Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.02.2021

Fundusz Pracy w roku 2021

Zgodnie z ogłoszoną 29 stycznia br. w Dzienniku Ustaw ustawą budżetową na rok 2021, składka na Fundusz Pracy wynosi w tym roku 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast składka na Fundusz Solidarnościowy to 1,45% tej podstawy. Dla porównania, w 2020 r. składka na FP wynosiła 2,00%, a składka na FS - 0,45% podstawy wymiaru. Przypomnijmy, że składki na Fundusz Solidarnościowy oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (w 2021 r.: 2,45% = 1,0% + 1,45%) i wykazuje je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Zagadnienia związane z zasadami naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy uregulowane zostały w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od niedawna, mówiąc o składkach na FP nie można pomijać również składek na Fundusz Solidarnościowy (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Na marginesie warto pamiętać, że w literaturze mogą występować jeszcze dość długo obie te nazwy. Pierwsza zamieniła się w drugą w momencie, kiedy zmieniło się przeznaczenie środków gromadzonych w SFWON - ze zgodnego z nazwą pierwotną na bardziej - nazwijmy to - ogólne. Zmieniła się również nazwa ustawy - z "Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" na "Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym".

Składki na Fundusz Pracy opłacają:

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby, które:

 • pozostają w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

 • wykonują pracę nakładczą,

 • wykonują umowy agencyjne lub umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,

 • wykonują pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

 • pobierają stypendia sportowe,

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny albo wynagrodzenie, które przysługuje w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,

 • są żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, za które po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów - obowiązek ten odnosi się do żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.,

 • są funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obowiązek ten odnosi się do funkcjonariuszy, którzy zostali zwolnieni ze służby nie wcześniej niż 1 stycznia 2006 r.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych – za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe.

Inne osoby niż wymienione wyżej, które objęte są ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub zaopatrzeniem emerytalnym, np. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.


Ważne!

Zleceniodawca, który jest osobą fizyczną i nie zatrudnia ani jednego pracownika, nie opłaca składek na FP za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.


Wyłączenia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

Płatnik składek nie opłaca składek na FP za:

osoby, które:

 • są duchownymi,

 • pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,

 • pobierają, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

 • pobierają na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,

 • objęte są ubezpieczeniem społecznym rolników,

 • są żołnierzami niezawodowymi w służbie czynnej,

 • odbywają zastępcze formy służby wojskowej,

 • przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński,

 • pobierają świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • świadczą pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy - z uwagi na objęcie ich tylko ubezpieczeniem emerytalnym).

 • pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez:

  • Przedsiębiorcę Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

  • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi,

  • Zakład Opieki nad Niewidomymi w Laskach,

  • Zakłady aktywności zawodowej,

 • pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego; składek nie opłaca się przez 36 miesięcy, od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,

 • pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

 • pracowników skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy, którzy nie ukończyli 30 lat; składek nie opłaca się przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

 • osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Kwota, od jakiej opłaca się składkę na Fundusz Pracy

Płatnik składek (pracodawca) opłaca składkę na FP za osoby, które objęte są obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Składkę tę oblicza od tej samej kwoty od jakiej oblicza składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli od tzw. podstawy wymiaru. Nie musi opłacać tej składki, jeśli podstawa wymiaru od której oblicza tę składkę za daną osobę w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli więcej niż jeden płatnik ma obowiązek opłacać za daną osobę składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. ma ona dwóch pracodawców), to składkę na FP obliczy każdy z nich, gdy łączna kwota podstaw wymiaru w przeliczeniu na okres miesiąca będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Składka jest finansowana i opłacana w całości przez płatnika składek.


Ważne!

Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek do 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.


Stopę procentową składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. Od 1 stycznia 2021 r. wynosi ona 1,0% podstawy jej wymiaru.

Składki na Fundusz Pracy oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Solidarnościowy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Fundusz Solidarnościowy (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)

Obowiązek opłacania składek na ten fundusz został wprowadzony 1 stycznia 2019 r.

Do składek na FS stosuje się zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że składkę opłaca się za te same osoby, za które opłaca się składkę na Fundusz Pracy i nalicza ją od tej samej podstawy wymiaru, która obowiązuje dla składek na Fundusz Pracy.

Stopę procentową składki na SF określa ustawa budżetowa. Obecnie wynosi ona 1,45% podstawy jej wymiaru. Składka na SF jest finansowana przez płatnika składek.

Składki na FS oblicza się łącznie ze składkami na Fundusz Pracy (1,0%) w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (1,45% + 2,0%).

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz