Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.12.2017

Sprzedaż niepotrzebnego majątku po zmianie profilu działalności

W sytuacji odpłatnego zbycia składników majątku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, które ze względu na wartość jednostkową poniżej 1500 zł nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposażenia, powstanie przychód z działalności gospodarczej.

Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2017 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.93.2017.2.DJD.

Z wnioskiem o interpretację przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych zwrócił się przedsiębiorca, który od 2006 r. prowadził działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych opartych o gry szkoleniowe, a przychody z tego tytułu opodatkowane były liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od początku 2017 r. dokonał zmiany profilu działalności gospodarczej i rozpoczął działalność wyłącznie w zakresie wydawania książek biznesowych. Jako formę opodatkowania przychodów w 2017 r. wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W związku ze zmianą profilu działalności w majątku firmy pozostały liczne i nieużywane już rekwizyty do gier szkoleniowych, zakupione lub wytworzone we własnym zakresie w latach 2006-2016. Są to proste i niedrogie składniki majątku (plansze, układanki, żetony, modele składane, prosty sprzęt sportowy, czy turystyczny, pomoce dydaktyczne, rekwizyty konferencyjne, narzędzia biurowe, itp.). Wartość początkowa każdego ze składników nie przekracza 1500 zł, a także składniki te nie stanowią części zestawu/zespołu o wartości wyższej niż 1500 zł. Wskazane składniki nie podlegały wpisowi do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposażenia, a tym samym nie były dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne. Wszystkie wydatki poniesione na ich nabycie byty zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich nabycia/wytworzenia. Opisane rekwizyty do gier szkoleniowych nie zostały objęte remanentem sporządzonym na koniec 2016 r. Do momentu ich zbycia wszystkie składniki będą własnością przedsiębiorcy przez okres dłuższy niż pół roku.

Obecnie przedsiębiorca planuje sprzedać podmiotowi organizującemu szkolenia, nieużywane i niepotrzebne mu składniki majątku po cenach w przedziale od 10 do 1400 zł netto, za każdy składnik majątku. Sprzedaż ww. składników ma nastąpić w ramach aktualnie prowadzonej działalności w trakcie jednej transakcji i zostanie udokumentowana jedną fakturą wystawioną na zainteresowany podmiot.

Podatnik chciał wiedzieć, czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. składników majątku będzie stanowiła przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Przychody z działalności gospodarczej

Zdaniem organu podatkowego, przychód ze sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (pkt 8).

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Liczy się sam fakt wykorzystywania składnika majątku w firmie

W opinii organu podatkowego, z istoty rozwiązań zawartych w ww. przepisach wynika, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (w przypadku środków trwałych nawet niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), co do zasady, stanowią przychód z działalności gospodarczej o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. Istotną bowiem w tym zakresie kwestią jest sam fakt, wykorzystywania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej i brak wyraźnego wskazania, że przychodu takiego nie stanowią. Przepis ten bowiem nie wymienia wszystkich przychodów z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy (pozarolniczej działalności gospodarczej), a zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 1 wyszczególnienie przychodów zaliczanych do przychodów z tejże działalności nie ma charakteru zamkniętego.

W myśl powyższego zatem, przychód z odpłatnego zbycia składników majątku (plansze, układanki, żetony, modele składane, prosty sprzęt sportowy, czy turystyczny, pomoce dydaktyczne, rekwizyty konferencyjne, narzędzia biurowe, itp.) nieujętych w wykazie wyposażenia ani w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stwierdził Dyrektor KIS, związek przychodu jaki uzyska wnioskodawca ze sprzedaży tych składników z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wyraźny i determinuje określone konsekwencje podatkowe w postaci przyporządkowania go do źródła, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opisywanej transakcji wnioskodawca występować będzie jako przedsiębiorca, a sprzedaż wymienionych we wniosku składników ma nastąpić w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej i zostanie udokumentowana jedną fakturą, wystawioną na zainteresowany podmiot.

Tak więc całe przedsięwzięcie, polegające na pozyskaniu lub wytworzeniu przez wnioskodawcę składników majątku w celu prowadzenia szkoleń biznesowych od początku osadzone było w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o czym świadczy również to, że wydatki poniesione na ich nabycie były zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiana profilu działalności nie oznaczała, że prowadzona przez niego działalność została zlikwidowana. Wobec tego, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym, przychód ze sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Janina Orzechowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz