Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nieujawnione źródła

 • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujęcie praktyczne
  Zmiany, wprowadzone na przełomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Do licznych obowiązków doszły te, związane z koniecznością kontroli prawidłowości przeprowadzenia transakcji pod kątem jej fakturowania i rodzaju płatności. Konieczność kontroli należności i zobowiązań, związana z nową odmianą ulgi na złe długi w PIT i CIT, to kolejne nowe obciążenie. Aby ułatwić biegłe poruszanie się w tej materii pracownikom i właścicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
  • 11.01.2018NSA: Odpowiedzialność zbiorowa w łańcuchu dostaw nie istnieje
   Z uzasadnienia: Orzecznictwo TSUE wskazuje wyraźnie, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw. Taki sposób myślenia byłby niebywale krzywdzący dla podmiotów, które nieświadomie zostały wciągnięte w tego typu proceder i może doprowadzić w istocie do upadłości wielu rzetelnych firm.
   • 14.08.2015Nieujawnione dochody a PIT. Wyrok WSA
    Z uzasadnienia: Zatem skoro podatnik, skutecznie za pomocą dostępnych mu środków dowodowych, nie zanegował ustalenia organów podatkowych w kwestii zgromadzenia oszczędności pochodzących ze źródeł mających walor legalności, przechowywanych poza systemem podatkowym, to tym samym, dokonując tych ustaleń, organy podatkowe prawidłowo uznały, że wydatki w 2007 r. zostały pokryte z przychodów z innych niż jawne źródeł i w sposób właściwy zastosowały przepisy prawa materialnego regulujące opodatkowanie tego rodzaju przychodów.
    • 14.05.2015Zakup nieruchomości z pieniędzy z prostytucji a opodatkowanie ukrytych dochodów
     Przychody z uprawiania nierządu mogą być traktowane jako dochody „wolne od opodatkowania”. Do dochodów z tego tytułu nie znajduje bowiem zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, który to artykuł traktuje o przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tym samym wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75% stawki podatku.
     • 13.05.2015Zakup nieruchomości z pieniędzy z prostytucji a opodatkowanie ukrytych dochodów
      Przychody z uprawiania nierządu mogą być traktowane jako dochody „wolne od opodatkowania”. Do dochodów z tego tytułu nie znajduje bowiem zastosowanie art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, który to artykuł traktuje o przychodach nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Tym samym wydatkowanie środków uzyskanych z uprawiania własnego nierządu na zakup nieruchomości nie będzie skutkować zastosowaniem 75% stawki podatku.
      • 25.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. źródeł nieujawnionych
       Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację dotyczącą zasad uregulowania opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w środkach ujawnionych albo pochodzą z tzw. źródeł nieujawnionych. Nadal obowiązywać będzie – dotycząca dochodów z nieujawnionego źródła – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
       • 24.02.2015Podatki 2016: Nowe przepisy ws. źródeł nieujawnionych
        Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację dotyczącą zasad uregulowania opodatkowania przychodów, które nie mają pokrycia w środkach ujawnionych albo pochodzą z tzw. źródeł nieujawnionych. Nadal obowiązywać będzie – dotycząca dochodów z nieujawnionego źródła – stawka podatku na poziomie 75 proc. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2016 r.
        • 18.12.2014Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych
         Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, że w przekonaniu organu podatkowego dowód taki byłby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, która następuje dopiero wówczas, gdy uzyskany już zostanie materiał dowodowy w postaci np. protokołu przesłuchania świadka czy też opinii biegłego.
         • 30.07.2014Nieujawnione źródła przychodów - ważny wyrok TK
          Niektóre regulacje dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych przez podatników są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane zapisy uznano za niepozwalające na precyzyjne określenie przedmiotu opodatkowania. Obecne przepisy zachowają moc przez 18 miesięcy.
          • 30.07.2014Nieujawnione źródła przychodów - ważny wyrok TK
           Niektóre regulacje dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych przez podatników są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane zapisy uznano za niepozwalające na precyzyjne określenie przedmiotu opodatkowania. Obecne przepisy zachowają moc przez 18 miesięcy.
           • 07.07.2014Nieujawnione dochody. Fiskus szykuje broń
            Pisaliśmy w zeszłym tygodniu o opodatkowaniu prostytucji. Kwestia opodatkowania nieujawnionych źródeł dochodu wciąż pozostaje aktualna. Organy podatkowe szykują się do ostrej walki o zaległe podatki. Okres przedawnienia będzie aż dwa razy dłuższy.
            • 07.07.2014Nieujawnione dochody. Fiskus szykuje broń
             Pisaliśmy w zeszłym tygodniu o opodatkowaniu prostytucji. Kwestia opodatkowania nieujawnionych źródeł dochodu wciąż pozostaje aktualna. Organy podatkowe szykują się do ostrej walki o zaległe podatki. Okres przedawnienia będzie aż dwa razy dłuższy.
             • 26.06.2014Nieujawnione źródła dochodu. Ciężar dowodu spadnie na podatnika
              Resort finansów zamierza przenieść ciężar dowodu w postępowaniu dotyczącym przychodów, które nie mają pokrycia albo pochodzą z nieujawnionych źródeł, wyłącznie na podatnika – alarmują Pracodawcy RP. Budząca kontrowersje propozycja zmiany przepisów została zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, który trafił do konsultacji społecznych na początku czerwca.
              • 26.06.2014Nieujawnione źródła dochodu. Ciężar dowodu spadnie na podatnika
               Resort finansów zamierza przenieść ciężar dowodu w postępowaniu dotyczącym przychodów, które nie mają pokrycia albo pochodzą z nieujawnionych źródeł, wyłącznie na podatnika – alarmują Pracodawcy RP. Budząca kontrowersje propozycja zmiany przepisów została zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej, który trafił do konsultacji społecznych na początku czerwca.
               • 09.04.2014Nieujawnione źródła przychodów. „Pięć żywiołów” – co po wyroku SK 18/09
                „Pięć żywiołów” (elementów) to jedna z ważniejszych starochińskich (również hinduistycznych) filozofii. Według niektórych, „pięć” to magiczna liczba doskonała. Jest w tym zapewne ziarno prawdy, ponieważ liczba ta wpisuje się również w problematykę wznowienia postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r., o sygnaturze SK 18/09.
                • 20.03.2014Nieujawnione źródła przychodów. Postępowanie po wyroku TK
                 Teza: Niekonstytucyjność przepisu tworzącego umocowanie do wydania decyzji w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów jest bowiem okolicznością, która przesądza o wadliwości (niezgodności z prawem) podjętej decyzji.
                 • 10.09.2013Postępowanie kontrolne zamiast kontroli podatkowej
                  Interpelacja nr 18833 do ministra finansów w sprawie nieprawidłowości w stosowaniu i interpretacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących kontroli podatkowej przez organy kontroli skarbowej podczas prowadzenia postępowań kontrolnych na przykładzie Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze
                  • 27.08.2013Nieujawnione źródła przychodów a PIT. Wyrok WSA
                   Teza: Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 lipca 2013 r. o sygn. SK 18/09, że przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z Konstytucją, powoduje odpadnięcie podstawy prawnej do prowadzenia za ten okres postępowań podatkowych i określania podstawy opodatkowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów.
                   • 06.03.2013PCC: Deklaracja złożona po terminie a zastosowanie stawki sankcyjnej
                    Posługując się argumentum a minori ad maius przyjąć należy, iż skoro w toku postępowania kontrolnego wyłączona jest możliwość ingerencji podatnika w wysokość zobowiązania podatkowego poprzez składanie korekt, to tym bardziej nie ma on możliwości skutecznego złożenia samej deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą. Zatem, stawka określona w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.
                    • 29.01.2013Nieujawnione źródła przychodów: Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej
                     Instytucja przedłużenia terminu przypadającego na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wynikająca z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 68 § 4 ord. pod. Oznacza to, że w przypadku gdy termin prawa do wymierzenia podatku z tytułu uzyskania przez podatnika przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych upływa w sobotę 31 grudnia, to termin ten przedłuża się na następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli na poniedziałek 2 stycznia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
                     • 06.11.2012Nieujawnione darowizny i pożyczki jako źródła pochodzenia majątku
                      Interpelacja nr 8439 do ministra finansów w sprawie praktyki, jaka wytworzyła się w aparacie skarbowym w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów
                      • 02.11.2012Nieujawnione źródła przychodów – jakie kary?
                       Możliwa jest kumulacja 75% podatku dochodowego od przychodów z nieujawnionych źródeł i sankcji karnej za uchylanie się od opodatkowania. Mówimy tu o sytuacji, w której organ podatkowy ustalił, że podatnik osiągnął dochód niemający pokrycia w jego przychodach.
                       • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
                        Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 06.07.2012Czarna lista fiskusa
                         Interpelacja nr 4891 do ministra finansów w sprawie wydanej przez Ministerstwo Finansów instrukcji odnoszącej się do osób podejrzanych o ukrywanie dochodów
                         • 05.07.2012Prywatna opinia w postępowaniu sądowoadministracyjnym
                          Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet jeśli sporządzone zostały przez osoby posiadające wiedzę fachową. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub ekspertyzy naukowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym musiałoby podlegać wszelkim rygorom prawnym właściwym dla kontradyktoryjnego modelu procesu sądowego i w żadnym wypadku nie może być utożsamiane wyłącznie z zapoznaniem się z treścią określonego dokumentu prywatnego, zawierającego przygotowany na zlecenie strony pogląd w sprawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 24.01.2011WSA: Opodatkowanie dochodu ze znanych, choć niezgłoszonych źródeł przychodu
                           1. Jeżeli zebrane w toku postępowania dowody wskazują, że podatnik uzyskiwał w danym roku podatkowym przychody ze znanych, choć niezgłoszonych do opodatkowania źródeł przychodów (np. niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, lub wykonywania pracy najemnej), to przychody te powinny być opodatkowane według zasad właściwych dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych.
                           • 30.12.2010WSA: Jak organy podatkowe badają rzeczywistą wartość transakcji zakupu nieruchomości
                            Tezy: Wynik postępowania w zakresie podatku od spadków i darowizn nie wiąże automatycznie innego organu, który prowadzi postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. W tym ostatnim postępowaniu mogą bowiem zostać ujawnione okoliczności nieznane organowi prowadzącemu postępowanie w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.
                            • 19.11.2010WSA: Czy brak dowodu jest dowodem?
                             Tezy: Za błędne nalezy uznać stanowisko, że brak dowodu wystąpienia określonych okoliczności faktycznych jest dowodem stwierdzającym, że faktycznie nie miały one miejsca, uzasadniającym odmowę uwzględnienia żądania strony przeprowadzenia dowodu, stosownie do art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).  
                             • 28.09.2010Podatek dochodowy w przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł
                              Każdy podatnik, podlegający polskiemu systemowi podatkowemu, którego dochody nie zawsze są udokumentowane i zadeklarowane w corocznych rozliczeniach z fiskusem, musi liczyć się z możliwością kontroli ze strony organów podatkowych.
                              • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł
                               Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                               • 22.02.2010Orzecznictwo: Organ podatkowy nie ma obowiązku poszukiwania dowodów

                                Teza: Okoliczność nieprzedstawienia przez stronę dowodu, opóźnienie w jego przedstawieniu zgodnie z art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) musi wiązać się z oceną tego zachowania z punktu widzenia możliwości organu podatkowego dokładnego (art. 122 Ordynacji podatkowej) i wszechstronnego wyjaśnienia i zebrania materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej) oraz możliwości poddania go swobodnej ocenie dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej).
                                • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze źródeł nieujawnionych – przedawnienie
                                 Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodów nieujawnionych nie ma możliwości ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego; nie ma możliwości przypisania dochodów do roku, w którym zostały one osiągnięte. O osiąganiu dochodów przypuszczamy bowiem na podstawie czynników zewnętrznych (poziomu zamożności), zaś okres wystąpienia tych czynników przyjmuje się jako ten, do którego należy przypisać dochody nieujawnione. Niezależnie zatem od daty powstania obowiązku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza się do roku podatkowego, w którym wystąpiły znamiona obiektywne ujawniające ukryty dochód (wydatki i oszczędności).
                                 • 08.05.2009Znaczące wzmocnienie kontroli skarbowej – e-handel pod specjalnym nadzorem
                                  W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o kontroli skarbowej. Kierunek zmian jest jasny – znaczące wzmocnienie uprawnień, możliwości i pozycji organów kontrolnych. Prezentując proponowane przez rząd zmiany, rozpoczynamy od przewidywanych w projekcie nowych przepisów, które ułatwią organom kontroli skarbowej dotarcie do informacji o osobach, które prowadzą działalność, nie ujawniając tego lub zaniżając podstawy opodatkowania.
                                  • 24.03.2009Zamówienia publiczne: Kiedy można utajnić ofertę?
                                   Składając ofertę, wykonawca musi się liczyć z tym, że konkurencja może uzyskać cenne informacje na temat oferowanych przez niego produktów lub kondycji firmy, które może potem wykorzystać. Prawo zamówień publicznych, choć hołduje zasadzie jawności, pozwala uchronić się przed taką ewentualnością.
                                   • 24.02.2009Zamówienia publiczne – Kiedy można utajnić ofertę?
                                    Składając ofertę, wykonawca musi się liczyć z tym, że konkurencja może uzyskać cenne informacje na temat oferowanych przez niego produktów lub kondycji firmy, które może potem wykorzystać. Prawo zamówień publicznych, choć hołduje zasadzie jawności, pozwala zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.
                                    • 18.02.2009Szersze uprawnienia kontroli skarbowej
                                     Zwiększenie skuteczności kontroli skarbowej oraz ograniczenie rozmiarów „szarej strefy”, zwłaszcza funkcjonującej za pośrednictwem internetu, przewiduje projekt zmian w ustawie o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez rząd. Nowe rozwiązania doprecyzowują uprawnienia organów kontroli skarbowej, głównie w dostępie do informacji i zadań realizowanych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
                                     • 17.09.2008Jak przygotować się do kontroli lub postępowania podatkowego w sprawie dochodów nieujawnionych
                                      Pytanie podatnika: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku za gotówkę pochodzącą z wieloletnich oszczędności rodziny, oraz tego co dostałem od wujków, dziadków, babci, i innych członków rodziny oraz likwidacji książeczki mieszkaniowej mamy prowadzonej od 1978 r. Przez ten cały czas byłem na utrzymaniu rodziny i nie pracowałem w Polsce. Dwukrotnie byłem w Stanach Zjednoczonych na programie work & travel z czego też dorobiłem trochę jako kelner z napiwków. Urząd skarbowy żąda ode mnie udokumentowania źródeł, z których pochodziły pieniądze na zakup mieszkania. Co powinienem teraz zrobić?
                                      • 14.02.2008Kontrole skarbowe w grudniu 2007 r.
                                       Ponad tysiąc postępowań kontrolnych zamknęły w ostatnim miesiącu ubiegłego roku urzędy kontroli skarbowej. Ich skutkiem było m.in. ustalenie należności podatkowych na kwotę 203 mln zł i wszczęcie 330 dochodzeń karnych-skarbowych.
                                       • 13.06.2007Opodatkowanie przychodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych
                                        Ponoszenie ciężarów publicznych stanowi przejaw solidaryzmu społecznego. To dzięki m.in. wpływom podatkowym państwo lub organizacja samorządu może zaspakajać zbiorowe potrzeby społeczne oraz utrzymywać mechanizmy ich zaspakajania. Podatnicy godzą się na ponoszenie ciężarów publicznych, jednakże zdarzają się przypadki, że niektórzy spośród nich, bardziej lub mniej świadomie, ukrywają osiągane przychody. Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę zmierzają do eliminowania takich antyspołecznych działań poprzez przyznanie organom podatkowym uprawnień do ustalania dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych, w drodze oszacowania oraz do ich opodatkowania restrykcyjną stawką podatkową.