09.05.2016: Interpretacje podatkowe, interpelacje poselskie, wyjaśnienia MF

Finanse publiczne. Reguła wydatkowa do zmiany?

Interpelacja nr 2267 w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o "regułę wydatkową" zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych.

Jednostki Samorządu Terytorialnego, zobligowane do realizacji planów budżetowych regulowanych ustawami, zwłaszcza w przypadku wdrażania programu „Rodzina 500+”. Pragnę dowiedzieć się czy strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doczeka się podjęcia wspólnych prac na uelastycznieniem przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych? Samorządy udowodniły, że są właściwym partnerem do skutecznego zrealizowania planu inwestowania w odpowiedzialny rozwój w Polsce. Samorządy od niemal 10 lat inwestują skutecznie 40-45 mld złotych rocznie.

Dotychczasowe brzmienie przepisów zawartych w ustawie uniemożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego podjęcie działań na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jednak z punktu widzenia samorządów konieczne jest ustabilizowanie systemu finansów gmin, powiatów i województw, żeby m.in. program „Rodzina 500+” mógł zostać zrealizowany bez konieczności rezygnowania z podjętych dotychczas inwestycji rozwojowych oraz w taki sposób, który zabezpieczy JST przed koniecznością dalszego zadłużania się. Zamiast tego potrzebny jest plan, którego założenie wskazała strona samorządowa – jego główny punkt zakłada, że wykluczenie błędów oraz uelastycznienie zapisów tzw. reguły wydatkowej, którą w największym stopniu reguluje art. 243 ustawy wraz z przepisami powiązanymi.

W związku z powyższym pragnę uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy strona samorządowa Komisji doczeka się podjęcia współpracy w zmianie ustawy o finansach publicznych?
  2. Czy samorządy maja prawo odmówić wypłat środków z tytułu wejścia w życie przepisów programu „Rodzina 500+” jeśli ich możliwości budżetowe nie będą w stanie pokryć wydatków na program bez konieczności zaciągania kredytów?
  3. Czy przepisy zostaną uelastycznione i jakie brzmienie otrzymają planowane zmiany, których zapisów ustawy będą dotyczyły?

Grzegorz Furgo, Marta Golbik

W związku z interpelacją nr 2267, złożoną przez Pana Posła Grzegorza Furgo i Panią Poseł Martę Golbik w sprawie ustabilizowania systemu finansów gmin, powiatów i województw, w oparciu o „regułę wydatkową” zawartą w art. 243 i przepisach powiązanych ustawy o finansach publicznych, uprzejmie informuję.

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r. indywidualny wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (JST), określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest wynikiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez JST, w tym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przyjęta obecnie konstrukcja wskaźnika spłaty zobowiązań zabezpiecza JST przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej a także - co równie istotne - przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdolności ekonomicznych. Nie ogranicza natomiast możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań JST, określony w art. 243 ww. ustawy funkcjonuje dopiero dwa lata. Wskaźnik ten jest i w dalszym ciągu będzie przedmiotem pogłębionej analizy ze strony Ministerstwa Finansów. Prowadzone w tym zakresie analizy pozwolą na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają dokonania zmian.

Zaznaczyć należy, że sprawy dotyczące samorządu terytorialnego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, są przedmiotem konsultacji ze Stroną Samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odnosząc się do kwestii świadczeń wychowawczych Programu „Rodzina 500+”, pragnę podkreślić, że ich finansowanie nie następuje ze środków własnych JST. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) zadania dotyczące świadczenia wychowawczego są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W ustawie budżetowej na rok 2016 na realizację ww. ustawy zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 17.055.090 tys. zł, z tego w budżetach wojewodów – 15.355.090 tys. zł i w rezerwie celowej – 1.700.000 tys. zł. Środki na realizację ww. ustawy przekazywane są do JST przez poszczególnych wojewodów.

W 2016 r. na obsługę tego zadania gminy otrzymają 2% kwoty dotacji, a w kolejnych latach 1,5%. Powiaty zaś otrzymają 1% kwoty dotacji przekazanych na realizację wypłaty dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymywanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. Koszty obsługi dla powiatów są procentowo mniejsze, ze względu na brak konieczności weryfikowania dochodów rodzin. Realizacja bowiem dodatku wychowawczego będzie łączona z realizacją świadczenia głównego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz ze zryczałtowaną kwotą przeznaczoną na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W związku z powyższym, finansowanie świadczeń nie stanowi dodatkowego obciążenia budżetów JST.

Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Hasła tematyczne: jednostki samorządu terytorialnego (jst), finanse publiczne, interpelacja, gmina, reguła wydatkowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...