Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Kalkulator wynagrodzeń | Zwrot VAT w budownictwie | OC biur, księgowych i zarządów
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
pokaż akt | indeks tematyczny | wszystkie akty | zmień rozmiar czcionkiAkty prawne

Kliknij żądaną pozycję spisu treści aby przejść do odpowiedniej części aktu prawnego lub wybierz opcję początek aktu aby otworzyć pierwszą stronę dokumentu.
Podczas przeglądania aktu prawnego możesz powrócić do spisu treści, spisu tematycznego, a także wyświetlić wszystkie akty prawne wybierając odpowiednią opcję z górnego menu nawigacyjnego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

tekst jedn. Dz. U. z dnia 2 listopada 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 - od 01.01.2017 r., 1948 - od 01.03.2017 r., 2138 - od 01.01.2017 r., 2173 - od 12.01.2017 r. i 2250 - od 01.01.2017 r., z 2017 r. poz. 777 - od 28.04.2017 r., 844 - od 04.05.2017 r. i 858 - od 01.05.2017 r.

Spis treści:

Początek aktu

DZIAŁ I Przepisy ogólne
Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych
Rozdział 2 Zadania władz publicznych
DZIAŁ II Świadczenia opieki zdrowotnej
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 1a Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych
Rozdział 1aa Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej
Rozdział 1b Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Rozdział 2 Zakres świadczeń opieki zdrowotnej
Rozdział 2a Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju
Rozdział 3 Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
Rozdział 4 Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej
Rozdział 5 Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej56)
DZIAŁ III Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
DZIAŁ IV Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
Rozdział 1 Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
DZIAŁ IVA Ocena potrzeb zdrowotnych
DZIAŁ IVB System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
DZIAŁ V Narodowy Fundusz Zdrowia
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Gospodarka finansowa Funduszu
DZIAŁ VI Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami
DZIAŁ VIA Transport sanitarny
DZIAŁ VII Nadzór
DZIAŁ VIII Przetwarzanie i ochrona danych
DZIAŁ IX Przepisy karne
DZIAŁ X Zmiany w przepisach obowiązujących
DZIAŁ XI Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe