt nowelizacji (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany wczoraj przez resort pracy.
                                         • 08.05.2012BCC zarzuca rządowi ukrywanie długu
                                          Business Centre Club krytycznie ocenia plany zawarte w przyjętym przez rząd pod koniec kwietnia „Programie Konwergencji, aktualizacja 2012”. Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC, rząd Donalda Tuska – poprzez zabiegi statystyczne – ukrywa część długu publicznego. Były wiceminister finansów negatywnie odnosi się też do planów znacznego ograniczenia nakładów inwestycyjnych.
                                          • 02.05.2012Składki ZUS małżonka współpracującego
                                           Interpelacja nr 3382 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania składek ZUS za współmałżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej
                                           • 27.04.2012Dodatkowe składki dławią polską przedsiębiorczość
                                            Rząd nie oszczędza przedsiębiorców. W tym roku wzrosła podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych oraz podniesiona została składka rentowa. Od 1 kwietnia wyższe jest również ubezpieczenie wypadkowe. W porównaniu do grudnia 2011 r. przedsiębiorcy odprowadzają składki wyższe średnio o 91 zł miesięcznie.
                                            • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
                                             Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
                                             • 25.04.2012Karta EKUZ dla wyjeżdżających
                                              Osoby planujące wyjazd poza granice Polski powinny pomyśleć nad wyrobieniem sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), pozwalającej na bezproblemowe korzystanie z niezbędnych świadczeń lekarskich w państwach UE – radzi Zielona Linia, centrum informacyjne polskich służb zatrudnienia, działające przy resorcie pracy.
                                              • 23.04.2012Fatalne wyniki OFE – tylko jeden fundusz na plusie
                                               W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy tylko jeden z czternastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) osiągnął dodatnią stopę zwrotu. Wyjątkiem okazał się Generali OFE (0,436%). Pozostałe fundusze odnotowały straty, od -0,317% (Nordea OFE) do -4,185% (OFE Polsat) – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
                                               • 20.04.2012Zamieszczanie filmów i zdjęć na portalu internetowym a rozliczenie PIT
                                                Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Podlegają one opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia 2011 r. nr IPTPB2/415-218/11-2/KO.
                                                • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                                                 Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                                                 • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodów twórców. Graficy komputerowi a podatki
                                                  Pytanie podatnika: Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                                  • 10.04.2012Staż pracy a prawo do renty
                                                   Okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) uwzględnia się w rozmiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych udowodnionych w tym dziesięcioleciu (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] ... [ 36 ] następna strona »