Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość

Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.

 

Zaznaczmy na początek, że wymóg zakupu wody dla pracowników wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Analizując obowiązki pracodawcy, powinniśmy odnieść się jednak również do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Określa ono zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.

Konieczna woda

Na podstawie § 1 pkt 2 tego rozporządzenia z 28 maja 1996 r. pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych napojów, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym:

 • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25ºC,
 • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10ºC lub powyżej 25ºC,
 • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28ºC.

Zanim zajmiemy się rachunkowym ujęciem zakupu wody dla pracowników, zatrzymajmy się na moment przy przepisach dotyczących rozliczeń podatkowych i kwestii związanych ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Woda a podatek dochodowy od osób fizycznych

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na mocy tych ustaw, są wolne od podatku dochodowego. Oznacza to, że wartość wody, którą pracodawca przekazuje swoim pracownikom, nie stanowi dla nich przychodu. Nie podlega zatem opodatkowaniu PIT.

Woda a składki na ZUS

Przekazanie wody pracownikom nie powoduje również obowiązku objęcia jej wartości składkami na ubezpieczenia społeczne. Jak wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a wraz z tym na ubezpieczenie zdrowotne, wyłączono wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Woda jako koszt uzyskania przychodów pracodawcy

Wydatki ponoszone przez pracodawców na zakup wody czy innych napojów niewątpliwie mają związek z przychodem i prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto kwoty ponoszone na ten cel nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów. Zakup wody i napojów z całą pewnością może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.

Zakup wody. Ujęcie w księgach rachunkowych

Przejdźmy teraz do ujęcia księgowego zakupu wody. Co do zasady ewidencja wydatków ponoszonych na zakup wody i innych napojów dla pracowników odbywa się na koncie zespołu 4 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Transakcję tę ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie faktury VAT otrzymanej od dostawcy.

Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu wody i innych napojów powinno wyglądać następująco:

 1. Faktura dotycząca zakupu wody:
  • strona Wn konta 300 Rozliczenie zakupu – wartość netto zakupu,
  • strona Wn konta 221 VAT naliczony i jego rozliczenie – wartość VAT,
  • strona Ma konta 205 Rozrachunki z dostawcami – wartość brutto faktury;
 2. Przyjęcie wody do magazynu:
  • strona Wn konta 310 Materiały,
  • strona Ma konta 300 Rozliczenie zakupu;
 3. Przekazanie wody pracownikom:
  • strona Wn konta 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
  • strona Ma konta 310 Materiały.

Zwróćmy uwagę, że jeśli jednostka stosuje ewidencję kosztów także według funkcji, księgowania należy dokonać dodatkowo na koncie zespołu 5 dotyczącego kosztów według typów działalności.

Na koniec dodajmy jeszcze, że niektóre jednostki, zgodnie z prowadzoną przez siebie polityką rachunkowości zakupy wody ewidencjonują z pominięciem magazynu. Rozwiązanie to jest również poprawne. W takim przypadku ewidencji zakupu wody dokonuje się z pominięciem zapisów wskazanych wyżej w punktach 2 i 3. Zamiast nich jednostka powinna dokonać zapisu wskazanego w punkcie 1 oraz:

 • strona Wn Konta 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • strona Ma Konta 300 Rozliczenie zakupu.

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...