INDEKS TEMATYCZNY » Moment powstania obowiązku podatkowego

 • 14-08-2014
  Moment powstania obowiązku podatkowego - nowe wątpliwości
  Podmioty świadczące usługi polegające na udzielaniu licencji lub sublicencji na korzystanie z oprogramowania komputerowego mogą mieć w niektórych przypadkach spore problemy z określeniem momentu powstania obowiązku podatkowego – uważają eksperci podatkowi Pracodawców RP. więcej »
 • 01-08-2014
  Moment powstania obowiązku w VAT dla usług wykonywanych częściowo
  Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia przez spółkę usług powstaje w dniu, w którym dana część usługi została wykonana, a określona część prowizji stała się należna i płatna? więcej »
 • 24-06-2014
  Obowiązek podatkowy w VAT przy robotach budowlanych
  Pytanie podatnika: Spółka zamierza podpisać umowę dotyczącą realizacji robót budowlanych. Rozważane są trzy wersje umowy: faktura raz na miesiąc po podpisaniu protokołu, faktura po podpisaniu dokumentu potwierdzającego realizację etapu robót, faktura za wykonanie części usługi w danym okresie rozliczeniowym. Od jakiego momentu należy liczyć termin na wystawienie faktury w każdej z trzech analizowanych wersji umowy? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w każdej z trzech analizowanych wersji umowy? więcej »
 • 27-05-2014
  Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy najmie i dzierżawie
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku terminowego wystawienia faktury dokumentującej świadczenie usług najmu/dzierżawy, tj. wystawienia faktury nie później niż z upływem terminu płatności, obowiązek podatkowy powstaje w dniu jej wystawienia? Czy w przypadku niewystawienia faktury, albo wystawienia faktury w terminie późniejszym niż wymagają tego przepisy prawa (tj. po terminie płatności), obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu/dzierżawy powstaje z chwilą upływu terminu płatności za daną usługę? więcej »
 • 22-05-2014
  Podatek od nieruchomości a pozwolenie na użytkowanie
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości uzależnione jest od faktu zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego lub od rozpoczęcia jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem robót, a więc powstanie obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyskaniem prawa do użytkowania budynku po spełnieniu warunków wskazanych w art. 54 i art. 55 Prawa budowlanego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 29-04-2014
  Usługi elektroniczne a moment powstania obowiązku w podatku VAT
  Przykład: ALFA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie świadczy usługi elektroniczne w postaci sprzedaży e-booków na rzecz firmy BETA z siedzibą na Ukrainie. Z tytułu dokonanych transakcji strony rozliczają się miesięcznie. Kiedy z tytułu tej transakcji należy rozpoznać obowiązek podatkowy? więcej »
 • 29-04-2014
  Podatki 2014: Obowiązek podatkowy w VAT dla usług transportowych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, osobą prawną, która świadczy usługi transportowe. W związku z faktem, że na podstawie umowy Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz kontrahenta usługi o charakterze powtarzalnym z dużą częstotliwością, strony zamierzają ustalić, że usługi te będą wykonywane i rozliczane przez Wnioskodawcę w następujących po sobie ustalonych okresach rozliczeniowych. Czy obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia ww. usług będzie powstawać po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego? więcej »
 • 18-04-2014
  Obowiązek w VAT przy sprzedaży towarów na przełomie miesiąca
  Pytanie podatnika: Spółka planuje wystawiać faktury VAT dokumentujące dostawy towarów w dniu ich wydania z magazynu. Natomiast obowiązek podatkowy zamierza rozpoznawać w momencie dokonania dostawy, a zatem, co do zasady, w momencie przejęcia towarów przez kontrahenta. Czy dla potrzeb podatku VAT od 1 stycznia 2014 r. spółka powinna rozpoznawać obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ustawy o VAT w momencie dostawy towarów, która czasami będzie miała miejsce w następnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym nastąpiło wydanie towarów z magazynu i wystawienie faktury VAT? więcej »
 • 01-04-2014
  Usługi budowlane i budowlano-montażowe a VAT i podatek dochodowy
  Przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) nie zawierają definicji usług budowlanych i budowlano-montażowych. W tym zakresie należy więc odwołać się do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). I tak, zgodnie z art. 3 pkt 6, 7 i 8 tej ustawy: więcej »
 • 25-03-2014
  Podatek od nieruchomości: Wakacje podatkowe także dla nabywcy budynku
  Z uzasadnienia: Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca. więcej »
« poprzednia[ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
26.06.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY