Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.02.2015

Dla kogo kasa rejestrująca od 1 marca?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowiązującym od 1 stycznia br., obowiązkiem stosowania kas, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, zostali objęci przedsiębiorcy świadczący m.in. usługi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Co oznacza, że najpóźniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatników, które do tej pory korzystały ze zwolnienia i nie miały obowiązku posiadania kasy fiskalnej będą musieli ją zainstalować.

Limit obrotów

Stosownie do treści ww. rozporządzenia zostało utrzymane na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Wprowadzono jednak regulację wyłączającą z obrotu czynności, o których mowa w pozycji 36 załącznika do rozporządzenia (tj. dostawa nieruchomości) oraz z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (pozycja 49 załącznika). Ma to na celu wyeliminowanie obrotu, który niejako zaburza obraz (co do skali realizowanej działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy). W przeciwnym razie podatnik dokonujący jednorazowo zbycia np. nieruchomości „skonsumowałby" cały obrót uprawniający go do korzystania ze zwolnienia.

Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas

Jak już wspomniano, w nowym rozporządzeniu rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia (§ 4) poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

 1. usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 2. usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 3. usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 4. usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. czynności notarialnych - bez względu na symbol PKWiU),
 6. doradztwa podatkowego,
 7. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

  - z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika do rozporządzenia,

  Zgodnie z poz. 45 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolnione są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

 8. usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 9. dostaw perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

- z wyjątkiem świadczenia usług (lit. a-h) na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej).

Zgodnie z poz. 35 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Ponadto, wyłączeniem ze zwolnienia objęte są dostawy (wszystkich) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (brak uzasadnienia dla różnicowania nośników zapisanych i niezapisanych). Wcześniej wyłączenie obejmowało: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

Wykaz czynności wyłączonych ze zwolnienia z kas

2013/2014

2015/2016

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się, w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

l) płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia (tj. na pokładach samolotów - dop red.);

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,

___

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

___

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

___

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

___

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

___

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

___

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

___

h) doradztwa podatkowego,

___

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

___

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

Uwaga!

 1. Przepisów pkt 1 lit. b-l  i pkt 2 nie stosuje się do zwolnień wynikających z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, przy czym w przypadku świadczenia usług wyłączenie dotyczy jedynie podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT (tj. podatnika, który przy świadczeniu usług działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej).

  Zgodnie z poz. 35 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolniona jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.
 2. W przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (pkt 2 lit. i) zwolnione z kas są usługi świadczone na pokładach samolotów lub w sposób określony w pozycji 45 załącznika do rozporządzenia.

  Zgodnie z poz. 45 załącznika, z obowiązku ewidencjonowania na kasie zwolnione są usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Przepisy przejściowe

1) zasady ogólne

W przypadku:

 • podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (przed 1 stycznia 2015 r.), w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują oni terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym w latach 2013-2014 (rozporządzenie z 29 listopada 2012 r.);
 • podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r. oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie nowych przepisów, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania utraci moc z dniem 1 marca 2015 r.

2) dla nowych wyjątków od zwolnienia z kas

Natomiast w przypadku podatników świadczących usługi:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu, którzy:

 • po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r. - zwolnienie z tytułu obrotu traci moc z dniem 1 marca 2015 r.;
 • przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia ww. usług, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia (po 1 stycznia 2015 r.), świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu;
 • po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie ww. usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz