Członkowie
Zarządu

Serwis tematyczny

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną dla Czytelników www.podatki.biz ofertą ubezpieczenia OC Członków Zarządu.

Ubezpieczenie

ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych

dla użytkowników serwisu podatki.biz


Ofertę wyróżniają

 • atrakcyjny, bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • specjalna taryfa opracowana dla użytkowników serwisu podatki.biz
 • wygoda w zawieraniu ubezpieczenia

Osoby objęte ochroną

 • członkowie władz (Zarząd i Rada Nadzorcza) spółki
 • pracownicy spółki podczas pełnienia funkcji zarządczych
 • osoby zatrudnione na kontraktach managerskich
 • główny księgowy

Zakres świadczeń

 • odszkodowania, do zapłaty których zobowiązany jest członek władz
 • koszty obrony i zaliczki na ich poczet
 • koszty postępowania przygotowawczego
 • koszty ochrony własnego dobrego imienia,
 • koszty zapłaconych grzywien i kar administracyjnych
 • koszty niezbędne do pozostawania na wolności
 • zaległości podatkowe dochodzone z art. 107 w związku z art. 116 ordynacji podatkowej

Ubezpieczenie obejmuje

 • działania, związane z wykonywaniem funkcji zarządczych w spółce, np. w przypadku: działania na szkodę spółki lub wierzyciela, wprowadzenia w błąd, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, przekroczenia zakresu umocowania.
 • roszczenia ze strony kontrahentów, udzia­łowców, pracowników jak i samej spółki.
 • prowadzone przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karne, karno-skarbowe oraz administracyjne i regulacyjne.

najbliższeszkolenia

30.04.2018, e-learning

07.05.2018, e-learning

08.05.2018, e-learning

09.05.2018, e-learning

Artykuły

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dla członka rady nadzorczej mieszkającego w Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Jeśli dodatkowo wynagradzany jest on z tytułu pełnienia tej funkcji to oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są także ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji płatnik składek, czyli podmiot, w którym działa rada nadzorcza odprowadza za członka składki. więcej »

Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej, że zarządzana przez niego firma nie jest już w stanie dłużej funkcjonować. Nie zawsze wiąże się to z obecnością komornika wyprzedającego poszczególne składniki majątku, czasami wystarczy jakaś nieudana inwestycja, przegrany duży proces czy też niewypłacalność głównego odbiorcy towarów i usług. więcej »

Osoby i podmioty funkcjonujące na konkurencyjnym rynku, a z takim mamy już do czynienia, zmuszone są do podejmowania ryzykownych decyzji i działań. Wynikiem tego zwiększa się ilość popełnianych błędów i zawodowych uchybień, których skutkiem są szkody u klientów lub pracodawców, a w następstwie kierowane do sprawców roszczenia o ich naprawienie . Często roszczenia te są tak wysokie, że zagrażają bezpieczeństwu finansowemu osób i ich rodzin. więcej »

Na początku tygodnia Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowo wysokie wyroki skazujące w sprawach podatkowych. Organizator grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT, otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Zlikwidowana grupa dokonała licznych oszustw – w ich efekcie wyłudzono ok. 50 mln zł nienależnego zwrotu podatku. więcej »

Kwestia tego, czy prokurent należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki od lat budzi spory w doktrynie. To wszystko za sprawą obowiązującego do dnia 31 grudnia 2015 r. brzmienia art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym w przypadku dłużnika będącego osobą prawną, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto ma prawo reprezentować dłużnika sam lub łącznie z innymi osobami. więcej »

Niesprawdzenie kontrahenta lub innych podmiotów biorących udział w łańcuchu transakcji, jest jednym z najczęstszych zarzutów organów podatkowych, stawianych przy kwestionowaniu prawa podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, której wystawca dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidłowości (więcej na temat odmowy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na blogu Autorki). więcej »

Jedna z ważniejszych zmian Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w styczniu 2016 r., to możliwość zapłaty podatku przez inne osoby niż podatnik (więcej na temat tej jak i innych zmian Ordynacji podatkowej na blogu Autorki). Jest to korzystna zmiana dla podatników. W sytuacji gdy podatnik nie będzie w stanie osobiście zapłacić podatku, może zwrócić się o pomoc do rodziny czy znajomych. więcej »

Zgodnie z art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy (§ 2). więcej »

Przepisy Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) przewidują, że każdy z członków władz spółki może być w określonych sytuacjach pociągnięty do odpowiedzialności przez samą spółkę za działalność wyrządzającą jej szkodę. Co do zasady, każde działanie sprzeczne z prawem lub wewnętrznymi regulacjami spółki rodzi odpowiedzialność po stronie członków jej zarządu i spółka może zażądać naprawienia strat, które z tego tytułu poniosła. W takiej sytuacji bardzo ważną rolę pełni ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które zapewnia pokrycie kosztów związanych z danym roszczeniem. więcej »

Czy członek zarządu dużego zakładu produkcyjnego, może ponosić odpowiedzialność karną za śmierć pracownika? Okazuje się, że osobom kierującym pracą innych osób, może być w takiej sytuacji postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w podległym zakładzie. Wsparciem w takiej sytuacji może być ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które obejmuje władze spółki. więcej »

Polisa D&O obejmować może szerokie grono ubezpieczonych, a do jej głównych adresatów należy zaliczyć członków zarządu. Są to osoby, które bezsprzecznie ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie firmą. Liczne przepisy określają np. odpowiedzialność zarządu w stosunku do szkód wyrządzonych spółce, wierzycielom spółki, czy odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji w przypadku oferowania papierów wartościowych. więcej »

Członkowie zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych ponoszą szczególną odpowiedzialność za szkody wyrządzone samej spółce lub osobom trzecim przy pełnieniu przez nich swoich obowiązków. W tym świetle spoczywa na nich obowiązek dochowania szczególnej staranności przy prowadzeniu spraw spółki. więcej »

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami. Powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obecne od dziesiątek lat i jest bardzo popularne wśród kadry kierowniczej zarówno wielkich koncernów, jak i małych prywatnych firm. Nierzadko zdarzają się przypadki, gdy menadżerowie warunkują podjęcie się zarządzania spółką tylko, jeżeli ta zagwarantuje zakup takiego ubezpieczenia. więcej »

Zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako K.s.h.) spółka komandytowa to osobowa spółka prawa handlowego, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Zatem w spółce tej muszą występować dwa rodzaje wspólników, różniących się zakresem odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. więcej »

Członkowie zarządu posiadają dostęp do najbardziej intymnych i wartościowych informacji o firmie. Zarządzają spółką, utrzymują relacje z klientami, dostawcami i pracownikami. Mają wiedzę o opłacalności biznesu i o tym, jak go prowadzić. W zasadzie mogą w każdej chwili robić to samo, tylko na własny rachunek. więcej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »