Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obowi您ek podatkowy pracy

 • 23.05.2019Exit Tax od 4 mln z這tych
  Rozwi您ania w zakresie podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków nie znajduj zastosowania, je瞠li 陰czna warto嗆 rynkowa przenoszonych sk豉dników maj徠ku nie przekracza kwoty 4 mln z. Je瞠li zatem 陰czna warto嗆 przenoszonych aktywów podatnika nie przekroczy kwoty 4 mln z, to zarówno w przypadku przeniesienia sk豉dników maj徠ku, jak i zmiany rezydencji podatkowej, nie wyst徙i obowi您ek zap豉ty podatku dochodowego z niezrealizowanych zysków.
  • 14.05.2019NSA. Sprzeda nieruchomo軼i mo瞠 spowodowa utrat prawa do rycza速u
   Zakup dzia趾i gruntu, rozpocz璚ie na niej budowy budynku mieszkalnego przez jej w豉軼iciela w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej, a nast瘼nie sprzeda takiej nieruchomo軼i w ca這軼i w trakcie budowy, powinna zosta zakwalifikowana do poz. 27 za陰cznika nr 2 do ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, czyli do us逝gi kupna i sprzeda篡 nieruchomo軼i na w豉sny rachunek, której dokonanie powoduje wy陰czenie z opodatkowaniem w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
   • 09.05.2019Wystawianie faktury bez 膨dania konsumenta
    Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
    • 08.05.2019Wystawianie faktury bez 膨dania konsumenta
     Czy mo磧iwe jest na gruncie ustawy o VAT dokonywanie wydruku faktury z ka盥ej sprzeda篡 dokonanej na rzecz osoby fizycznej nieprowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej oraz wydawanie takiemu nabywcy jedynie faktury VAT bez uzyskania 膨dania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ww. ustawy, przy jednoczesnym pozostawieniu wydrukowanego paragonu fiskalnego wraz z drugim egzemplarzem faktury u sprzedawcy?
     • 06.05.2019NSA. Odsetki od zado嗆uczynienia z PIT
      Odsetki za opó幡ienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wyp豉ceniu zado嗆uczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okre郵onemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
      • 30.04.2019Op豉ta miejscowa i uzdrowiskowa: Inkasent nie mo瞠 odpowiada za niepobrane podatki
       Zakres obowi您ków spoczywaj帷ych na inkasencie wskazuje, 瞠 pobór podatków w drodze inkasa mo瞠 nast瘼owa jedynie w odniesieniu do podatków, których wysoko嗆 wynika wprost z przepisów prawa b康 te do obliczenia podatku zobowi您any jest organ podatkowy. Przepisy Ordynacji podatkowej nie nak豉daj na inkasenta obowi您ku obliczenia wysoko軼i podatku. Ponadto inkasent, w odró積ieniu od p豉tnika, nie ma ekonomicznej kontroli nad p豉tno軼i podlegaj帷 opodatkowaniu przez co nie mo瞠 pomniejszy dokonywanej p豉tno軼i o kwot pobranego podatku. W konsekwencji powy窺zego, inkasent nie odpowiada za niepobranie podatku - wyja郾i這 Ministerstwo Finansów.
       • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo o鈍iadczenie nie wystarczy
        Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okre郵onej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozró積ienie wynagrodzenia na cz窷 zwi您an z wykonywaniem obowi您ków pracowniczych i cz窷 okre郵aj帷 honorarium, zwi您an z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dzie豉 w okre郵ony sposób i na okre郵onym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umo磧iwia wyodr瑿nienie tej cz窷ci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powi您anie tego czasu z rzeczywi軼ie powsta造m, lub maj帷ym powsta utworem i w ko鎍u, czy w zwi您ku z jego eksploatacj wyp豉cono honorarium.
        • 09.04.2019WSA. Ulga na dzieci przy braku porozumienia rodziców
         Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidzia dwa sposoby jej podzia逝 - w cz窷ciach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmuj帷y równy podzia ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do podzia逝 ulgi. Drugi sposób b璠zie mia miejsce wówczas, gdy rodzice tak proporcj sami zgodnie ustal (...) brak porozumienia rodziców, co do okre郵enia proporcji przys逝guj帷ej im ulgi, powoduje przyj璚ie równego podzia逝 ulgi tak瞠 w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje w豉dz rodzicielsk w ograniczonym zakresie.
         • 09.04.2019Mo磧iwo嗆 u篡tkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
          Pytanie: Czy Wnioskodawca b璠zie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do u篡tkowania przej皻ych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz窷 kas na dzie 陰czenia ze Spó趾 Przejmowan odpowiedniego wa積ego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spe軟ienia przez dany typ kasy rejestruj帷ej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj帷e ze wzgl璠u na up造w czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
          • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsi瑿iorcy
           Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dzia豉lno嗆 27 lipca 2016 r. Przez ca造 rok 2018 r. wed逝g Urz璠u Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma 瘸dnych dochodów z tego tytu逝. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytu逝 umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, 瞠 od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej i nie uzyskiwania 瘸dnych dochodów z tego tytu逝 Wnioskodawcy przys逝guje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowuj帷a dziecko?
           • 02.04.2019PIT za 2018: Na laptopa te jest ulga rehabilitacyjna
            Pytanie: Czy zakup laptopa – potwierdzony zap豉t i faktur VAT – Wnioskodawca mo瞠 odliczy w rozliczeniu rocznym PIT-37, PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – b璠帷 na rencie inwalidzkiej z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe軟osprawno軼i z ca趾owit niezdolno軼i do pracy za 2018 r.? Laptop jest niezb璠ny do funkcjonowania przy niepe軟osprawno軼i Wnioskodawcy i posiada indywidualne cechy przystosowane do usprawnienia funkcji ruchowych.
            • 01.04.2019NSA. Zap豉ta przez pracodawc zaleg造ch sk豉dek ZUS nie jest przychodem pracownika
             Z uzasadnienia: Fakt pó幡iejszego wyp豉cenia sk豉dek (...) nie zmienia charakteru prawnego wp豉ty, nawet je瞠li w dacie wyp豉ty nie wi捫e spó趾i z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal sk豉dk na ubezpieczenie spo貫czne (...) P豉tnik uiszczaj帷 zaleg貫 sk豉dki w cz窷ci nale積ej od 鈍iadczenia wyp豉canego pracownikowi, nie dokonuje 瘸dnego przysporzenia maj徠kowego, zwi瘯szaj帷ego maj徠ek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od p豉tnika nieodp豉tnych 鈍iadcze).
             • 01.04.2019Podatki 2019: Wybór roku podatkowego innego ni kalendarzowy w CIT-8
              27 marca br. wesz這 w 篡cie rozporz康zenie zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie formularzy podatkowych CIT, które dokonuje modyfikacji wzorów CIT-8 i CIT-8AB, m.in. w zakresie uwzgl璠nienia zmian wynikaj帷ych z przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszcze dla przedsi瑿iorców w prawie podatkowym i gospodarczym, wprowadzaj帷ej do ustawy CIT obowi您ek dla podatników, którzy dokonuj zmiany roku podatkowego na rok inny ni rok kalendarzowy, informowania o tym w zeznaniu sk豉danym za rok podatkowy poprzedzaj帷y pierwszy po zmianie rok podatkowy.
              • 29.03.2019MF: Nabycie tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
               Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotycz帷y nieodp豉tnego nabycia rzeczy lub praw maj徠kowych tytu貫m dziedziczenia, zapisu zwyk貫go, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nast徙i造 po 31.12.2015 r.
               • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z w豉snym pracownikiem b璠帷ym przedsi瑿iorc
                W sytuacji je郵i umowa cywilnoprawna zawarta jest pomi璠zy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Mo瞠 to bowiem sugerowa, 瞠 dzia豉lno嗆 gospodarcza zosta豉 za這穎na jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikaj帷ych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okoliczno軼i niezb璠ne jest dokonanie ustale przez Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych w ka盥ej indywidualnej sprawie - poinformowa這 MRPiPS odpowiadaj帷 na interpelacj.
                • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo軼i gruntów rolnych posiadanych przez przedsi瑿iorc
                 Obowi您ek uiszczania podatku od nieruchomo軼i w najwy窺zej stawce wi捫e si co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego cz窷ci) przez przedsi瑿iorc (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub le郾e, do obj璚ia ich podatkiem od nieruchomo軼i konieczne jest spe軟ienie dodatkowej przes豉nki, tj. zaj璚ia (wykorzystania) tych瞠 gruntów na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej.
                 • 25.03.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
                  Skoro Wnioskodawca dokonuje wy陰cznie dostawy towarów, która jest obj皻a zwolnieniem z obowi您ku prowadzenia ewidencji sprzeda篡 przy zastosowaniu kasy rejestruj帷ej lub dokonuje dostawy dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których sprzeda w ogóle nie jest obj皻a ww. obowi您kiem, to Wnioskodawca mo瞠 obecnie z這篡 do w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas u篡wanej kasy rejestruj帷ej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urz璠u skarbowego, stosownie do zapisu powo豉nego § 15 ust. 1 pkt 3 rozporz康zenia w sprawie kas rejestruj帷ych, z uwzgl璠nieniem pozosta造ch zasad wynikaj帷ych z tego przepisu - wyja郾i Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                  • 21.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spo貫cznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dzia豉lno軼i
                   Osoba, która prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 - w rozumieniu przepisów Prawo przedsi瑿iorców, to przedsi瑿iorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn.  Przedsi瑿iorca to tak瞠 wspólnik spó趾i cywilnej w zakresie wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej. Podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna mo瞠 podj望 wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej od dnia z這瞠nia wniosku o wpis do CEIDG.
                   • 20.03.2019Co daje faktura pro forma?
                    Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawieraj帷y dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powo豉nej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                    • 20.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spo貫cznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dzia豉lno軼i
                     Osoba, która prowadzi pozarolnicz dzia豉lno嗆 - w rozumieniu przepisów Prawo przedsi瑿iorców, to przedsi瑿iorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn.  Przedsi瑿iorca to tak瞠 wspólnik spó趾i cywilnej w zakresie wykonywanej dzia豉lno軼i gospodarczej. Podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna mo瞠 podj望 wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej od dnia z這瞠nia wniosku o wpis do CEIDG.
                     • 19.03.2019Co daje faktura pro forma?
                      Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us逝g, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawieraj帷y dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powo豉nej ustawy – powinna zawiera m.in.:
                      • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT mened瞠ra b璠帷ego cz這nkiem zarz康u
                       Z uzasadnienia: Dzia豉lno軼i cz這nka zarz康u-mened瞠ra nie mo積a przypisa spe軟ienia warunku samodzielno軼i oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Cz這nek zarz康u-menad瞠r dzia豉 w ramach struktury organizacyjnej zarz康zanej Spó趾i, nie ponosi kosztów swej dzia豉lno軼i a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzale積ione od ekonomicznego ryzyka - nie dzia豉 on w warunkach ryzyka, niepewno軼i, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsi瑿iorstwa.
                       • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                        安iadczenia, wyp豉cane lub udost瘼niane w postaci rzeczowej pracownikom, zwi您ane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodz帷 w zwi您ku z tym okre郵one skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowi您ki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                        • 11.03.2019NSA. Zu篡wanie s逝瘺owego paliwa do celów prywatnych wymaga ewidencji na kasie
                         Z uzasadnienia: Zu篡cie paliwa nale膨cego do przedsi瑿iorstwa przez pracowników, na ich cele osobiste, podlega b璠zie obowi您kowi ewidencjonowania za pomoc kasy rejestruj帷ej. (...) Trudno軼i z ustaleniem rzeczywistej ilo軼i zu篡tego paliwa nie daj podstawy do wy陰czenia zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
                         • 08.03.2019Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli pa雟tw trzecich dla celów ubezpieczeniowych
                          Aby obywatel pa雟twa trzeciego móg otrzyma za鈍iadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwa w pa雟twie cz這nkowskim i przemieszcza si pomi璠zy pa雟twami cz這nkowskimi. Je郵i taka osoba nie zamieszkuje legalnie w pa雟twie cz這nkowskim, to nie jest obj皻a unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia spo貫cznego. W konsekwencji nie otrzyma za鈍iadczenia A1 - informuje Zak豉d Ubezpiecze Spo貫cznych.
                          • 07.03.2019NSA: Wa積e orzeczenie dotycz帷e mi璠zy innymi mocy ochronnej interpretacji
                           Z uzasadnienia: Fakt powi您ania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie post瘼owanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyra穎nej w art. 121 O.p. Dzia豉nia organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, 瞠by j podwa篡.
                           • 06.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                            • 05.03.2019Parametry i wska幡iki 2019: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uwa瘸 si wszelkiego rodzaju wyp豉ty pieni篹ne oraz warto嗆 pieni篹n 鈍iadcze w naturze b康 ich ekwiwalenty, bez wzgl璠u na 廝ód這 finansowania tych wyp豉t i 鈍iadcze, a w szczególno軼i:
                             • 01.03.2019ZF吁: 安iadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej 鈔odkami pieni篹nymi
                              Z technicznego punktu widzenia karta przedp豉cona jest bardzo zbli穎na do karty debetowej. Zatem kart tak nale篡, co do zasady, uzna za 鈍iadczenie pieni篹ne z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dost瘼u do okre郵onych warto軼i pieni篹nych, co finalnie umo磧iwia regulowanie zobowi您a pieni篹nych.
                              • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                               Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                               • 27.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                                Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowi您ek sk豉dania miesi璚znych deklaracji dla podatku od towarów i us逝g. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do sk豉dania deklaracji VAT-7K zosta這 istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zw豉szcza rozpoczynaj帷ym dzia豉lno嗆, kto w tym roku mo瞠 rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                • 27.02.2019ZUS odmawia wydania za鈍iadcze A1
                                 Nowo opracowane wytyczne, które zacz窸y obowi您ywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odej軼ie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o po鈍iadczenie dokumentu A1, uwzgl璠nienie na potrzeby post瘼owania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniaj帷ych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a tak瞠 uznanie rezydencji podatkowej obywatela pa雟twa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powy瞠j tytuów pobytowych za bezwzgl璠nie obowi您uj帷e kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowa這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                                 • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
                                  Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
                                  • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporz康zania i udost瘼niania
                                   Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazuj帷ych sytuacj firmy, zawieraj帷y dane wskazane w ustawie o rachunkowo軼i. Podmioty zobowi您ane do prowadzenia ksi璕owo軼i w formie okre郵onej w tej ustawie zobowi您ane s do sporz康zenia - a nast瘼nie udost瘼nienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowi您uj w tym zakresie istotne zmiany, dotycz帷e wszystkich bez wyj徠ku zobowi您anych firm.
                                   • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                    Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                    • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                     Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                     • 14.02.2019Pozna: Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powi您anych w 2019 roku
                                      Pocz患szy od 1.01.2017 r. przepisy dotycz帷e dokumentacji podatkowej ulega造 nieustannym modyfikacjom. Ostatnia, bardzo powa積a zmiana mia豉 miejsce 1.01.2019 r. Stad wa積a jest aktualizacja wiedzy dotycz帷ej sporz康zania dokumentacji podatkowej w stanach prawnych 2017, 2018 i 2019 r. Zapraszamy na szkolenie 18.02.2019 r. w Poznaniu, którego celem jest kompleksowa analiza problematyki obowi您ku sporz康zania dokumentacji podatkowej oraz wskazanie 廝óde pobierania danych porównawczych, niezb璠nych do prawid這wego sporz康zenia dokumentacji podatkowej w stanach prawnych po 1 stycznia 2017 r.
                                      • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rz康 u豉wia 篡cie przedsi瑿iorcom
                                       Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która b璠zie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu M同. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma upro軼i system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto嗆 i przyjazno嗆 w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zak豉daj zast徙ienie deklaracji dla podatku od towarów i us逝g VAT-7 i VAT-7K przez przesy豉nie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obni篡 wysoko嗆 sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik z這篡 korekt deklaracji podatkowej po wszcz璚iu kontroli celno-skarbowej.
                                       • 12.02.2019NSA. Nocleg dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                        Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegów dla swoich pracowników w miejscu wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wy陰czeniem podró篡 s逝瘺owej b璠 stanowi dla nich przychód, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym, od którego p豉tnik jest obowi您any pobra zaliczk na podatek na zasadach okre郵onych w art. 32 tej ustawy - orzek Naczelny S康 Administracyjny.
                                        • 12.02.2019Sukcesja w firmach rodzinnych. B璠 kolejne u豉twienia?
                                         W MPiT s prowadzone prace nad przygotowaniem kolejnych przepisów u豉twiaj帷ych sukcesj. Uwzgl璠niaj one nie tylko wnioski NIK, ale równie inne dane i analizy, w tym raporty przygotowywane przez 鈔odowisko firm rodzinnych. Prace te koncentruj si przede wszystkim na trudno軼iach zwi您anych z sukcesj za 篡cia w豉軼iciela przedsi瑿iorstwa oraz z prowadzeniem firmy rodzinnej w formie spó趾i handlowej - poinformowa這 Ministerstwo Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii.
                                         • 06.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                          Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                                          • 05.02.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                                           Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wed逝g skali podatkowej lub rycza速em) podatnik zdecyduje teraz dokonuj帷 pierwszej wp豉ty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowi您ek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko嗆 przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko嗆 przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzaj帷ych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmuj帷ego.
                                           • 05.02.2019STIR: Blokada rachunku nie jest sprzeczna z interesem przedsi瑿iorców
                                            W grudniu 2018 r. Wojewódzki S康 Administracyjny w Warszawie orzek, opieraj帷 si na obowi您uj帷ych przepisach przedmiotowej ustawy, 瞠 przed逝瞠nie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie mechanizmu STIR o 3 miesi帷e nie musi by oparte na post瘼owaniu dowodowym przeprowadzonym przez urz璠ników Krajowej Administracji Skarbowej. Nie jest równie konieczne wys逝chanie wyja郾ie danego podatnika lub 鈍iadków.
                                            • 31.01.2019PIT: Obowi您ki rolników w zwi您ku z umowami o pomocy przy zbiorach
                                             Ministerstwo Finansów udost瘼ni這 obja郾ienia podatkowe, kierowane do rolników, zawieraj帷ych umowy o pomocy przy zbiorach. Przypomnijmy, 瞠 Minister Finansów mo瞠 wyja郾ia przepisy prawa podatkowego, wydaj帷 tzw. obja郾ienia podatkowe. Obja郾ienia pe軟i rol ochronn dla podatników podobn zakresem do ochrony wynikaj帷ej z indywidualnych interpretacji podatkowych.
                                             • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                                              Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                                              • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wyp豉ca 鈍iadczenia zwolnione od podatku
                                               Je郵i celem Fundacji jest m. in. pomoc spo貫czna, w tym w szczególno軼i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to 鈍iadczenia z pomocy spo貫cznej (w formie rzeczowej i pieni篹nej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym obj皻e s zwolnieniem przedmiotowym wynikaj帷ym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwi您ku z przekazaniem podopiecznym ww. 鈍iadcze – na Fundacji nie ci捫y obowi您ek wykazania warto軼i tych 鈍iadcze w informacjach PIT-8C.
                                               • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
                                                Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
                                                • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
                                                 Bior帷 pod uwag orzecznictwo Trybuna逝 Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgl璠u na wysoko嗆 dochodów, stworzy這by zamkni皻 kategori podatników ciesz帷ych si wyj徠kowymi przywilejami. Takie rozwi您anie sta這by w sprzeczno軼i z konstytucyjn zasad sprawiedliwo軼i - wyja郾i這 MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                 • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                                  Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                                  • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                                   Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepe軟osprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne b康 na cele u豉twiaj帷e wykonywanie czynno軼i 篡ciowych, mo瞠 w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 35 ] nast瘼na strona »