10.10.2018: Fakturowanie VAT

Wystawianie faktury korygującej dane identyfikujące nabywcę

Pytanie: Czy w przypadku błędu na wystawionej fakturze dotyczącego nieprawidłowego wskazania nabywcy towaru/usługi, całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcy może zostać dokonana poprzez wystawienie faktury korygującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury korygującej w celu zmiany danych identyfikujących nabywcę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem z branży zaawansowanych technologii, specjalizującym się w produkcji obrabiarek i laserów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych.
Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje krajowej i zagranicznej dostawy wyrobów gotowych (sprzedaż krajowa, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport) oraz świadczenia usług. W związku z wyżej wymienionymi transakcjami Spółka wystawia faktury VAT na rzecz kontrahentów będących podatnikami VAT.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury okazuje się, że zawiera ona nieprawidłowości w zakresie błędnego wskazania nabywcy, który faktycznie nie jest stroną transakcji i na rzecz którego nie została realizowana dostawa towaru/świadczenie usługi. W przedmiotowym stanie faktycznym wszystkie dane nabywcy (nazwa, adres, numer NIP) wskazane są na fakturze błędnie. W efekcie zaistniałego błędu, faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu dokonanej transakcji gospodarczej. Pomimo oczywistej omyłki formalnej, której istotę zaprezentowano powyżej, faktura sprzedaży doręczana jest do właściwego nabywcy, na rzecz którego faktycznie dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Spółka niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaistniałym błędzie wystawia fakturę korygującą, w celu skorygowania błędnych danych identyfikujących nabywcę i wskazania podmiotu, który faktycznie był stroną transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przedstawione we wniosku jako nr 1):

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku błędu na wystawionej fakturze dotyczącego nieprawidłowego wskazania nabywcy towaru/usługi, całkowita zmiana danych identyfikujących nabywcy może zostać dokonana poprzez wystawienie faktury korygującej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W sytuacji, gdy transakcja została w rzeczywistości zrealizowana na rzecz określonego (właściwego) odbiorcy, a na wystawionej fakturze VAT Spółka błędnie wskazała nabywcę towaru/usługi, prawidłowym jest dokonanie korekty danych nabywcy, poprzez wystawienie faktury korygującej.

Zgodnie z dyspozycją art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy o VAT faktura korygująca, powinna zawierać:

 1. wyrazy „faktura korygująca” albo wyraz „korekta”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej,
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 powyżej - prawidłową treść korygowanych pozycji.

Podatnik zobowiązany jest prowadzić księgi podatkowe w sposób rzetelny, jak stanowi art. 193 Ordynacji podatkowej. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan faktyczny.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR), dowody księgowe (w tym: faktury sprzedaży stanowiące dowody księgowe zewnętrzne własne (zgodnie z kwalifikacją wynikającą z UoR) powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują.

Wobec przytoczonych wyżej regulacji, faktura sprzedaży jako dowód księgowy i element ksiąg podatkowych musi dokumentować i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji, pełni ona bowiem istotną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona właściwie faktyczne zdarzenie gospodarcze, zatem nie można uznać za prawidłową faktury, która wprawdzie dokumentuje zaistniałe zdarzenie gospodarcze, lecz wskazuje podmioty, które w rzeczywistości nie są stronami transakcji. W związku z powyższym, błąd polegający na wskazaniu na fakturze nabywcy, który w rzeczywistości nie jest stroną zrealizowanej transakcji powinien zostać bezzwłocznie skorygowany, po to aby faktura odzwierciedlała faktyczny przebieg transakcji między określonymi podmiotami. Skorygowanie błędu w zakresie danych identyfikujących nabywcę powinno nastąpić zatem poprzez wystawienie faktury korygującej (zgodnie z dyspozycją art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT).

Podkreślenia wymaga, że faktura korygująca bez względu na przyczynę jej wystawienia, nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się do transakcji już zaistniałej i potwierdzonej pierwotnie wystawioną fakturą sprzedaży. W przedmiotowym stanie faktycznym faktura korygująca ma jedynie na celu podanie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych identyfikujących strony zrealizowanej transakcji, co decyduje o rzetelności wystawionego dokumentu.

Mając powyższe na uwadze, Spółka stoi na stanowisku, że za nieprawidłowe należy uznać postępowanie polegające na skorygowaniu błędnych danych nabywcy na pierwotnie wystawionej fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera” i następnie wystawieniu nowej faktury z prawidłowo wskazanymi danymi nabywcy. Skorygowanie błędnych danych nabywcy w ten sposób nie odzwierciedlałoby faktycznego przebiegu zdarzenia gospodarczego.

Przyjęte przez Spółkę stanowisko zostało potwierdzone, m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPP3.4512.744.2016.1.ISK. Co istotne, takie postępowanie skutkowałoby podwójnym udokumentowaniem jednej transakcji sprzedaży, a w efekcie z jednego tytułu dwukrotnie mógłby zostać zadeklarowany podatek należny w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, którego dane zostały ujęte na fakturze pierwotnej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że błąd w zakresie wskazania danych identyfikujących nabywcę powstały na skutek oczywistej omyłki, nie wyłącza możliwości prawidłowego określenia faktycznego nabywcy towaru, czy usługi, oraz co istotne nie wpływa na wysokość zadeklarowanego zobowiązania podatkowego. W zaistniałej sytuacji Spółka wykazuje bowiem sprzedaż we właściwym okresie rozliczeniowym, jej wartość jest prawidłowo określona, a zmianie ulegają jedynie dane identyfikujące nabywcę.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki, właściwym będzie w analizowanym stanie faktycznym wyeliminowanie pomyłki w drodze wystawienia faktury korygującej, która powinna zawierać elementy wyspecyfikowane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, w tym: przyczynę korekty (błędne wskazanie danych nabywcy) oraz prawidłową treść korygowanej pozycji (dane nabywcy faktycznie uczestniczącego w transakcji).

Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko zostało potwierdzone, m.in, przez WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. I SA/Po 1270/15, w którym Sąd wskazał: „Do zmiany danych nabywcy prawidłowe jest skorygowanie faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawców faktur. W formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze, a nie całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji”.

Prawidłowość przyjętego przez Spółkę stanowiska potwierdzają także organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych, m.in.:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 września 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-3.4012.328.2017.1.MK oraz
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2016 r., sygn. ILPP5/4512-1-100/16-2/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego następujące oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1-15 ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem.

Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie (art. 2 pkt 31 ustawy).

Jak stanowi art. 106g ust. 1 ustawy, faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Według art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury – podatnik wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl art. 106k ust. 1 i 2 ustawy, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Na podstawie ust. 3 wskazanego artykułu, faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów możliwość korygowania faktur poprzez wystawienie przez nabywcę not korygujących dotyczy jedynie pomyłek w dotyczących danych nabywcy, takich jak np. błąd w nazwisku, imieniu, nazwie, adresie lub numerze identyfikacyjnym czy też oznaczeniu towaru lub usługi. Należy jednak podkreślić, że wystawienie noty korygującej nie może prowadzić do zmiany podmiotu umowy sprzedaży. W przypadku zatem, gdy na fakturze błędnie został wskazany nabywca, nie jest dopuszczalna korekta notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Korygowanie faktury w tym zakresie – jak wskazano wyżej – należy do obowiązków wystawcy faktury (sprzedawcy), który koryguje fakturę pierwotną wystawiając fakturę korygującą.

W przypadku bowiem gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy fakturę korygującą wystawia podatnik, tj. sprzedawca. Fakturę korygującą wystawia w razie stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Zatem, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych. Faktury korygujące wystawia się w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Z okoliczności sprawy wynika, że w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę zdarzają się sytuacje, gdy po wystawieniu faktury okazuje się, że zawiera ona błędne wskazanego nabywcę (nazwa, adres, numer NIP), który nie jest stroną transakcji i na rzecz którego nie została realizowana dostawa towaru/świadczenie usługi. Pomimo ww. omyłki faktura sprzedaży doręczana jest do właściwego nabywcy, na rzecz którego faktycznie dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wystawienia faktury korygującej w przypadku błędu na fakturze dotyczącego nieprawidłowego wskazania nabywcy towaru/usługi.

Przede wszystkim należy podzielić zdanie Wnioskodawcy, że w opisanych okolicznościach pierwotnie wystawiona faktura zawierająca dane nabywcy, który w rzeczywistości nie nabył towaru/usługi od Wnioskodawcy nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu dokonanej transakcji gospodarczej. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać prawidłowe dane rzeczywistego nabywcy towarów (usług) nabytych od Wnioskodawcy. W takich okolicznościach skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu danych nabywcy powinno nastąpić – zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy - poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu skorygowania błędnych danych nabywcy na fakturze należy uznać za prawidłowe.

(Interpretacja indywidualna z 27 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.414.2018.1.JF - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)

Wytłuszczenia - red.

Hasła tematyczne: interpretacja indywidualna, dane nabywcy, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...