INDEKS TEMATYCZNY » Koszty uzyskania przychodów

 • 15-01-2024
  Parametry i wskaźniki 2024: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:  wynagrodzenia zasadnicze,  wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,  różnego rodzaju dodatki,  nagrody,  ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i  wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,  a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. więcej »
 • 21-12-2023
  WSA. Powtarzające się świadczenia na rzecz spółki bez zryczałtowanych kosztów
  Koszty uzyskania przychodów ustalone jako 20% uzyskanego przychodu mogą być zastosowane przez podatników uzyskujących dochody z innych źródeł na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy zlecenia lub o dzieło. Zatem jednoznacznie dyspozycja art. 22 ust. 9 pkt ustawy i PIT nie dotyczy obowiązku świadczenia usług na rzecz spółki wynikającego z korporacyjnego stosunku uczestnictwa w spółce. więcej »
 • 13-12-2023
  Wydatki na wykończenie mieszkań nie mogą być kosztem
  Z uwagi na fakt, że nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej nie podlegają amortyzacji tym samym nie będzie można zaliczyć wydatków poniesionych na prace wykończeniowe, które mają charakter ulepszeniowy, w ciężar kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym jeśli tym środkiem trwałym jest budynek/lokal mieszkalny - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 12-12-2023
  Płatność na rachunek nieujęty w wykazie podatników VAT
  Czy w przypadku zapłaty za fakturę kwoty przekraczającej 15 tys. zł, w sytuacji braku rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynny (informacja o niefigurowaniu w rejestrze VAT lub informacja o podatniku VAT zwolnionym), w związku z dokonaniem płatności na rachunek płatniczy nieujęty w Wykazie, przy braku zapisu na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”, przedsiębiorca jest zobowiązany do składania zawiadomienia oraz jest zobowiązany do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów takiej płatności? więcej »
 • 12-12-2023
  Remont dachu w kosztach podatkowych
  Prace polegające na gruntownym remoncie dachu (usunięcie starego pokrycia i pokryciu dachu papą termozgrzewalną - papą podkładową i papą wierzchniową, usunięciu starych murów ogniowych, rozebraniu obróbek blacharskich i wykonaniu nowych obróbek blacharskich styku połaci dachu z sąsiednimi budynkami, obróbek kominów i ogniomuru, usunięciu okapów, kołnierzy, gzymsów) mają charakter remontowy. Zmierzają bowiem do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i nie prowadzą jednocześnie do podwyższenia bądź istotnej zmiany jego cech użytkowych - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS. więcej »
 • 08-12-2023
  Samochód w leasingu w kosztach: Jak stosować limit 150 tys. zł?
  Czy art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT mówiący o limicie 150 000 zł, dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu (tj. opłaty wstępnej i rat), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu? Czy odsetki zawarte w racie leasingowej tego samochodu są w 100% kosztem uzyskania przychodu? więcej »
 • 29-11-2023
  Kara umowna kosztem podatkowym - fiskus musiał zmienił zdanie
  Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawu o CIT nie odnosi się do kar umownych w ogólności, ale tylko do określonego ich typu - kar z tytułu wad dostarczonych towarów i usług (oraz nieterminowego usunięcia tych wad lub dostarczenia towarów lub usług wolnych od wad). Skoro zatem ustawodawca wyjątek od zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów odniósł tylko do określonej kategorii kar umownych, rozszerzanie tego wyjątku na inne kategorie kar umownych, płaconych z innych tytułów, nie jest uprawnione ani dopuszczalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 16-11-2023
  Zaliczenie do kosztów wydatków udokumentowanych fakturą bez NIP
  Jeżeli na gruncie odrębnych przepisów dowody potwierdzające poniesione wydatki stanowią dowody księgowe, będące podstawą wprowadzenia tych wydatków do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będą wystarczające również dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 16-11-2023
  Kiedy prenumerata czasopism jest kosztem podatkowym?
  Przedsiębiorca nabywa usługę prenumeraty czasopism obejmującą okres od stycznia do grudnia 2023 r. Otrzymuje fakturę dokumentującą tę usługę oraz ujmuje ją w księgach rachunkowych w listopadzie 2022 r., natomiast dokonał zapłaty za tę usługę w grudniu 2022 r. W którym momencie przedsiębiorca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wydatek? więcej »
 • 16-11-2023
  Amortyzacja programów komputerowych
  W przepisach prawa podatkowego nie ma definicji programu komputerowego czy oprogramowania. Z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika zaś, że program komputerowy stanowi utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. W konsekwencji prawo korzystania z takiego programu można uzyskać poprzez nabycie:  do niego praw majątkowych,  licencji na  jego korzystanie. więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY