Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność pracownika

 • 03.12.2013Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach - zwrot odszkodowania?
  Pytanie: Słyszałam, że ubezpieczyciel zażądał od ubezpieczonego biura rachunkowego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jaki jest sens kupowania takiego ubezpieczenia?
  • 21.10.2013Ubezpieczenie członków zarządu a PIT
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 08.10.2013Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
    Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w trybie bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania umowy o pracę. Podstawę prawną stanowi art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.), zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
    • 04.10.2013Kontrakt menedżerski a podatek od towarów i usług
     Z uzasadnienia: Zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, należy skonstatować, że stosunek prawny łączący wnioskodawcę ze spółką nie nosił cech właściwych zarówno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zbliżonemu, co uniemożliwia zastosowanie wyłączenia z VAT do kontraktu.
     • 26.09.2013Kwalifikacje osób wykonujących zadania służby BHP
      Interpelacja nr 19598 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy
      • 19.09.2013Odpowiedzialność członka zarządu za naruszenie zakazu konkurencji
       Nie ulega wątpliwości, że członek zarządu naruszający zakaz konkurencji może zostać odwołany z zarządu, a jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowa ta może zostać z nim rozwiązana w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p.
       • 30.08.2013Interpretacje podatkowe. Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny
        Teza: Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), to stan faktyczny w relacji do którego może zostać w ogóle wydana zgodna z prawem indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, nie zaś interpretacja określonej treści.
        • 29.07.2013Dochody z umowy o dzieło i zlecenia a opodatkowanie PIT
         Pytanie podatnika: Czy podatnik ma prawo zawrzeć umowę cywilnoprawną poza działalnością gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej, mimo pokrywających się przedmiotów działalności? Czy ma prawo opodatkować taką umowę poza prowadzoną działalnością gospodarczą? Jak powinny być opodatkowane dochody stanowiące przychód ze wspomnianych umów?
         • 18.07.2013Okulary a koszty uzyskania przychodów
          Problematyka rozliczenia zakupu okularów w kosztach uzyskania przychodów od lat – mimo ugruntowanego stanowiska organów podatkowych – nadal budzi emocje. Niejednokrotnie bowiem jednym z warunków umożliwiających wykonywanie pracy, a co za tym idzie, osiąganie przychodów, jest posiadanie okularów.
          • 17.07.2013Zmiana Kodeksu pracy – 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy
           Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość stosowania w każdym systemie czasu pracy (więc również - co ważne - w systemie równoważnym) przedłużonego do nawet 12 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy. Nad nowymi przepisami kończy prace parlament.
           • 12.07.2013Pusta faktura wystawiona przez pracownika a obowiązek zapłaty VAT przez pracodawcę
            Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT, jeżeli osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawią fakturę, w której wykażą kwotę podatku, są obowiązane do jego zapłaty. Zasada ma również zastosowanie do pracodawców w przypadku pustych faktur wystawionych przez ich pracowników, nawet wtedy gdy pracodawca nie wiedział o tym fakcie.
            • 03.07.2013Kodeks pracy: Brak odpoczynku tygodniowego
             Ze względu na bardzo duże natężenie pracy kilkoro pracowników pracowało w każdym dniu tygodnia (pracujemy standardowo od poniedziałku do piątku, a osoby te wykonywały pracę również w sobotę i niedzielę) – nie mieli zapewnionego odpoczynku tygodniowego. Wiemy, że jest to niezgodne z przepisami, ale pomijając samą ewentualną odpowiedzialność wykroczeniową, czy musimy zapewnić pracownikowi coś szczególnego w związku z tym?
             • 01.07.2013Stosowanie weksli w stosunkach pracy
              Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników reguluje Kodeks pracy i w tym zakresie należałoby uznać za niedopuszczalne stosowanie weksli jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.
              • 16.05.2013Finansowanie dojazdu do miejsca pracy pracownikom tymczasowym a koszty uzyskania przychodów
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kwoty wypłacone za pokwitowaniem lub wypłacone przelewem pracownikom tymczasowym w celu pokrycia wydatków na dojazd pracowników tymczasowych do miejsca wykonywania pracy?
               • 13.05.2013Odpowiedzialność karna płatnika, który nie wpłacił podatku pobranego od podatnika
                Kodeks karny skarbowy (ustawa z 10 września 1999 r.; tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186, dalej: K.k.s.) przewiduje różne kwalifikacje prawne czynów płatnika, który nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków. Inaczej więc traktowany jest płatnik, który nie pobrał podatku od podatnika albo pobrał go za mało.
                • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
                 • 01.03.2013Egzekucje komornicze przy umowach cywilnoprawnych
                  Interpelacja nr 12767 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w przepisach dotyczących zajęcia komorniczego w przypadku umów zlecenia oraz umów o dzieło
                  • 26.02.2013Szef kazał, pracownik wykonał. Odpowiedzialność za wykonanie polecenia
                   Okoliczność, że pracownik popełnił przestępstwo, dlatego że otrzymał takie polecenie służbowe, nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej. Musiałyby zaistnieć jakieś szczególne, raczej rzadkie, okoliczności.
                   • 14.02.2013Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS
                    Na przedsiębiorcy, poza wieloma innymi obowiązkami wynikającymi z faktu zatrudniania pracowników czy też zawierania innych umów z osobami świadczącymi pracę, ciąży obowiązek zgłoszenia ubezpieczonych do ZUS oraz właściwego naliczania i odprowadzania składek. Naruszenie tego obowiązku niesie za sobą konsekwencje finansowe wynikające także z przepisów Ordynacji podatkowej, ponieważ wszelkie zaległości z tytułu zobowiązań wobec ZUS podlegają takim samym sankcjom jak zaległości podatkowe. Również stosowana stopa odsetkowa jest stopą odsetek podatkowych.
                    • 12.02.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
                     Pytanie podatnika: Czy przychody z Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
                     • 12.02.2013NSA: Udział w imprezie integracyjnej a przychód pracownika
                      Z uzasadnienia: Nie zasługuje na aprobatę pogląd, że o powstaniu przychodu przesądza fakt umożliwienia pracownikowi skorzystania z posiłków i napojów oraz usług realizowanych w trakcie imprezy integracyjnej. W sytuacji, gdy wartości świadczeń pracowniczych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika - nie jest możliwe ustalenie w odniesieniu do konkretnego pracownika kwoty przychodu. Nie można bowiem ustalić, czy i który pracownik otrzymał w istocie i w jakiej wysokości świadczenie. Nie jest też możliwe przypisanie pracownikowi określonego świadczenia, jeżeli nie tylko go nie otrzymał, ale nie wyrażał nawet woli jego przyjęcia.
                      • 29.01.2013Ubezpieczenie pracowników a przychód do opodatkowania PIT
                       Pytanie podatnika: Jak rozliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia, jeśli nie jest też możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                       • 18.01.2013PIT od napiwków
                        Pytanie podatnika: Czy otrzymane napiwki stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                        • 08.01.2013Rozliczenie roczne: PIT-40 wypełniony przez pracodawcę za pracownika
                         Zasadą wynikającą z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) jest, że zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) podatnicy składają samodzielnie. Czasami mogą jednak przerzucić ten obowiązek na pracodawcę.
                         • 04.12.2012Przekazanie pracownikom paczek z okazji świąt – ujęcie w księgach rachunkowych
                          Sposób zaksięgowania zakupu i przekazania paczek świątecznych pracownikom lub ich rodzinom zależy przede wszystkim od tego, czy zakup został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                          • 29.11.2012Upadłość konsumencka w prawie upadłościowym i naprawczym
                           W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w Tytule V części III „Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej” zostały przewidziane postanowienia dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej. Oprócz konsumentów sensu stricte, czyli osób dokonujących czynności prawnych nie związanych z działalnością gospodarczą, konsumencka zdolność upadłościowa przysługuje komandytariuszom, którzy ponoszą odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, pomniejszonej o wniesiony wkład lub są zwolnieni z odpowiedzialności.
                           • 21.11.2012Spór z pracodawcą. Jak działa komisja pojednawcza?
                            Pracownik będący w sporze z pracodawcą może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Możliwe jest jednak także wszczęcie postępowania przed komisją pojednawczą – przypomina Zielona Linia, centrum informacyjne służb zatrudnienia.
                            • 14.11.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń
                             Z uzasadnienia: Okoliczność, iż objęte ubezpieczeniem osoby pełnią różne funkcje i co za tym idzie osoby te mają różny zakres obowiązków i uprawnień, tak więc różne jest też prawdopodobieństwo spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy pozostaje bez znaczenia dla możliwości określenia wysokości przychodu. Wszyscy członkowie władz spółki w równym stopniu korzystają z ochrony ubezpieczeniowej, a więc składka płacona przez spółkę rozkłada się równo na wszystkich ubezpieczonych, co daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób.
                             • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                              Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
                              • 26.09.2012Odpowiedzialność porządkowa pracowników
                               Interpelacja nr 6374 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie gradacji kar porządkowych
                               • 21.09.2012Przeznaczenie dotacji na wynagrodzenia – skutki w PIT
                                Pytanie podatnika: Czy jeżeli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy właściciela (wynagrodzenie pracownika dydaktycznego i pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola), to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, a koszty w tym przypadku w ogóle nie powstaną?
                                • 14.09.2012Ubezpieczenie OC członków zarządu i rad nadzorczych a PIT
                                 Firmy często opłacają składki ubezpieczeniowe za członków zarządu czy rad nadzorczych. Czy wartość składki jest przychodem tych osób? Czy spółka powinna od tych kwot pobrać zaliczkę na PIT? Na te pytania odpowiedział niedawno Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (interpretacja z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ).
                                 • 14.09.2012Wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku jako przychód z praw autorskich
                                  Z uzasadnienia: Osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wyglądu, wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi. Prawa autorskie dotyczą utworu, a więc nie wizerunku danej osoby lecz jego przedstawienia w określonej formie będącej utworem w rozumieniu tego prawa. Wizerunek danej osoby staje się utworem, będącym przedmiotem prawa autorskiego, dopiero wówczas, gdy stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej.
                                  • 13.09.2012Ubezpieczenie w zagranicznej podróży jako przychód pracownika
                                   Z uzasadnienia: Zapłata składki na ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej przez pracodawcę za pracownika stanowi wymierną korzyść dla tego ostatniego z tytułu zawarcia na jego rzecz umowy ubezpieczenia. W zamian za uiszczoną przez pracodawcę składkę pracownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową. Zatem, możliwe jest rozpatrywanie uzyskanej przez pracowników ochrony ubezpieczeniowej w kategoriach przychodu ze stosunku pracy w formie nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego już w momencie uiszczenia składki i rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, którego wartość odpowiada wysokości uiszczonej składki ubezpieczeniowej.
                                   • 06.09.2012(Nie)legalny monitoring w pracy
                                    Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie monitoringu w miejscu pracy
                                    • 23.08.2012Apteczka w zakładzie pracy
                                     Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                                     • 07.08.2012Polecenie wyjazdu służbowego
                                      Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                      • 27.07.2012Do lekarza z dowodem i numerem PESEL
                                       Wystarczy numer PESEL i dokument tożsamości – dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Sejm przegłosował właśnie zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
                                       • 20.07.2012Utrudnianie czynności wykonywanych przez organy podatkowe – jakie kary?
                                        Prawo daje organom podatkowym różne instrumenty, mające służyć możliwości weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Jednym ze źródeł tych uprawnień jest ordynacja podatkowa. Weryfikacja odbywa się najczęściej przy pomocy czynności sprawdzających. Często też wszczynana jest kontrola.
                                        • 16.07.2012Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
                                         Jednym z podstawowych rodzajów egzekucji świadczeń pieniężnych, przewidzianych w prawie polskim, jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Egzekucja ta wydaje się być najbardziej efektywnym rodzajem windykacji sądowej, prowadzi bowiem do zaspokojenia wierzyciela (i jego wierzytelności) bezpośrednio z otrzymywanego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę.
                                         • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
                                          Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
                                          • 30.05.2012Weksle pracownicze
                                           Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
                                           • 23.05.2012Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego
                                            Przedawnienie roszczeń to instytucja, której istotą jest to, że po upływie określonego czasu, wierzyciel nie może skutecznie dochodzić wykonania zobowiązania od dłużnika. Na gruncie prawa pracy oznacza to np., że wskutek upływu okresu przedawnienia pracownik nie będzie mógł skutecznie domagać się spełnienia przez pracodawcę jego obowiązków (np. udzielenia urlopu wypoczynkowego), jeżeli ten nie zrzeknie się korzystania z przedawnienia.
                                            • 21.05.2012Opodatkowanie dodatkowych świadczeń pracowniczych budzi kontrowersje
                                             Fiskus próbuje opodatkować kolejne pozapłacowe świadczenia pracownicze (m.in. imprezy integracyjne). Urzędy skarbowe zapewne wkrótce będą sięgać po podatek od wszystkich dodatkowych świadczeń pracowniczych – twierdzi PKPP Lewiatan. Jeśli resort finansów nie zmieni obecnych przepisów, organizacja nie wyklucza skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w tej sprawie.
                                             • 10.05.2012Apteczka w zakładzie pracy
                                              Pytanie: Czy pracodawca powinien zapewnić apteczki w zakładzie pracy? Jeżeli tak, to jakie są szczegółowe zasady rozmieszczenia apteczek?
                                              • 10.05.2012Podatek od ubezpieczenia OC członków zarządu
                                               Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                               • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                                                Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
                                                • 14.03.2012Zasady odpowiedzialności pracownika: Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za mienie powierzone
                                                 Odpowiedzialność porządkowa Pracownik, który w sposób zawiniony nie wykonuje należycie swoich obowiązków może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności porządkowej mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że pracodawca nie może rozszerzać katalogu przewinień uzasadniających nałożenie określonej kary, ani stosować innych kar niż przewidziane w art. 108 kp.
                                                 • 13.03.2012Ile może kosztować szkoda wyrządzona pracodawcy?
                                                  Pracownik, który wyrządzi szkodę swemu pracodawcy, może słono zapłacić za jej likwidację – przypominają eksperci Zielonej Linii, centrum informacyjnego służb zatrudnienia. Zazwyczaj decydujące znaczenie ma kwestia intencji pracownika oraz okoliczności, w jakich doszło do wyrządzenia szkody.
                                                  • 12.03.2012Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
                                                   Dyscyplina finansów publicznych to określony, pożądany stan, którego zapewnienie wiąże się z przestrzeganiem norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ma szczególny charakter. Regulują ją przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] następna strona »