Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność pracownika

 • 01.07.2013Stosowanie weksli w stosunkach pracy
  Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym zakresie należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.
  • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
   • 13.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie wpłacił podatku pobranego od podatnika
    Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków. Inaczej więc traktowany jest płatnik, który nie pobrał podatku od podatnika albo pobrał go za mało.
    • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
     • 01.03.2013Egzekucje komornicze przy umowach cywilnoprawnych
      Interpelacja nr 12767 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w przepisach dotyczących zajęcia komorniczego w przypadku umów zlecenia oraz umów o dzieło
      • 26.02.2013Szef kazał, pracownik wykonał. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia
       Okoliczność, że pracownik popełnił przestępstwo, dlatego że otrzymał takie polecenie służbowe, nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej. Musiałyby zaistnieć jakieś szczególne, raczej rzadkie, okoliczności.
       • 14.02.2013Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS
        Na przedsiębiorcy, poza wieloma innymi obowiązkami wynikającymi z faktu zatrudniania pracowników czy też zawierania innych umów z osobami świadczącymi pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia ubezpieczonych do ZUS oraz właściwego naliczania i odprowadzania składek. Naruszenie tego obowiązku niesie za sobą konsekwencje finansowe wynikające także z przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ wszelkie zaległości z tytułu zobowiązań wobec ZUS podlegają takim samym sankcjom jak zaległości podatkowe. Również stosowana stopa odsetkowa jest stopą odsetek podatkowych.
        • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
         Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
         • 12.02.2013NSA: Udział w imprezie integracyjnej a przychód pracownika
          Z uzasadnienia: Nie zasługuje na aprobatę pogląd, że o powstaniu przychodu przesądza fakt umożliwienia pracownikowi skorzystania z posiłków i napojów oraz usług realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. W sytuacji, gdy wartości świadczeń pracowniczych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika - nie jest możliwe ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie można bowiem ustalić, czy i który pracownik otrzymał w istocie i w jakiej wysokości świadczenie. Nie jest też możliwe przypisanie pracownikowi określonego świadczenia, jeżeli nie tylko go nie otrzymał, ale nie wyrażał nawet woli jego przyjęcia.
          • 29.01.2013Ubezpieczenie pracowników a przychód do opodatkowania PIT
           Pytanie podatnika: Jak rozliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia, jeśli nie jest też możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 18.01.2013PIT od napiwków
            Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
            • 08.01.2013Rozliczenie roczne: PIT-40 wypełniony przez pracodawcę za pracownika
             Zasadą wynikającą z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest, że zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatnicy składają samodzielnie. Czasami mogą jednak przerzucić ten obowiązek na pracodawcę.
             • 04.12.2012Przekazanie pracownikom paczek z okazji świąt – ujęcie w księgach rachunkowych
              Sposób zaksięgowania zakupu i przekazania paczek świątecznych pracownikom lub ich rodzinom zależy przede wszystkim od tego, czy zakup został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
              • 29.11.2012Upadłość konsumencka w prawie upadłościowym i naprawczym
               W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w Tytule V części III „Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej” zostały przewidziane postanowienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Oprócz konsumentów sensu stricte, czyli osób dokonujących czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą, konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje komandytariuszom, którzy ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, pomniejszonej o wniesiony wkład lub są zwolnieni z odpowiedzialności.
               • 21.11.2012Spór z pracodawcą. Jak działa komisja pojednawcza?
                Pracownik będący w sporze z pracodawcą może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Możliwe jest jednak także wszczęcie postępowania przed komisją pojednawczą – przypomina Zielona Linia, centrum informacyjne służb zatrudnienia.
                • 14.11.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
                 Z uzasadnienia: Okoliczność, iż objęte ubezpieczeniem osoby pełnią różne funkcje i co za tym idzie osoby te mają różny zakres obowiązków i uprawnień, tak więc różne jest też prawdopodobieństwo spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy pozostaje bez znaczenia dla możliwości określenia wysokości przychodu. Wszyscy członkowie władz spółki w równym stopniu korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, a więc składka płacona przez spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych, co daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób.
                 • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                  Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                  • 26.09.2012Odpowiedzialność porządkowa pracowników
                   Interpelacja nr 6374 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gradacji kar porządkowych
                   • 21.09.2012Przeznaczenie dotacji na wynagrodzenia – skutki w PIT
                    Pytanie podatnika: Czy jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego i pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola), to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, a koszty w tym przypadku w ogóle nie powstaną?
                    • 14.09.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych a PIT
                     Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).
                     • 14.09.2012Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jako przychód z praw autorskich
                      Z uzasadnienia: Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby lecz jego przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej.
                      • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podróży jako przychód pracownika
                       Z uzasadnienia: Zapłata składki na ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Zatem, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.
                       • 06.09.2012(Nie)legalny monitoring w pracy
                        Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie monitoringu w miejscu pracy
                        • 23.08.2012Apteczka w zakładzie pracy
                         Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                         • 07.08.2012Polecenie wyjazdu służbowego
                          Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                          • 27.07.2012Do lekarza z dowodem i numerem PESEL
                           Wystarczy numer PESEL i dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sejm przegłosował właśnie zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
                           • 20.07.2012Utrudnianie czynności wykonywanych przez organy podatkowe – jakie kary?
                            Prawo daje organom podatkowym różne instrumenty, mające służyć możliwości weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Jednym ze źródeł tych uprawnień jest ordynacja podatkowa. Weryfikacja odbywa się najczęściej przy pomocy czynności sprawdzających. Często też wszczynana jest kontrola.
                            • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
                             Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja ta wydaje się być najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sądowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelności) bezpośrednio z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę.
                             • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
                              Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
                              • 30.05.2012Weksle pracownicze
                               Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
                               • 23.05.2012Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
                                Przedawnienie roszczeń to instytucja, której istotą jest to, że po upływie określonego czasu, wierzyciel nie może skutecznie dochodzić wykonania zobowiązania od dłużnika. Na gruncie prawa pracy oznacza to np., że wskutek upływu okresu przedawnienia pracownik nie będzie mógł skutecznie domagać się spełnienia przez pracodawcę jego obowiązków (np. udzielenia urlopu wypoczynkowego), jeżeli ten nie zrzeknie się korzystania z przedawnienia.
                                • 21.05.2012Opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych budzi kontrowersje
                                 Fiskus próbuje opodatkować kolejne pozapłacowe świadczenia pracownicze (m.in. imprezy integracyjne). Urzędy skarbowe zapewne wkrótce będą sięgać po podatek od wszystkich dodatkowych świadczeń pracowniczych – twierdzi PKPP Lewiatan. Jeśli resort finansów nie zmieni obecnych przepisów, organizacja nie wyklucza skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.
                                 • 10.05.2012Apteczka w zakładzie pracy
                                  Pytanie: Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                                  • 10.05.2012Podatek od ubezpieczenia OC członków zarządu
                                   Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                                    Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
                                    • 14.03.2012Zasady odpowiedzialności pracownika: Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone
                                     Odpowiedzialność porządkowa Pracownik, który w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że pracodawca nie może rozszerzać katalogu przewinień uzasadniających nałożenie określonej kary, ani stosować innych kar niż przewidziane w art. 108 kp.
                                     • 13.03.2012Ile może kosztować szkoda wyrządzona pracodawcy?
                                      Pracownik, który wyrządzi szkodę swemu pracodawcy, może słono zapłacić za jej likwidację – przypominają eksperci Zielonej Linii, centrum informacyjnego służb zatrudnienia. Zazwyczaj decydujące znaczenie ma kwestia intencji pracownika oraz okoliczności, w jakich doszło do wyrządzenia szkody.
                                      • 12.03.2012Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
                                       Dyscyplina finansów publicznych to określony, pożądany stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma szczególny charakter. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).
                                       • 05.03.2012Gruby poznaje całą prawdę o deregulacji
                                        Gruby miał parę spraw do załatwienia. Każda w innym zakątku miasta. Samochód u mechanika, nie ma rady, Gruby zamówił taksówkę. W taksówce wiadomo, taksówkarz niemowa nie istnieje. - I co pan sądzi o tej deregulacji? - zagaił kierowca z numerem bocznym 1768. - No….- odpowiedział Gruby, który dawno temu się nauczył, że jego zdanie w taksówce na dany temat nie ma zupełnie znaczenia.
                                        • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
                                         • 02.03.2012Relacje z klientami nadal głównym priorytetem firm
                                          Najważniejszym obszarem społecznej odpowiedzialności dla polskich firm są relacje z konsumentami. Za „szczególnie ważne” uznaje je aż 74% przedsiębiorstw – wynika z badania „Cała prawda o polskim CSR”, przeprowadzonego wspólnie przez SMG/KRC i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
                                          • 02.03.2012Prowadzenie przedszkola i opieka nad dziećmi a VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym usługi nauczania na poziomie przedszkolnym, świadczone przez firmę, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
                                           • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
                                            • 21.02.2012Niedobory w księgach rachunkowych
                                             Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych.
                                             • 15.02.2012Nowe zasady odpowiedzialności urzędników
                                              Karanie niekompetentnych urzędników będzie ułatwione – od minionej soboty (11 lutego 2012 r.) obowiązują nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób pracujących przy realizacji zamówień publicznych, które nie są pracownikami jednostek sektora finansów publicznych.
                                              • 16.11.2011Inwentaryzacja w drodze weryfikacji – najważniejsze zasady
                                               Porównanie stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi jest trzecią z możliwych form inwentaryzacji. Metoda ta polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości inwentaryzowanego składnika na dzień bilansowy.
                                               • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFŚS a VAT
                                                Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów bądź usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w całości finansowanych osobie uprawnionej ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZFŚS?
                                                • 27.10.2011Szwajcarzy przekazali 10 mln zł dla polskich MSP
                                                 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła w tym tygodniu realizację nowego projektu – „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Cały projekt finansowany jest przez Szwajcarię; polskie firmy z sektora MSP mogą liczyć łącznie na wsparcie w wysokości 10 mln zł.
                                                 • 26.10.2011CSR zwiększa konkurencyjność firm na zagranicznych rynkach
                                                  Współpraca polskich i szwajcarskich partnerów w zakresie działań CSR może zwiększyć konkurencyjność naszych firm na rynkach zagranicznych – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, podczas konferencji inaugurującej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”.
                                                  • 15.09.2011Żołnierze a opodatkowanie PIT
                                                   Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 2005 r. ma zastosowanie do żołnierzy pełniących wojskową służbę za granicą, jeżeli realizowali cele, o których mowa w tym przepisie, niezależnie od tego, czy wchodzili w skład jednostki użytej poza granicami RP i czy służbę tę pełnili na podstawie "skierowania" lub też "wyznaczenia", o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »