Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kontrola przedsiębiorcy

 • 05.04.2012Kontrola PIP u przedsiębiorcy
  Interpelacja nr 2493 do ministra gospodarki w sprawie zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie kontroli
  • 23.02.2012Wyrok uniewinniający a odpowiedzialność za niezapłacone podatki
   Zapytanie nr 268 do ministra finansów w sprawie ujawnianych przez środki masowego przekazu przypadków wskazujących na nękanie niektórych przedsiębiorców przez organy kontroli skarbowej
   • 03.02.2012UOKiK kontroluje IKE
    25 skontrolowanych przedsiębiorców, 115 przeanalizowanych wzorców umów oraz 13 postępowań w toku – UOKiK zajął się indywidualnymi kontami emerytalnymi, prowadzonymi przez różne instytucje finansowe.
    • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
     Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
     • 18.01.2012Cesja wierzytelności a VAT
      Z uzasadnienia WSA: Skoro strony nie przewidują otrzymania przez nabywcę od zbywcy wynagrodzenia i w cenie wierzytelności nie będzie mieściło się wynagrodzenie, prowizja słuszny jest zarzut skargi, iż w działaniu nabywcy wierzytelności brak jest istotnego elementu - odpłatności i świadczenia nabywcy nie można traktować jako usługi podlegającej obowiązku podatkowemu z tytułu VAT.
      • 09.01.2012Prawo do zwolnienia z VAT usług szkoleniowych
       Z uzasadnienia: Wiedzę uzyskiwaną na kursie przygotowującym do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej można uznać za uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy dla celów zawodowych, co w myśl przepisów unijnych jest wystarczające dla możliwości zwolnienia usługi z opodatkowania VAT.
       • 05.01.2012Gdy kontrahent nie płaci
        Interpelacja nr 241 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od niezapłaconych faktur
        • 30.09.2011Jakie uprawnienia przysługują przedsiębiorcy w trakcie kontroli fiskusa?
         Pomimo licznych apeli, urzędnicy nadal często traktują przedsiębiorców jako potencjalnych przestępców – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 7000 polskich firm. Zdaniem pracodawców, szczególnie kłopotliwe są kontrole podatkowe, w których fiskus nagminnie naciąga prawo.
         • 16.09.2011Czy trzeba posiadać potwierdzenie odbioru korekty
          Z uzasadnienia: Przepis art. 29 ust 4a ustawy o podatku od towarów i usług jest sprzeczny z prawem wspólnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi bowiem środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak jego spełnienia powoduje obciążenie ciężarem VAT - podatnika, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej, naruszając nie tylko podstawowe zasady VAT takie jak: proporcjonalność VAT, neutralność VAT i opodatkowanie konsumpcji wyrażone w art. 1, a także art. 73 i 90 Dyrektywy.
          • 14.06.2011MG: Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa - definicje
           Interpelacja nr 21098 do ministra gospodarki w sprawie wsparcia oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom
           • 09.06.2011WSA: Miód pitny nie może być kosztem podatkowym
            Z uzasadnienia: Zakup dla klientów, jak i potencjalnych klientów upominków w postaci trzech butelek miodów pitnych nie jest reklamą, lecz należy do wydatków na reprezentację. Charakter ponoszonych wydatków bezsprzecznie świadczy o zamiarze kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Nawet gdyby przyjąć związek przyczynowo-skutkowy między poczynionymi przez firmę wydatkami na zakup miodów pitnych a wzrostem przychodów to wydatek ten z uwagi na brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT nie może być uznany za koszt uzyskania przychodów. Ustawodawca w myśl ww. przepisu jednoznacznie wyłączył z kosztów wydatki na reprezentację, a w szczególności poniesione na zakup napojów alkoholowych. Przy czym, bez znaczenia fakt umieszczenia na tych upominkach logo firmy, bowiem logo nie przesądza o tym, że prezent o niskiej wartości ma charakter reklamowy i wydatek na jego zakup może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
            • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
             Dział szkoleń serwisu podatki.biz zaprasza Państwa serdecznie na organizowane w najbliższym czasie szkolenia, których listę i opisy prezentujemy poniżej. Pełna oferta wszystkich naszych szkoleń znajduje się na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
             • 04.05.2011WSA: Cesja wierzytelności może być zwolniona z VAT
              Z uzasadnienia: Nie ma wątpliwości co do tego, że nabycie wierzytelności w sytuacji, gdy celem jej nabycia nie jest ściągnięcie długu, ale np. przejęcie podmiotu sprzedającego wierzytelność, a także jej odsprzedanie stanowi czynność kwalifikowaną do usług zwolnionych od opodatkowania. Powyższe stanowisko zawarte zostało również w piśmiennictwie. Znajduje także swoje odzwierciedlenie w treści art. 135 ust. 1 lit. d) Dyrektywy 112, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące rachunków depozytowych, rachunków bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem windykacji należności. Zatem opodatkowaniu według powyższego przepisu podlegać mogą wyłącznie te transakcje, których celem jest egzekwowanie długu (windykacja należności).
              • 21.01.2011WSA: Odsetki z lokaty nie są przychodem z działalności
               Z uzasadnienia: Za rachunki bankowe związane z wykonywaną działalnością gospodarczą uznać należy wyłącznie takie rachunki, za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności podmiotu gospodarczego. Natomiast wolne środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych czy zainwestowane w obligacje nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością. W konsekwencji odsetki od takich lokat i obligacji stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Lokowanie przez spółkę wolnych środków na lokatach pieniężnych i w obligacje powoduje, iż środki nie służą działalności gospodarczej a pomnażaniu środków przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka gospodarczego.
               • 29.12.2010WSA: Obiad z kontrahentem w restauracji jest reprezentacją
                Reprezentacją, w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, są niestanowiące reklamy każde działania podatnika - przedsiębiorcy, mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku i prestiżu firmy, podejmowane w szczególności w kontaktach oficjalnych i handlowych z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami. Skoro ustawodawca w powołanym przepisie do kosztów reprezentacji zaliczył koszty usług gastronomicznych, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, to wydatki poniesione na wymienione cele, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy zakupione usługi (produkty) miały charakter wystawny (okazały), czy też nie.
                • 03.12.2010WSA i NSA: O rozliczaniu wspólnot mieszkaniowych – i o uprawnionych do wystąpienia o interpretację indywidualną
                 Tezy: Brak przymiotu "zainteresowanego" w postępowaniu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego we własnej indywidualnej sprawie, w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uzasadnia ocenę nie istnienia, wymaganego przez art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), interesu prawnego do zaskarżenia wydanej interpretacji do sądu administracyjnego przez podmiot, który był jej adresatem, pomimo tego, że nie dotyczyła ona jego praw i obowiązków podatkowych.
                 • 30.11.2010Urzędnicy nie liczą się z terminami
                  Interpelacja nr 19142 do ministra finansów w sprawie czasu przeprowadzania kontroli skarbowej u przedsiębiorców
                  • 30.11.2010Umowy o karty płatnicze z niedozwolonymi klauzulami
                   W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował 280 wzorców umów o karty płatnicze stosowanych przez 12 banków, w tym także regulaminy oraz tabele opłat i prowizji. Kontrolerzy zakwestionowali 45 klauzul - niekorzystne postanowienia były stosowane przez wszystkie przebadane banki. Zarzuty UOKiK dotyczą głównie zapisów, które mogą być uznane za niedozwolone, postanowień naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy oraz znajdujących się w rejestrze klauzul niedozwolonych.  
                   • 25.11.2010Czym się różni samochód osobowy od komputera?
                    Interpelacja nr 18988 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia przepisów ograniczających prawo podatników do odliczania 22-procentowej stawki podatku VAT od zakupu niektórych kategorii nowych aut
                    • 23.11.2010Wywiad skarbowy otrzyma większe uprawnienia
                     W Sejmie podkomisja spraw wewnętrznych i administracji kończy prace nad ustawą wprowadzającą nowe uprawnienia dla służb specjalnych. Początkowo projekt ustawy miał poszerzyć jedynie demokratyczny nadzór nad zakładanymi podsłuchami. Okazało się, że wprowadzane zmiany są w istocie poważniejsze – szczególnie w sferze rozszerzenia kompetencji wywiadu skarbowego, podlegającego generalnemu inspektorowi kontroli skarbowej.
                     • 22.11.2010Przedsiębiorcy zwlekają ze składaniem sprawozdań finansowych
                      Zapytanie nr 7944 do ministra sprawiedliwości w sprawie wykonywania obowiązku składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego
                      • 15.11.2010MF: Polski system podatkowy jest przyjazny do prowadzenia działalności
                       Interpelacja nr 18112 do ministra finansów w sprawie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
                       • 10.11.2010Wysoka kara za utrudnianie kontroli
                        Kara w wysokości ponad 123 mln zł została nałożona na Polską Telefonię Cyfrową za to, że wbrew przepisom oraz postanowieniu sądu utrudniała przeprowadzenie kontroli z przeszukaniem – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem UOKiK spółka opóźniała rozpoczęcie czynności kontrolnych podjętych w związku z podejrzeniem udziału PTC w zmowie operatorów komórkowych wymierzonej w dostawcę usług mobilnej telewizji. Za brak współdziałania w trakcie kontroli prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę sankcję finansową do równowartości nawet 50 mln euro.
                        • 28.10.2010Produkty z importu – efekty kontroli bezpieczeństwa wyrobów
                         Niewłaściwe oznakowanie produktów i niespełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa – to najczęstsze nieprawidłowości odkryte przez Inspekcję Handlową w trakcie kontroli przeprowadzonych w pierwszym półroczu tego roku. Jak wynika z raportu UOKiK przygotowanego na podstawie ustaleń kontrolerów, obowiązujących wymagań nie spełnia m.in. co trzecia zabawka i para obuwia dla najmłodszych. W ubiegłym roku na polski rynek sprowadzono produkty o wartości 146 mld dolarów.
                         • 27.10.2010WSA: Spotkanie biznesowe w restauracji może być kosztem
                          Z uzasadnienia: W realiach życia gospodarczego, z uwzględnieniem charakteru działalności spółki, spożywanie lunchu, czy innego posiłku, także w restauracji jest normą, standardem i z założenia nie świadczy o wystawności, wytworności, a przez to nie wypełnia dyspozycji pojęcia reprezentacji. W świetle powyższego nie można zaakceptować poglądu organu, że sam fakt, że spotkania odbywają się poza siedzibą firmy, tj. w restauracji, samoistnie oznacza reprezentację. Spotkania w restauracjach, które polegają na załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru uroczystego, wytwornego czy okazałego, lecz mają na celu zapewnieniu jedynie standardowego poczęstunku, zwyczajowo przyjętego w takich okolicznościach wykracza poza ramy pojęcia reprezentacja, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                          • 27.10.2010ZUS kwestionuje umowy o pracę nakładczą
                           Interpelacja nr 17949 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania ZUS wobec przedsiębiorców wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę nakładczą
                           • 09.09.2010NSA o płatnościach z rachunku ZFRON
                            Art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakazuje dokonywania zapłaty za nabyte towary i usługi wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Stanowi jedynie o obowiązku nałożonym na pracodawcę przekazywania środków pieniężnych, będących równowartością ulg podatkowych, na wyodrębniony rachunek bankowy.
                            • 16.08.2010Skarbówka po liftingu
                             Dnia 1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76 z 7 maja 2010 r., poz. 492). Co zmiany, postulowane od dawna przez Ministerstwo Finansów, oznaczają dla przedsiębiorców? Czy nowe rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na gospodarkę i konkurencję na rynku? Czy w końcu państwo nie wkracza w sferę szeroko pojętych wolności obywatelskich?
                             • 18.06.2010Spotkanie z kontrahentem w restauracji może być kosztem podatkowym
                              Z uzasadnienia: Z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że tylko wydatki na spotkania o charakterze reprezentacyjnym, a więc nie każde, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takiego charakteru nie mają, w ocenie Sądu, wydatki poniesione na zwyczajowe posiłki spożyte podczas spotkania z kontrahentem w lokalu gastronomicznym, poświęconego omówieniu wzajemnych kontaktów handlowych. Trudno uznać, aby wydatek na zakup kawy, ciastka, herbaty czy zwyczajowego obiadu w lokalu gastronomicznym, podczas negocjowania warunków umowy, świadczył o okazałości danego przedsiębiorcy. Charakter reprezentacyjny miałyby natomiast wydatki, np. na imprezy towarzyskie z udziałem kontrahentów czy wystawne przyjęcia dla kontrahentów. Dla oceny, czy dana spotkanie stanowi reprezentację, czy nie, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.
                              • 18.06.2010PKP Cargo zagrożone kolejną karą
                               Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na PKP Cargo. Kontrola umożliwi sprawdzenie, czy przedsiębiorca w terminie wykonał decyzję Urzędu nakazującą zaniechać stwierdzonych w 2004 r. praktyk ograniczających konkurencję.
                               • 01.06.2010Polskie firmy planują odnowienie floty służbowych aut
                                Z wywiadów przeprowadzonych przez TNS OBOP z osobami podejmującymi decyzje na temat pojazdów służbowych w polskich firmach posiadających przynajmniej jeden pojazd firmowy wynika, że firmy dysponujące samochodami flotowymi kryzys mają już poza sobą. W porównaniu do danych z całej Unii Europejskiej Polska wypada zdecydowanie korzystnie. Dynamika rozwoju krajowej floty jest istotnie wyższa - szczególnie dla średnich firm. 37 proc. polskich firm średniej wielkości planuje rozwijać flotę aut, podczas gdy w całej Unii odsetek ten wyniósł 13 proc.
                                • 30.04.2010Kontrola podatkowa: Według Deloitte, przedsiębiorcy są coraz lepiej przygotowani
                                 Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że przedsiębiorcy coraz częściej przygotowują się do kontroli skarbowych i podatkowych, korzystając z możliwości prawnych i organizacyjnych. Jednak aż 75 proc. podatników nie posiada w strukturach swoich firm wewnętrznych specjalistów podatkowych. Zaczyna zmieniać się także podejście kontrolujących do podatników – 65 proc. z nich oceniło je jako dobre.
                                 • 30.04.2010System informacji gospodarczych po nowemu
                                  Interpelacja nr 14703 do ministra gospodarki w sprawie działań mających na celu poprawę funkcjonowania systemu informacji gospodarczej w Polsce
                                  • 26.03.2010Orzecznictwo: Wniesienie aportu do spółki komandytowej jest neutralne podatkowo
                                   Z uzasadnienia: Z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, to w oczywisty sposób nie ma on zastosowania do objęcia w zamian za aport udziałów w spółce komandytowej. Wykładnia rozszerzająca byłaby tu niedopuszczalna. Skoro, bowiem ustawodawca zamieścił szczegółowe regulacje odnoszące się do powstania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną, natomiast w stosunku do aportów wnoszonych do spółek osobowych tego nie uczynił, to należy uznać, że było to zamierzone działanie. Do takiej interpretacji skłania reguła racjonalnego ustawodawcy.
                                   • 08.03.2010Orzecznictwo: Moment poniesienia kosztu dla podatników prowadzących PKPiR
                                    Z uzasadnienia: Uregulowanie wynikające z art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. odnosi się także do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów i stosujących metodę kasową, o której stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. Metoda kasowa zaś z art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.f. nie może być utożsamiana z faktem zapłaty za dany koszt, albowiem kwestia ta nie została w tym przepisie jednoznacznie rozstrzygnięta. Ustawodawca właśnie w art. 22 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. określił, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, a definicja ta wyraźnie nawiązuje do koncepcji poniesienia kosztu jako bycia obciążonym kosztem. Poniesienie kosztu nie ma natomiast nic wspólnego z dokonaniem wydatku pokrywającego koszt.
                                    • 02.03.2010O tym jak się zabezpieczać – tym razem w Katowicach
                                     Utrzymanie płynności firmy to troska większości przedsiębiorców i ich księgowych. W dobie spowolnienia gospodarczego problemy z wypłacalnością kontrahentów bardzo gwałtownie się nasilają – część podmiotów finansuje bowiem swoją działalność długiem u dostawców. W takiej sytuacji do lamusa należy odłozyć sposoby postępowania, które świetnie sprawdzają się w czasach koniunktury – i choć przynoszą czasami straty, dłuookresowo się sprawdzają. W czasach spowolnienia trzeba przyjąć zupełnie inną strategię – którą można by w skrócie określić jako „Najpierw kontrola i zabezpieczenie, potem zaufanie”.
                                     • 04.02.2010Ustawa o transporcie drogowym komplikuje działania fiskusa
                                      Interpelacja nr 13349 do ministra finansów w sprawie wadliwych przepisów ustawy o transporcie drogowym
                                      • 28.01.2010Orzecznictwo: Kontrola podatkowa to nie to samo co postępowanie podatkowe

                                       Tezy: 1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odróżnić jednak należy kontrolę podatkową od postępowania podatkowego, na co słusznie zwróciły uwagę organy celne. Analiza unormowań rozdziału 5. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, że dotyczą one kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, polegające na bezpośrednim poznaniu działalności przedsiębiorcy, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykładni językowej art. 281§1 Ord.pod., który mówi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., który wprost stwierdza,że "czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia(-)".
                                       • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                                        Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                                        • 12.01.2010Orzecznictwo: Udział w spółce handlowej bez osobowości prawnej i status prowadzącego działalność gospodarczą

                                         Teza: Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt udziału osoby fizycznej w handlowej spółce niemającej osobowości prawnej (n. w spółce jawnej) nie powoduje automatycznie, że osobę taką można traktować jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 67b par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Przychody wspólnika z udziału w spółce handlowej niemającej osobowości prawnej uznaje się jedynie za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, co nie znaczy, że on sam taką dzialalność prowadzi.
                                         • 08.01.2010Orzecznictwo WSA: Błędy w fakturach a utrata prawa do odliczenia VAT
                                          Z uzasadnienia: Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani rozporządzenia MF nie operują pojęciami "oczywistych błędów w fakturach VAT", ani "wad mniejszej wagi", które pozwalałyby uznać, iż pomimo braku pewnych elementów dają się zidentyfikować strony obrotu gospodarczego i posiadanie faktury uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Granica tej wadliwości zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie prawidłowo została zakreślona przez organy podatkowe. Nie uznano jako prawidłowych tych faktur, które opiewały na zupełnie inny podmiot o zupełnie innym nr NIP. Bez znaczenia jest okoliczność, także z uwagi na zasadę neutralności z art. 86 ust. 1 ustawy, kto był faktycznym odbiorcą kwestionowanych towarów i usług, skoro skarżąca Spółka nie legitymowała się prawidłowo wystawionymi na jej firmę lub skorygowanymi fakturami, bądź notami korygującymi.
                                          • 29.12.2009Orzecznictwo: Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa w tym samym czasie
                                           Istotę sporu w niniejszej sprawie stanowiła odpowiedź na pytanie, czy wszczęcie przez Dyrektora UKS we W. wobec skarżącego postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2006 r. do grudnia 2007 r. oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2006 - 2007 i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w latach 2006 - 2007 oraz wszczęcie w tym samym zakresie kontroli podatkowej było zgodne z art. 82 ust. 1 u.s.d.g.
                                           • 22.12.2009Czas trwania kontroli skarbowej nie jest ograniczony przepisami o swobodzie działalności gospodarczej
                                            Interpelacja nr 12178 do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych
                                            • 23.11.2009Kara miliona zł dla dewelopera
                                             Z powodu niewycofania się z niezgodnych z prawem zapisów w umowach z klientami, do czego zobowiązywała decyzja regulatora sprzed roku, na firmę deweloperskę J.W. Construction została przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożona kara w wysokości blisko miliona złotych. Stosowanie w umowach niedozwolonych postanowień było też najczęstszym problemem w innych firmach deweloperskich, które skontrolował UOKiK od początku 2009 roku.
                                             • 23.11.2009MF: Postępowanie kontrolne nie jest kontrolą
                                              Interpelacja nr 12178 do ministra finansów w sprawie kontroli skarbowych
                                              • 12.11.2009Szybkie kredyty przez Internet – wyniki kontroli UOKiK
                                               W efekcie przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli 24 stron internetowych oferujących szybkie kredyty, regulator wszczął dziewięć postępowań wyjaśniających i planuje rozpoczęcie kolejnych dwóch. Skontrolowane oferty najczęściej nie zawierały informacji dotyczących kosztów udzielanej pożyczki. UOKiK wziął udział w akcji przeszukiwania Internetu w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN).
                                               • 06.11.2009Sprzedaż na Allegro w ramach działalności gospodarczej prowadzonej za granicą
                                                Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii i prowadzę tutaj działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia (self employment). W ramach tej działalności sprzedaję klientom w Polsce, za pośrednictwem serwisu Allegro, odzież. W celu minimalizowania kosztów pocztowych do swojego znajomego w Polsce wysyłam w zbiorczej paczce przesyłki, a on następnie rozsyła te przesyłki do klientów. Kontrola z polskiego urzędu skarbowego twierdzi, że prowadzę działalność gospodarczą w Polsce i powinienem ją tutaj opodatkować. Czy tak jest rzeczywiście?
                                                • 25.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Fiskus nie decyduje o kwalifikowaniu dróg do poszczególnych kategorii
                                                 Uznanie, że droga jest lub nie drogą publiczną bądź drogą wewnętrzną nie może następować w drodze interpretacji prawa podatkowego wydawanej na podstawie Ordynacji podatkowej. Kwalifikowanie dróg do poszczególnych kategorii zastrzeżono bowiem ustawą do kompetencji organów w zależności od kategorii drogi i następuje to w formie rozporządzenia właściwego ministra (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub uchwały odpowiedniego organu samorządu terytorialnego (art. 6 ust. 2 i 3, art. 6a ust.2 i 3, art. 7 ust. 2 i 3). Oczywiście, w świetle treści art. 2 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., charakter drogi ma istotne i rozstrzygające znaczenie dla kwestii zwolnienia podatkowego i nie może być w interpretacji tego przepisu pominięty, lecz stanowi on wskazany we wniosku element stanu faktycznego, nie podlegający ustalaniu i dowodzeniu lecz ocenie w aspekcie cytowanych przepisów, aby ustalić zakres zwolnienia podatkowego w danym stanie faktycznym.
                                                 • 22.07.2009Orzecznictwo: Uznanie za dowód nierzetelnej księgi
                                                  Z uzasadnienia: Jeśli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami podważającymi treść zapisów księgi, to dane zawarte w tych dowodach mogą, wraz z zakwestionowanymi danymi z księgi, służyć ustaleniu podstawy opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1556/2000, niepubl.). Dyskwalifikacja wzmocnionej mocy dowodowej księgi podatkowej nie stanowi automatycznej przesłanki do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                                                  • 23.06.2009Lewiatan: Konieczne zmiany w zabezpieczeniach unijnych zaliczek
                                                   Rząd pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan chce, by obowiązek ustanawiania tzw. „twardych zabezpieczeń” został ograniczony do projektów, w których wartość zaliczki przekracza 4 mln zł.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »