Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

27.08.2021

Rozdawanie bezpłatnych gadżetów i materiałów reklamowych a VAT

Przedsiębiorcy, w ramach akcji promocyjnych nieodpłatnie przekazują klientom zarówno gadżety reklamowe z nazwą i logo firmy takie jak długopisy, smycze, kalendarze, jak i materiały zachęcające do kupna towarów lub usług w postaci ulotek, folderów czy katalogów.

W myśl ogólnych zasad regulujących polski VAT opodatkowaniu podlega każda odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Za taką opodatkowaną dostawę towarów uważa się również działania podatnika mające charakter nieodpłatny. W świetle art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlegać będzie każde nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Od tej reguły istnieją enumeratywnie wyliczone w ustawie wyjątki. Wyłączeniu z zakresu opodatkowania podlega między innymi nieodpłatna dostawa towarów stanowiących prezenty o małej wartości.  

Przekazanie materiałów reklamowych

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca przekazuje materiały reklamowe o charakterze informacyjnym, które dla kontrahenta stanowią wyłącznie zachętę do skorzystania z oferty handlowej firmy nie wystąpi obowiązek opodatkowania czynności na mocy powyższych przepisów.  Materiał reklamowy z punktu widzenia konsumenta ma wartość jedynie informacyjną, a nie użytkową. Przy jego przekazaniu nie dochodzi również do jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego. Tym samym nie można rozpatrywać czynności tej jako darowizny. Nie będzie to zatem w ogóle dostawa towarów (o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

Przekazanie gadżetów reklamowych

W praktyce konieczność rozliczenia VAT może powstać, jeżeli przekazywane gadżety reklamowe mają wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta (np. drukowany kalendarz ścienny, długopis). Przekazanie takich towarów może zostać uznane za opodatkowaną VAT dostawę towarów, chyba że towar przekazywany kontrahentowi będzie stanowić prezent o małej wartości.

Przez prezenty małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Zatem, każdy przedsiębiorca w przypadku przekazania towarów na cele prowadzonej działalności, których cena netto za sztukę nie przekracza 20 zł włącznie nie musi rozpoznawać obowiązku podatkowego z tego tytułu. Wyłączone z opodatkowania VAT są również te nieodpłatne przekazania towarów, które nie przekraczają łącznie kwoty 100 zł w roku podatkowym. Warunkiem tego jest jednak obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji, z której wynikałaby tożsamość osób, którym zostały wydane towary.

Do drugiej kategorii prezentów zaliczane są również towary o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 20 zł, które przekazywane są jednorazowo konkretnej osobie w większej ilości. Sytuacja taka wystąpi w przypadku przekazania jednorazowo kontrahentowi większej ilości prezentów zbiorczo.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie nr IPPP3/443-316/14-2/LK z 3 lipca 2014 r. (wskazana w piśmie minimalna cena jednostkowa od 01.01. 2021 r. została podwyższona do kwoty 20 zł):

(…) nieodpłatne przekazanie towarów będących przedmiotem wniosku, wytworzonych przez Spółkę, których jednostkowa cena nabycia netto lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe wynika z faktu, iż stanowią one prezenty o małej wartości, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, a ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą Spółki, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, bezpłatnie przekazane towary służą wyłącznie celom reklamowym, promocji towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, ich przekazanie jest ściśle powiązane ze strategią marketingową Spółki. Działania takie umożliwiają zapoznanie się konsumentów z towarami sprzedawanymi przez Spółkę, zwiększają wiedzę i świadomość konsumentów o asortymencie Spółki, akcje marketingowe z wykorzystaniem bezpłatnej dystrybucji towarów budują pozytywny wizerunek danej marki, a promocja towarów w taki sposób zwiększa sprzedaż Spółki.

Ponadto, na opodatkowanie podatkiem od towarów i usług opisanego we wniosku nieodpłatnego przekazania nie ma wpływu ilość przekazanych towarów jednemu podmiotowi, ani status tego podmiotu. W szczególności, w analizowanej sprawie nie ma znaczenia, że towary te przekazywane są w opakowaniach zbiorczych (kartonach, zgrzewkach), w których może znajdować się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt pojedynczych opakowań tego samego rodzaju towaru o tej samej pojemności/wadze. Istotne znaczenie ma, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto (…).

Reasumując, jeżeli przekazany kontrahentowi materiał nie będzie miał wartości użytkowej jego przekazanie nie będzie podlegać opodatkowaniu. Wydanie prezentu o wartości do 20 zł również będzie wyłączone z opodatkowania VAT. Jeżeli prezent jest wart więcej niż 20 zł, nie będzie konieczne rozpoznanie obowiązku podatkowego z tytułu jego przekazania tylko, jeżeli łączna wartość wszystkich przekazywanych danej osobie podarunków w jednym roku nie wyniesie więcej niż 100 zł, a przedsiębiorca będzie prowadzić ewidencję pozwalającą ustalić tożsamości osób przez niego obdarowanych.

 

Kamila Gancarz, konsultant podatkowy TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. K.

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz