absorpcji

 • 31.08.2020Podatki 2021: Wyższe opodatkowanie konsumpcji będzie sprzyjać budżetowi
  W przyszłym roku dochody budżetowe Polski mają wynieść 403,7 mld zł, a wydatki osiągną poziom 486 mld zł – wynika z przyjętego przez rząd projektu budżetu na 2021 r. Podporą wzrostu ma być nadal konsumpcja, a budżet w większym stopniu będzie opierać się na opodatkowaniu konsumpcji. Eksperci wskazują, że wpływ na to będą mieć m.in. podatek handlowy i podatek cukrowy.
 • 19.10.2017Zatrudnianie cudzoziemców – WEI apeluje o uproszczenie procedur dla Ukraińców
  Polska powinna maksymalnie uprościć procedury dotyczące legalizacji pracy Ukraińców – twierdzą eksperci Warsaw Enterprise Institute. W nowym raporcie WEI postuluje też wprowadzenie szerokiej abolicji, która objęłaby wszystkich Ukraińców pracujących nad Wisłą nielegalnie.
 • 21.07.2016E-papierosy będą opodatkowane akcyzą?
  Interpelacja nr 4398 w sprawie akcyzy na e-papierosy.
 • 09.05.2016Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?
  Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych.
 • 14.10.2014Polska nie radzi sobie z wydatkowaniem funduszy unijnych
  Polski rząd wciąż nie radzi sobie z wykorzystywaniem unijnych funduszy. Przy zachowaniu obecnego tempa, do końca 2015 r. najprawdopodobniej „przepadnie” z tego powodu ok. 16-24 mld zł środków przeznaczonych dla Polski – wynika z 8. edycji raportu pn. „Stan wykorzystania funduszy europejskich”, przygotowywanego corocznie przez Business Centre Club.
 • 20.12.2013Prognozy gospodarcze na 2014 rok - będzie lepiej, ale...
  W 2013 r. PKB Polski – jak prognozuje Komisja Europejska – wzrośnie zaledwie o 1,3 proc. w skali roku, by w 2014 r. odnotować wzrost rzędu 2,5 proc. – Te liczby trzeba interpretować jako prognozę powolnej poprawy koniunktury, w dodatku do poziomu jeszcze bardzo umiarkowanego – komentuje główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka.
 • 04.10.2013Reguła wydatkowa ustabilizuje finanse publiczne
  Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej stabilizującą regułę wydatkową (SRW). Nowa reguła ma charakter antycykliczny, a swoim działaniem obejmuje prawie cały sektor instytucji rządowych i samorządowych (GG). Dzięki wyznaczaniu limitu wydatkowego na każdy rok przyczyni się do ustabilizowania finansów publicznych. Jej wprowadzenie będzie stanowić ponadto realizację europejskich zobowiązań Polski.
 • 13.12.2011Stabilna sytuacja polskich banków
  Sytuacja polskich banków jest dobra, zachowały one dużą zdolność do absorpcji ewentualnych strat, a system finansowy jest stabilny – wynika z najnowszego „Raportu o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2011”, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski. Poprawie uległa również sytuacja pozostałych instytucji finansowych.
 • 15.12.2010Banki chcą pośredniczyć w rozdzielaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020
  „Banki w perspektywie programów 2020” - pod takim hasłem funkcjonuje stworzone przez Związek Banków Polskich specjalne środowiskowe forum konsultacyjne, którego celem jest przygotowanie polskich instytucji finansowych do udziału w realizacji strategii i programów z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jak szacuje ZBP, 80 proc. unijnych środków będzie dystrybuowane poprzez pośredników finansowych.  
 • 15.10.2010Fundusze unijne: 2 mld euro z EBI na współfinansowanie inwestycji
  Realizację inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 19 mld euro umożliwi podpisana przez ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz prezesa EBI Philippe'a Maystadta umowa dotycząca współfinansowania funduszy unijnych na lata 2007-2013. Na mocy porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym Polska uzyska dostęp do 2 mld euro kredytu na dofinansowanie wkładu budżetu państwa do programów realizowanych z funduszy unijnych.
 • 02.07.2010MRR: Polska najlepiej wykorzystuje środki z Funduszu Spójności
  – Zdecydowana większość projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności na lata 2004-2006 jest już bliska zakończenia. W 2010 roku wykonaliśmy ogromną pracę, której efektem jest największa wśród państw korzystających z Funduszu dynamika absorpcji środków – ogłosił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
 • 30.06.2010Fundusze unijne - przedsiębiorcy z Mazowsza przeciwko ograniczaniu dotacji
  Tylko firmy istniejące nie dłużej niż rok będą mogły uczestniczyć w konkursie o uzyskanie dotacji na inwestycje z działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego - zdecydowały władze Mazowsza. Przedsiębiorcy ze Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a także PKPP Lewiatan nie akceptują tej decyzji i uważają ją za próbę ograniczenia dostępu do dotacji.
 • 25.05.2009Urzędy kwestionują zwolnienie dla wynagrodzeń ze środków pomocowych
  Interpelacja nr 8664 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzenia sfinansowanego ze środków unijnych
 • 30.03.2009Marcowe notowania Indeksu Biznesu
  Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, natomiast w notowaniu kwartalnym spadł o dwa punkty, zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Eksport styczniowy uległ redukcji o jedną czwartą, ale do Polski napłynęło więcej niż się spodziewano inwestycji zagranicznych. Słaby złoty podnosi konkurencyjność eksportu oraz sprzyja przenoszeniu produkcji do Polski. Należy się jednak liczyć z dalszym pogorszeniem stabilności makroekonomicznej, wzrostem bezrobocia i deficytu budżetowego.
 • 17.02.2009Nowe rozporządzenie w sprawie wykorzystania funduszy unijnych
  W ubiegłym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią bardziej efektywne wydawanie wspólnotowych i krajowych środków na realizację Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
 • 16.02.2009MRR: Środki unijne poprawią stabilność polskiej gospodarki
  Zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, realizowana w Polsce polityka spójności złagodzi  skutki spowolnienia gospodarczego związanego z kryzysem. Fundusze unijne mają pozytywnie wpływać na stan finansów publicznych oraz główne wskaźniki makroekonomiczne, brane pod uwagę w ocenie spełniania kryteriów decydujących o przyjęciu wspólnej waluty.
 • 23.01.2009Więcej złotówek z unijnych funduszy dzięki wzrostowi kursu euro
  Od lipca do grudnia ubiegłego roku, ze względu na osłabienie złotego wobec euro, o 1,5 mld zł wzrosła wyrażona w złotówkach wartość środków, jakie Polska ma do wykorzystania w starej perspektywie UE (na lata 2004-2006) – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalengo.
 • 25.11.2008Danuta Hübner o antykryzysowym pakiecie dla przedsiębiorców
  W Brukseli, podczas spotkania z członkami Konwentu Marszałków skupiającego przedstawicieli władz polskich województw, komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner przedstawiła najważniejsze założenia pakietu antykryzysowego – w części dotyczącej polityki spójności – który w środę zostanie przyjęty przez Komisję Europejską.
 • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
  Jawność i przejrzystość, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
 • 30.05.2008Fundusze unijne dla początkujących (4)
  – Chcemy zapewnić 100 proc. informacji o możliwościach finansowania każdej inicjatywy w Małopolsce, deklarują Tomasz Sanecki i Tomasz Bogdan, dyrektorzy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach, którego działa FEM Centrum Informacji o Funduszach Europejskich w Małopolsce. – O tym, na czym polega standard informowania o funduszach w Małopolsce, kto najczęściej zgłasza się po informacje oraz o czym każdy musi pamiętać zanim przystąpi do aplikacji o środki unijne rozmawia Aleksandra Soboń-Smyk.
 • 18.01.2008Unijna pomoc dla przedsiębiorców
  Nieskuteczna kampania informacyjno-promocyjna, niejasne kryteria wyboru projektów, złe przygotowanie organizacyjne naboru wniosków w niektórych województwach – to niektóre z przeszkód, na jakie skarżą się przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z unijnych środków na lata 2007–2013.
 • 06.11.2007Rady minister Grażyny Gęsickiej dla następcy
  Odchodząca minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podsumowała dwuletnią pracę resortu pod swoim kierownictwem i przedstawiła rady dla następców. Priorytetem polityki regionalnej powinno być umacnianie koordynacyjnej roli państwa w procesach rozwojowych – podkreśla szefowa MRR.
 • 13.09.2007KPP: Polski system kontroli zahamował proces absorpcji pieniędzy na projekty infrastrukturalne
  Z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową Blomeyer&Sanz dla Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego wynika, że do połowy 2007 roku Polska wydała zaledwie 27 proc. z dostępnych 4,2 mld euro z Unijnego Funduszu Spójności. Średnia unijna to 48 proc.
 • 14.08.2007KPP: Konieczne dodatkowe działania
  Według raportu opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki polska gospodarka w 2006 roku rozwijała się w tempie 6,1%. W porównaniu do średniego tempa wzrostu w całej Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów tzw. „starej Unii” wynik ten należy uznać za dobry. Jednak zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, konieczne jest podjęcie przez państwo szeregu działań, aby progresja gospodarcza nie zamieniła się w stagnację.
 • 16.07.2007MG: Pieniądze z SPO WKP wykorzystane niemal w całości
  Ponad 98 proc. środków dostępnych w działaniach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki, zostało już rozdysponowanych. Do 30 czerwca 2007 r. w MG podpisano 12 233 umów na sumę ok. 4,5 mld zł.
 • 22.01.2007MRR: Rekordowe płatności z funduszy strukturalnych w grudniu 2006 r.
  - W grudniu 2006 r. wydatkowano w ramach funduszy strukturalnych ponad 1,4 mld zł. To najwyższe miesięczne płatności odnotowane od początku wdrażania funduszy unijnych w Polsce. Łączna wartość płatności do końca grudnia 2006 r. wyniosła ponad 10,5 mld zł. Kwota ta stanowi 32,2 proc. środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską na lata 2004 – 2006 – poinformowała 19 stycznia 2007 r. minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka.
 • 09.01.2007Rząd zaakceptował Raport roczny z realizacji przez MRR działań służących poprawie absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  Na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2007 r. Rada Ministrów zaakceptowała Raport roczny z realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego działań służących poprawie absorpcji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (za okres od 1 listopada 2005 r. do 31 października 2006 r.), przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego.
 • 06.12.2006Fundusze UE szansą na rozwój polskich regionów w Polsce
  - Ponad 21 mld euro z 67 mld euro, które Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2007 - 2013, będzie bezpośrednio alokowane na województwa – poinformowała minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podczas konferencji „Samorząd terytorialny w Polsce – szanse rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach UE”. Spotkanie, zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, odbyło się 4 grudnia br.
 • 12.11.2006Wyjaśnienie MT do artykułu Gazety Wyborczej „Nasza ocena koalicji PiS - Samoobrona - LPR”
  W artykule pt. „Nasza ocena koalicji PiS - Samoobrona - LPR”, zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej” z 10 listopada br. zostało zawartych szereg nieprawdziwych informacji, a mianowicie:
 • 25.05.2006Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie raportów z kontroli: funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, przeprowadzonych przez NIK
  Wyniki kontroli systemu udzielania wsparcia, przeprowadzonej przez NIK, nie są dla mnie zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie - potwierdzają słuszność diagnozy - postawionej przeze mnie w momencie obejmowania Urzędu.
 • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
  Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
 • 28.11.2005Niezbędne są zmiany w programach pomocowych
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło dokument (zamieszczamy go poniżej), w którym prezentuje najpilniejsze cele swojego przyszłego działania. W dokumencie przedstawiono najważniejsze czynniki, które są przyczyną niskiego wykorzystania funduszy oraz planowane działania, zmierzające do usunięcia przeszkód, uproszczenia procedur i zwiększenia absorpcji środków.