Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

deklaracje

 • 25.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
  Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
  • 25.09.2020Wniosek o zwrot VAT zapaconego za granic tylko do 30 wrzenia
   Prowadzisz dziaalno gospodarcz i podróujesz subowo do innych krajów UE? Kupujesz m.in. paliwo, pacisz za przejazdy autostrad i za wstp na targi. Masz prawo wystpi o zwrot zagranicznego podatku VAT. O zwrot wystpujesz w Polsce wedug szczególnej procedury VAT-REFUND wypeniajc formularz VAT-REF. Poniej dowiesz si jak uzyska zwrot zagranicznego podatku VAT.
   • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
    Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
    • 24.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
     Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
     • 17.09.2020wiadczenie usug elektronicznych a rozliczenie VAT
      Zgodnie z art. 2 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug usugami elektronicznymi s usugi wiadczone za pomoc rodków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiajcego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1). Nale do nich usugi wiadczone za pomoc Internetu lub sieci elektronicznej, których wykonanie – ze wzgldu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziau czowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii cyfrowej jest niemoliwe.
      • 17.09.2020Koszty podatkowe: Podpis elektroniczny pod kilometrówk
       W celu ograniczenia kosztów spóka planuje wprowadzenie systemu informatycznego sucego do rozliczania m.in. wydatków pracowniczych. Aplikacja umoliwi pracownikom np. rozliczenie delegacji subowych w formie elektronicznej. Czy podpis, w postaci imienia i nazwiska upowanionej przez podatnika osoby, skadany w sposób elektroniczny (z autoryzacj hasem oraz z wyczeniem dostpu dla osób nieupowanionych), w ramach wprowadzanych danych do ewidencji przebiegu pojazdu spenia warunki do uznania go za „podpis podatnika”, o którym mowa w art. 16 ust. 5 ustawy o CIT?
       • 01.09.2020Wizyt w urzdzie skarbowym bdziesz móg zarezerwowa
        W najbliszym czasie planowane jest wdroenie systemu do rezerwacji wizyty w urzdzie skarbowym, którego pierwsze testy zostay ju przeprowadzone w województwach podlaskim i wielkopolskim. Docelowo zaoeniem tego systemu jest, aby usuga zostaa uruchomiona we wszystkich urzdach skarbowych w kraju - poinformowao Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
        • 31.08.2020NSA. Podatek od nieruchomoci: Silos to nie budynek
         W art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane ustawodawca poród obiektów budowlanych stanowicych budowle wymieni zbiorniki, a w kategorii XIX zacznika do tej ustawy dookreli, i do tej kategorii obiektów budowlanych zalicza si zbiorniki przemysowe, jak silosy. Skoro zbiornikiem jest silos, a zbiornik moc przepisu ustawy zosta zakwalifikowany do budowli, to bezsprzecznie silos nie moe by kwalifikowany jako budynek, nawet jeli spenia kryteria budynku okrelone w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 28.08.2020[Szkolenie on-line] Nowy plik - JPK VAT z deklaracj
          JPK_VAT z deklaracj to nowy dokument elektroniczny, stanowicy poczenie i rozszerzenie zakresu dwóch dotychczas uywanych dokumentów - JPK_VAT i ewidencji VAT. Nowy JPK obejmie zarówno ewidencj VAT (w której prezentowane s informacje o zakupach i sprzeday za raportowany okres), jak i deklaracje VAT (deklaracj VAT-7 i VAT-7K). Co istotne, nowy JPK_VAT bd skadali za okresy od 1 padziernika 2020 r. obowizkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czyni podatnicy VAT - bez wzgldu na ich rozmiar. Nie ma zatem preferencyjnych terminów dla mikroprzedsibiorców i przedsibiorców mniejszych. W konsekwencji, ju wkrótce nie bdzie moliwoci skadania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, ni przez JPK_VAT.
          • 24.08.2020Wykrelenie z rejestru podatników VAT
           Ustawa o VAT, ani inne przepisy, nie przewidziay dla tak doniosej prawnie czynnoci jakim jest wykrelenie z rejestru odpowiedniej formy. Co wicej podatnik nie musi by nawet zawiadomiony o jej dokonaniu. Brak ten sprawia, i podmioty uprawnione do tego, a szerzej fiskus stoi na stanowisku, e jest to czynno materialno-techniczna. Nie wymaga zatem dla swej skutecznoci formy decyzji ani postanowienia. To powane zagroenie dla pewnoci obrotu gospodarczego.
           • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
            Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
            • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
             Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
             • 17.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
              Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
              • 17.08.2020Zwrot nadpaconych skadek ZUS po likwidacji dziaalnoci na ryczacie
               Od lutego 2012 r. do lipca 2017 r. podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (usugi budowlane), z której przychody opodatkowane byy w formie ryczatu ewidencjonowanego wedug stawki 5,5%. W 2018 r. otrzyma na rachunek bankowy zwrot nadpaconych skadek na ubezpieczenie spoeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. W jaki sposób podatnik powinien opodatkowa otrzymany zwrot skadek?
               • 14.08.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych
                 Ju wkrótce pracodawcy nalecy do sektora finansów publicznych bd mieli obowizek utworzenia Pracowniczych Planów Kapitaowych. Termin utworzenia PPK przez tych pracodawców jest jednolity dla wszystkich podmiotów, nie ma tu znaczenia liczba osób zatrudnionych. Pracodawcy bd zobowizani do dokonania wyboru instytucji finansowej, której zostanie powierzone zarzdzanie rodkami gromadzonymi w PPK oraz podpisania odpowiednich umów. Zapraszamy Pastwa na szkolenie on-line: Pracownicze Plany Kapitaowe w jednostkach finansów publicznych.
                 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                   • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                    W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                    • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                     W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                     • 01.07.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
                      W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
                      • 30.06.2020Podatki 2020: Zmiany w przepisach dotyczcych deklaracji i ewidencji VAT
                       W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporzdzenie zmieniajce przepisy ws. szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Zmiany maj zwizek z opónieniem wdroenia nowych plików JPK_VAT, a przewidziane wczeniej modyfikacje przeoono z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r.
                       • 16.06.2020VAT 2020. Nabycie uywanego samochodu w ramach WNT
                        Czy sprowadzenie uywanego samochodu osobowego od podatnika podatku o wartoci dodanej majcego siedzib w innym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, który to samochód przeznaczony jest do dalszej sprzeday, spóka bdzie miaa obowizek zapaty podatku na zasadach wskazanych w art. 103 ust. 3 w zwizku z ust. 4 ustawy VAT oraz, w konsekwencji, zoenia informacji VAT-23, pomimo, i samochód w dalszym cigu przeznaczony bdzie do sprzeday i nie bdzie wykorzystany przez spók dla celów wasnej dziaalnoci gospodarczej?
                        • 15.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
                         Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
                         • 12.06.2020Podatki 2020: Rozporzdzenie ws. deklaracji VAT do zmiany
                          Ministerstwo Finansów przygotowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug (VAT). Przewidziane wczeniej zmiany zostan przeoone z 1 lipca na 1 padziernika 2020 r. Nowy projekt jest bezporednio zwizany z opónieniem wprowadzenia nowych plików JPK_VAT.
                          • 03.06.2020Wsteczna rejestracja a prawo do odliczenia VAT
                           2 stycznia 2020 r. przedsibiorca rozpocz jednoosobow dziaalno gospodarcz (usugi prawnicze). Przy skadaniu wniosku o wpis do CEiDG omykowo nie zoy deklaracji VAT-R. Wiedz, e nie jest formalnie podatnikiem VAT uzyska dopiero 17 lutego br., kiedy zadzwoni do Urzdu Skarbowego. Czy przedsibiorca zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów zwizanych z dziaalnoci opodatkowan VAT za miesic stycze i luty 2020 r. (przed rejestracj)? Czy ma on prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z dat faktycznego rozpoczcia dziaalnoci, tj. od 2 stycznia 2020 r.?
                           • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                            Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                            • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                             [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                             • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                              W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                              • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                               [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                               • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
                                W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
                                • 22.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (6)
                                 Prowadzcy dziaalno nierejestrow czsto bdzie wiadczy usugi (lub dokonywa sprzeday) na rzecz podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz (lub innego rodzaju instytucji - np. szkó czy urzdów). Spotka si zapewne z oczekiwaniem odpowiedniego dokumentowania przeprowadzonej transakcji - czyli po prostu wystawienia rachunku (i ew. pokwitowania otrzymania zapaty). W dzisiejszym odcinku poradnika przedstawiamy niezbdne informacje, dotyczce trybu i warunków wystawiania dokumentów sprzeday przez osoby, trudnice si dziaalnoci nierejestrow.
                                 • 14.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                                  Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                                  • 13.05.2020Podatki 2020: Tarcza finansowa PFR z podatkowymi problemami
                                   Korzystanie z programu wsparcia oferowanego w ramach tarczy finansowej Polskiej Fundacji Rozwoju budzi pewne praktyczne wtpliwoci – oceniaj eksperci Business Centre Club oraz CRIDO. Kopoty dotycz m.in. weryfikacji deklaracji VAT-7 i JPK_VAT, a take rozliczania kwartalnego oraz zaliczek.
                                   • 08.05.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (5)
                                    W poprzednich odcinkach poradnika wyjanilimy, na jakich zasadach opodatkowany jest dochód z dziaalnoci nierejestrowej, w jaki sposób ustali przychód i wstpnie - jakie wydatki mog stanowi koszty uzyskania przychodu. Wspomnielimy równie, e wydatki te powinny zosta prawidowo udokumentowane. Ale co oznacza „prawidowo udokumentowane?”
                                    • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
                                     Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
                                     • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                                      W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                                      • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
                                       W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
                                       • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                                        Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                                        • 29.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                                         31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                                         • 29.04.2020Jak zaewidencjonowa faktur zakupow bez VAT
                                          Prowadzenie ewidencji zakupu naley do podstawowych obowizków vatowca. Stanowi ona podstaw do sporzdzenia deklaracji podatkowej, czy to miesicznej, czy to kwartalnej. Ewidencja tego rodzaju musi by prowadzona nieprzerwanie przez cay okres rozliczeniowy i musi w niej znale odbicie w postaci stosownego wpisu kada transakcja, w której pojawia si VAT. Nastpnie w sposób zbiorczy dane z ewidencji przenoszone s do deklaracji VAT. Ewidencja VAT jest urzdzeniem ksigowym, które prowadzone jest niezalenie od innego rodzaju dokumentacji ksigowych takich jak podatkowa ksiga przychodów i rozchodów bd ksigi rachunkowe.
                                          • 28.04.2020Tarcza Antykryzysowa. Co zmienia w VAT?
                                           31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „specustawa”). Zmienia ona wiele ustaw wprowadzajc szczególne rozwizania na czas pandemii. Zmieniy si take przepisy dot. podatku od towarów i usug. Niestety nie do koca w takim zakresie jak oczekiwali tego przedsibiorcy. Zobaczmy zatem jaki pakiet zmian w VAT jest odpowiedzi rzdu na kryzys wywoany panujc pandemi koronawirusa.
                                           • 24.04.2020Wicej czasu na przekazanie 1% podatku
                                            Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewiduj rozwizania dotyczce przekazywania 1% OPP.  W tym roku moemy przekaza 1% podatku skadajc zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca.  Zeznanie lub PIT-OP mona zoy przez e-PIT, ale równie papierowo lub przez e-Deklaracje.  Usuga Twój e-PIT automatycznie wskazuje t OPP, która w ubiegym roku otrzymaa 1% podatku.
                                            • 24.04.2020Wicej czasu na przekazanie 1% podatku
                                             Przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej przewiduj rozwizania dotyczce przekazywania 1% OPP.  W tym roku moemy przekaza 1% podatku skadajc zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca.  Zeznanie lub PIT-OP mona zoy przez e-PIT, ale równie papierowo lub przez e-Deklaracje.  Usuga Twój e-PIT automatycznie wskazuje t OPP, która w ubiegym roku otrzymaa 1% podatku.
                                             • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                              Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                              • 23.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                               Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                               • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                                                Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                                                • 22.04.2020Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników: Zó jak najszybciej deklaracj VAT
                                                 Przedsibiorco! Planujesz skorzysta z programu pomocowego dla firm, które ucierpiay wskutek pandemii, w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)? Zó deklaracj VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (MF).
                                                 • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
                                                  Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
                                                  • 10.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (2)
                                                   Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej stosunkowo bezpieczne sprawdzenie, jak to wyglda w praktyce. Odformalizowana w duym stopniu dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym, okrelana jako dziaalno nierejestrowa (lub nieewidencjonowana albo nierejestrowana) wydaje si na pierwszy rzut oka cakowicie bezpieczna i dobrze opisana przepisami. Ale blisza analiza wskazuje, e na potencjalnego pocztkujcego przedsibiorc jednak czyhaj niebezpieczestwa. Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych ma za zadanie pokaza te problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 26 ] nastpna strona »