Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.08.2019

Zwolnienie z opodatkowania dla osób poniżej 26 roku życia

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1394, dalej jako ustawa nowelizująca). Głównym założeniem tego aktu było wprowadzenie do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387, dalej jako ustawa o PDOF) nowego zwolnienia z opodatkowania, dotyczącego niektórych dochodów osiąganych przez podatników podatku dochodowego od fizycznych, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF, zwolnione z opodatkowania są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jak wynika z uzasadnienia dołączonego do projektu ustawy nowelizującej wskazany limit kwotowy będzie taki sam, niezależenie od liczby i rodzajów umów objętych zwolnieniem zawartych przez podatnika. Co istotne, zgodnie z wprowadzonym art. 21 ust. 39 ustawy o PDOF, obliczając kwoty przychodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 nie należy brać pod uwagę przychodów:

  1. podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  2. zwolnionych od podatku dochodowego;
  3. od których zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Obowiązki pracodawcy i zleceniodawcy

Zmiany powyższe wywołują skutki także w sferze obowiązków pracodawcy/zleceniodawcy, zobowiązanego do działania w charakterze płatnika. W związku ze zwolnieniem danej kategorii przychodów z opodatkowania, od 01.01.2020 r. nie będzie on pobierał zaliczek na podatek dochodowy. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej zasady, zgodnie bowiem z dodanym do ustawy o PDOF art. 32 ust. 1f płatnik będzie zobowiązany do poboru zaliczki bez stosowania wprowadzonego zwolnienia, na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podatnika (wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia).

Nowe regulacje do końca 2019 roku

Przewidziane zostały także szczególne postanowienia dotyczące stosowania nowych regulacji do końca 2019 roku – ustawa weszła bowiem w życie od 1 sierpnia. Jednym ze szczególnych postanowień obowiązujących w 2019 r. jest zmniejszenie kwoty limitu stosowania zwolnienia z 85 528 zł do 35 636,67 zł. Próg ten został ustalony poprzez obliczenie proporcji, w oparciu o ilość miesięcy pozostałych od wejścia w życie ustawy nowelizującej do zakończenia 2019 roku (85 528 x 5/12). Drugą szczególną regulacją jest odmienne uregulowanie kwestii obowiązku pobierania przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej, obliczając zaliczki na podatek od dochodów uzyskanych przez podatnika w roku 2019, płatnik (odmiennie niż w roku 2020) nie stosuje zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOP. Jego zastosowanie może bowiem nastąpić dopiero po złożeniu na piśmie oświadczenia, w którym podatnik (pracownik/zleceniobiorca) wskaże, iż przychody z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP, uzyskane przez niego między 1 sierpnia 2019 r. a 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do dnia 26. urodzin), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku złożenia takiego oświadczenia przez podatnika, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy nowelizującej, płatnik zobowiązany jest zaprzestać poboru zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie. W praktyce oznacza to dla podatnika otrzymywanie wyższej wypłaty „na rękę”.

Przykładowy wzór oświadczenia pracownika, opublikowany przez Ministerstwo Finansów, można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-zero-dla-mlodych-przykladowe-oswiadczenie-pracownika

Co istotne, brak złożenia oświadczenia nie powoduje, iż dochody uzyskane przez pracownika/zleceniobiorcę do końca 2019 r. nie będą zwolnione z opodatkowania. W przypadku dalszego poboru zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę, podatnicy dokonają ich rozliczenia w zeznaniu rocznym za rok 2019.

W szczególnej sytuacji znaleźli się podatnicy, którzy ukończą 26 rok życia jeszcze w tym roku (już w trakcie obowiązywania przepisów zwalniających). Jak wskazano w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOP, zwolnienie dotyczy przychodów otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Jak wynika zatem z literalnego brzmienia przepisu, kluczowe znaczenie będzie miała data otrzymania wynagrodzenia. Przykładowo, jeżeli pracownik otrzyma wynagrodzenie za sierpień 10.09.2019 r., a 09.09.2019 r. będzie obchodził 26 urodziny, to przychód ten nie będzie podlegał zwolnieniu. Nieistotne będzie tutaj, iż wynagrodzenie to dotyczy okresu kiedy pracownik nie ukończył jeszcze 26 lat.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, nadwyżka przychodów uzyskanych przez podatników ponad limity kwotowe (odpowiednio 35 636, 17 zł w 2019 r. oraz 85 528 zł w 2020 r.), będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Bartosz Suławko, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Mazur i Wspólnicy Sp. kom. 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz