Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pracownik tymczasowy

 • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
  • 05.08.2020Podatki 2020: Praca zdalna spoza Polski moe budzi wtpliwoci
   Umoliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej take poza granicami Polski moe prowadzi do wpadnicia w podatkowe puapki – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Wtpliwoci mog dotyczy gównie spraw zwizanych z rezydencj podatkow pracowników, jeli ci przebywaj w innym kraju przez wikszo czasu w danym roku.
   • 04.08.2020Podatki 2020: Praca zdalna spoza Polski moe budzi wtpliwoci
    Umoliwienie pracownikom wykonywania pracy zdalnej take poza granicami Polski moe prowadzi do wpadnicia w podatkowe puapki – oceniaj eksperci firmy doradczej KPMG. Wtpliwoci mog dotyczy gównie spraw zwizanych z rezydencj podatkow pracowników, jeli ci przebywaj w innym kraju przez wikszo czasu w danym roku.
    • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
     Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
     • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
      Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
      • 05.05.2020Coraz wiksze problemy pracowników tymczasowych
       Tylko w agencjach czonkowskich Polskiego Forum HR w wyniku pandemii koronawirusa prac stracio w trakcie pótora miesica ok. 10 tys. pracowników tymczasowych. Na caym rynku liczba utraconych miejsc pracy siga ok. 30 tys. Jak twierdzi Polskie Forum HR, w wikszoci przypadków te stanowiska pracy mona byo uratowa, ale dziaania pomocowe rzdu nie objy pracy tymczasowej.
       • 28.04.2020Pracodawcy licz na uelastycznienie czasu pracy
        W nowej tarczy antykryzysowej 3.0 powinny si znale równie przepisy dotyczce uelastycznienia czasu pracy – twierdzi rodowisko pracodawców. Przedsibiorcy licz na tymczasowe zmiany w przepisach, które skutkowayby zwikszeniem elastycznoci pracy. Na licie propozycji biznesu znajduj si np. modyfikacje dotyczce sposobu rozliczania czasu pracy poprzez wprowadzenie tzw. kont czasu pracy.
        • 22.04.2020Kryzys uderzy w ponad 75 tys. pracowników tymczasowych?
         Z powodu pandemii koronawirusa prac straci moe przeszo 75 tys. pracowników tymczasowych – alarmuje Polskie Forum HR. Organizacja tumaczy, e grupa ta zostaa pominita w rozwizaniach tarczy antykryzysowej, co moe mie charakter dyskryminacyjny i bezporednio zagraa miejscom pracy.
         • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
          Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
          • 30.01.2020Delegowanie pracowników – MRPiPS dostosuje przepisy do unijnych wymogów
           Z kocem lipca 2020 r. wejd w ycie nowe przepisy ws. delegowania pracowników w ramach wiadczenia usug. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej dostosuje polskie prawo do unijnej dyrektywy z 28 czerwca 2018 r. Projekt zakada m.in. zmian katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikom delegowanym na terytorium Polski.
           • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
            • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspópracuje z administracjami innych krajów UE
             Jeeli w trakcie oceny danego przypadku okae si, e osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pastwie UE lub jeeli dana osoba wykonuje prac w innym pastwie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, e dla tej osoby ustawodawstwem majcym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowao MRPiPS.
             • 23.12.2019W 2020 r. PIP przeprowadzi 72 tys. kontroli
              W przyszym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzi w sumie 72 tys. kontroli. Dziaania kontrolne tradycyjnie ju dotyczy bd m.in. legalnoci zatrudnienia, przestrzegania prawa wzgldem pracowników tymczasowych i prawidowoci delegowania pracowników. Kompleksowych kontroli mog spodziewa si m.in. pracodawcy dziaajcy w opiece zdrowotnej, górnictwie, handlu i budownictwie.
              • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
               Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 10.09.2019NSA. Nocleg i transport s dla zleceniobiorcy przychodem
                Z uzasadnienia:  Jeli dajcy zlecenie (...) ze wzgldów organizacyjnych, praktycznych decyduje si na nieodpatne wiadczenie w postaci udostpnienia przyjmujcym zlecenie nieodpatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (majcych wymiern warto ekonomiczn), to nadal jest to zapata za prac. Z tego wzgldu, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, warto ponoszonych przez skarc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowio dla tych osób przychód.
                • 31.05.2019Podstawa wymiaru zasików pracowników za granic oraz pracowników tymczasowych
                 Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj ustalanie podstawy wymiaru dla szczególnych grup pracowników - pracujcych za granic oraz dla pracowników tymczasowych.
                 • 23.05.2019Praca tymczasowa z coraz mniejszym znaczeniem
                  W I kwartale 2019 r. liczba pracowników tymczasowych zmniejszya si o 15 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Polskie Forum HR. Szacuje si, e w poprzednim kwartale takich pracowników byo w Polsce ok. 300 tys. Jak wskazuj analitycy, obecnie spora cz firm przejmuje pracowników tymczasowych i zatrudnia ich u siebie na stae.
                  • 13.03.2019Liczba pracowników tymczasowych wyranie spada
                   W 2018 r. liczba pracowników tymczasowych wyniosa w Polsce 743 tys. – szacuje Polskie Forum HR. W sumie liczba tego typu pracowników zmniejszya si w cigu ostatniego roku o ok. 14 proc. Eksperci tumacz, e obecnie praca tymczasowa coraz czciej staje si wyduonym wstpem do staego zatrudnienia.
                   • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                    • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                     Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                     • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
                      Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
                      • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zawiadcze A1
                       Nowo opracowane wytyczne, które zaczy obowizywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odejcie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o powiadczenie dokumentu A1, uwzgldnienie na potrzeby postpowania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniajcych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a take uznanie rezydencji podatkowej obywatela pastwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyej tytuów pobytowych za bezwzgldnie obowizujce kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 06.02.2019WSA. Usugi gastronomiczne nie podlegaj opacie targowej, ale...
                        Z uzasadnienia: Z punktu opodatkowania opat targow zasadnicze znaczenie ma ustalenie czy sprzeda ma charakter samoistny - sprzeda gotowego produktu, czy te ma charakter niesamoistny - jest etapem kocowym usugi gastronomicznej, której towarzysz przygotowanie posiku jego podanie. W sytuacji, gdy dodatkowe czynnoci zwizane z przygotowaniem i podaniem posiku nie zachodz, naley przyj, e sprzeda ma charakter samoistny a w konsekwencji dokonywanie takich czynnoci podlega opacie targowej.
                        • 13.11.2018Odliczenie VAT z faktury za najem mieszka dla pracowników
                         Pytanie: Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca nabywa usugi wynajmu lokali mieszkalnych na rzecz swoich pracowników, to przedmiotowa transakcja korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug, a tym samym Spóka na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy Spóka nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z nabyciem usugi od podmiotu trzeciego?
                         • 19.10.2018ZUS kwestionuje zagraniczne umowy o prac polskich przedsibiorców
                          Osoba, która normalnie wykonuje prac najemn i prac na wasny rachunek w rónych pastwach czonkowskich, podlega ustawodawstwu tego pastwa czonkowskiego, w którym wykonuje prac najemn. Jednak warunkiem dla zastosowania tego przepisu jest faktyczne wykonywanie danej pracy przez osob zainteresowan na terytorium tego pastwa czonkowskiego, nie za samo zawarcie przez ni umowy o prac - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                          • 15.10.2018Praca tymczasowa przed kolejnymi zmianami
                           W listopadzie br. skocz si limity pracy u jednego pracodawcy. Z szacunków Polskiego Forum HR wynika, e w efekcie ok. 10 proc. pracowników tymczasowych bdzie musiao najprawdopodobniej zmieni form zatrudnienia. Eksperci wskazuj, e na spadek zainteresowania prac tymczasow wpywaj obecnie te niskie bezrobocie oraz powstanie tzw. rynku pracownika.
                           • 04.10.2018Ubezpieczenia spoeczne - praca lub dziaalno gospodarcza w rónych pastwach
                            Od zasady podlegania w zakresie ubezpiecze spoecznych ustawodawstwu pastwa, w którym praca jest wykonywana s pewne wyjtki. Nale do nich m.in. przepisy dotyczce osób wykonujcych prac najemn lub prowadzcych dziaalno na wasny rachunek w kilku pastwach czonkowskich.
                            • 20.09.2018Praca tymczasowa traci na znaczeniu
                             Od koca 2017 r. widoczny jest stay spadek liczby pracowników tymczasowych – informuje Polskie Forum HR. W II kwartale 2018 r. liczba zatrudnionych w takiej formule bya o 18 proc. mniejsza rok do roku. Ogóln liczb pracowników tymczasowych szacuje si aktualnie na ok. 323 tys. Kolejne miesice przynios najprawdopodobniej dalszy spadek tej liczby.
                             • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
                              Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                              • 28.06.2018Zawiadczenia dla cudzoziemców zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej
                               W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie gównego miejsca jej wykonywania, informacj wydaje starosta waciwy ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania pracodawcy uytkownika. 
                               • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
                                Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                • 20.03.2018Zakaz handlu w niedziel i wita - PIP wyjania
                                 W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie bdzie obowizywa zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i wita oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu bdzie dozwolone:  do koca 2018 r. zakaz nie bdzie obowizywa w pierwsz i ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia kadego kolejnego roku kalendarzowego, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc.
                                 • 19.03.2018Zakaz handlu w niedziel i wita - PIP wyjania
                                  W które niedziele w 2018 r. i w kolejnych latach nie bdzie obowizywa zakaz handlu?  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i wita oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305) przewiduje stopniowe ograniczanie liczby niedziel, w których handel i wykonywanie pracy w handlu bdzie dozwolone:  do koca 2018 r. zakaz nie bdzie obowizywa w pierwsz i ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  w 2019 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel kadego miesica, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc,  od 2020 r. – zakaz nie bdzie obowizywa w ostatni niedziel stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia kadego kolejnego roku kalendarzowego, a take w dwie kolejne niedziele poprzedzajce Boe Narodzenie i w niedziel poprzedzajc Wielkanoc.
                                  • 26.01.2018ZUS: Ustalanie podstawy wymiaru zasiku chorobowego (3)
                                   Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to zadanie, z którym musz zmierzy si wszyscy wyliczajcy wynagrodzenia i wiadczenia. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                                   • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                                    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                    • 12.12.2017WSA. Nocleg i transport nie jest przychodem zleceniobiorcy
                                     Z uzasadnienia: Za przychód pracownika (tu: zleceniobiorcy) mog by uznane tylko takie wiadczenia, które zostay spenione za jego zgod i w jego interesie (a nie w interesie zleceniodawcy) i przyniosy mu korzy w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatku, który musiaby ponie, a korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu zleceniobiorcy (nie jest dostpna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
                                     • 01.12.2017NSA: Wyjazd naukowy w ramach programu dofinansowanego moe by podró subow
                                      Z uzasadnienia: Podró subowa charakteryzuje si tym, e jest odbywana: (1) poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania okrelonego przez pracodawc zadania. Wszystkie te cechy wystpi musz cznie.
                                      • 26.09.2017Praca tymczasowa – biznes apeluje o zmiany ws. wynagradzania za urlop
                                       Przepisy dotyczce ustalania wysokoci wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy ekwiwalent pracowników tymczasowych powinny zosta znowelizowane – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak ocenia organizacja, konstrukcja obecnych przepisów prowadzi m.in. do zaniania w takich przypadkach wynagrodzenia urlopowego.
                                       • 25.07.2017Zatrudnianie cudzoziemców – coraz bliej zmian dotyczcych pracy sezonowej
                                        W przyszym roku w ycie wej maj nowe regulacje dotyczce wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej. Sejm i Senat zakoczyy ju prace nad nowelizacj ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe zasady wejd w ycie najprawdopodobniej z pocztkiem 2018 r.
                                        • 25.07.2017Data dziedziczenia bez znaczenia przy sprzeday nieruchomoci maeskiej
                                         Wspominalimy ju o majowej uchwale NSA, korzystnej dla maonka, sprzedajcego nieruchomo, która uprzednio stanowia wspówasno ze zmarym wspómaonkiem. Fiskus sta na stanowisku, i sprzeda ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeli nie min odpowiedni czas od mierci maonka, orzecznictwo byo w tej kwestii rozbiene. Uchwaa rozwiewa wtpliwoci, powodujc jednoczenie, i Minister Finansów zaczyna przegrywa sprawy kasacyjne w tej sprawie. Publikujemy dzisiaj pene uzasadnienie uchway NSA.  
                                         • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
                                          Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
                                          • 13.06.2017WSA: Noclegi i transport nie s przychodem zleceniobiorcy
                                           Z uzasadnienia: Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od okolicznoci miejsca wykonywania zlecenia s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie zleceniobiorcy.
                                           • 31.05.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe przepisy od 1 czerwca
                                            Przepisy, które wejd w ycie 1 czerwca br., powinny skutkowa popraw warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych – przewiduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Nowe regulacje bd mie istotny wpyw zarówno na agencje pracy, jak i przedsibiorstwa korzystajcych z ich usug.
                                            • 10.05.2017Praca tymczasowa na nowych zasadach – prezydent podpisa nowel
                                             Agencja pracy tymczasowej bdzie moga wysa pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie duszy ni 18 miesicy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostan do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja zostaa ju podpisana przez prezydenta Andrzeja Dud, a wikszo nowych przepisów wejdzie w ycie ju z pocztkiem czerwca.
                                             • 13.04.2017wiadectwo pracy do zmiany
                                              Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao projekt zakadajcy zmian wzoru wiadectwa pracy. Wzór zostanie uzupeniony m.in. o informacje, które bd musiay by w nim wykazywane w zwizku z nowelizacj przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowe przepisy wejd w ycie 1 czerwca br.
                                              • 12.04.2017wiadectwo pracy do zmiany
                                               Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej opublikowao projekt zakadajcy zmian wzoru wiadectwa pracy. Wzór zostanie uzupeniony m.in. o informacje, które bd musiay by w nim wykazywane w zwizku z nowelizacj przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowe przepisy wejd w ycie 1 czerwca br.
                                               • 12.04.2017Praca tymczasowa. Pracownice w ciy z dodatkow ochron
                                                Interpelacja nr 10522 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie projektu ustawy wprowadzajcej zmiany w pracy tymczasowej
                                                • 23.03.2017Praca tymczasowa i waciwo sdów pracy – wyrok TK
                                                 Ustawodawca powinien zapewni prawo do rozpoznania sprawy dotyczcej roszcze pracowników, w tym równie pracowników tymczasowych, przez waciwy sd – orzek w rod Trybuna Konstytucyjny. Jak zaznaczono, taki sd powinien by ze wzgldu na charakter sprawy „najbardziej odpowiedni” do postpowania i wydania rozstrzygnicia. Za sprzeczny z ustaw zasadnicz uznano jeden z artykuów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
                                                 • 27.02.2017Praca tymczasowa – rzd chce ograniczy naduycia zwizane z outsourcingiem
                                                  W Sejmie trwaj prace nad rzdowym projektem nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W zaoeniu projekt ma poprawi warunki zatrudnienia i podnie standardy pracy tymczasowej. Plany zmian pozytywnie oceniaj rodowiska biznesowe, ale apeluj równoczenie o jasne i precyzyjne przepisy.
                                                  • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowizki patnika PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodze wypacanych pracownikom z tytuu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy uytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez wzgldu na to czy przekrocz, czy nie przekrocz okres 183 dni pobytu na terenie Francji?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »