Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

jaki instalacji termin kasy fiskalnej

 • 15.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
  Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
  • 12.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
   Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
   • 12.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w ycie
    Dugo trwajcy proces legislacyjny dotyczcy kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wstpnie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, wanie znalazy swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostaa opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach - i w caoci wchodzi w ycie 1 maja 2019 r.
    • 11.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w ycie
     Dugo trwajcy proces legislacyjny dotyczcy kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wstpnie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, wanie znalazy swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostaa opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach - i w caoci wchodzi w ycie 1 maja 2019 r.
     • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
      Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
      • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
       Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
       • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrujcej?
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
        • 15.12.2015Termin zgoszenia kas rejestrujcych ma wpyw na prawo do ulgi na ich zakup 
         Pytanie podatnika: 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokona fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonowa na urzdzeniu fiskalnym pierwsz transakcj na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzdu skarbowego o zamiarze rozpoczcia ewidencjonowania. Nie zgosi do urzdu skarbowego danych kasy fiskalnej w cigu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
         • 26.11.2015Komu przysuguje ulga na zakup kas rejestrujcych?
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi na zakup kadej z dwóch kas rejestrujcych w sierpniu 2015 r.?
          • 29.07.2015Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestrujcej
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Wnioskodawca otrzyma ulg w wysokoci 1400 z (2 x 700 z). Poczwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpocz ewidencj sprzeday na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w zwizku z likwidacj jednego z gabinetów ewidencja sprzeday bya prowadzona na jednej kasie. Druga zostaa zgoszona do urzdu skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi za kas rejestrujc?
           • 01.12.2014Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
            Pytanie podatnika: Czy Spóka jawna bdzie miaa prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
            • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
             Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
             • 06.11.2013Obowizek instalacji kasy w trakcie zawieszenia dziaalnoci
              Pytanie podatnika: W 2012 r. Wnioskodawca wiadczy usugi dla osób prywatnych i sprzeda przekroczya 20.000 z. W 2013 r. nie uzyska przychodów z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, poniewa od 3 stycznia br. do dnia dzisiejszego przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu powanej operacji serca. Na wniosek Wnioskodawcy naczelnik US odroczy termin ewidencjonowania obrotu (zakupu kasy fiskalnej). Niestety Wnioskodawca nadal nie moe prowadzi dziaalnoci z powodu stanu zdrowia i w zwizku z tym chciaby zawiesi dziaalno gospodarcz. Czy jeli Wnioskodawca zawiesi dziaalno gospodarcz jest zobowizany zakupi kas fiskaln?
              • 18.10.2013Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej
               Pytanie podatnika: W lutym 2013 r. Wnioskodawczyni zoya owiadczenie o rozpoczciu ewidencjonowania obrotów za pomoc kasy rejestrujcej z dniem 1 marca 2013 r. 12 marca br. zakupia kas a jej fiskalizacja nastpia 15 marca. Pierwsza dokonana sprzeda nastpia 30 marca i zostaa zarejestrowana na kasie. Czy Wnioskodawczyni naleny jest zwrot za zakup kasy rejestrujcej?
               • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                • 18.05.2009Ewidencja obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych
                 Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsibiorstwo w wybranych punktach bdzie prowadzio ewidencj obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporzdzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z ktrego obecnie korzysta Przedsibiorstwo?
                 • 16.07.2008Rozpoczcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                  Podatnik, ktry ma zamiar rozpocz ewidencj kwot osiganych przychodw oraz kwot nalenego podatku od towarw i usug za pomoc kasy rejestrujcej powinien mie na uwadze konieczno powiadomienia o tym fakcie Naczelnika waciwego Urzdu Skarbowego. Powinien go take zawiadomi o fiskalizacji kasy. S to take warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikajcej z zakupu kasy.
                  • 25.04.2008Obowizek ewidencjonowania obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej przez nastpc prawnego
                   Pytanie podatnika: Czy z dniem poczenia jednostka przejmujca, niezobowizana dotychczas do instalacji kas rejestrujcych ze wzgldu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na struktur obrotw, zobowizana bdzie do jej instalacji z powodu wczenia do niej innej jednostki, ktra w przeszoci utracia prawo do takiego zwolnienia ze wzgldu na swoj struktur obrotw?
                   • 07.03.2006Do koca marca 23 dni, a o kasach cicho
                    Ju za 23 dni przestanie obowizywa dotychczasowe, przeduone w atmosferze skandalu rozporzdzenie w sprawie kas fiskalnych. Tymczasem setki tysicy podatnikw w dalszym cigu nie wie, czy i kiedy bd mieli obowizek zainstalowania kas. Pojawiaj si spekulacje prasowe, oparte na projekcie MF, ale jak pokazuje przypadek z koca 2005 r. czerpanie wiedzy z tych spekulacji jest ryzykowne, nawet jeli s poparte wypowiedziami pracownikw ministerstwa. wiecka (a raczej ministerialno-urzdnicza) tradycja trzymania podatnikw w niepewnoci do ostatniej chwili jest kontynuowana (a nawet twrczo rozwijana) przez rzd, ktry przecie wszystko mia robi lepiej. Trudno wytumaczy opnienie w opublikowaniu rozporzdzenia napiciami w tzw. pakcie stabilizacyjnym. By moe Ministerstwo Finansw po prostu tak ma.