Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.10.2018

Ponowne rozpoczęcie działalności a kasa rejestrująca

W praktyce gospodarczej nie są odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje działalność gospodarczą, lecz po pewnym czasie ją wznawia. Jeżeli sprzedaż była prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik miał obowiązek ewidencjonować ją przy użyciu kasy rejestrującej. Przykładem może być wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wyłącznie w sezonie letnim. W pozostałych miesiącach podatnik ze względu na wysoką stawkę podatku od nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej wyrejestrowuje ją. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z początkiem nowego sezonu letniego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 11 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1/903/15-2/Akr, stwierdził, że zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych VAT na skutek likwidacji działalności przez osobę fizyczną, a następnie ponowne jej podjęcie, czy o tym samym profilu, czy po jego zmianie, powoduje, że cały czas w obrocie występuje ten sam podatnik pod niezmienionym numerem NIP. Zatem wznowienie działalności nie ma wpływu na byt osoby fizycznej jako vatowca. Ustanie bytu prawnopodatkowego w kwestii VAT spowoduje dopiero zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, np. likwidacja działalności jednoosobowej na rzecz spółki lub odwrotnie, nie zaś zaniechanie na pewien czas wykonywania czynności opodatkowanych.

Podobne zdanie wyraził już wcześniej, bo w wyroku z 3 listopada 2010 r., sygn. akt I FSK 1277/10, Naczelny Sąd Administracyjny.

Stara kasa w nowej działalności

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określa rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Wskazuje ono, że likwidację działalności gospodarczej wywołuje zakończenie przez kasę pracy w trybie fiskalnym. Podatnik powinien zgłosić w związku z tym kasę rejestrującą do serwisanta celem dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej. Odczyt zostanie dokonany po uzgodnieniu terminu z pracownikiem urzędu skarbowego. Z odczytu sporządzony zostaje protokół, który wraz ze wszystkimi dokumentami wygenerowanymi przez kasę podatnik ma obowiązek przechowywać przez 5 lat począwszy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Żaden przepis nie stoi na przeszkodzie używaniu tej samej kasy rejestrującej w nowej działalności po dokonaniu wymiany modułu fiskalnego, czyli urządzenia ewidencjonującego obrót i wyliczającego kwoty podatku oraz sterującego wydrukiem wszystkich dokumentów generowanych przez kasę i jej wyświetlaczem. Ponowne korzystanie z kasy uwarunkowane jest możliwością instalacji nowego modułu fiskalnego. Jeżeli więc nastąpi wymiana pamięci fiskalnej, a właściwy urząd skarbowy nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie takiego urządzenia będzie dopuszczalne. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2015 r., nr IBPP3/443-1412/14/KG.

Zwolnienie z kas

Wątpliwości może budzić kwestia, czy w związku ze wznowieniem prowadzenia działalności gospodarczej podatnik będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej już od momentu dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Aktualnie kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z nim podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy 20 000 zł, mogą co do zasady skorzystać ze zwolnienia podmiotowego ze stosowania kasy rejestrującej.

Fakt przerwy w działalności spowodowany jej likwidacją przez osobę fizyczną i wznowienie tej działalności (bez względu na profil) nie ma znaczenia dla obowiązku ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących. Jeżeli zatem obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej powstał u podatnika przed dokonaniem zawieszenia, po wznowieniu działalności nie może on korzystać ze zwolnienia. Jeśli obroty determinujące obowiązek stosowania kasy rejestrującej w żadnym roku nie przekroczyły limitu, możliwe jest korzystanie przez podatnika ze zwolnienia ze stosowania kasy po ponownym rozpoczęciu działalności. Stanowisko takie wyrazili m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-903/15-2/AKr, oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 września 2017 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.314.2017.2.EW.

Prawo do zwolnienia podmiotowego ze stosowania kasy fiskalnej nie przysługuje podatnikom wykonującym czynności określone w § 4 ww. rozporządzenia. Tak więc przed ponownym rozpoczęciem działalności konieczne jest upewnienie się, czy nie znalazła się ona w katalogu takich działań. Są to m.in. usługi fryzjerskie i kosmetyczne, naprawa pojazdów silnikowych, doradztwo podatkowe, usługi związane z wyżywieniem.

Ulga na zakup kas

Kolejnym zagadnieniem jest ewentualność ponownego skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej do ewidencjonowania obrotów uzyskiwanych ze wznowionej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT ulga z tytułu zakupu kasy przysługuje od każdego zgłoszonego urządzenia na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł. W trakcie działalności może wystąpić szereg okoliczności, w wyniku których podatnik straci prawo do ulgi. Nastąpi to, gdy w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • zaprzestanie używania kasy,
  • nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego,
  • zaprzestanie działalności,
  • ogłosi upadłość.

W opinii organów skarbowych podatnicy będący osobami fizycznymi, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązani byli ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych przy użyciu kas rejestrujących, rozpoczynając na nowo działalność, nie mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy. Jest to konsekwencją ciągłości bytu podatnika w tej samej formie prawnej (osoby fizycznej). Przykładem są interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej Poznaniu z 21 grudnia 2009 r., nr ILPP2/443-1371/09-3/TW, czy Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 marca 2015 r., nr IPPP2/4512-63/15-2/RR.

Podobnie uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15. NSA stwierdził, że przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujących zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgłoszenia - np. wymieniane z uwagi na zużycie, rozszerzenie działalności gospodarczej podatnika czy też w związku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności gospodarczej - nie korzystają już z określonego w tym przepisie uprawnienia, które zostało skonsumowane przez niego na dzień „rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania”.

Adam Okonkwo

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz