Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

24.08.2009

Zmiana w wysokości zmiennych składników wynagrodzenia a ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pytanie:
Pracownik, z którym kończymy współpracę (pod koniec sierpnia) poza stałą pensją w wysokości 4000 zł otrzymuje prowizję od sprzedaży. Prowizja rozliczana jest w okresach miesięcznych, w ciągu 3 miesięcy poprzedzających sierpień pracownik otrzymał premie w wysokości: w maju 1400 zł, w czerwcu 1200 zł, w lipcu 1550 zł. W czerwcu pracownik był przez 5 dni roboczych chory. Od czerwca nastąpiła zmiana wysokości prowizji – przedtem była wypłacana jako 0,5% wartości sprzedaży, od początku czerwca jest to 0,6% wartości sprzedaży. W jaki sposób wyliczyć kwotę będącą podstawą wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

W przedstawionej sytuacji do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, poza stałym wynagrodzeniem miesięcznym, musi wejść wynagrodzenie zmienne. Zmienne składniki wynagrodzenia należy jednak przeliczyć według nowej stawki oraz uzupełnić w związku z wcześniejszą nieobecnością. Dopiero tak ustalone zarobki zmienne będą wchodzić do podstawy wyliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc przyjmujemy w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop w przeciętnej kwocie uzyskanej przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu bierzemy pod uwagę wynagrodzenie miesięczne ze wskazanych w pytaniu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zakończenia stosunku pracy (czyli z miesięcy: maj, czerwiec, lipiec). Istotne przy tym jest to, że premia za maj została wypłacona według starej stawki (0,5% wartości sprzedaży), zaś za czerwiec i lipiec już zgodnie z nową, wyższą stawką (0,6% od wartości sprzedaży).

Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy stosujemy zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, ze zmianami wynikającymi z § 15–19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Znajduje tutaj zatem zastosowanie § 10 rozporządzenia, zgodnie z którym w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Odpowiednie stosowanie tego przepisu do ekwiwalentu pieniężnego za urlop powoduje, że premię za maj należy przeliczyć według obecnie obowiązującej stawki prowizji:

Pracownik otrzymał za maj 1400 zł prowizji. Wartość sprzedaży, do której przyczynił się pracownik, wynosiła zatem 280 000 zł. Prowizja jaką pracownik otrzymałby, gdyby wynosiła wówczas tyle co od początku czerwca, wyniosłaby 1680 zł (0,6% z 280 000 zł).

Pracownik nie przepracował pełnego 3-miesięcznego okresu. Wynagrodzenie zmienne (prowizje) faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie musimy zatem uzupełnić. Dokonujemy tego poprzez podzielenie faktycznie osiągniętego wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Wynika to z § 16 ust. 2 rozporządzenia.

Pracownik miał przepracować w okresie tych 3 miesięcy 63 dni (tyle dni roboczych przypadało łącznie w maju, czerwcu i lipcu 2009 r.), zaś przepracował w związku z chorobą 58 dni.

Łączne wynagrodzenie zmienne osiągnięte za ten okres (ale już po przeliczeniu według nowych stawek prowizji za maj) dzielimy przez łączną liczbę przepracowanych faktycznie przez pracownika dni:

4430 zł : 58 dni = 76,38 zł

Kwotę tę mnożymy przez liczbę dni, jakie powinien w tym okresie przepracować:

76,38 zł x 63 dni = 4811,94 zł

Tak obliczona hipotetyczną kwotę zarobków z tytułu prowizji dzielimy przez 3, aby osiągnąć średnią miesięcznych zarobków zmiennych z tego okresu, przyjmowaną do podstawy wymiaru ekwiwalentu:

4811,94 zł: 3 = 1603,98 zł

Kwotę tę wliczymy do podstawy wymiaru ekwiwalentu z tytułu zmiennych składników wynagrodzenia. Do tego dochodzi oczywiście stałe wynagrodzenie miesięczne należne w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu (4000 zł).

Łączną kwotę podstawy wymiaru ekwiwalentu (5603,98 zł) dzielimy przez współczynnik urlopowy, a następnie tak wyliczony ekwiwalent za jeden dzień urlopu dzielimy przez 8 i mnożymy przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Marek Rotkiewicz

Hasła tematyczne: ekwiwalent za niewykorzystany urlop

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz