22.08.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Dwie firmy w jednym lokalu bez wpływu na zwolnienie VAT

 

Podatnik zachowa prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług o ile nie przekroczy limitu obrotu 200 000 zł z tytułu prowadzonej działalności, jak również nie będzie wykonywał czynności o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. Bez znaczenia dla określenia limitu zwolnienia w tym przypadku pozostaje fakt, że w jednym lokalu będą wykonywane dwie odrębne działalności gospodarcze prowadzone przez osoby ze sobą spokrewnione. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi studio tatuażu. Nie przekroczył 200 000 zł obrotów rocznie, w związku z tym korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie w tym samym lokalu siedzibę będzie posiadać druga działalność gospodarcza, której właścicielem będzie mama podatnika. Druga działalność również będzie polegała na prowadzeniu studia tatuażu i również nie przekroczy 200 000 zł obrotów rocznie, w związku z czym będzie korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Żaden z podatników nie przekroczy obrotu 200 000 zł rocznie, łącznie jednak obrót w obydwu działalnościach gospodarczych przekroczy 200 000 zł obrotu rocznie. Działalności te powiązane są tylko i wyłącznie lokalem. Poza tym prowadzone są i założone przez dwie różne osoby fizyczne będące krewnymi.

Podatnik chciał wiedzieć, czy może nadal korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podczas gdy suma obrotów w obydwu działalnościach gospodarczych przekroczy 200 000 zł. Jego zdaniem - tak, ponieważ limit dla każdej działalności liczony jest indywidualnie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu,

f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jak wskazano, ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Każdy podatnik samodzielnie wykonujący działalność gospodarczą będzie odrębnym podatnikiem tego podatku, korzystającym ze zwolnienia wynikającego z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy do momentu przekroczenia wartości sprzedaży w nim określonej. Zatem prawidłowym będzie obliczanie limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oddzielnie.

Zatem, podatnik zachowa prawo do skorzystania ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 ustawy o ile nie przekroczy limitu obrotu 200 000 zł z tytułu prowadzonej działalności studia tatuażu, jak również nie będzie wykonywał czynności o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy. Bez znaczenia dla określenia limitu zwolnienia w tym przypadku pozostaje fakt, że w jednym lokalu będą wykonywane dwie odrębne działalności gospodarcze prowadzone przez osoby ze sobą spokrewnione.

 

Interpretacja indywidualna z 3 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.264.2022.1.LK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zwolnienie podmiotowe, interpretacja indywidualna, podatek od towarów i usług (vat)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...