Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odpowiedzialność pracownika

 • 05.03.2012Gruby poznaje całą prawdę o deregulacji
  Gruby miał parę spraw do załatwienia. Każda w innym zakątku miasta. Samochód u mechanika, nie ma rady, Gruby zamówił taksówkę. W taksówce wiadomo, taksówkarz niemowa nie istnieje. - I co pan sądzi o tej deregulacji? - zagaił kierowca z numerem bocznym 1768. - No….- odpowiedział Gruby, który dawno temu się nauczył, że jego zdanie w taksówce na dany temat nie ma zupełnie znaczenia.
  • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
   • 02.03.2012Relacje z klientami nadal głównym priorytetem firm
    Najważniejszym obszarem społecznej odpowiedzialności dla polskich firm są relacje z konsumentami. Za „szczególnie ważne” uznaje je aż 74% przedsiębiorstw – wynika z badania „Cała prawda o polskim CSR”, przeprowadzonego wspólnie przez SMG/KRC i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
    • 02.03.2012Prowadzenie przedszkola i opieka nad dziećmi a VAT
     Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym usługi nauczania na poziomie przedszkolnym, świadczone przez firmę, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?
     • 02.03.2012Opodatkowanie dochodów według liniowej stawki PIT
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca świadcząc poniższe usługi może wybrać opodatkowanie dochodów 19 % podatkiem liniowym?
      • 21.02.2012Niedobory w księgach rachunkowych
       Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji wymagają odpowiedniego udokumentowania i powiązania z zapisami ksiąg rachunkowych.
       • 15.02.2012Nowe zasady odpowiedzialności urzędników
        Karanie niekompetentnych urzędników będzie ułatwione – od minionej soboty (11 lutego 2012 r.) obowiązują nowe przepisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osób pracujących przy realizacji zamówień publicznych, które nie są pracownikami jednostek sektora finansów publicznych.
        • 16.11.2011Inwentaryzacja w drodze weryfikacji – najważniejsze zasady
         Porównanie stanów określonych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi jest trzecią z możliwych form inwentaryzacji. Metoda ta polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej wartości inwentaryzowanego składnika na dzień bilansowy.
         • 08.11.2011Zakupy na rzecz ZFŚS a VAT
          Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku zakupu przez Spółkę towarów bądź usług od osoby trzeciej na rzecz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i w całości finansowanych osobie uprawnionej ze środków ZFŚS, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących powyższe zakupy, jak również Spółka nie ma obowiązku naliczania podatku VAT należnego przy przekazaniu tych towarów i usług na rzecz ZFŚS?
          • 27.10.2011Szwajcarzy przekazali 10 mln zł dla polskich MSP
           Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła w tym tygodniu realizację nowego projektu – „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Cały projekt finansowany jest przez Szwajcarię; polskie firmy z sektora MSP mogą liczyć łącznie na wsparcie w wysokości 10 mln zł.
           • 26.10.2011CSR zwiększa konkurencyjność firm na zagranicznych rynkach
            Współpraca polskich i szwajcarskich partnerów w zakresie działań CSR może zwiększyć konkurencyjność naszych firm na rynkach zagranicznych – powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak, podczas konferencji inaugurującej projekt „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”.
            • 15.09.2011Żołnierze a opodatkowanie PIT
             Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu od 2005 r. ma zastosowanie do żołnierzy pełniących wojskową służbę za granicą, jeżeli realizowali cele, o których mowa w tym przepisie, niezależnie od tego, czy wchodzili w skład jednostki użytej poza granicami RP i czy służbę tę pełnili na podstawie "skierowania" lub też "wyznaczenia", o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 07.09.2011Pracodawca może sprawdzić, czy pracownik jest pod wpływem narkotyków
              Coraz częściej pracownicy zażywają środki odurzające lub substancje psychotropowe. Obecne przepisy nie regulują jednak sposobu, zakresu i formy przeprowadzania badań na obecność narkotyków we krwi danego pracownika. W opinii Pracodawców RP, w takim przypadku należy stosować, w drodze analogii, przepisy dotyczące kontroli trzeźwości.
              • 05.09.2011Ostatnich gryzą psy… - czyli ile jest warta Twoja wierzytelność?
               Doświadczenie wskazuje, że w wyścigu po własne pieniądze wygrywa nie ten wierzyciel, który najlepiej wykonał swoją pracę, lecz ten, który najskuteczniej dochodzi swoich wierzytelności. Przegrani ustawiają się w kolejce do syndyka masy upadłości. Albo sami składają wniosek o ogłoszenie upadłości.
               • 22.08.2011Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych
                Menedżerski system zarządzania sądami oraz oceny okresowe sędziów – to najważniejsze ze zmian, które przewiduje znowelizowana ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, przyjęta ostatecznie (po poprawkach Senatu) przez Sejm 18 sierpnia br.
                • 13.07.2011Firma nie odliczy kosztów naprawy auta prowadzonego przez pijanego pracownika
                 Wydatki na pokrycie kosztów remontu powypadkowego samochodu, będącego naprawieniem szkody spowodowanej prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 04.07.2011Kiedy polisa jest przychodem dla członków zarządu
                  Jeśli pracodawca zbiorowo ubezpiecza pracowników i wykupuje polisę ubezpieczeniową dla wielu z nich, a opłata za tę polisę jest zryczałtowana, niezbędne jest wykazanie, że możliwa jest identyfikacja ceny konkretnej usługi ponoszonej na rzecz konkretnego pracownika, ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują doliczenia do dochodu pracownika wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika w sytuacji, gdy nie można określić wartości świadczenia z przyczyn faktycznych lub prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 29.06.2011Surowe sankcje za nierzetelną ewidencję
                   Zastosowanie sankcji polegającej na pięciokrotności podstawowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (wskutek stwierdzenia nierzetelności ewidencji) nie pozostaje w sprzeczności z art. 2 Konstytucji RP wobec wszczęcia za ten sam czyn postępowania karnoskarbowego. Z kolei od wyliczonego przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zobowiązania podatkowego, mającego niewątpliwie charakter sankcji podatkowej, nie mogą być jednocześnie naliczane odsetki za zwłokę za okresy sprzed wydania decyzji wymiarowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
                   • 13.06.2011Składka na ubezpieczenie pracownika w kosztach firmy
                    Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości ustalenia kwoty składki odnoszącej się do poszczególnych zakresów ubezpieczenia pracowników, pełna kwota opłaconej składki nie stanowi dla pracodawcy kosztu uzyskania przychodu na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 59 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 24.05.2011 r., sygn. IPTPB3/423-2/11-4/GG.
                    • 10.06.2011Ubezpieczenie w podróży służbowej jest przychodem pracownika
                     Umowa ubezpieczenia zawarta w wersji bezimiennej i obejmująca jednocześnie grupę osób, nie stanowi przeszkody w ustaleniu wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę. W chwili wpłaty składki, sporządzane są listy osób objętych ubezpieczeniem. Ustalenie, której osobie przysługuje przysporzenie majątkowe z tytułu opłacanej składki nie budzi wątpliwości. W rezultacie można więc wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, kiedy ta osoba pełni swoją funkcję a także okres, w którym korzysta z ochrony ubezpieczeniowej. Uwzględniając następnie wysokość zapłaconej składki oraz okres ubezpieczenia można ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.
                     • 01.06.2011Pracodawcy RP: Za mobbing nie może odpowiadać tylko pracodawca
                      W trakcie ostatniego posiedzenia zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. prawa pracy i układów zbiorowych, Elżbieta Radziszewska (pełnomocnik rządu ds. równego traktowania) zaproponowała partnerom społecznym projekt wzoru wewnętrznej polityki antymobbingowej, który określa zasady składania przez pracownika skargi w przypadku wystąpienia tego zjawiska. Według Pracodawców RP, odpowiedzialność za wystąpienie w firmie lobbingu nie może spoczywać jedynie na pracodawcy. Organizacja postuluje ponadto wprowadzenie tzw. zasady solidarnej odpowiedzialności.
                      • 17.05.2011Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
                       Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest odpowiedzialnością o szczególnym charakterze. Dyscyplina finansów publicznych to zespół, określonych przez ustawodawcę norm prawnych, dotyczących szeroko rozumianej gospodarki finansowej, których naruszenie skutkować może pociągnięciem do odpowiedzialności.
                       • 10.05.2011Wezwanie w charakterze świadka
                        W toku postępowania organy podatkowe zobowiązane są podjąć wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Próba wyjaśnienia stanu faktycznego może być podjęta przy pomocy wielu środków dowodowych. Są nimi m.in. opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, czy też właśnie zeznania świadków.
                        • 19.04.2011Polisa z tytułu odpowiedzialności członków zarządu a koszt uzyskania przychodów
                         Członkowie zarządów spółek handlowych wstępując w swoje prawa i obowiązki ponoszą spore ryzyko. Odpowiadają oni nie tylko wobec Spółki za ewentualne szkody, które mogą powstać w trakcie pełnienia ich obowiązków – ale w różnych sytuacjach – również za szkody, które wyrządzą osobom trzecim w związku z pełnieniem swoich funkcji.
                         • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
                          Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
                          • 04.02.2011Rozliczenie dochodów zagranicznych przez polskiego pracodawcę
                           Spółka jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy nie występuje w roli pracodawcy wypłacającego te wynagrodzenia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 stycznia 2011 r. nr IPPB4/415-791/10-4/MP.
                           • 09.12.2010Wyjaśnienie MF w sprawie numerów NIP stosowanych przez gminę i urząd gminy
                            Interpelacja nr 19013 do ministra finansów w sprawie stosowania podwójnego numeru identyfikacji podatkowej przez gminy
                            • 06.12.2010Zmiany Kodeksu pracy: Będziemy pracować dłużej za te same pieniądze
                             Interpelacja nr 19133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów ustawy Kodeks pracy
                             • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
                              Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
                              • 18.11.2010Certyfikat księgowy: Jaki jest zakres egzaminu?
                               Zakres zagadnień objętych egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o nadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zdefiniowany jest w rozporządzeniu ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                               • 26.10.2010Nowe zasady ubezpieczeń pracowników delegowanych za granicę
                                Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów ubezpieczeniowych. Rozporządzenia Rady nr 1408/71 i 574/72 zastąpiono nowymi aktami prawnymi: • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nowe przepisy początkowo obowiązują tylko w krajach Unii Europejskiej (kraje EOG nadal stosują dotychczasowe regulacje). Najwięcej zmian wprowadzają do zasad ubezpieczeń pracowników delegowanych.
                                • 20.10.2010Abonamenty medyczne – potworne zamieszanie
                                 Interpelacja nr 17922 do ministra finansów w sprawie zaległości podatkowych związanych z opłacaniem przez pracodawców na rzecz pracowników tzw. pakietów medycznych
                                 • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                                  Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                                  • 08.10.2010Samochód i pakiety medyczne – kiedy nie stanowią przychodu dla pracownika?
                                   Firmy, chcąc przyciągnąć do siebie cennych pracowników, oferują oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia także inne świadczenia, np. samochody służbowe oraz pakiety medyczne. Tego typu nieodpłatne dodatki na rzecz pracowników zasadniczo stanowią jednak – w świetle art. 12 ust. 1 ustawy o PIT – podlegający opodatkowaniu przychód. Warto pamiętać, że od tej zasady istnieją pewne wyjątki.
                                   • 01.10.2010Kiedy prezes nie odpowiada za długi spółki
                                    Z uzasadnienia: Wpis do KRS-u ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, zatem odpowiedzialność z art. 116 Ordynacji podatkowej odnosi się do daty odwołania bądź rezygnacji, a nie do daty wykreślenia członka zarządu w KRS. Zatem skoro organ podatkowy uznał, że uchwała wspólników o odwołaniu z funkcji prezesa zarządu jest zgodna z prawem handlowym, to konsekwencją tego jest brak odpowiedzialności z art. 116 ww. ustawy za zaległości powstałe po terminie odwołania. Natomiast podejmowanie czynności przez podatnika w okresie po odwołaniu było bezprawnym przypisaniem sobie kompetencji członka zarządu i nie powoduje odpowiedzialności prawnej za zaległości podatkowe spółki.
                                    • 20.09.2010Opodatkowanie dodatków do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca (Spółka) ma zamiar wysłać pracowników do prac remontowych w Wielkiej Brytanii. Pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwać dodatkowe świadczenia (m.in. dodatek mieszkaniowy). Czy należy wliczać wartość dodatków do dochodu pracowników, którym wnioskodawca będzie odprowadzać podatek do polskiego urzędu skarbowego?
                                     • 16.08.2010MF: Nie będzie ustawy abolicyjnej obejmującej podatek od abonamentów medycznych
                                      Zapytanie nr 7325 do ministra finansów w sprawie skutków uchwały NSA dotyczącej konieczności płacenia podatku dochodowego od abonamentu medycznego wykupionego przez pracodawcę pracownikowi
                                      • 11.08.2010Abonamenty medyczne – fiskus upomni się o podatek
                                       Interpelacja nr 16702 do ministra finansów w sprawie zaległego podatku dochodowego za abonament zdrowotny
                                       • 23.07.2010Zadośćuczynienie za wypadek przy pracy w kosztach firmy
                                        Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim?
                                        • 14.06.2010KPP: Państwo lekceważy problem nielegalnych strajków
                                         Pracodawca nie może liczyć na pomoc państwa, które lekceważy problem nielegalnych strajków i ich skutków – ocenia Konfederacja Pracodawców Polskich. W ubiegłym tygodniu KPP zorganizowała debatę na temat prawnych aspektów nielegalnych strajków. – Ważnym problemem jest też odpowiedzialność za nielegalny strajk, która naszym zdaniem jest czysto iluzoryczna – powiedział Adam Ambrozik, dyrektor departamentu przedsiębiorczości i dialogu społecznego KPP.
                                         • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
                                          Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
                                          • 09.04.2010BCC: Odpowiedzialność urzędnika jak pracownika
                                           Polska administracja nie radzi sobie z przewlekłością postępowań i niekompetencją urzędników. Dobrze, że ruszyły prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędników. Projekt, choć jest już gotowy od półtora roku, utknął jednak w Sejmie. Wczorajsze posiedzenie sejmowej podkomisji w sprawie tego projektu daje szansę, że Sejm uchwali ustawę w ciągu najbliższych miesięcy.
                                           • 15.03.2010Jak udokumentować długotrwałą chorobę
                                            Pytanie podatnika: Czy słuszne jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi zdrowotnej do kwoty 2280 zł wypłaconej pracownikowi lub emerytowi przyznanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie wystawionego przez lekarza chorób wewnętrznych, a nie przez lekarza konkretnej specjalności medycznej, bez wskazania rodzaju choroby?
                                            • 03.03.2010MPiPS: Przerzucenie na ZUS ciężaru wypłaty świadczeń chorobowych spowodowałoby wzrost kosztów pracy
                                             Interpelacja nr 13735 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawców
                                             • 03.03.2010Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową a PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy wartość zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 18.02.2010Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu ze środków unijnych a zwolnienie od PIT
                                               Podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dochody osób fizycznych, tj. pracowników, czy też innych podmiotów fizycznie wykonujących określone czynności w związku z realizowanym programem nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                               • 01.02.2010Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem
                                                Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?