Formularz zgłoszeniowy

wróć do opisu szkolenia »

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

Termin i miejsce:

01.06.2023
szkolenie on-line (inne)

Cena netto szkolenia:

490.00 zł

Dodatkowe szkolenia

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie:

Dodaj kolejne szkolenie:

zatwierdź wybór

Dodaj szkolenie e-learningowe:

zatwierdź wybór

Dane Uczestnika szkolenia

* pole obowiązkowe

Dane dotyczące płatnika

firma    osoba fizyczna

* pole obowiązkowe

 

W koszyku:

Szkolenia:

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

01.06.2023, szkolenie on-line (inne)

Test

21.06.2022, szkolenia e-learningowe (inne)

E-Kursy:

Test

szkolenie on-line (inne)

Zapisując się na szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty dla zamówień powyżej 1000 zł brutto.
Sprawdź jakie należy spełnić warunki

 

Z odroczonego terminu płatności mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.

 

Warunki płatności i odstąpienia od umowy:

 

1. Cena szkolenia jest płatna w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia, przelewem na rachunek bankowy TaxNet Spółka z o.o. w Tychach wskazany w fakturze VAT.

 

2. Płatnik może odstąpić od umowy w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, przesyłając stosowne oświadczenie pocztą na adres TaxNet Spółka z o.o., pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@podatki.biz lub faksem na numer: 32 327-76-33 lub 32 328-50-19. Oświadczenie powinno być podpisane przez Płatnika lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji. Dniem złożenia oświadczenia jest dzień jego otrzymania przez TaxNet Spółka z o.o. Za dzień roboczy nie uważa się soboty.

 

3. Odstąpienie od umowy po terminie wskazanym w ust. 2 nie zwalnia Płatnika z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.

 

Warunki składania reklamacji:

 

1. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora szkolenia: Taxnet Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Młyńska 13A, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

 

2. Organizator szkolenia rozpatrzy reklamację, ustalając stan faktyczny i okoliczności powstania reklamacji i wyśle odpowiedź, na adres reklamującego, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Wniesienie reklamacji w trybie określonym w punkcie pierwszym przez reklamującego nie zwalnia reklamującego od zapłaty całości wartości szkolenia w terminie określonym na otrzymanej przez niego fakturze, za reklamowane szkolenie.

 

Formularz stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Do zawarcia umowy niezbędne jest potwierdzenie przyjęcia oferty przez TaxNet Spółka z o.o.

 

Wypełniony i podpisany przez Płatnika lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na numer: 32 327-76-33 lub 32 328-50-19, lub jego skan na adres szkolenia@podatki.biz

 

 

Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzam, że zostałem poinformowany(a) o utracie przysługującego mi prawa odstąpienia od umowy zgodnie z regulaminem sklepu podatki.biz.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TaxNet spółka z o.o. w Tychach w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich lub usunięcia. Udostępniam je dobrowolnie. Oświadczam, że znam i akceptuję regulamin sklepu podatki.biz.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez TaxNet spółka z o.o. w Tychach w zakresie prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych a także przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną do celów informacyjnych dotyczących innych szkoleń organizowanych przez TaxNet sp. z o.o. lub jego partnerów. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

 

 

Niniejszy formularz ma formę umowy zawartej pomiędzy osobą zgłaszającą a TaxNet Sp. z o.o. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia złożenia zamówienia, a następnie prześlemy na podany e-mail lub numer faksu potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz prośbę o dokonanie płatności. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 23 lub tel. (32) 328-50-19 wew. 23, e-mail: podatki@podatki.biz.

 

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty szkolenia, materiałów, poczęstunków w czasie przerw oraz obiadu(-ów). Cena może nie zawierać kosztów ewentualnego noclegu, przejazdu i parkingu. Szczegółowe informacje, co zawiera opłata za szkolenia, podane są w opisie każdego ze szkoleń.

 

Przy odwołaniu zgłoszenia do 5 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 5 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego - nie powoduje to dodatkowych kosztów.

 

 

Po wysłaniu formularza skontaktuje się z Państwem przedstawiciel organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia i uzgodnienia szczegółów.