Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

13.03.2017

Podatki 2017. KAS w pytaniach i odpowiedziach

1. Co oznacza wprowadzenie KAS? 

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oznacza, że 1 marca 2017 r. przestają funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotychczas kształcie.

Urzędy skarbowe (US) oraz izby administracji skarbowej (IAS) będą działać tak jak obecnie – nie zmienią się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmieni się jedynie nieco katalog zadań, które realizują. Zostanie on rozszerzony o zadania z zakresu podatków: akcyzowego, od wydobycia niektórych kopalin i od gier, a w przypadku IAS – także o zadania związane z cłem.

Podobnie będzie z oddziałami celnymi – będą się one mieściły tam, gdzie do tej pory i będą wykonywały te same zadania, co obecnie.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej powstają urzędy celno-skarbowe i ich delegatury. Będą to jednostki wyspecjalizowane głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i ściganiu ich sprawców.

2. Gdzie załatwię sprawy podatkowe i celne od 1 marca 2017?

Większość spraw związanych z bezpośrednią obsługą podatników można załatwić:

 • we właściwych urzędach skarbowych (jest ich 400 w całym kraju) lub w centrach obsługi, które funkcjonują w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego),
 • w 143 oddziałach celnych.

Ważne!
Do obsługi niektórych kategorii podatników, np. tzw. dużych podatników oraz niektórych rodzajów spraw, np. dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin, będą wyznaczeni wybrani naczelnicy urzędów skarbowych lub dyrektorzy izb administracji skarbowej. Określeni zostaną oni w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ważne! 
Większość spraw podatkowych i celnych od 1 marca 2017 r. można załatwić w tym samym miejscu, w której załatwiało się je dotychczas – niezależnie do formalnej zmiany organu, który tę sprawę prowadzi.

Wykaz przykładowych spraw załatwianych w organach KAS

Rodzaj sprawy

Gdzie załatwię sprawę

 • złożenie deklaracji, podania, zeznań i innych dokumentów w zakresie PIT, CIT, PCC, SD, VAT
 • złożenie deklaracji i informacji o dopłatach w zakresie podatku od gier

właściwy urząd skarbowy

sprawy dotyczące podatku akcyzowego (z wyłączeniem spraw związanych z importem towarów):

 • złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, zeznania, deklaracji, informacji, innych dokumentów
 • złożenie wniosku o wydanie znaków akcyzy

urząd skarbowy właściwy ws. akcyzy
urząd skarbowy właściwy ws. znaków akcyzy

złożenie wniosku o zezwolenie na urządzenie loterii fantowej, gry bingo

właściwa izba administracji skarbowej

 • zgłoszenie loterii fantowej lub gry bingo
 • sprawy związane z importem towarów niezastrzeżone dla dyrektorów izb administracji skarbowej

właściwy urząd celno-skarbowy

złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa

złożenie zgłoszenia celnego

właściwy oddział celny

Ważne!
Deklaracje, zeznania i zgłoszenia celne można również nadal składać elektronicznie za pośrednictwem narzędzi dostępnych na Portalu Podatkowym oraz na platformie PUESC, np. e-Deklaracje, ICS, CELINA.

Do wyczerpania nakładu – jednak nie później niż do 31 grudnia 2017 r. – można również wykorzystywać druki formularzy wydane przed 1 marca 2017 r.

3. Gdzie zapłacę podatek?

Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, na które wpłaca się należności podatkowe i celne.

Zachowana zostaje także centralizacja przyjmowania wpłat w odniesieniu do niektórych kategorii zobowiązań. Na przykład należności z tytułu akcyzy czy podatku od gier nadal wpłaca się na rachunek bankowy jednego, wyznaczonego organu podatkowego. Zmienić się może jednak dysponent rachunku czyli nazwa organu, którą należy umieścić na poleceniu przelewu lub dowodzie wpłaty.

Ważne!
Wyjątek stanowi rachunek bankowy, na który wpłaca się opłaty związane z wydawanymi interpretacjami podatkowymi.

Wpłaty te należy kierować na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, a nie jak dotychczas na rachunki bankowe wyznaczonych izb administracji skarbowej.

Konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Szczegółowe informacje niezbędne do dokonywania wpłat będą udostępnione na stronach internetowych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Na czym będzie polegać kontrola celno-skarbowa?

Od 1 marca 2017 r. będą dwa rodzaje kontroli. Kontrola podatkowa będzie prowadzona przez pracowników US na dotychczasowych zasadach. Kontrolę celno-skarbową, prowadzoną przez naczelników UCS, będą wykonywać zarówno pracownicy KAS jak i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. To tzw. twarda kontrola, nakierowana na zwalczanie przestępstw, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo finansowe państwa, np. wyłudzenia VAT.

Kontroli celno-skarbowej podlegać może m.in.:

 • przestrzeganie przepisów: prawa podatkowego, prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej,
 • rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych środków przewozowych,
 • przesyłki pocztowe,
 • wywóz i przywóz na terytorium Polski towarów podlegających ograniczeniom i zakazom.

W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący będą mogli m.in..:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki,
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu lub w innym pomieszczeniu,
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej,
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób,
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby,
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy,
 • zasięgać opinii biegłych i zabezpieczać zebrane dowody,
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe,
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową,
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania,
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

5. Gdzie się odwołać od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego?

Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego (US) lub celno-skarbowego (UCS) rozpatruje – co do zasady – dyrektor właściwej izby administracji skarbowej (IAS).

Wyjątek dotyczy decyzji wydanych przez naczelnika UCS w sprawach, w których prowadzona przez niego kontrola celno-skarbowa przekształciła się w postępowanie podatkowe, tj. w sytuacji, w której mimo wykrytych w trakcie kontroli nieprawidłowości kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo korekta ta nie została uznana przez organ podatkowy. Odwołania takie rozpatruje naczelnik UCS, który wydał decyzję.

Ważne!
Dyrektor IAS rozpatruje również odwołania od decyzji wydanych przez 1 marca 2017 r. przez naczelników US, urzędów celnych oraz dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, jeżeli termin do wniesienia odwołania upływa po 28 lutego 2017 r.

Szczegółowe zasady dotyczące składania odwołania znajdują się w treści każdego wydanego rozstrzygnięcia.

Więcej informacji na temat Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się na stronie www.kas.gov.pl

Pytania dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej od połowy lutego 2017 r. można kierować pod numer telefonu:

 • 801 055 055 – z telefonu stacjonarnego,
 • 22 330 03 30 –  z telefonu komórkowego,
 • +48 22 330 03 30 – z zagranicy.

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz