25.10.2019: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Akcyza: Oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu wyrobów nie jest bezwzględnym warunkiem zastosowania stawki 0 zł

Przepisy akcyzowe wprowadzają możliwość stosowania zerowej stawki akcyzy do wyrobów energetycznych, które nie mają pozytywnej stawki akcyzy określonej w ustawie o podatku akcyzowym i nie są zarazem przeznaczone do celów napędowych lub opałowych. W wielu przypadkach przepisy akcyzowe budzą jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych odnośnie tego, czy podmiot sprzedający wyroby akcyzowe, winien dokumentować fakt przeznaczenia takiego wyrobu na cele inne niż opałowe inne niż napędowe.

Przykład:

Polska Spółka Alfa (dalej jako Spółka) produkuje wyroby akcyzowe o kodzie CN 2713 20 00, które są przeznaczone do celów innych niż opałowe, innych niż napędowe. W ramach prowadzonej działalności Spółka zamierza sprzedawać ww. wyroby na rzecz innej polskiej Spółki Gama (dalej jako Nabywca). Przemieszczenie wspomnianych wyrobów będzie się odbywać poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Z uwagi na to, iż wyprodukowane wyroby akcyzowe są przeznaczone do celów innych niż opałowe innych niż napędowe, Spółka zamierza zastosować do nich stawkę 0 zł. W związku z powyższym, Spółka zażądała od Nabywcy złożenia oświadczenia o tym, iż sprzedawane wyroby są przeznaczone do celów innych niż opałowe i napędowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 2c ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm., dalej: ustawa), stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. W związku z powyższym, produkowane przez Spółkę wyroby o kodzie CN 2713 20 00 należy uznać za wyroby energetyczne. Wyroby o kodzie CN 2713 20 00 zostały objęte zakresem załącznika nr 1 do ustawy i nie są to wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Dla wyrobów energetycznych o kodzie CN 2713 20 00 w art. 89 ust. 1 pkt 1 - 13 ustawy nie została przewidziana pozytywna stawka akcyzy. Z uwagi na to, iż produkowane i sprzedawane przez Spółkę wyroby są przeznaczone do celów innych niż opałowe oraz innych niż napędowe, zdaniem Autorki, w stosunku do takich wyrobów znajdzie zastosowanie stawka 0 zł (art. 89 ust. 2c ustawy).

Ponadto warto podkreślić, iż w celu zastosowania stawki akcyzy 0 zł, ustawodawca nie nakłada na podmiot dokonujący sprzedaży wyrobów energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2c ustawy, dodatkowych obowiązków formalnych (tj. nie jest przykładowo wymagane oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu takich wyrobów). Z treści przywołanego przepisu wynika bowiem, iż opodatkowanie wyrobów energetycznych wymienionych tylko w załączniku nr 1 do ustawy stawką akcyzy 0 zł jest możliwe, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • wyroby energetyczne nie mają stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy,

  • ww. wyroby są przeznaczone do celów innych niż opałowe oraz innych niż napędowe.

Wielu sprzedawców wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym pobiera od nabywców tych wyrobów oświadczenia o ich przeznaczeniu. Dzięki temu w razie ewentualnej kontroli podatkowej, sprzedawca będzie mógł wykazać, że doszło do sprzedaży wyrobów do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Formalne jednak, nawet jeżeli w podanym przykładzie Nabywca nie złoży Spółce oświadczenia o przeznaczeniu, to Spółka wobec wyrobów o kodzie CN 2713 20 00 będzie mogła zastosować zerową stawkę akcyzy, pod warunkiem, że Nabywca nie wykorzysta ich do szeroko pojętych celów napędowych lub opałowych.

Maria Strelczenko

 

Młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Hasła tematyczne: przeznaczenie

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...