14.07.2022: Fakturowanie VAT

WNT – jaki kurs waluty jest prawidłowy

Przeliczenia na złote dokonuje się według: 

  • średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, lub 
  • ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Zatem, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik ma możliwość wyboru kursu przy dokonywaniu przeliczenia kursu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu tym podatkiem podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. WNT polega na nabyciu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów bądź na jego rzecz.

Co do zasady – art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy powstaje w podatku VAT z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Natomiast w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia (art. 20 ust. 5 ustawy o VAT).

Istnieje więc możliwość wystawienia faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego. Jeżeli kwoty należności są określone w takiej fakturze w walucie obcej przeliczenie na złote następuje według kursu średniego waluty, który ogłoszony został przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Przykład
Przedsiębiorca fakturę w walucie obcej wystawił 11 lipca 2022 r. Dostawa towarów ma nastąpić 29 lipca 2022 r.
W takim przypadku kwota na fakturze powinna zostać przeliczona na podstawie średniego kursu NBP bądź EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. W tym przypadku dniem tym jest 8 lipca (11 lipca to poniedziałek ostatni dzień roboczy wypada więc w piątek 8 lipca).

Przykład
Przedsiębiorca dostarczył towar 8 lipca 2022 r., a faktura dokumentująca to zdarzenie wystawiona została 11 lipca 2022 r.
W takim przypadku kwota na fakturze powinna zostać przeliczona na podstawie średniego kursu NBP lub EBC z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów. Dniem właściwym do określenia kursu będzie w tym przypadku 7 lipca 2022 r.

Kompensata, czyli potrącenie

Zdarza się, iż przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym oprócz tradycyjnych form płatności stosują potrącenie (kompensatę) zamiast uregulowania zobowiązania przelewem bądź w formie gotówkowej. Płatność może być dokonana przez potrącenie jednostronne czyli jednostronną kompensatę opartą na przepisach art. 498-502 Kodeksu cywilnego. Możliwa też jest kompensata na podstawie umownej. Nie jest ona w przeciwieństwie do potrącenia jednostronnego oparta na podstawie kodeksowej. Nie ma ona w przeciwieństwie do potrącenia jednostronnego umocowania w ww. przepisach lecz wynika z zasady swobody umów, która znajduje wyraz w art. 353.1 K.C.

Istotą kompensaty w każdej formie jest brak rozliczeń nie tylko gotówkowych lecz w ogóle pieniężnych pomiędzy kontrahentami.

Wynika z tego brak możliwości rozliczenia transakcji według kursu zastosowanego w praktyce. W związku z tego rodzaju ograniczeniem dla ustalenia różnic kursowych wpływających co oczywiste na kwestię opodatkowania w przypadku kompensaty zarówno należności jak i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej przyjmować należy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego, który bezpośrednio poprzedza dzień kompensaty.

Rabat posprzedażowy

Wśród przedsiębiorców, w szczególności zajmujących się handlem w tym obrotem wewnątrz wspólnotowym na porządku dziennym jest posługiwanie się rabatami posprzedażowymi. Przyznanie go jest dokumentowane wystawieniem faktury korygującej. Często są to zbiorcze faktury korygujące, które mogą być wystawiane na podstawie art. 106j ust. 3 ustawy o VAT. W przypadku WNT zachodzić będzie konieczność przeliczenia kursu takiej faktury na złote. Jeżeli sprzedawca decyduje się udzielić kupującemu rabatu korekta zmniejszająca nie ma podstaw w popełnieniu oczywistej pomyłki. Są to nowe okoliczności, które nie istniały w dniu dokonania sprzedaży pierwotnej.

Co do zasady warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania jest wynikanie z posiadanej dokumentacji uzgodnienia przez strony okoliczności obniżenia podstawy opodatkowania. Warunek ten nie jest wymagany m.in. przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W związku z tym brak jest podstawy prawnej dla takiego lub innego umiejscowienia w czasie faktury korygującej.
Można do jedynie wyprowadzić ze stanowiska organów podatkowych. Jako przykład podać można interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2018 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.517.2018.1.KW. Zgodnie z nią ponieważ udzielenie rabatu stanowi nową okoliczność, która pojawiła się z biegiem czasu i była nie do przewidzenia w momencie wystawiania faktury pierwotnej, obowiązek rozpoznania korekty z tytułu zmniejszenia ceny powstaje za okres, ziszczenia się powstania przyczyny korekty.

W kwestii faktur korygujących dokumentujących udzielenie rabatu interpretacje indywidualne wskazywały na poprawność kursu średniego obcej waluty ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przykładami są interpretacje indywidualne: Dyrektora KIS z 20 czerwca 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.257.2018.1.IT, z 27 grudnia 2018 r., sygn.  0113-KDIPT1-2.4012.731.2018.1.KW.

Z kolei Dyrektor KIS w interpretacji z 11 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.398.2018.2.IG, wskazał, że rozliczenie korekt powodujących obniżenie podstawy opodatkowania (tj. wystawionych wskutek błędów istniejących w momencie wystawiania faktur pierwotnych) powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej. Dotyczy to zarówno pojedynczych faktur korygujących, jak i zbiorczych faktur korygujących. Natomiast w przypadku korekt zwiększających podstawę opodatkowania, jeżeli korekta faktury wynika ze zdarzeń zaistniałych już w chwili wystawienia faktury pierwotnej rozliczenie takiej korekty, powodującej podwyższenie podstawy opodatkowania, powinno nastąpić według kursu właściwego dla danej transakcji pierwotnej (zarówno w odniesieniu do pojedynczych jak i zbiorczych faktur korygujących). W przypadku zaś, gdy korekta faktury wynika z nowych okoliczności, nieznanych w chwili wystawienia faktury pierwotnej to rozliczenie takiej korekty, powodującej podwyższenie podstawy opodatkowania, powinno nastąpić według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Powyższe znajdzie zastosowanie zarówno do pojedynczych faktur korygujących, jak i zbiorczych faktur korygujących.

Ze względu na konieczność odniesienia kursu waluty do każdej transakcji powstawałby z tym spory problem w przypadku zbiorczych korekt.

Inaczej na zagadnienie spojrzał WSA w Warszawie w wyroku z 27 października 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2887/16. Sąd stwierdził w nim, m.in., że w przypadku korekty spowodowanej inną przyczyną niż błąd rachunkowy lub oczywista pomyłka przeliczenia na złote dokonać należy według średniego kursu NBP z ostatniego dnia poprzedzającego wystawienie faktury, lecz jedynie wówczas gdy okres rozliczeniowy (w ujęciu rocznym) w którym fakturę korygującą wystawiono różnić się będzie od okresu rozliczeniowego wystawienia faktury pierwotnej.

O zastosowaniu właściwego kursu waluty w opinii WSA decyduje zatem tożsamość (w ujęciu rocznym) wystawienia faktury pierwotnej oraz korygującej.

 

Adam Okonkwo

 

Hasła tematyczne: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (wnt), waluta obca, faktura, kurs waluty, podatek od towarów i usług (vat)

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...