Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

19.02.2014

Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek

Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników.

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:

I. Podatnik PIT

Rozliczenia

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy

(art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT)

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy

(art. 44 ust. 6, art. 43 ust. 4 ustawy PIT)

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane

19% stawką na zasadach określonych w art. 30c, art. 9a ust. 7 ustawy PIT.

Wpłata zaliczki miesięcznej w uproszczonej formie.

Zaliczki w danym roku podatkowym wpłaca się w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym lub stawki 19% od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub w art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy PIT.

(art. 44 ust. 6b i art. 44 ust. 6c pkt 3 oraz art. 44 ust. 6h i 6i ustawy PIT)

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podatnik uzyskał dochód.

W przypadku podatników czasowo przebywających za granicą, jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania.

(art. 44 ust. 3a, 3e i 7 ustawy PIT)

Podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

- ze stosunku pracy z zagranicy,

- z emerytury i renty z zagranicy,

- z działalności określonej w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 ustawy PIT.

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego za miesiące, w których podatnik uzyskał przychód.

(Art. 44 ust. 1b ustawy PIT)

Podatnik, podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, osiągający przychody określone w art. 29 ustawy PIT, bez pośrednictwa płatnika.

Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podatnik uzyskał dochód.

Jeżeli podatnik dokonał w trakcie roku podatkowego wpłaty zaliczki jest obowiązany do wpłacania kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tego tytułu w następnych miesiącach, aż do końca tego roku podatkowego.

(Art. 44 ust. 1f ustawy PIT)

Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło.

Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

(art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym)

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Deklaracje, zawiadomienia, oświadczenia

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z małżonków - jeżeli pierwszy otrzymany przychód w roku podatkowym zostały otrzymany w styczniu 2014 r.

(art. 8 ust. 4 ustawy PIT)

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa osiągający ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy.

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

(art. 44 ust. 6c pkt 1 i ust. 6d ustawy PIT)

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

(art. 44 ust. 3i ustawy PIT)

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Ważne! W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego - w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wpłata kwoty odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przed upływem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia - jeżeli rok ten upłynął w styczniu 2014 r.

Kwotę odsetek wykazuje się w zeznaniu rocznym.

(art. 22e ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PIT)

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłacający podatek według skali podatkowej lub opłacający 19% podatek, którzy nabyli lub wytworzyli we własnym zakresie składniki majątku, określone w przepisach ustawy PIT dotyczących amortyzacji, o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł, i ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczyli ich do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok.

II. Płatnik PIT

Pobór podatku zryczałtowanego i zaliczki na podatek dochodowy

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Wpłata pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Przesłanie rocznej deklaracji PIT-8AR, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

(art. 42 ust.1 i 1a ustawy PIT oraz art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1316))

Płatnik określony w art. 41 ustawy PIT oraz spółdzielnie, o których mowa w art. 18 nowelizacji ustawy PIT z dnia 12.11.2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956, z późn. zm.).

Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy na rachunek właściwego urzędu skarbowego od dokonanych w miesiącu poprzednim m.in.:

- wypłat z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, emerytur i rent krajowych i zagranicznych,

- wypłat należności i świadczeń osobom określonym w art. 3 ust. 1 ustawy PIT z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy PIT,

- wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizacyjnej.

Przesłanie rocznej deklaracji PIT-4R, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

(art. 38 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 1 i 1a oraz art. 42e ust. 1, 4 i 5 ustawy PIT oraz art. 35a ust. 1, 4 i 4a ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 176, poz. 1243))

Płatnicy określeni w:

1) art. 31, 33, 34, 35 ustawy PIT,

2) art. 41 ust. 1 ustawy PIT,

3) art. 42e ustawy PIT (tj. komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym płatnika, w sytuacji gdy przejęli zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy),

4) art. 35a ust. 1 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r. w związku z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. Nr 176, poz. 1243 - (tj. osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.).

III. Podatnik i płatnik CIT

Obowiązek / Podstawa prawna

Podmiot

Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

(art. 25 ust. 1 i 1a ustawy)

Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy o CIT, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP - podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP).

W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Wpłata zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

(art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy)

Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%.

Wpłata zaliczki miesięcznej w uproszczonej formie.

Wpłaty zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

(art. 25 ust. 6-10 ustawy)

Podatnicy, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

Obowiązek wpłaty podatku - jeżeli dokonano wydatku w styczniu 2014 r. lub w styczniu 2014 r. upłynął termin do dokonania wydatku.

(art. 25 ust. 4 ustawy)

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele.

Wpłata odsetek "amortyzacyjnych" - jeżeli rok upłynął w styczniu 2014 r..

Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

(art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy)

Podatnicy amortyzujący składniki majątku.

Wpłata zryczałtowanego podatku.

(art. 26 ust. 4 i 5 ustawy)

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz