Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola przedsiębiorcy

 • 22.05.2009Czas trwania kontroli przedsiębiorcy
  Jak długo można prowadzić czynności kontrolne? Ile może trwać kontrola w firmie przedsiębiorcy? Czy postępowanie kontrolne można przerwać albo dodatkowo przedłużyć? To podstawowe pytania nurtujące każdego kontrolowanego przedsiębiorcę. Do chwili wprowadzenia ostatnich zmian czas trwania kontroli u jednego przedsiębiorcy nie mógł przekraczać 4 tygodni w przypadku mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców oraz 8 tygodni u wszystkich pozostałych przedsiębiorców.
  • 20.05.2009Czynności kontrolne prowadzone na podstawie usdg
   W wyniku ostatnich zmian obowiązują nowe zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców uregulowane w rozdziale 5 ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ostat. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, dalej: usdg). Jakie reguły obowiązują przy prowadzeniu poszczególnych czynności kontrolnych? Kto powinien być obecny przy wykonywanych czynnościach? Gdzie można kontrolować przedsiębiorców?
   • 18.05.2009Kontrola przedsiębiorcy na podstawie usdg
    W dniach 7 oraz 31 marca 2009 r. ustawodawca dokonał ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ostat. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; dalej: usdg), wprowadzając zasadnicze zmiany oraz zupełnie nowe uregulowania prawne w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców.
    • 27.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Kiedy sprzedaż nieruchomości jest działalnością gospodarczą
     Skoro przychód z planowanej sprzedaży dotyczy nieruchomości o charakterze niemieszkaniowych, należących do małżonków B. na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej, wykorzystywanych przez małżonka wnioskodawczyni na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a składniki te stanowią środki trwale i jako takie winny być objęte ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to przychodu tego nie można kwalifikować jako przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof.
     • 19.02.2009Orzecznictwo: Wynajem majątku prywatnego i VAT
      "...Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że zdezaktualizowała się znaczna część (wcześniej słusznych) poglądów doktryny co do uznania za prowadzenia działalności opodatkowanej czynności wynajmu składników majątku. Wydaje się, że także w sytuacji, gdy najem składników majątku będzie stanowił ciągłe pobieranie pożytków z rzeczy (choćby na podstawie umowy zawartej z jednym podmiotem), należy co do zasadny uznać go za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu VAT..."  
      • 11.02.2009Środki trwałe – relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym
       Zagadnienie środków trwałych należy do trudniejszych obszarów działalności każdego przedsiębiorcy, głównie z uwagi na złożone przepisy rachunkowe i zmieniające się przepisy podatkowe. Czytelniejsze przepisy ustawy o rachunkowości nie przystają do przepisów podatkowych: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Nie ułatwia to życia przedsiębiorcom i ich księgowym. W odniesieniu do środków trwałych powinno się bowiem stosować zarówno reguły księgowe wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i uregulowania prawa podatkowego.
       • 16.01.2009Nadchodzi rewolucja
        Interpelacja nr 5738 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
        • 07.01.2009Możliwość zaliczania VAT do kosztów uzyskania przychodu
         Pytanie podatnika: Czy nie odliczony podatek naliczony od zakupu środków trwałych Wnioskodawczyni może zaliczyć i zaksięgować w koszty uzyskania przychodu?
         • 12.12.2008UOKiK sprawdził alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych
          Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował dziewięciu przedsiębiorców świadczących usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu oraz telewizji kablowej. Przeanalizowano cenniki, regulaminy i warunki oferowane przez firmy: UPC, Dialog, Toya, Aster, Tele2, Netia, Vectra, Multimedia oraz GTS Energis. Wszyscy przedsiębiorcy stosowali wzorce umowne budzące wątpliwości urzędu.
          • 28.10.2008UOKiK sprawdził firmy prowadzące banki krwi pępowinowej
           Wszyscy przedsiębiorcy stosują w umowach postanowienia, które mogą naruszać interesy konsumentów – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wśród banków krwi pępowinowej.
           • 29.09.2008Samozatrudnienie – alternatywa w postaci własnej firmy
            Samozatrudnienie to jednoosobowa działalność gospodarcza. To obecnie bardzo popularna na rynku pracy sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Prowadzenie tego rodzaju działalności, przy zachowaniu wymogów ustawowych, pozwala uzyskać określone oszczędności podatkowe (opodatkowanie na zasadach podatku liniowego czy możliwość rozliczania rzeczywiście poniesionych kosztów uzyskania przychodu).
            • 29.09.2008Czas trwania kontroli skarbowej
             Interpelacja nr 4591 do ministra finansów w sprawie pokrywających się uprawnień urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
             • 17.09.2008BCC broni ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
              – Nie pozwólmy urzędnikom odrzucić dobrego projektu! – wzywa Business Centre Club w odpowiedzi na opór urzędników niechętnych zmianom, jakie ma wprowadzić nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki. Projekt zakłada m.in. ograniczenia w przeprowadzanych kontrolach oraz wprowadzenie odpowiedzialności materialnej urzędników za błędne decyzje.
              • 26.08.2008UOKiK sprawdził ośrodki szkolenia kierowców
               Ponad jedna trzecia skontrolowanych przez UOKiK ośrodków szkolenia kierowców może naruszać interesy konsumentów. Efektem analizy są postępowania administracyjne oraz wezwania do usunięcia kwestionowanych postanowień
               • 30.07.2008Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej uciążliwe kontrole
                Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przedstawił założenia II etapu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zdaniem polityka po przyjęciu zmian łatwiej będzie założyć i prowadzić firmę, nie obawiając się przy tym uciążliwych kontroli.
                • 25.07.2008Szejnfeld o zmianach w ordynacji podatkowej
                 Zniesienie natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawach podatkowych to zdaniem wiceszefa resortu gospodarki najważniejsza zmiana zawarta w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa. – Wprowadzamy zasadę domniemania uczciwości podatnika. To urząd będzie musiał udowodnić, że obywatel złamał prawo – stwierdził wiceminister Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej poświęconej pracom rządu nad ustawami z „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.
                 • 21.07.2008Orzecznictwo: Uprawnienie pracownika do premii z zysku
                  Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
                  • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę
                   W zakładzie pracy, w którym nie ma obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementów organizacji i porządku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecności w pracy, następuje w drodze poleceń pracodawcy.
                   • 18.06.2008Niedozwolone praktyki biur turystycznych
                    Prawie wszyscy skontrolowani organizatorzy usług turystycznych stosowali postanowienia niekorzystne dla konsumentów – wynika z najnowszej analizy UOKiK. Przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom toczy się już ponad 100 postępowań.
                    • 23.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Rzeczywisty charakter umowy najmu
                     Ustalając stan faktyczny mający znaczenie dla określenia podatku dochodowego, nie można ograniczać się tylko do postanowień umowy, nawet jeżeli zawiera ona zapis o nieważności czynności przeprowadzonych bez pisemnej akceptacji stron umowy. W prawie podatkowym przedmiot opodatkowania wiąże się bowiem nie tylko z czynnościami prawnymi i ich skutkami, ale również z czynnościami faktycznymi, które nie muszą zawsze mieć „swoje podłoże” prawne.
                     • 28.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Procedura opodatkowania marży
                      I. Unormowana w art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) procedura opodatkowania marży nie może być stosowana do pośrednictwa w obrocie używanymi samochodami nabywanymi od podatników podatku od towarów i usług, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych samochodów. II. Przepisy polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie szczególnej procedury opodatkowania marży są zgodne z przepisami Dyrektywy Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE).
                      • 27.03.2008Zużyty sprzęt AGD: Brak informacji u handlowców
                       Przedsiębiorcy nie informują, co należy zrobić ze zużytym sprzętem gospodarstwa domowego – wynika z ostatniej kontroli Inspekcji Handlowej, zleconej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku prawie 1/3 skontrolowanych wyrobów.
                       • 29.02.2008UOKiK: Złe praktyki banków
                        Pobieranie prowizji za wpłatę gotówki na własny rachunek w kasie banku, przyjęcie bilonu lub nieposegregowanych banknotów – to niektóre z praktyk stosowanych przez polskie banki,jakie w toku ostatniej kontroli zakwestionował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowania o naruszenie praw konsumentów zostaną wytoczone łącznie ośmiu bankom.
                        • 16.01.2008Skarbiec ukarany za niedozwolone klauzule
                         Ponad 54 tys. zł musi zapłacić Polska Korporacja Finansowa Skarbiec za niewykonanie decyzji prezesa UOKiK. Spółka nie zmieniła niezgodnych z prawem postanowień w stosowanych przez siebie umowach z konsumentami.
                         • 07.12.2007Zatrudniasz przyszłą matkę, ZUS może to skontrolować
                          Interpelacja nr 7652 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyk stosowanych przez ZUS wobec pracodawców zatrudniających przyszłe matki
                          • 29.10.2007Samozatrudnienie — Zamiast definicji zaostrzenie sankcji
                           Interpelacja nr 5801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie samozatrudnienia
                           • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                            Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                            • 25.09.2007Środki trwałe: relacje między prawem bilansowym i prawem podatkowym – różnice definicyjne (1)
                             Problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem, ewidencją, amortyzacją, wyceną i innymi zagadnieniami dotyczącymi środków trwałych należą do trudniejszych obszarów działalności każdej firmy, głównie z uwagi na złożone przepisy rachunkowe i zmieniające się przepisy podatkowe.
                             • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                              Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
                              • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                               5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Według komunikatu Rady Ministrów projekt ma zapewnić większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwić przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertów PKPP Lewiatan wskazują jednak na wiele niejasności i nieścisłości.
                               • 06.06.2007Przyjęto uboższą wersję „pakietu Kluski”
                                Konfederacja Pracodawców Polskich nie jest w pełni zadowolona z zaakceptowanego wczoraj przez Radę Ministrów projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pakiet Kluski, który miał być „marszem ku swobodzie działalności gospodarczej”, po pracach różnych resortów jest uboższy o wiele rozwiązań, które miały ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju. Wiele wprowadzonych zmian jest wręcz niekorzystna dla przedsiębiorców.
                                • 06.06.2007Rząd za większą swobodą działalności gospodarczej
                                 Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nowe prawo ma zapewnił większą swobodę działalności gospodarczej oraz ułatwił przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie firm.
                                 • 31.05.2007Wydatki na usługi gastronomiczne mogą być kosztem
                                  Pytanie podatnika: Czy usługi gastronomiczne takie jak zakup żywności i napojów dla uczestników organizowanych na zlecenie szkoleń czy imprez można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
                                  • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                   Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                                   • 21.05.2007Zleceniobiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
                                    Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą od 01.01.2007 r. definicji działalności gospodarczej podatnik może w dalszym ciągu uważać, że dotychczas współpracujące z nim firmy jednoosobowe będą traktowane nadal jako prowadzące działalność gospodarczą i czy może z nimi współpracować na dotychczasowych zasadach w oparciu o zawartą umowę oraz czy wystawiane faktury VAT traktować jako dokumenty kosztowe, tj. czy podatnik nie ma przymusu zmiany formy współpracy na taką która obligowałaby go do występowania w roli płatnika obowiązanego do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przez świadczących usługi dochodów, zgodnie z art.31 lub art.41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 20.03.2007Ułatwienia dla przedsiębiorców – propozycje rządu
                                     Marszem ku swobodzie działalności gospodarczej premier Jarosław Kaczyński nazwał tak zwany "Pakiet Kluski", czyli program, który upraszcza prowadzenie biznesu. Zakłada on m.in. rejestrację firmy w 3 dni, wprowadzenie jednego okienka w urzędzie skarbowym do załatwienia wszelkich formalności oraz ograniczanie biurokracji krępującej rozwój przedsiębiorstw. Szczegóły pierwszej części programu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przedstawił szef rządu wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michałem Krupińskim oraz pomysłodawcą zmian, byłym prezesem "Optimusa" Romanem Kluską. Na I etap zmian składają się projekty nowelizacji: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o NIP.
                                     • 19.02.2007KPP apeluje w sprawie zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
                                      Ministerstwo Gospodarki 23 stycznia br przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt był przygotowywany od ponad roku. Po wielokrotnych konsultacjach z organizacjami pracodawców większość zgłoszonych przez Konfederację Pracodawców Polskich uwag została uwzględniona. W dniu 9 lutego br Andrzej Malinowski Prezydent KPP zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego Premiera RP o jak najszybsze skierowanie projektu na posiedzenie Rady Ministrów, a następnie do Sejmu.
                                      • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
                                       Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
                                       • 10.12.2006Lokale gastronomiczne na celowniku posłanki
                                        Interpelacja nr 4551 do ministra finansów w sprawie przypadków łamania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w związku z zaniżaniem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktów spożywczych
                                        • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                                         Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                                         • 07.08.2006Interpelacja nr 2670 do ministra finansów w sprawie kryteriów wydawania zaświadczeń o nienaruszeniu w istotny sposób prawa podatkowego
                                          Szanowna Pani Minister! Na spotkaniach i dyżurach poselskich przedsiębiorcy podnoszą problem trudności w uzyskaniu z urzędu skarbowego zaświadczenia, iż podmiot gospodarczy nie naruszył w istotny sposób prawa podatkowego. Mimo pisma Departamentu Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów z dnia 4 lipca 2004 r., z którego wynika, że do istotnego naruszenia prawa dochodzi w przypadku naruszenia prawa, w wyniku którego podatnik nie wywiązuje się z obowiązków podatkowych, co stwarza prawdopodobieństwo niewywiązywania się z obowiązku podatkowego również w przyszłości, urzędy skarbowe odmawiają wydania zaświadczeń, w przypadkach gdy kontrola UKS wykaże dodatkowe zobowiązanie w wysokości 0,15% zobowiązań podatkowych zadeklarowanych i zapłaconych.
                                          • 21.06.2006Interpelacja nr 538 do ministra gospodarki w sprawie zasadności wprowadzenia do obrotu taksometrów elektronicznych uniemożliwiających przedsiębiorcom zmiany cen usług bez konieczności dokonania ponownej legalizacji urządzenia pomiarowego
                                           Szanowny Panie Ministrze! Prowadzący działalność gospodarczą przy użyciu taksometru elektronicznego dokonuje zmiany ceny poprzez zmianę układu taryf. § 49.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne (Dz. U. Nr 108 poz. 1014 z 2003 r.) określa, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce, jeżeli spełnia on wymagania metrologiczne określone w rozporządzeniu i posiada nieuszkodzone cechy zabezpieczające. Natomiast §11 tego rozporządzenia stwierdza, że każdorazowa zmiana układu taryf wymaga potwierdzenia w świadectwie legalizacji ponownej.
                                           • 04.05.2006Inspekcja handlowa w firmie
                                            Inspekcja Handlowa jest organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów a także interesów gospodarczych państwa. Instytucja ta działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2002r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organów Inspekcji handlowej, wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji oraz trybu wydawania i wymiany legitymacji). Przepisy te określają kompetencje oraz organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji a także prawa i obowiązki jej pracowników. Do postępowania przed organami Inspekcji, w sytuacjach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
                                            • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (2)
                                             Niektóre z proponowanych zmian korzystne są wyłącznie dla niektórych grup podatników. Czasami oznacza to, że dla innych grup zmiany są po prostu niekorzystne.
                                             • 20.03.2006Interpelacja nr 583 do ministra finansów w sprawie stosowania przez urzędników skarbowych zasady swobodnej oceny
                                              Szanowna Pani Minister! Urzędnik skarbowy może zwolnić firmę z akcyzy, a po pewnym czasie uznać, że powinna ją płacić. Dla przedsiębiorcy taka zmiana stanowiska może oznaczać bankructwo. Tak właśnie stało się w przypadku pewnego przedsiębiorcy, który kupował skażony spirytus i po odpowiednim przystosowaniu sprzedawał jako podpałkę do grilla. Opisał to szczegółowo we wniosku skierowanym do urzędu skarbowego. Występował wówczas o zwolnienie z podatku przy sprzedaży podpałki. Zaznaczył, że nie będzie zmieniał składu spirytusu, a proces technologiczny ma polegać na przelewaniu go do mniejszych butelek opatrzonych specjalną etykietą i mniejszym otworem ułatwiającym podsycanie ognia niewielkim strumieniem. Urząd opis zaakceptował i zgodził się na zwolnienie z akcyzy. Podpałka była sprzedawana jako produkt chemiczny, czego nie kwestionowały ani władze skarbowe, ani producent.
                                              • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                               W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                               • 08.01.2006Interpretacja PDI/410/144/05 z dnia 31.03.2005 r. - Urząd Skarbowy w Zawierciu
                                                Pytanie podatnika: Powstawanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia prowadzonej przez obojga małżonków działalności gospodarczej w formie tzw. spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego, lub w przypadku wniesienia w drodze aportu całości przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki handlowej prowadzonej przez obojga małżonków.
                                                • 02.11.2005Pismo SP1/768/033-235/1584/04/AA Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego z 12 lipca 2005 r. do dyrektorów izb skarbowych i izb celnych
                                                 W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe problemami w stosowaniu znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dotyczących kontroli podatkowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje:
                                                 • 03.10.2005Kontrola podatkowa
                                                  Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.

                                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]