Członkowie
Zarządu

Serwis tematyczny

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną dla Czytelników www.podatki.biz ofertą ubezpieczenia OC Członków Zarządu.

Ubezpieczenie

ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych

dla użytkowników serwisu podatki.biz


Ofertę wyróżniają

 • atrakcyjny, bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • specjalna taryfa opracowana dla użytkowników serwisu podatki.biz
 • wygoda w zawieraniu ubezpieczenia

Osoby objęte ochroną

 • członkowie władz (Zarząd i Rada Nadzorcza) spółki
 • pracownicy spółki podczas pełnienia funkcji zarządczych
 • osoby zatrudnione na kontraktach managerskich
 • główny księgowy

Zakres świadczeń

 • odszkodowania, do zapłaty których zobowiązany jest członek władz
 • koszty obrony i zaliczki na ich poczet
 • koszty postępowania przygotowawczego
 • koszty ochrony własnego dobrego imienia,
 • koszty zapłaconych grzywien i kar administracyjnych
 • koszty niezbędne do pozostawania na wolności
 • zaległości podatkowe dochodzone z art. 107 w związku z art. 116 ordynacji podatkowej

Ubezpieczenie obejmuje

 • działania, związane z wykonywaniem funkcji zarządczych w spółce, np. w przypadku: działania na szkodę spółki lub wierzyciela, wprowadzenia w błąd, złożenia nieprawdziwego oświadczenia, przekroczenia zakresu umocowania.
 • roszczenia ze strony kontrahentów, udzia­łowców, pracowników jak i samej spółki.
 • prowadzone przeciwko Ubezpieczonemu postępowania karne, karno-skarbowe oraz administracyjne i regulacyjne.

najbliższeszkolenia

Artykuły

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych wprowadziło szereg innowacji nieistniejących w poprzednim porządku prawnym w zakresie ochrony danych. RODO przewiduje między innymi nowe obowiązki administratorów danych dotyczące przetwarzania danych ogólnie oraz obowiązki związane bezpośrednio z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych. więcej »

Z uzasadnienia: ...Zasadnie organ podkreślił, że z dokumentu zawierającego oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu nie wynika, że takie oświadczenie zostało złożone. Na przedłożonym dokumencie brak jakiegokolwiek potwierdzenia odbioru; nie przedłożono również innego dowodu potwierdzającego skuteczne złożenie oświadczenia. więcej »

RODO wprowadza istotną zmianę w zakresie warunków wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez dzieci. Unijny prawodawca dostrzegł potrzebę dostosowania zasad przetwarzania danych dzieci do aktualnej sytuacji społecznej i technologicznej. Obecnie dzieci stanowią bardzo dużą część użytkowników internetu i dlatego też należy wprowadzić szczególne warunki, które będą chroniły ich dane. więcej »

RODO nie przewiduje konkretnej formy, w jakiej należy wypełnić obowiązek informacyjny, wskazując jedynie, że administrator zobowiązany jest podjąć „odpowiednie środki” w celu właściwego poinformowania osoby, której dane dotyczą.  Ponadto rozporządzenie wymaga, aby w efekcie podjęcia tych środków przedmiotowe informacje były:  zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe i łatwo dostępne,  wyrażone jasnym i prostym językiem,  udzielone na piśmie (również elektronicznie) lub ustnie, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda,  wolne od opłat.  więcej »

Art. 4 pkt 11 RODO stanowi, iż zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. więcej »

Członkowie zarządów spółek z o.o. mogą wykonywać swoje zadania na podstawie różnych stosunków prawnych. Mogą np. być pracownikami spółki, mieć ze spółką zawarty kontrakt menedżerski albo zostać powołani uchwałą zgromadzenia wspólników. Każdy z tych sposobów nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem zarządu rodzi odmienne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych i skutki związane z obowiązkami opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że dla członka rady nadzorczej mieszkającego w Polsce ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Jeśli dodatkowo wynagradzany jest on z tytułu pełnienia tej funkcji to oprócz ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowe są także ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji płatnik składek, czyli podmiot, w którym działa rada nadzorcza odprowadza za członka składki. więcej »

Przychodzi czasem taki moment w karierze zawodowej menedżera-członka zarządu spółki kapitałowej, że zarządzana przez niego firma nie jest już w stanie dłużej funkcjonować. Nie zawsze wiąże się to z obecnością komornika wyprzedającego poszczególne składniki majątku, czasami wystarczy jakaś nieudana inwestycja, przegrany duży proces czy też niewypłacalność głównego odbiorcy towarów i usług. więcej »

Osoby i podmioty funkcjonujące na konkurencyjnym rynku, a z takim mamy już do czynienia, zmuszone są do podejmowania ryzykownych decyzji i działań. Wynikiem tego zwiększa się ilość popełnianych błędów i zawodowych uchybień, których skutkiem są szkody u klientów lub pracodawców, a w następstwie kierowane do sprawców roszczenia o ich naprawienie . Często roszczenia te są tak wysokie, że zagrażają bezpieczeństwu finansowemu osób i ich rodzin. więcej »

Na początku tygodnia Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowo wysokie wyroki skazujące w sprawach podatkowych. Organizator grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT, otrzymał karę 10 lat pozbawienia wolności. Zlikwidowana grupa dokonała licznych oszustw – w ich efekcie wyłudzono ok. 50 mln zł nienależnego zwrotu podatku. więcej »

Kwestia tego, czy prokurent należy do kręgu podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki od lat budzi spory w doktrynie. To wszystko za sprawą obowiązującego do dnia 31 grudnia 2015 r. brzmienia art. 21 ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, zgodnie z którym w przypadku dłużnika będącego osobą prawną, obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym, kto ma prawo reprezentować dłużnika sam lub łącznie z innymi osobami. więcej »

Niesprawdzenie kontrahenta lub innych podmiotów biorących udział w łańcuchu transakcji, jest jednym z najczęstszych zarzutów organów podatkowych, stawianych przy kwestionowaniu prawa podatnika do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury, której wystawca dopuścił się przestępstwa lub innych nieprawidłowości (więcej na temat odmowy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego na blogu Autorki). więcej »

Jedna z ważniejszych zmian Ordynacji podatkowej, która weszła w życie w styczniu 2016 r., to możliwość zapłaty podatku przez inne osoby niż podatnik (więcej na temat tej jak i innych zmian Ordynacji podatkowej na blogu Autorki). Jest to korzystna zmiana dla podatników. W sytuacji gdy podatnik nie będzie w stanie osobiście zapłacić podatku, może zwrócić się o pomoc do rodziny czy znajomych. więcej »

Zgodnie z art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy (§ 2). więcej »

Przepisy Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) przewidują, że każdy z członków władz spółki może być w określonych sytuacjach pociągnięty do odpowiedzialności przez samą spółkę za działalność wyrządzającą jej szkodę. Co do zasady, każde działanie sprzeczne z prawem lub wewnętrznymi regulacjami spółki rodzi odpowiedzialność po stronie członków jej zarządu i spółka może zażądać naprawienia strat, które z tego tytułu poniosła. W takiej sytuacji bardzo ważną rolę pełni ubezpieczenie D&O (Directors & Officers), które zapewnia pokrycie kosztów związanych z danym roszczeniem. więcej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »