Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Kodeks spółek handlowych

 • 23-05-2014Odpowiedzialność komandytariusza
  Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako K.s.h.) spółka komandytowa to osobowa spółka prawa handlowego, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zatem w spółce tej muszą występować dwa rodzaje wspólników, różniących się zakresem odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. więcej »
 • 21-05-2014Kodeks spółek handlowych. Będą ułatwienia dla firm
  Tworzenie kapitału zakładowego przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) nie będzie już obowiązkowe – wynika z projektu założeń nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, przyjętego na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. więcej »
 • 04-03-2014Squeeze out a obowiązek informacyjny płatnika
  Squeeze out (czyli „wyciśnięcie”) to pojęcie, którym określa się przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych. Celem squeeze out jest ochrona akcjonariuszy większościowych przed działaniami drobnych akcjonariuszy, które mogą utrudniać sprawne funkcjonowanie spółki. Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy pozwala akcjonariuszom większościowym uzyskać pełną kontrolę w spółce. więcej »
 • 29-10-2013Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ograniczać sprzedaż udziałów spółki w celu utrzymania wpływu spółki na stan osobowy wspólników. Art. 185 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę sprzedaży udziałów w drodze egzekucji. Zgodnie z przepisem jeżeli w drodze egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, którego zbycie umowa spółki uzależnia od zgody spółki lub w inny sposób ogranicza, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy po zasięgnięciu, w miarę potrzeby, opinii biegłego. więcej »
 • 05-09-2013Skutki podatkowe objęcia akcji własnych przez jedynego akcjonariusza
  W świetle art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 363 § 3 Kodeksu spółek handlowych pokrycie ceny emisyjnej nowoutworzonych akcji kapitałem zapasowym spółki akcyjnej nie spowoduje u jedynego akcjonariusza tej spółki przychodu podatkowego, podlegającego opodatkowaniu, o ile w ciągu roku od nabycia akcji przez spółkę zostaną one przekazane pracownikom spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23-07-2013Odpowiedzialność osobista wspólników spółek osobowych
  Zgodnie z art. 22 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Jest to przepis ogólny, ustanawiający ogólną zasadę odpowiedzialności majątkiem osobistym wspólników. więcej »
 • 28-01-2013Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki
  Przepis art. 299 Kodeksu spółek handlowych reguluje problematykę odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność od chwili ich powołania w skład zarządu podczas zgromadzenia wspólników, aż do momentu ich skutecznego odwołania bądź rezygnacji. Oznacza to, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania, które powstały w trakcie sprawowania przez niego mandatu. więcej »
 • 19-10-2012Zakaz konkurencji członków zarządu
  W ustawie z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: K.s.h.) zostały przewidziane specjalne ograniczenia, którym podlegają członkowie zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółki, w której aktualnie pełnią obowiązki. Tytułem wstępu do dalszych rozważań należy wskazać, że zagadnienie zakazu konkurencji wobec członków zarządu zostało uregulowane w sposób tożsamy zarówno w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i do spółki akcyjnej (art. 211 oraz art. 380 K.s.h.). więcej »
 • 10-03-2011Nowelizacja kodeksu spółek handlowych coraz bliżej
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła zostać utworzona za pomocą urzędowego wzorca umowy, a przy rejestracji nie będzie już potrzebna umowa w formie aktu notarialnego - przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który w środę 9 marca rozpatrywała senacka Komisja Gospodarki Narodowej. Zmiany popierają Pracodawcy RP.   więcej »
 • 08-02-2011Kodeks spółek handlowych - działanie na szkodę spółki nie będzie ścigane z urzędu?
  Minister sprawiedliwości wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z prośbą o przeanalizowanie potrzeby nowelizacji art. 585 kodeksu spółek handlowych. Projekt zmian dotyczących działania na szkodę spółki przedstawiła Naczelna Rada Adwokacka. Zakłada on m.in., że przestępstwo to będzie mogło być ścigane tylko na wniosek poszkodowanego podmiotu.   więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »