Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

naliczanie odsetek

 • 03.09.2019WSA. Odsetki od zapłaconej po 20 stycznia zaliczki na podatek
  Z uzasadnienia: Zaakceptowanie sytuacji, gdy po upływie terminu płatności zaliczki podatnik dokonuje jej wpłaty wraz z odsetkami za zwłokę, i wpłata ta pozostaje w budżecie niejako "w zawieszeniu", a organ nalicza odsetki za zwłokę od zaliczki nie do terminu tej wpłaty lecz do terminu złożenia zeznania rocznego lub upływu terminu do jego złożenia, w ocenie Sądu, narusza § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie naliczenia odsetek za zwłokę, a nadto z zasadę zaufania wyrażoną w art. 121 Ordynacji podatkowej.
  • 17.06.2019Pracodawcy rzadziej planują podwyższanie płac
   Pracodawcy są obecnie mniej skłonni do podnoszenia wynagrodzeń pracowników – wynika z najnowszej edycji badania pn. „Plany Pracodawców”, które realizuje Instytut Badawczy Randstad. Nowe badanie pokazało też, że 6 na 10 prowadzonych przez pracodawców rekrutacji nie kończy się zgodnie z oczekiwaniami.
   • 21.12.2018NSA: Odłożenie wymagalności odsetek to nie świadczenie niedopłatne
    Odłożenie wymagalności odsetek od pożyczek w czasie nie może automatycznie oznaczać, że pożyczki miały charakter nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. W przypadku pożyczek, korzyść pożyczkobiorcy materializuje się dopiero w chwili umorzenia wierzytelności (w części głównej lub odsetkowej), jej przedawnienia, a także w przypadku udzielenia pożyczek nieoprocentowanych.
    • 26.06.2018Rekompensata 40 euro w transakcjach handlowych
     Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o terminach zapłaty możliwość domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi przesłankami. Rekompensata w równowartości kwoty 40 euro stanowi stałą, zryczałtowaną kwotą uśrednionych kosztów dochodzenia należności i jest niezależna od czynników takich jak wina dłużnika czy czas opóźnienia - wyjaśniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
     • 26.04.2018NSA: Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) po rozpoczęciu czynności sprawdzających
      Sankcyjna stawka podatku od czynności cywilnoprawnych ma zastosowanie, gdy należny podatek od czynności cywilnoprawnych nie został wpłacony do dnia rozpoczęcia czynności sprawdzających, w toku których podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.
      • 16.03.2018Problemy z ustaleniem wartości celnej - odsetki za zwłokę to problem importerów
       Uprzejmie informuje, że obecnie nie jest planowane przywrócenia w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uchylonej z dniem 20 sierpnia 2016 r. zasady, iż odsetek nie pobiera się, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku VAT była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania - poinformowało MF odpowiadając na interpelację poselską.
       • 14.02.2018WSA. Za pozorowane czynności fiskusa należą się pełne odsetki
        Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT dotyczy sytuacji, w których organy podatkowe działają zgodnie z prawem, a zatem wszczynają określone postępowanie weryfikacyjne i w jego ramach dokonują szeregu zasadnych czynności celem zweryfikowania zwrotu VAT. Przepis ten jednak nie powinien mieć zastosowania w sytuacji pozorowania takich czynności, a zatem sytuacji, gdy organ podatkowy świadomie nadużywa prawa. W takim przypadku podatnik, po upływie terminu uznanego za rozsądny do zakończenia kontroli podatkowej, ma prawo do zastosowania odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w art. 87 ust. 7 ustawy o VAT w zw. z art. 78 § 1 i w zw. z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej.
        • 21.12.2017NSA: Skutki opóźnienia wydania decyzji
         W przypadku, gdy to kontrolowany/podatnik zarzuca organowi, że do opóźnienia w wydaniu decyzji doszło z przyczyn zależnych od organu, powinien wykazać, że podejmowane przez organ czynności nie były uzasadnione i celowe, gdyż nie zmierzały do dokładnego wyjaśnienia sprawy i realizacji zasady prawdy materialnej; czynności te pozbawione były dla sprawy jakiegokolwiek znaczenia (były nieistotne) lub polegały, np. na nieuprawnionym przeprowadzaniu wszystkich dowodów wnioskowanych przez stronę postępowania lub polegały na wielokrotnym przeprowadzaniu tych samych dowodów z własnej inicjatywy.
         • 29.11.2017WSA. Jak liczyć odsetki od spóźnionej wpłaty zaliczki za grudzień?
          Z uzasadnienia: Upływ terminu, wskazanego w art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, a zakreślonego do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, tak jak i za pozostałe miesiące roku, nie kończy bytu prawnego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po upływie tego terminu istnieje obowiązek zapłaty zaliczek, aż do dnia, w którym w ich miejsce powstaje obowiązek zapłacenia podatku za cały rok podatkowy. W przeciwnym wypadku, jeżeli uzna się, że zaliczki na podatek dochodowy utraciły byt prawny, przestały istnieć, to nie można również naliczać od nich odsetek.
          • 22.11.2017Odsetki za zwłokę bez VAT
           Pytanie: Czy na Spółce spoczywa obowiązek dokumentowania należnych od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej odsetek umownych za zwłokę fakturami, ze wskazaniem w fakturach, że są to usługi finansowe zwolnione z opodatkowania oraz czy spoczywa na stronie obowiązek ewidencjonowania ww. faktur w ewidencjach prowadzonych dla celów podatku od towarów i usług?
           • 14.11.2017Uchwała NSA: Ryczałt a stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej dot. przedawnienia
            Konsekwencją przyjęcia konstytutywnego charakteru decyzji wydanej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poza ustaleniem terminu płatności zobowiązania, liczonym od dnia doręczenia decyzji, jest również konieczność wydania decyzji ustalającej zobowiązanie przed upływem terminu przedawnienia prawa do jej wydania. Zatem, w przypadku określenia przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ww. ustawy ryczałtu od niezewidencjonowanego przychodu, stosuje się art. 68 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
            • 26.10.2017Sankcyjna stawka PCC - po dniu wszczęcia postępowania podatkowego
             Sankcyjna stawka podatku PCC (20%) ma zastosowanie zawsze wtedy, gdy należny podatek nie został wpłacony do dnia wszczęcia postępowania podatkowego (kontroli podatkowej, czynności sprawdzających), w trakcie którego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki.
             • 18.08.2017Odsetki za zwłokę są bytem niezależnym
              Z uzasadnienia: Skoro ustawodawca ograniczył pojęcie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości do pojęcia ceny nabycia określonej w umowie, to nie ma podstaw do rozszerzania pojęcia przychodu o ewentualne odsetki za opóźnienie w zapłacie. Przepis ustawy podatkowej ma w tym przypadku bezwzględne pierwszeństwo przed regułami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego.
              • 12.05.2017WSA. Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na PIT
               Z uzasadnienia: Od nieopłaconej w terminie zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał roku podatkowego należne są odsetki za zwłokę do dnia zapłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego.
               • 22.02.2017Naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów trzeba udowodnić
                Tezy: Zasadność twierdzenia, że organ podatkowy naruszył zasadę swobodnej oceny dowodów wyrażoną w art. 191 o.p., wymaga wykazania, że uchybił on zasadom logicznego rozumowania, wiedzy lub doświadczenia życiowego, to bowiem może być przeciwstawione uprawnieniu organu do korzystania z mocy procesowe tej zasady. 
                • 01.12.2016Jak rozliczyć odsetki od niezapłaconych zaliczek na PIT?
                 Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37, złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
                 • 30.11.2016Odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na PIT
                  Pytanie podatnika: Czy odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej powinny być naliczane począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności danej zaliczki do dnia złożenia zeznania podatkowego PIT-36L za dany rok i czy odsetki powstałe w taki sposób mogą być pokryte z nadpłaconej kwoty podatku wykazanej w zeznaniu PIT-37 złożonym za ten sam rok podatkowy co zeznanie PIT-36L?
                  • 17.11.2016Odsetki i prowizja od kredytu inwestycyjnego w kosztach podatkowych
                   Pytanie podatnika: Czy odsetki i prowizje od kredytów naliczone i zapłacone lub (skapitalizowane) za okres od dnia oddania do użytkowania inwestycji do dnia wprowadzenia tych środków do ewidencji środków trwałych (ujawnienia) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zapłaty (kapitalizacji)?
                   • 15.11.2016Zwolnienie z VAT odsetek z tytułu kredytu kupieckiego
                    Pytanie podatnika: Czy świadczona przez spółkę usługa finansowania, polegająca na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za wyświadczone usługi (prace) w zamian za odsetki, będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT i tym samym obowiązek podatkowy w związku ze świadczeniem ww. usługi będzie powstawał z chwilą otrzymania przez spółkę całości lub części zapłaty (odsetek)?
                    • 09.11.2016ZPP zarzuca resortowi finansów nieuczciwe praktyki
                     Resort finansów musi zmienić swoje podejście do interpretacji podatkowych, podczas gdy urzędy skarbowe powinny skończyć z praktyką długotrwałego i nieuzasadnionego wstrzymywania zwrotów podatku VAT - twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który opublikował w tym tygodniu raport pn. „Nieuczciwe praktyki Ministerstwa Finansów w stosunku do przedsiębiorców".
                     • 28.10.2016Kłopotliwa zaliczka za grudzień, czyli odsetkowy zamęt
                      Interpelacja nr 6490 do ministra finansów w sprawie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
                      • 08.07.2016Uchwała NSA. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty a źródło przychodu w PIT
                       Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zostać zaliczone do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 24.06.2016WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomości
                        Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojęcia ceny nabycia zostało dokonane przez ustawodawcę na potrzeby ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach której to pojęcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, który ustanawia znaczenie określonych zwrotów na potrzeby całego aktu prawnego. Nie sposób tym samym przyjąć, że cenę nabycia w znaczeniu, o którym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy należy odnosić w jakikolwiek sposób do ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, że w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie występuje pojęcie "ceny nabycia", ale "kosztów nabycia".
                        • 19.02.2016Uchwała NSA. Moment korekty kosztów po otrzymaniu dotacji
                         W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie zostały zrefundowane ze środków stanowiących dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowiązany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania dofinansowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                         • 16.02.2016NSA. Nota odsetkowa jako dowód na odpłatność pożyczki
                          Z uzasadnienia: Spółka nie poniosła żadnych kosztów w związku z udostępnieniem jej przez kontrahenta środków pieniężnych. To oznacza, że korzystała z nich nieodpłatnie. Z tego tytułu spółka osiągnęła przychód z działalności gospodarczej w postaci wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. Nota odsetkowa, która nie rodzi żadnych skutków prawnych (bo nie wskazuje terminu zapłaty, ani rygoru) nie świadczy bowiem o tym, że kontrahent rzeczywiście domaga się zwrotu odsetek, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie domagał się on zapłaty jakiejkolwiek raty należności głównej, jakiejkolwiek części odsetek (wynagrodzenia), a w końcu całą należność główną umorzył.
                          • 26.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                           Ordynacja podatkowa będzie zawierać precyzyjne przepisy mówiące o tym, że ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę wobec osoby trzeciej - zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela ma wejść w życie w przyszłym roku.
                           • 25.06.2015Podatki 2016: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                            Ordynacja podatkowa będzie zawierać precyzyjne przepisy mówiące o tym, że ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie wpływa na naliczanie odsetek za zwłokę wobec osoby trzeciej – zmiany przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela ma wejść w życie w przyszłym roku.
                            • 28.04.2015Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do zmiany
                             Naliczanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym będzie dokonywane według jednego mechanizmu - wynika z projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, opublikowanego przez resort gospodarki. Przepisy mają dotyczyć zarówno transakcji w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie nieprofesjonalnym oraz z udziałem konsumentów.
                             • 27.04.2015Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do zmiany
                              Naliczanie odsetek w obrocie cywilnoprawnym będzie dokonywane według jednego mechanizmu – wynika z projektu nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, opublikowanego przez resort gospodarki. Przepisy mają dotyczyć zarówno transakcji w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie nieprofesjonalnym oraz z udziałem konsumentów.
                              • 01.04.2015Kiedy nie liczy się odsetek za zwłokę?
                               Z uzasadnienia: Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 54 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej), chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyniła się strona lub jej przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu (art. 54 § 2 Ordynacji podatkowej).
                               • 23.01.2015NSA. Naliczanie odsetek po wszczęciu kontroli skarbowej
                                Przewidziana w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej przerwa w naliczaniu odsetek za zwłokę nie dotyczy sytuacji, w której w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy, nie było prowadzone postępowanie kontrolne ani nie została wydana decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 powołanej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 19.11.2014MF: Umorzone odsetki stanowią przychód w PIT
                                 Interpelacja nr 28734 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku dochodowego od umorzonych odsetek od kredytów bankowych
                                 • 17.09.2014Amortyzacja budynku po zmianie sposobu jego użytkowania
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył budynek garażowy na gabinet lekarski. Budynek wymagał prac remontowych tj. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników, posadzki, malowania pomieszczeń, prac adaptacyjnych. Czy zasadne będzie naliczanie 10% stawki amortyzacyjnej jak dla budynków używanych? Jak ustalić wartość początkową po zmianie sposobu użytkowania zakupionego budynku?
                                  • 04.08.2014Podatki 2015: Zmiany ws. odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
                                   Ordynacja podatkowa zostanie uzupełniona o dodatkowe przepisy dotyczące odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Jak wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji, zmiany będą mieć charakter głównie doprecyzowujący.
                                   • 16.07.2013Ujawnienie pożyczki podczas kontroli a stawka PCC
                                    Z uzasadnienia: Jedną z przesłanek zastosowania stawki w wysokości 20 % jest powołanie się przez podatnika, po terminie zakreślonym do uiszczenia podatku przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej, na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej. Skoro skarżący w toku kontroli podatkowej odwołał się do zawartej uprzednio umowy pożyczki to tym samym powołał się na dokonanie czynności cywilnoprawnej w postaci umowy pożyczki. Nie można zawężać określenia "powołać się" wyłącznie do sytuacji samodzielnego wskazania faktu dokonania czynności cywilnoprawnej przez podatnika. Zatem, w każdym przypadku decydując się na ujawnienie dokonania czynności cywilnoprawnej w toku postępowania prowadzonego przez organ podatkowy podatnik musi liczyć się z konsekwencjami zapłaty należnego podatku.
                                    • 19.06.2013Podatki 2014: Zmiany ws. odpowiedzialności osób trzecich
                                     Przyszły rok przyniesie wyjątkowo dużo – łącznie ok. 150 – zmian w Ordynacji podatkowej. Przewidziano np. wprowadzenie nowych regulacji dotyczących zasad naliczania odsetek za zwłokę w razie upadłości podatnika i odpowiedzialności osób trzecich, w tym m.in. likwidatorów spółek kapitałowych.
                                     • 15.04.2013Wspólnoty mieszkaniowe: Rozliczenie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu
                                      Pytanie podatnika: Czy przychód wspólnoty mieszkaniowej z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat właścicieli lokali jest dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                                      • 26.03.2013Nieostateczne decyzje a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
                                       Z uzasadnienia: Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu będąc w posiadaniu doręczonych podatnikowi, nawet nieostatecznych decyzji, z których wynikają zaległości podatkowe i to także wówczas, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Wykonalność decyzji nie ma bowiem wpływu na istnienie zaległości podatkowej.
                                       • 01.03.2013Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych
                                        Pytanie podatnika: Do jakiego źródła przychodów należało zakwalifikować otrzymane odsetki od lokat terminowych?
                                        • 12.02.2013Odsetki od nadpłaty VAT
                                         Pytanie podatnika: Jeśli Spółka rozpozna obowiązek podatkowy w VAT zbyt wcześnie (w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy), to czy powstają odsetki od zaległości podatkowej, która powstanie w miesiącu, w którym Spółka powinna była rozpoznać obowiązek podatkowy?
                                         • 05.12.2012Nadpłata w VAT a odsetki od zaległości podatkowej
                                          Od 1 stycznia 2009 r., w sytuacji rozliczenia przez podatnika, z tytułu określonej czynności, należnego podatku od towarów i usług w okresie rozliczeniowym wcześniejszym od tego, w którym powstał z jej tytułu obowiązek podatkowy, a tym samym powstania zaległości podatkowej w tymże późniejszym okresie rozliczeniowym, zaliczenie nadpłaty na poczet tej zaległości podatkowej następuje - na podstawie art. 76a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - z dniem powstania nadpłaty, w rozumieniu art. 73 § 1 pkt 1 tej ustawy, tzn. z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                          • 03.09.2012Odsetki karne za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej
                                           Niezwykle często występującą kwestią sporną jest naliczanie odsetek karnych za nieterminowe uiszczenie opłaty planistycznej, ustanowionej w drodze prawomocnej decyzji. Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie reguluje wprost tej kwestii jednak w komentarzu do niniejszej ustawy znajduje się następujący zapis ”... w związku z brakiem wyraźnej regulacji problemem jest, czy do opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 komentowanego artykułu, zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), czy też przepisy KPA”.
                                           • 21.06.2012Nieterminowe opłacanie dobrowolnej składki ZUS
                                            Interpelacja nr 4973 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego w razie nieopłacenia w terminie należnej składki
                                            • 19.06.2012Oprocentowanie nadpłaty w opłacie targowej
                                             Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje, wbrew literalnej treści art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, żądanie naliczenia oprocentowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
                                             • 28.05.2012Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek ZUS
                                              Gdy nie dotrzymasz ustawowego terminu opłacenia składek musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę. Dlatego musisz:
                                              • 05.01.2012Czym banki zastąpią lokaty antybelkowe?
                                               Tylko przez trzy pierwsze miesiące depozyty z codziennym naliczaniem odsetek (tzw. lokaty antybelkowe) będą wolne od podatku. Z informacji zebranych przez firmę doradczą Expander wynika jednak, że banki przygotowały oferty lokat, które będą chronić klientów przed podatkiem nawet przez rok. Inną alternatywą są nadal funkcjonujące poliso-lokaty, od których zyski nie podlegają opodatkowaniu.
                                               • 13.12.2011Skutki zmiany przeznaczenia samochodu
                                                Pytanie podatnika: Czy podatnik prawidłowo dokonał zapłaty w miesiącu lipcu 2011 r. korekty i odsetek od korekty naliczonego podatku VAT, określając je na dzień pierwotnej wpłaty zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, tj. od dnia 25 września 2007 r. (termin wymagalny za sierpień 2007 r.)?
                                                • 15.11.2011Zwrot odsetek a przychód podatkowy
                                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymanie zwrotu odsetek budżetowych, zapłaconych z powodu błędu kancelarii prawno-podatkowej stanowi przychód podatkowy?
                                                 • 27.06.2011Zmiany w funkcjonowaniu FGŚP
                                                  Rząd przyjął projekt resortu pracy i polityki społecznej dotyczący nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zmiany mają rozwiązać problemy wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w szczególności kwestii wypłat niezaspokojonych przez firmę roszczeń pracowniczych.
                                                  • 24.02.2011Opodatkowanie darowizny wierzytelności z tytułu pożyczki
                                                   Pytanie: Mój mąż zawarł ze spółką z o.o. umowę pożyczki, w której pożyczył spółce określoną kwotę. Zgodnie z tą umową naliczanie i płatność odsetek od kwoty pożyczki następuje w okresach miesięcznych, do czasu spłaty pożyczki, co nastąpić ma jednorazowo przed upływem terminu oznaczonego w umowie. Mąż planuje przenieść nieodpłatnie ogół swoich praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki na mnie, w drodze trójstronnego porozumienia - aneksu do umowy pożyczki. Dodam, że posiadam obywatelstwo polskie i mieszkam na terenie Polski oraz nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. Czy nieodpłatne nabycie praw majątkowych (wierzytelności z tytułu umowy pożyczki) podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »