Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 27.06.2012Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne podczas wyjazdów zagranicznych
  Wakacje tuż, tuż. Na wakacyjne wyjazdy wypełniamy walizki mnóstwem drobiazgów. Warto podczas tych przygotowań nie zapomnieć o zabraniu ze sobą dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne.
  • 25.06.2012Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
   Interpelacja nr 5109 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
   • 21.06.2012Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki ZUS
    Interpelacja nr 4973 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego w razie nieopłacenia w terminie należnej składki
    • 20.06.2012Ile naprawdę wyniosą emerytury częściowe?
     Wszystkie osoby, które zdecydują się na emeryturę częściową, będą mogły liczyć na świadczenie w wysokości 50% kwoty emerytury – zapewnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które w specjalnym oświadczeniu odnosi się do wczorajszych doniesień medialnych.
     • 19.06.2012Ubezpieczenie chorobowe – kiedy obowiązkowe, kiedy dobrowolne
      Zasady ubezpieczenia chorobowego uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
      • 18.06.2012Ubezpieczenia ZUS twórców
       Wykonywanie pracy twórczej związane jest zwykle z nieregularnością zleceń na wykonanie konkretnych utworów i brakiem stałego zatrudnienia. Jeżeli twórca tworzy dzieła, przenosi do nich prawa autorskie, ale nie prowadzi działalności gospodarczej, może to oznaczać, że w dłuższych okresach czasu nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Może być to bardzo niekorzystna sytuacja w chwili, gdy twórca będzie chciał skorzystać z uprawnień emerytalno-rentowych.
       • 12.06.2012PIT 2012: Limity ulg i odliczeń
        W 2012 roku wciąż jeszcze możemy dokonywać odliczeń i korzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do rozliczenia rocznego mamy jeszcze dużo czasu, warto jednak już dzisiaj przypomnieć, jak obniżyć podatek, który będziemy musieli zapłacić. Dokumenty, potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, musimy bowiem zbierać cały rok.
        • 05.06.2012Gdzie resort finansów ukrywa dług publiczny?
         Jacek Rostowski mija się z prawdą twierdząc, że spada relacja długu publicznego do PKB. „Dane” o spadku zadłużenia w stosunku do PKB przedstawiane przez ministra pomijają dług publiczny chowany w Krajowym Funduszu Drogownictwa oraz pomijają dług, który narasta w ZUS – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z wyliczeń FOR wynika, że w najbliższych latach dług publiczny pozostanie na poziomie ok. 56% PKB.
         • 04.06.2012Kontrola legalności zatrudnienia
          Interpelacja nr 4035 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie omijania przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudniania na umowę o pracę
          • 30.05.2012Składki ZUS: Będzie abolicja dla przedsiębiorców
           Na ostatnim posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten przewiduje umorzenie przez ZUS niezapłaconych składek przedsiębiorców na własne ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzeniem mają być objęte także należne od tych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne.
           • 25.05.2012Opodatkowanie twórców z tytułu działalności wykonywanej osobiście
            Przychody z działalności wykonywanej osobiście są jednym ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
            • 24.05.2012E-rewolucja w ZUS - nowa elektroniczna platforma dla pracowników, pracodawców i świadczeniobiorców
             ZUS udostępnił wszystkim ubezpieczonym stronę www.pue.zus.pl. Według zapowiedzi Prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka oznacza to wkroczenie przez ZUS w XXI wiek. Elektroniczna platforma, która ma nieustannie się rozwijać, umożliwi sprawdzenie ubezpieczonym aktualnego stanu konta, informacji o ubezpieczeniach, do których ich zgłoszono i składkach, które wpłacił za nich pracodawca. Będą też mogli korzystać z kalkulatora, który wyliczy prognozowaną emeryturę. Natomiast wszyscy świadczeniobiorcy dostaną informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach, czyli emeryturach, rentach i zasiłkach.
             • 24.05.2012Przychody z kilku źródeł a składka na ubezpieczenie zdrowotne
              Interpelacja nr 3583 do ministra zdrowia w sprawie obowiązku wielokrotnego płacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez tę samą osobę
              • 21.05.2012Fundusze emerytalne - nowe dane GUS
               W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych było zarejestrowanych 15,5 mln członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE), czyli o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej – poinformował GUS.
               • 21.05.2012Limit składek emerytalno-rentowych
                Interpelacja nr 3961 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie regulacji ustawowej polegającej na zaniechaniu poboru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dochodów powyżej limitu ustalonego na poziomie 30 średnich krajowych rocznie, czyli 2,5 średniej krajowej miesięcznie
                • 09.05.2012Składki osób wychowujących dzieci będą opłacane z budżetu
                 Od przyszłego roku z budżetu państwa będą opłacane także składki emerytalne i rentowe osób wychowujących dzieci, które nie pracują lub nie posiadają odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – przewiduje projekt nowelizacji (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany wczoraj przez resort pracy.
                 • 08.05.2012BCC zarzuca rządowi ukrywanie długu
                  Business Centre Club krytycznie ocenia plany zawarte w przyjętym przez rząd pod koniec kwietnia „Programie Konwergencji, aktualizacja 2012”. Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC, rząd Donalda Tuska – poprzez zabiegi statystyczne – ukrywa część długu publicznego. Były wiceminister finansów negatywnie odnosi się też do planów znacznego ograniczenia nakładów inwestycyjnych.
                  • 02.05.2012Składki ZUS małżonka współpracującego
                   Interpelacja nr 3382 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania składek ZUS za współmałżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej
                   • 27.04.2012Dodatkowe składki dławią polską przedsiębiorczość
                    Rząd nie oszczędza przedsiębiorców. W tym roku wzrosła podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych oraz podniesiona została składka rentowa. Od 1 kwietnia wyższe jest również ubezpieczenie wypadkowe. W porównaniu do grudnia 2011 r. przedsiębiorcy odprowadzają składki wyższe średnio o 91 zł miesięcznie.
                    • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztów dla twórców
                     Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrów w sprawie rozpoczęcia prac legislacyjnych nad likwidacją bądź ograniczeniem prawa do 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców
                     • 25.04.2012Karta EKUZ dla wyjeżdżających
                      Osoby planujące wyjazd poza granice Polski powinny pomyśleć nad wyrobieniem sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), pozwalającej na bezproblemowe korzystanie z niezbędnych świadczeń lekarskich w państwach UE – radzi Zielona Linia, centrum informacyjne polskich służb zatrudnienia, działające przy resorcie pracy.
                      • 23.04.2012Fatalne wyniki OFE – tylko jeden fundusz na plusie
                       W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy tylko jeden z czternastu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) osiągnął dodatnią stopę zwrotu. Wyjątkiem okazał się Generali OFE (0,436%). Pozostałe fundusze odnotowały straty, od -0,317% (Nordea OFE) do -4,185% (OFE Polsat) – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
                       • 20.04.2012Zamieszczanie filmów i zdjęć na portalu internetowym a rozliczenie PIT
                        Przychody uzyskiwane z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych. Podlegają one opodatkowaniu w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 3 sierpnia 2011 r. nr IPTPB2/415-218/11-2/KO.
                        • 17.04.2012Kodeks pracy: Zmiany w urlopach rodzicielskich
                         Interpelacja nr 2607 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie krótszego urlopu wychowawczego dla samotnych matek
                         • 13.04.2012Koszty uzyskania przychodów twórców. Graficy komputerowi a podatki
                          Pytanie podatnika: Czy można wyodrębnić w umowie o pracę z pracownikami działu marketingu i zatrudnionym jako grafik komputerowy, którzy w ramach swojej pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie autorskie i zastosować do przychodu tytułem wynagrodzenia za taką pracę twórczą, ustalonego proporcjonalnie do czasu pracy zgodnie z kartą pracy - koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                          • 10.04.2012Staż pracy a prawo do renty
                           Okres nieskładkowy przypadający w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy (art. 58 ust. 2 w związku z art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) uwzględnia się w rozmiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej okresów składkowych udowodnionych w tym dziesięcioleciu (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) - orzekł Sąd Najwyższy.
                           • 06.04.2012Składki ZUS od honorarium autora
                            Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe - orzekł Sąd Najwyższy.
                            • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
                             Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                             • 02.04.2012Trzeci filar a podatek PIT
                              Interpelacja nr 2182 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia tzw. podatku Belki od ubezpieczeń w III filarze
                              • 30.03.2012Porozumienie ws. emerytur – pracodawcy za, związkowcy przeciw
                               Partie koalicyjne osiągnęły wczoraj kompromis ws. reformy emerytalnej – wiek emerytalny zostanie podniesiony do 67 lat z możliwością wcześniejszego przejścia na tzw. emeryturę częściową (50% wartości wypracowanego uposażenia). Z porozumienia PO-PSL zadowoleni są m.in. pracodawcy zrzeszeni w BCC i PKPP Lewiatan. Odmienne zdanie mają natomiast związkowcy z NSZZ „Solidarność”.
                               • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                                Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                                • 28.03.2012Rejestracja firmy za granicą a opodatkowanie w Polsce
                                 Interpelacja nr 2241 do ministra finansów w sprawie planów zmiany zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
                                 • 19.03.2012ZUS będzie wypłacał emerytury kapitałowe?
                                  ZUS będzie przygotowany do wypłaty emerytur kapitałowych – zapewnia prezes Zakładu Zbigniew Derdziuk. Wypłatę emerytur kapitałowych (czyli zgromadzonych w ramach II filaru) przez ZUS proponuje minister finansów Jacek Rostowski. Według niego nie ma sensu powoływać specjalnych instytucji, czyli zakładów emerytalnych.
                                  • 19.03.2012Ustna umowa o dzieło a autorskie koszty uzyskania przychodu
                                   Pytanie podatnika: Czy - na podstawie umowy ustnej oraz oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych - słusznym było naliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło, czy też wskutek braku pisemnej umowy o dzieło (w treści której byłby zapis o przekazaniu majątkowych praw autorskich) Wnioskodawca winien był naliczyć koszty w wysokości 20% przychodu?
                                   • 13.03.2012Zawieszenie działalności gospodarczej
                                    Prawie każdy przedsiębiorca od czasu do czasu natrafia na trudności, które sprawiają, że interesy nie idą do końca tak, jakby sobie tego życzył. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, egzekwowaniem należności, jak i spłatą zobowiązań wobec wierzycieli.
                                    • 07.03.2012Składki rolników od II kwartału 2012 roku
                                     Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników uchwaliła, że miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na II i III kwartał 2012 r. wynosi 42 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu.
                                     • 07.03.2012Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
                                      Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę do ustalenia najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
                                      • 07.03.2012Świadczenia przedemerytalne a okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy
                                       Interpelacja nr 1210 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad przyznawania świadczeń przedemerytalnych
                                       • 02.03.2012Podatki 2013: Analiza projektowanych zmian w ustawie o PIT
                                        Na stronie BIP Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi realizację zmian zapowiedzianych przez Prezesa Rady Ministrów w exposé wygłoszonym w dniu 18 listopada 2011 r. Proponowane zmiany dotyczą takich preferencji podatkowych, jak: uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla osób uzyskujących przychody z praw autorskich i z praw pokrewnych, ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet oraz ulgi na dzieci. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2013 r. Obecnie projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych konsultacji społecznych.
                                        • 01.03.2012Podatki 2013: Ograniczenie przywilejów podatkowych dla twórców niemal pewne
                                         Resort finansów przedstawił projekt zmian w ustawie o PIT, który przewiduje m.in. wprowadzenie limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Podatnicy korzystający z tego uprawnienia będą mogli stosować je tylko do dochodów nie przekraczających sumy 85 528 zł. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
                                         • 29.02.2012Staż a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                                          Zapytanie nr 302 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia zasad postępowania wobec osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, korzystających ze szkoleń lub staży dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z tytułu czego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
                                          • 17.02.2012Sprzedaż własnoręcznie namalowanych obrazów a przychód w PIT
                                           Pytanie: Obecnie nie pracuję i zajmuje się hobbystycznie malowaniem obrazów. Zamierzam sprzedać osobom prywatnym ok. 10 sztuk własnoręcznie namalowanych obrazów (umowa kupna - sprzedaży). Ze względu na fakt, że sprzedaż będzie miała charakter okazjonalny, nie będzie prowadzona w sposób ciągły i zorganizowany nie zamierzam rejestrować działalności gospodarczej. Czy przychody ze sprzedaży obrazów będą przychodami z działalności wykonywanej osobiście? Czy będę mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów? I w jaki sposób powinienem rozliczyć się z podatku?
                                           • 09.02.2012PIT 2011: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                            Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                            • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                                             Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
                                             • 08.02.2012Zwrot nadpłaty składek ZUS po zmianie okresu przedawnienia
                                              W myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) płatnik składek jest obowiązany, według zasad wynikających z przepisów ustawy, obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby.
                                              • 03.02.2012UOKiK kontroluje IKE
                                               25 skontrolowanych przedsiębiorców, 115 przeanalizowanych wzorców umów oraz 13 postępowań w toku – UOKiK zajął się indywidualnymi kontami emerytalnymi, prowadzonymi przez różne instytucje finansowe.
                                               • 03.02.2012Wzrosną składki na ubezpieczenie dla przedsiębiorców?
                                                Rząd zastanawia się nad zwiększeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Składki miałyby być proporcjonalne do dochodu. Takim pomysłom wyraźnie sprzeciwiają się środowiska przedsiębiorców.