Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność pracownika

 • 07.09.2011Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest pod wpływem narkotyków
  Coraz częściej pracownicy zażywają środki odurzające lub substancje psychotropowe. Obecne przepisy nie regulują jednak sposobu, zakresu i formy przeprowadzania badań na obecność narkotyków we krwi danego pracownika. W opinii Pracodawców RP, w takim przypadku należy stosować, w drodze analogii, przepisy dotyczące kontroli trzeźwości.
  • 05.09.2011Ostatnich gryzą psy… - czyli ile jest warta Twoja wierzytelność?
   Doświadczenie wskazuje, że w wyścigu po własne pieniądze wygrywa nie ten wierzyciel, który najlepiej wykonał swoją pracę, lecz ten, który najskuteczniej dochodzi swoich wierzytelności. Przegrani ustawiają się w kolejce do syndyka masy upadłości. Albo sami składają wniosek o ogłoszenie upadłości.
   • 22.08.2011Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych
    Menedżerski system zarządzania sądami oraz oceny okresowe sędziów – to najważniejsze ze zmian, które przewiduje znowelizowana ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, przyjęta ostatecznie (po poprawkach Senatu) przez Sejm 18 sierpnia br.
    • 13.07.2011Firma nie odliczy kosztów naprawy auta prowadzonego przez pijanego pracownika
     Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 04.07.2011Kiedy polisa jest przychodem dla członków zarządu
      Jeśli pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje polisę ubezpieczeniową dla wielu z nich, a opłata za tę polisę jest zryczałtowana, niezbędne jest wykazanie, że możliwa jest identyfikacja ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują doliczenia do dochodu pracownika wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika w sytuacji, gdy nie można określić wartości świadczenia z przyczyn faktycznych lub prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
      • 29.06.2011Surowe sankcje za nierzetelną ewidencję
       Zastosowanie sankcji polegającej na pięciokrotności podstawowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wskutek stwierdzenia nierzetelności ewidencji) nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP wobec wszczęcia za ten sam czyn postępowania karnoskarbowego. Z kolei od wyliczonego przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zobowiązania podatkowego, mającego niewątpliwie charakter sankcji podatkowej, nie mogą być jednocześnie naliczane odsetki za zwłokę za okresy sprzed wydania decyzji wymiarowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
       • 13.06.2011Składka na ubezpieczenie pracownika w kosztach firmy
        Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości ustalenia kwoty składki odnoszącej się do poszczególnych zakresów ubezpieczenia pracowników, pełna kwota opłaconej składki nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24.05.2011 r., sygn. IPTPB3/423-2/11-4/GG.
        • 10.06.2011Ubezpieczenie w podróży służbowej jest przychodem pracownika
         Umowa ubezpieczenia zawarta w wersji bezimiennej i obejmująca jednocześnie grupę osób, nie stanowi przeszkody w ustaleniu wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę. W chwili wpłaty składki, sporządzane są listy osób objętych ubezpieczeniem. Ustalenie, której osobie przysługuje przysporzenie majątkowe z tytułu opłacanej składki nie budzi wątpliwości. W rezultacie można więc wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, kiedy ta osoba pełni swoją funkcję a także okres, w którym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie wysokość zapłaconej składki oraz okres ubezpieczenia można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.
         • 01.06.2011Pracodawcy RP: Za mobbing nie może odpowiadać tylko pracodawca
          W trakcie ostatniego posiedzenia zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy i układów zbiorowych, Elżbieta Radziszewska (pełnomocnik rządu ds. równego traktowania) zaproponowała partnerom społecznym projekt wzoru wewnętrznej polityki antymobbingowej, który określa zasady składania przez pracownika skargi w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Według Pracodawców RP, odpowiedzialność za wystąpienie w firmie lobbingu nie może spoczywać jedynie na pracodawcy. Organizacja postuluje ponadto wprowadzenie tzw. zasady solidarnej odpowiedzialności.
          • 17.05.2011Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
           Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Dyscyplina finansów publicznych to zespół, określonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności.
           • 10.05.2011Wezwanie w charakterze świadka
            W toku postępowania organy podatkowe zobowiązane są podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Próba wyjaśnienia stanu faktycznego może być podjęta przy pomocy wielu środków dowodowych. Są nimi m.in. opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, czy też właśnie zeznania świadków.
            • 19.04.2011Polisa z tytułu odpowiedzialności członków zarządu a koszt uzyskania przychodów
             Członkowie zarządów spółek handlowych wstępując w swoje prawa i obowiązki ponoszą spore ryzyko. Odpowiadają oni nie tylko wobec Spółki za ewentualne szkody, które mogą powstać w trakcie pełnienia ich obowiązków – ale w różnych sytuacjach – również za szkody, które wyrządzą osobom trzecim w związku z pełnieniem swoich funkcji.
             • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
              Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
              • 04.02.2011Rozliczenie dochodów zagranicznych przez polskiego pracodawcę
               Spółka jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy nie występuje w roli pracodawcy wypłacającego te wynagrodzenia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 stycznia 2011 r. nr IPPB4/415-791/10-4/MP.
               • 09.12.2010Wyjaśnienie MF w sprawie numerów NIP stosowanych przez gminę i urząd gminy
                Interpelacja nr 19013 do ministra finansów w sprawie stosowania podwójnego numeru identyfikacji podatkowej przez gminy
                • 06.12.2010Zmiany Kodeksu pracy: Będziemy pracować dłużej za te same pieniądze
                 Interpelacja nr 19133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów ustawy Kodeks pracy
                 • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
                  Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
                  • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
                   Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                   • 26.10.2010Nowe zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych za granicę
                    Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastąpiono nowymi aktami prawnymi: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczasowe regulacje). Najwięcej zmian wprowadzają do zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych.
                    • 20.10.2010Abonamenty medyczne – potworne zamieszanie
                     Interpelacja nr 17922 do ministra finansów w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych
                     • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                      Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                      • 08.10.2010Samochód i pakiety medyczne – kiedy nie stanowią przychodu dla pracownika?
                       Firmy, chcąc przyciągnąć do siebie cennych pracowników, oferują oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia także inne świadczenia, np. samochody służbowe oraz pakiety medyczne. Tego typu nieodpłatne dodatki na rzecz pracowników zasadniczo stanowią jednak – w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – podlegający opodatkowaniu przychód. Warto pamiętać, że od tej zasady istnieją pewne wyjątki.
                       • 01.10.2010Kiedy prezes nie odpowiada za długi spółki
                        Z uzasadnienia: Wpis do KRS-u ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem odpowiedzialność z art. 116 Ordynacji podatkowej odnosi się do daty odwołania bądź rezygnacji, a nie do daty wykreślenia członka zarządu w KRS. Zatem skoro organ podatkowy uznał, że uchwała wspólników o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu jest zgodna z prawem handlowym, to konsekwencją tego jest brak odpowiedzialności z art. 116 ww. ustawy za zaległości powstałe po terminie odwołania. Natomiast podejmowanie czynności przez podatnika w okresie po odwołaniu było bezprawnym przypisaniem sobie kompetencji członka zarządu i nie powoduje odpowiedzialności prawnej za zaległości podatkowe spółki.
                        • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
                         • 16.08.2010MF: Nie będzie ustawy abolicyjnej obejmującej podatek od abonamentów medycznych
                          Zapytanie nr 7325 do ministra finansów w sprawie skutków uchwały NSA dotyczącej konieczności płacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę pracownikowi
                          • 11.08.2010Abonamenty medyczne – fiskus upomni się o podatek
                           Interpelacja nr 16702 do ministra finansów w sprawie zaległego podatku dochodowego za abonament zdrowotny
                           • 23.07.2010Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy w kosztach firmy
                            Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
                            • 14.06.2010KPP: Państwo lekceważy problem nielegalnych strajków
                             Pracodawca nie może liczyć na pomoc państwa, które lekceważy problem nielegalnych strajków i ich skutków – ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich. W ubiegłym tygodniu KPP zorganizowała debatę na temat prawnych aspektów nielegalnych strajków. – Ważnym problemem jest też odpowiedzialność za nielegalny strajk, która naszym zdaniem jest czysto iluzoryczna – powiedział Adam Ambrozik, dyrektor departamentu przedsiębiorczości i dialogu społecznego KPP.
                             • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
                              Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
                              • 09.04.2010BCC: Odpowiedzialność urzędnika jak pracownika
                               Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników. Dobrze, że ruszyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędników. Projekt, choć jest już gotowy od półtora roku, utknął jednak w Sejmie. Wczorajsze posiedzenie sejmowej podkomisji w sprawie tego projektu daje szansę, że Sejm uchwali ustawę w ciągu najbliższych miesięcy.
                               • 15.03.2010Jak udokumentować długotrwałą chorobę
                                Pytanie podatnika: Czy słuszne jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi zdrowotnej do kwoty 2280 zł wypłaconej pracownikowi lub emerytowi przyznanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie wystawionego przez lekarza chorób wewnętrznych, a nie przez lekarza konkretnej specjalności medycznej, bez wskazania rodzaju choroby?
                                • 03.03.2010MPiPS: Przerzucenie na ZUS ciężaru wypłaty świadczeń chorobowych spowodowałoby wzrost kosztów pracy
                                 Interpelacja nr 13735 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawców
                                 • 03.03.2010Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy wartość zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 18.02.2010Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu ze środków unijnych a zwolnienie od PIT
                                   Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody osób fizycznych, tj. pracowników, czy też innych podmiotów fizycznie wykonujących określone czynności w związku z realizowanym programem nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                   • 01.02.2010Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem
                                    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?
                                    • 21.12.2009Czy będzie obowiązkowe OC dla pracowników fiskusa?
                                     Interpelacja nr 12175 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o materialnej odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje
                                     • 04.12.2009Treść polecenia wyjazdu służbowego
                                      Polecenie wyjazdu w podróż służbową nie musi dla swojej ważności, wynikającej z pracowniczego podporządkowania pracodawcy, mieć formy pisemnej. Powinno jednak przybrać taką formę, gdyż będzie stanowić dokument potwierdzający m.in. związek wyjazdu z pracą, kwalifikowanie danego wyjazdu jako delegacji. Informacje zawarte w poleceniu wyjazdu służą zarówno pracownikowi (cel wyjazdu, środki komunikacji itp.), jak i pracodawcy (do celów rozliczeniowych).
                                      • 04.12.2009Państwo nie dofinansuje pracodawców w zakresie organizacji szkoleń BHP
                                       Interpelacja nr 11853 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmniejszenia liczby wypadków podczas pracy
                                       • 10.11.2009Orzecznictwo: Polisa OC dla członków zarządu i pracowników Spółki

                                        Z uzasadnienia: Zdaniem Sądu w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie ma możliwości określenia konkretnego przychodu przypadającego na konkretnego pracownika (członka zarządu) zgodnie z regulacją art. 11 ust. 2a pkt 2 updof do którego w zakresie ustalenia wartości pieniężnej świadczenia odsyła art. 12 ust. 3. Jeżeli zaś nie można ustalić wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń, to tym samym nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.
                                        • 05.11.2009Brak możliwości poboru zaliczki nie zwalnia pracodawcę z obowiązków płatnika
                                         Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku niemożności dokonania potrącenia zaliczki podatku dochodowego wynikającej z braku jakichkolwiek wypłat na rzecz pracownika pracodawca może dokonać przekazania zaliczki podatku dopiero po: - wpłacie pracownika kwoty zaliczki podatku na rachunek lub w kasie pracodawcy, - ponownym rozpoczęciu dokonywania wypłat na rzecz pracownika (w związku z powrotem ze zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego). Czy w takiej sytuacji wpłacany podatek powinien być traktowany, jako wpłacany w terminie, czy też pracodawca powinien naliczyć odsetki za zwłokę (w odniesieniu do miesięcy, w których świadczenia w naturze były świadczone - pomimo, iż zwłoka nie była spowodowana opóźnieniem po stronie płatnika)?
                                         • 30.10.2009Stałe dni pracy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym
                                          Chciałbym, by pracownik pracował tylko przez trzy dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek i środa) – w pozostałe dni tygodnia jego praca nie jest mi potrzebna. Wprowadziłem równoważny czas pracy z maksymalnym możliwym wydłużeniem w każdym dniu pracy. Jest to osoba zatrudniona na cały etat, okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.
                                          • 30.10.2009Co z karami dla urzędników?
                                           Interpelacja nr 11268 do prezesa Rady Ministrów w sprawie materialnej odpowiedzialności urzędników za błędne decyzje
                                           • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma składek ZUS
                                            Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
                                            • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
                                             Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
                                             • 09.10.2009Miejsce uzyskiwania dochodów przez marynarzy
                                              Pytanie: Jestem marynarzem mieszkającym w Polsce. Mam podpisaną umowę o pracę z firmą norweską, ale w ramach tej umowy wykonywał będę pracę dla armatora z Nigerii, na jego statku. Z tej umowy uzyskuję wszystkie swoje dochody w 2009 r. W jaki sposób powinienem opodatkować swoje dochody?
                                              • 09.10.2009Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli
                                               Interpelacja nr 11097 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie praktyki posługiwania się wekslami w stosunkach pracy
                                               • 07.08.2009Zasady odpowiedzialności członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                                                Funkcja członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także duża odpowiedzialność. Członkowie zarządu podlegają różnorakiej odpowiedzialności, zarówno cywilnej i karnej, jak i odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, odpowiedzialności wobec ZUS (za niewpłacenie lub wpłacenie w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy) oraz odpowiedzialności szczególnej, wskazywanej w wielu innych ustawach.
                                                • 13.07.2009URE: Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce
                                                 Urząd Regulacji Energetyki ogłosił raport z pierwszych w Polsce badań na temat zaangażowania przedsiębiorstwach energetycznych w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR). Według URE działania te powinny polegać na respektowaniu zasady konkurencyjności w sektorze elektroenergetycznym oraz równoważenie przez przedsiębiorstwa ich własnych interesów z interesami odbiorców energii.