Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencjonowanie vat

 • 19.05.2015Jaki adres umieci na fakturze VAT - zamieszkania czy gwnej dziaalnoci?
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykuami przemysowymi. Na wniosku CEIDG-1 poda adres gwnego miejsca wykonywania dziaalnoci inny ni adres zamieszkania, natomiast w zgoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarw i usug VAT-R - adres zamieszkania, pod ktrym nie jest prowadzona dziaalno. Jaki adres na fakturach sprzeday (i zakupu) powinna podawa osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz, adres zamieszkania czy adres gwnego miejsca wykonywania dziaalnoci?
  • 27.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
   Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
   • 27.02.2015Moment powstania przychodu. Zaliczka czy patno za czciowo wykonan usug?
    Z uzasadnienia: Jeeli z umowy wynika, e zapata bdzie uiszczana po zakoczeniu kolejnych etapw robt budowlanych, wwczas przychody bd powstaway w terminie wykonania danego etapu tych robt. Nie bdzie to wtedy w istocie zaliczka, nawet gdyby tak wanie zostaa przez strony nazwana.
    • 26.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
     Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie ("Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?"). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
     • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
      Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
      • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
       Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
       • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
        Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
        • 02.01.2015Adres na fakturze osoby fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz
         Pytanie podatnika: Jaki adres na fakturach sprzeday powinien umieszcza i jaki adres podawa do faktur zakupu zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarw i usug prowadzcy dziaalno gospodarcz w jednym punkcie pooonym w innej miejscowoci ni miejsce zamieszkania?
         • 29.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
          Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
          • 24.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
           Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
           • 19.12.2014Ulga na zakup kas przy przeksztaceniu dziaalnoci osoby fizycznej
            Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstaa w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz we wasnym imieniu. Wpis spóki przeksztaconej do KRS nastpi 13 sierpnia za NIP zosta nadany spóce 21 sierpnia 2014 r. i wówczas te nastpia wymiana kas rejestrujcych. Czy spóka przeksztacona ma prawo do odliczenia od podatku nalenego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?
            • 18.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
             W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
             • 17.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
              W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
              • 01.12.2014Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
               Pytanie podatnika: Czy Spóka jawna bdzie miaa prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
               • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                 Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                 • 14.11.2014Kasa fiskalna przy sprzeday przez Internet
                  Pytanie podatnika: Czy ewidencjonowanie za porednictwem kas fiskalnych jest konieczne w sytuacji, gdy caa sprzeda opiera si na przelewach bankowych a dostawa towarów nastpuje w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujcych transakcj jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapata dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) i Spóka nie dokonuje dostaw towarów usug okrelonych w § 4 rozporzdzenia? Czy ewentualne zmiany systemu rejestracji s moliwe w trakcie roku podatkowego?
                  • 24.10.2014Obcienie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówk a VAT
                   Pytanie podatnika: Spóka zawara z korporacj taksówkarsk umow na obsug przejazdów subowych dla swoich pracowników. W ramach takiej usugi, wybrana korporacja taksówkarska wiadczy usugi taksówkarskie na rzecz spóki, za które obcia spók nalenym wynagrodzeniem. Zdarzaj si sytuacje, e faktury wystawione na spók dokumentuj prywatne przejazdy pracowników. Czy obcienie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówk podlegao opodatkowaniu VAT po stronie spóki?
                   • 14.10.2014Jak ubiega si o zwrot wydatkw na zakup kasy fiskalnej?
                    Podatnicy VAT maj moliwo odliczenia kwoty wydatkowej na zakup kasy fiskalnej. Odliczenie nie moe jednak by wysze ni 700 z. Trzeba rwnie speni kilka warunkw. Sprawdmy zatem, jak uzyska zwrot i jak go rozliczy.
                    • 13.10.2014Jak ubiega si o zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej?
                     Podatnicy VAT maj moliwo odliczenia kwoty wydatkowej na zakup kasy fiskalnej. Odliczenie nie moe jednak by wysze ni 700 z. Trzeba równie speni kilka warunków. Sprawdmy zatem, jak uzyska zwrot i jak go rozliczy.
                     • 02.10.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
                      Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej podatnik sprzedaje bilety, które uprawniaj nabywc do zwiedzania Centrum. Klient dokonujc rezerwacji i opacajc j zgodnie z regulaminem ma moliwo zwrotu maksymalnie 3 biletów na kade 20 zakupionych. Czy zgodnie z obowizujcymi przepisami w przypadku zwrotu czci biletów podatnik moe wpisa do ewidencji korekt cao pierwotnego paragonu oraz wystawi nowy paragon fiskalny na faktycznie wykonan usug jak jest finalnie sprzeda usugi wstpu dla mniejszej liczby osób?
                      • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                       Projekt rozporzdzenia okrelajcy zakres zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporzdzenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz objcie niektrych dziaalnoci obowizkiem stosowania kas bez wzgldu na osigane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objoby te rodzaje dziaalnoci, w ktrych wykonuje si usugi w przewaajcej czci na rzecz konsumentw, czsto o duej wartoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
                       • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                        Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
                        • 09.09.2014Przychody z wynajmu a limit obrotów do wprowadzenia kasy rejestrujcej
                         Pytanie podatnika: Czy wystawiajc faktury z VAT-em zwolnionym osobom fizycznym i prowadzcym dziaalno gospodarcz za wynajem lokalu do celów mieszkaniowych i prowadzc jednoczenie jednoosobow dziaalno gospodarcz (podatnik VAT czynny) przychody z wynajmu i dziaalnoci osigane od osób fizycznych naley zsumowa do limitu posiadania kasy fiskalnej do kwoty 20.000z (lub proporcjonalnie do okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jeeli dziaalno rozpoczta jest w trakcie roku)?
                         • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                          Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrw w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatkw dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                          • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                           Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                           • 02.07.2014Zwrot odliczonej kwoty z tytuu zakupu kasy rejestrujcej
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu odliczonej kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujcej w wysokoci 700 z ze wzgldu na to, e nie dokona w obowizujcym terminie zgoszenia kasy do obowizkowego przegldu technicznego przez waciwy serwis w okresie trzech lat od rozpoczcia ewidencjonowania sprzeday?
                            • 01.07.2014Waciwy adres na fakturze dla osoby fizycznej
                             Pytanie podatnika: Jaki adres naley wskaza w fakturze VAT: waciciela firmy dziaajcego jako osoba fizyczna ze staym adresem zamieszkania czy adres zakadu produkcyjnego, gdzie wykonuje jedn z wielu rodzajw dziaalnoci?
                             • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
                              Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usug, w momencie wydania karty, czy w momencie zapaty kart za towar (realizacji transakcji sprzeday lub upywu terminu wanoci karty)? Czy prawidowe jest ewidencjonowanie nominau wydawanej karty prezentowej na kasie?
                              • 09.06.2014Dziaalno gospodarcza. Jaki adres na fakturze?
                               Pytanie podatnika: Jaki adres powinien widnie na fakturach VAT dotyczcych zakupu i sprzeday towarw i usug? Czy na fakturach naley wskazywa adres zamieszkania Wnioskodawcy zgodny ze zgoszeniem VAT-R, czy te adres prowadzonej dziaalnoci zgodny z wpisem do CEiDG?
                               • 16.05.2014Ewidencjonowanie na kasie sprzeday na rzecz firm
                                Pytanie podatnika: Czy wystawiajc rachunki dla firm bezporednio po wykonaniu usugi lub rachunki dla firm za klika wykonanych usug w okrelonym czasie, Wnioskodawca ma obowizek wystawienia paragonów fiskalnych za te usugi?
                                • 25.03.2014Adres na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzcej dziaalno
                                 Pytanie podatnika: Jaki adres powinien widnie na fakturach VAT dotyczcych zakupu i sprzeday towarw i usug? Czy na fakturach naley wskazywa adres zamieszkania Wnioskodawcy zgodny ze zgoszeniem VAT-R, czy te adres prowadzonej dziaalnoci zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej?
                                 • 07.03.2014Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                                  Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z pón. zm.) podatnicy, którzy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                                  • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
                                   Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                                   • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaniki, limity
                                    Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                                    • 23.10.2013Tajemnica lekarska a jednoznaczna nazwa usugi na paragonie
                                     Interpelacja nr 20331 do ministra finansów w sprawie interpretacji ogólnej treci umieszczanych na paragonach fiskalnych dotyczcych usug stomatologicznych
                                     • 16.09.2013Obowizek stosowania kas rejestrujcych
                                      Pytanie podatnika: Czy w roku 2013 przedsibiorca ma obowizek ewidencjonowa obrót za pomoc kasy fiskalnej czy jest z tego obowizku zwolniony oraz czy wycznie wystawianie faktur za wiadczone usugi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowizku ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej?
                                      • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
                                       Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
                                       • 27.08.2013Sprzeda wysykowa a kasy rejestrujce
                                        Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zaistniaym stanem faktycznym Wnioskodawcy przysuguje zwolnienie z ewidencjonowania za pomoc kasy realizowanej sprzeday wysykowej?
                                        • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiay budowlane
                                         Interpelacja nr 18192 do ministra finansw w sprawie planw zniesienia moliwoci uzyskania zwrotu podatku VAT na materiay budowlane
                                         • 02.08.2013Kasy fiskalne. Ewidencja w PKPiR ulgi w VAT
                                          Podatnicy bardzo czsto korzystaj z ulgi zwizanej z zakupem po raz pierwszy kasy fiskalnej (kas fiskalnych). Maj w tym momencie wtpliwoci: czy mog tak kas amortyzowa (lub uwzgldnia w KUP jednorazowo) w penej wartoci ceny zakupu? Czy ulga stanowi przychód z dziaalnoci gospodarczej?
                                          • 26.07.2013Dokumentowanie sprzeday na rzecz osób fizycznych i rolników
                                           Pytanie podatnika: Czy prawidowy jest sposób dokumentowania sprzeday dla indywidualnego klienta - wystawiajc mu tylko faktur bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie naley wystawi paragon dla klienta indywidualnego, który otrzyma faktur za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie si w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu równie dla klientów, którzy zrobili przedpat na konto bankowe?
                                           • 19.07.2013Terminy instalowania kas rejestrujcych
                                            Pytanie: Prowadz 3 punkty sprzeday swoich usug. W 2012 r. moje obroty przekroczyy 20.000 z., ale nie przekroczy 40.000 z. W lutym br. zgosiem do urzdu skarbowego informacj, e od 1 marca rozpoczynam sprzeda przez kas rejestrujc. Czy postpiem waciwie zgaszajc przed 1 marca informacj o 3 stanowiskach kasowych, przy czym na dzie 1 marca jest zakupiona i ufiskalniona jedna kasa, a w pozostaych punktach bd instalowane kolejne kasy sukcesywnie kadego pierwszego nastpnego miesica, i czy prawidowo bdzie prowadzona w pozostaych punktach do dnia instalacji kasy ewidencja sprzeday w formie papierowej?
                                            • 04.07.2013Kasy rejestrujce: Ewidencja zwrotów i reklamacji
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjcia zamówionych towarów jednoczenie odmawiajc dokonania zapaty, Spóka bdzie obowizana do prowadzenie odrbnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujcych z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?
                                             • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujcych
                                              Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowizków zwizanych z kasami fiskalnymi
                                              • 10.05.2013Zwolnienie z obowizku posiadania kasy w 2013 r. Sprzeda na rzecz osób fizycznych
                                               Podatnikami objtymi obowizkiem rejestrowania sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej s ci podatnicy, którzy dokonuj sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych.
                                               • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujcych od 1 kwietnia 2013 r.
                                                Od 1 kwietnia 2013 r. obowizuje rozporzdzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporzdzeniem. Rozporzdzenie to byo poprzedzone rozporzdzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z pón. zm.), zwane dalej rozporzdzeniem 2008.
                                                • 02.04.2013Kasy rejestrujce: Sprzeda wysykowa towarów z wasnym transportem
                                                 Pytanie podatnika: Spóka z o.o. prowadzi sklep internetowy, w którym s sprzedawane meble, a take akcesoria domowe i dekoratorskie. Czy w przypadku, gdy zakupiony w sklepie towar bdzie dostarczany za porednictwem transportu wasnego, bd firm transportowych, Wnioskodawcy bdzie w dalszym cigu przysugiwao zwolnienie z rejestrowania sprzeday za pomoc kas rejestrujcych? W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy jest moliwa czciowa rejestracja za pomoc kasy rejestrujcej tylko t cz sprzeday, która nie podlega zwolnieniu?